Dosya  Gözlem  ve  Görüşler
TÜRKİYE’DE  GIDA  GÜVENLİĞİNDE  HUKUKSAL  DURUM:
BİYOGÜVENLİK  YASASI  –  GDO’LU  GIDALAR  /  KAMU  KURUMLARININ  YETKİLERİ

Legislation  Related  to  Biosafety  in  Turkey–  GM  Foods  /  Authorities  of  Public  Institutions

Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 289-296
Yazar
    Tülay  EKİCİ
       Avukat,  (ORCID  No:  0000-0002-8936-3902)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Genetiği  Değiştirilmiş  Organizma  (GDO),  çok  genel  anlamıyla  bütün  dünyada  “gen  teknolojisi  kullanılarak  doğal  yollardan  elde  edilmesi  mümkün  olmayan  ve  yeni  ve  farklı  özellikler  kazandırılmış  organizmalar”  olarak  tanımlanmaktadır.  GDO’lu  ürün,  ürünün  DNA’sı  (genetik
materyali)  doğal  olmayan  bir  biçimde  değiştirilen  ürün  anlamı  da  taşımaktadır.  GDO  ve  ürünlerinin  hayatımıza  girişiyle  birlikte,  bilimsel  olarak  da  içinde  birçok  bilinmezliği  barındıran  bu  tür  ürünlerin  ülkeye  girişi,  ihracatı  ve  tüketiciye  ulaştırılması  konusunda  hukuksal  bir  takım  düzenlemeler  yapılma  gereği  doğmuştur.  Bu  çalışmada,  gıda  güvenliği  kavramının  ve  GDO’lu  ürünlerin  beslenme  ve  sağlık  hakkıyla  ilişkisi
üzerinde  durulacak,  bu  konudaki  mevzuat,  yargı  kararları  ve  kamu  kurumlarının  rolü  tartışılacak,  konuya  ilişkin  öneriler  sunulacaktır.
Geliş  Tarihi    :  02.05.2019
Kabul  Tarihi    :  21.06.2019
  Genetically  modified  organisms  (GMOs)  are  defined  as  “organisms  in  which  the  genetic  material  has  been  altered  using  gene  technology  in  a  way  that  does  not  occur  naturally  and  give  them  new  and  diff  erent  charakteristics”.  Genetically  modified  products  are  products  with  unnaturally  changed  DNA  (genetical  material).  The  increased  use  of  GMOs  and  products,  resulted  in  the  need  of  new  legal  legislations  about  their  import,  export  and  customer  delivery.  The  concept  of  food  security  and  genetically  modified  products  are  emphasized  in  this  research  in  relation  with  nutrition  and  right  to  health.  Legistations,  judicial  decisions  and  the  role  of  public  institutions  in  this  issue  are  discussed  and  suggestions  will  be  presented.
Received  :  02.05.2019
Accepted  :  21.06.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: gıda  güvenliği,  sağlık  ve  beslenme  hakkı,  GDO’lu  ürünler,  mevzuat,  yargı  kararları
EN: food  safety,  right  to  health  and  nutrition,  GMO  products,  legislation,  judicial  decisions