Dosya-Derleme
GÜVENCESİZ  HAYATLAR:
GÖÇ  GÖÇMENLİK  BESLENME  VE  SAĞLIK

Unsecured  Lives:  Migration  Immigration  Nutrition  and  Health

Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 216-320
Yazar
    Zeynep  ALTIN
       Uzm.  Dr.,  Sağlık  Bilimleri  Üniversitesi  İzmir  Tepecik  Eğitim  ve  Araştırma  Hastanesi  İç  Hastalıkları  Kliniği(ORCID  No:  0000-0003-3682-1479
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Göç,  doğal  ve  durdurulamaz  bir  fenomendir.  Göçü  bir  trajedi  hâline  dönüştüren  savaşlardır.  Savaşlar  nedeniyle  göç  etmek  zorunda  kalan,
kayıplar  veren,  yaşamları  alt  üst  olup,  tüm  varlıklarını  bir  anda  geride  bırakan  ve  göç  yollarında  kötü  muamelelere  maruz  kalan  insanların
sağlıklı  olması  beklenemez.  Saha  ve  sağlık  taramaları  ile  temas  ettiğimiz  yaklaşık  150.000  Suriyeli  mültecinin  temiz  ve  yeterli  miktarda  suya
erişimini,  gıda  güvencesi  ve  güvenliği  ile  ilgili  tespitlerimizi,  tanıklıklarımızla  ifade  ettik.  Mültecilerin  sağlık  açısından  kırılgan  olmaları,  göç  alan  bölgelerde  yeterli  sağlık  hizmetinin  olmayışı,  ekonomik  yönden  sürekli  sıkıntı  içinde  olması,  yetersiz  miktar  ve  içerikte  beslenmeleri,temiz  ve  yeterli  suya  erişimlerinin  olmaması,  sahip  oldukları  beslenme  alışkanlıkları  ile  yeni  yaşam  yerleri  arasındaki  farklılıklar,  dil  engeline  takılmaları,  kendi  sağlık  sorunlarını  anlamakta  zorlanmaları  ve  çoğu  zaman  sağlık  hizmeti  merkezlerine  uzak  yerlerde  yaşıyor  olmaları  ve  bu
hizmetlere  erişim  ile  ilgili  haklarını  bilmiyor  olmaları,  sağlık  hizmetinin  ülkemizde  ağırlıklı  olarak  talebe  dayalı  veriliyor  olması  ile  sosyal  ve
psikolojik  stres  altında  olmaları  nedeniyle  beslenmeleri  de  çok  zordur.  Bugün  çocuk,  kadın,  yaşlı,  engelli  tüm  mültecilerin  sağlık  göstergeleri,
göç  ettikleri  ülkeler  ve  dünya  verileriyle  karşılaştırıldığında  oldukça  kötüdür.  Bütün  insanların  sağlıklı  olma  ve  yeterli  beslenme  hakkı  vardır.
İnsanlığın  büyük  bir  çoğunluğunun  bu  haklardan  mahrum  bırakılması,  bir  kısmının  refah  içinde  yaşamını  sürdürmesine  rağmen  kabul
edilebilir  değildir.
Geliş  Tarihi:  16.04.2019
Kabul  Tarihi:  10.06.2019
  Immigration  is  a  natural  and  unstoppable  phenomenon.  What  makes  it  a  tragedy  is  war.  It  is  quite  clear  that  immigrants  having  their  lives
upside  down,  leaving  all  their  assets  behind  and  facing  a  terrible  treat  throughout  migration  process  can  not  be  expected  to  be  healthy.  We  noted
our  findings  on  reaching  clean  and  adequate  water  along  with  food  insecurity  and  safety  at  approximately  150.000  Syrian  refugees  during  our
field  investigations.  Of  the  problems  that  refugees  face  include  insuff  icient  health  services,  financial  issues,  nutritional  and  psychological  status,access  to  clean  water,  diff  erences  in  social  behavior  including  language,  realizing  their  own  health  disturbances,  distance  to  health  service  facilities,  awareness  of  their  rights  on  health  services  and  demand-based  health  system  in  our  country.  It  can  be  seen  when  compared  to  world  data  that  health  indicators  of  refugees  including  children,  women,  elderly  and  disabled  living  in  our  country  are  poor.  All  human  beings  have
right  to  be  healthy  and  well-nourished.  It  is  not  acceptable  that  a  considerable  part  of  these  people  to  be  deprived  of  these  rights.
Received  :  16.04.2019
Accepted  :  10.06.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: gıda  güvencesi,  gıda  güvenliği,  göç,  mülteci,  mülteci  beslenme
EN: food  insecurity,  food  safety,  ımmigration,  refugee,  nutrition