Dosya-Derleme
SERMAYENİN  “GIDA”SI  GEÇİMLİK  TARIM
Capital  Feeds  Itself  by  Destroying  Subsistence  Agriculture

Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 257-267
Yazar
    Gaye  YILMAZ
       Araştırmacı  ve  Konuk  Öğretim  Görevlisi  Kassel  Üniversitesi  Almanya
(ORCID  No:  0000-0003-0236-6113)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Gıda  kıtlığı  ve  artan  gıda  fiyatları  özellikle  son  on  yıldır  Güney  yarım  kürenin  pek  çok  ülkesinde  yükselen  halk  isyanlarını  da  beraberinde  getirdi.
Sorunun  kökenlerine  inildiğinde  tarımsal  sermaye  birikiminin  çelişkileri  ve  Dünya  Ticaret  Örgütü  (DTÖ)  tarım  politikalarının  geçimlik  tarımı
hedef  alan  anlaşmalarının  yanısıra  ulusötesi  şirketlerin  artan  nüfuzu  ve  lobi  mekanizmalarının  da  varlığı  dikkat  çekiyor.  Türkiye’de  henüz  başat
bir  enerji  üretim  formunu  almamış  olsa  da,  biyo-yakıt  amaçlı  tarımsal  üretim  de  önümüzdeki  yıllarda  gıda  sorununu  daha  da  arttıracak  bir  gelişme  görüntüsü  veriyor.  Tarım  topraklarının  giderek  daha  fazla  biyo-yakıt  amaçlı  tahıl  üretimine  ayrılmasının  gıda  üretiminde  yaratacağı  gediğin  halklara  doğrudan  daha  da  yükselen  gıda  fiyatları  ve  azalan  gıda  erişimi  olarak  yansıyacağını  şimdiden  öngörmek  yanlış  olmaz.
Çalışma,  verili  koşullarda  beslenme  hakkı  için  yürütülecek  bir  mücadelenin,  bazı  yazarlar  tarafından  önerilen  mevcut  uluslararası  kuruluşların  ötesinde  farklı  bölgesel  ve  küresel  gözlem  kurulları  oluşturulmasının  yeterli  olmayacağını  gösteriyor.  Diğer  bir  deyişle,  ulusötesi  şirketlerin  (UÖŞ)  ve  kurdukları  lobi  mekanizmalarının  devletlerle  işbirliği  içerisinde  hiçbir  boşluk  bırakmadan  dört  bir  yandan  kuşattığı  gıda  üretimini
sermayenin  elinden  alma  mücadelesinin  mutlaka  anti-kapitalist  bir  eksende  yürütülmesi  gereğini  ortaya  koyuyor.
Geliş  Tarihi:  08.02.2019
Kabul  Tarihi:  26.04.2019
  Food  shortages  and  rising  food  prices  have  led  to  popular  uprisings  in  many  countries  of  the  Southern  hemisphere,  especially  for  the  last  decade.  When  the  origins  of  the  problem  are  checked,  the  contradictions  of  the  accumulation  of  agricultural  capital  and  the  agreements  of  the  WTO  agricultural  policies  aimed  at  subsistence  agriculture,  as  well  as  the  increasing  infl  uence  of  the  transnational  corporations  and  the
presence  of  lobbying  mechanisms  are  remarkable.  Although  there  is  not  any  indication  showing  this  specific  energy  production  would  take  a  dominant  form  in  Turkey  in  near  future,  bio-fuel  for  agricultural  production  development  also  seems  that  there  will  be  further  increases  in  the  food  problem  in  the  coming  years  in  Southern  hemisphere.  It  would  not  be  wrong  to  foresee  that  the  separation  of  masses  who  survive
through  subsistence  farming  from  their  lands  for  more  biofuel  for  cereal  production  will  lead  further  increases  in  food  prices  and  restrictions
in  food  access.  The  study  shows  that  for  a  struggle  aiming  the  right  to  food  under  the  given  conditions  it  will  not  be  suff  icient  to  establish  diff  erent  regional  and  global  monitoring  boards  beyond  the  existing  ones  as  suggested  by  some  authors.  In  other  words,  it  claims  that  even  alone  the  triangle  of  TNCs,  Lobby  Groups  and  Governments  reveals  that  any  struggle  targeting  to  emancipate  the  food  production  which  is  under  siege  of  capital  from  all  sides  without  leaving  a  space  must  be  carried  out  in  an  anti-capitalist  axis.
Received  :  08.02.2019
Accepted  :  26.04.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: geçimlik  tarım,  gıda  üretimi,  ulusötesi  şirketler,  kapitalizm
EN: subsistence  agriculture,  food  production,  transnational  corporations,  capitalism