Dosya-Derleme
GIDA  KATKILARININ  ÇOCUK  SAĞLIĞI  ÜZERİNE  ETKİLERİ
The  Eff  ects  of  Food  Additives  on  Child  Health

Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 297-304
Yazar
    Bülent  KARA
       Prof.  Dr.,  Kocaeli  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  AD  Çocuk  Nörolojisi  BD  (ORCID  No:  0000  0003  3780  6596)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Son  yıllarda  gıda  katkı  maddelerinin  başta  endokrin  sistemle  ilgili  bozukluklar  olmak  üzere,  düşük  doğum  ağırlığı,  nörogelişimsel  bozukluklar,  obezite,  kardiyotoksisite,  immün  baskılanma,  karsinojenik  etki  ve  oksidatif  stres  gibi  çok  sayıda  sistemi  ilgilendiren  sistemik  sağlık  sorunlarına  yol  açabildiği  gösterilmiştir.  Bu  nedenle  gıda  katkı  maddelerinin  kullanımıyla  ilgili  şüpheler  giderek  artmaktadır.  Gıda
katkı  maddeleri  gıdanın  üretilmesi  aşamasında  kullanılan  renklendiriciler,  koku  vericiler  ve  çeşitli  kimyasallar  gibi  direkt  etki  gösterebileceği  gibi,  gıdaların  paketlenmesinde  veya  satışa  sunum  aşamalarında  kullanılan,  gıdayla  teması  olan  boyalar,  adhezivler,  kâğıt,  mukavva,  plastik  ve  diğer  polimer  yapıda  malzemenin  neden  olabileceği  indirekt  etkilenmeler  de  söz  konusudur.  Günümüzde  yaygın  kullanım  alanı  bulmuş  olan  10.000’den  fazla  direkt  veya  indirekt  gıda  katkı  maddesi  olduğu  bilinmektedir.  Bunların  her  birinin  ayrı  ayrı  insanlardaki  sistemik  etkileri,
yol  açtığı  bozukluklar  açık  bir  şekilde  bilinmemekle  birlikte,  bu  yazıda  sık  kullanılan  gıda  katkı  maddeleri  ve  bunların  insanlarda  gösterilmiş
sistemik  olumsuz  etkilerinin  kanıta  dayalı  olarak  tartışılması  amaçlanmıştır.
Geliş  Tarihi:  20.05.2019
Kabul  Tarihi  :  25.06.2019
  In  recent  years,  it  has  been  shown  that  food  additives  cause  endocrine  disruption  and  also  adverse  health  eff  ects  on  other  systems,  such  as  low  birthweight,neurodevelopmental  abnormalities,  obesity,  cardiotoxicity,  immunosupression,  carsinogenic  eff  ect  and  oxidative  stress.  So,  concerns  about  use  of  food  additives  are  gradually  increasing.  Food  additives  are  categorized  in  two  groups;  direct  or  indirect  food  additives.  Direct  food  additives  are  added  to  food  during  processing,  such  as  colorings,  fl  avorings  and  various  chemicals.  Indirect  food  additives  contaminate  food  during  packaging  or  manufacturing,  such  as  adhesives,  dyes,  coatings,  paper,  paperboard,  plastic  and  other  polymers.  Nowadays,  there  are  more  than  10.000
chemicals  which  contaminate  food,  as  direct  or  indirect  food  additives.  The  adverse  health  eff  ects  of  all  of  these  substances  on  diff  erent  systems  are
not  well-known,  however  evidence-based  health  eff  ects  of  some  common  food  additives  would  be  discussed  in  this  manuscript.
Received  :  20.05.2019
Accepted  :  25.06.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: gıda  katkıları,  direkt  gıda  katkıları,  indirekt  gıda  katkıları,  çocuk  sağlığı
EN: food  additives,  direct  food  additives,  indirect  food  additives,  child  health