DOSYA  EDİTÖRÜ’NDEN
GIDA  VE  SAĞLIK
Food  and  Health

Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 243-244
Yazar
    Bülent  ŞIK
       Dr.  Gıda  Mühendisi,  Antalya  Dayanışma  Akademisi  (ANDA)  (Orcid  No:  0000-0002-0227-4713)
Yazar
    Onur  HAMZAOĞLU
       Prof.  Dr.,  Kocaeli  Dayanışma  Akademisi  (KODA)  (ORCID  No:  0000-0003-2259-5183)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Gıda  güvencesi  ve  güvenliği  yıllardır  uygulanan  neoliberal  politikalardan  büyük  zararlar  gördü.  Savaşlar,  çatışmalar,  iklim  krizi,  kimyasal  kirlilik
ve  biyoçeşitlilik  kaybı  gibi  giderek  yaygınlaşan  sorunlar  nedeniyle  bu  zararların  daha  da  derinleşeceği  bir  süreçteyiz.  Bu  yıkıcı  sürece  engel
olabilmenin  temel  yolu  ise  yaşamın  öznesinin  insan  ve  elbette  bütün  bileşenleri  ile  doğa  olduğu  bir  toplumsal  yaşantıyı  inşa  edebilmekten  geçmektedir.  Toplum  ve  Hekim  Dergisi’nin  “Gıda  ve  Sağlık”  üst  başlığı  altındaki  bu  sayısında  tarım,  gıda,  beslenme  ve  sağlık  konuları  arasındaki
ilişkiler  tarihi  süreklilikleri  içinde,  iktisadi  ve  toplumsal  ilişkileri  ön  plana  çıkaran,  kamusal  ve  mümkün  çözümlere  işaret  eden  bir  yaklaşımla  ele  alınmaya  çalışılmıştır.
  Food  security  and  safety  have  suff  ered  much  from  neoliberal  policies  pursued  for  years  now.  We  are  now  in  a  process  of  even  deepening  harms  as  a  result  of  the  spread  of  such  problems  as  wars,  armed  confl  icts,  climate  crisis,  chemical  pollution  and  loss  of  biodiversity.  The  way  to  prevent  this  devastating  process  is  to  build  a  social  life  where  the  agent  of  life  is  the  human  being  and  of  course  the  nature  with  all  its  components.  In  this  issue  of  the  journal  Community  and  Physician  and  under  the  main  heading  “Food  and  Health”,  interrelations  between  issues  of  agriculture,  food,  nutrition  and  health  are  addressed  in  their  historical  continuity,  through  an  approach  that  brings  economic  and  social  relations  to  the  fore  and  points  out  to  possible  solutions  of  public  nature.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: gıda  güvenliği,  gıda  güvencesi,  müşterekler,  toksisite
EN: food,  health,  food  safety,  food  security,  commons,  toxicity