Dosya  Araştırma
TÜRKİYE’DE  YAZILI  BASIN  ÖRNEKLERİ  ÜZERİNDEN  GIDA  VE  BESLENME  HABERLERİNİN
AKTARILIŞINDAKİ  SORUNLAR

The  Issues  About  The  Food  and  Nutrition  News
Through  the  Examples  of  Turkish  Press  Media


Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 333-339
Yazar
    Mutlu  SERELİ  KAAN
       Basın  Danışmanı,  Türk  Tabipleri  Birliği  (ORCID  No:  0000-0001-5447-1762)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Teknoloji  ve  sağlık  alanındaki  gelişmeler,  ortalama  yaşam  süresi  ve  sağlıklı  olma  durumu  ile  ilgili  kışkırtılmış  bir  beklenti  yaratırken;  yazılı,  görsel,  işitsel  kitle  iletişim  araçlarında  ve  sosyal  ağlarda  bu  beklentiyi  besleyen  haberlere  ilgi  de  çoğalmıştır.  Ağırlıkla;  çağın  hastalıkları  olarak  nitelenen  “obezite”,  “kanser”,  “diyabet”  gibi  hastalıkların  etrafında  yoğunlaşan  bu  haberler,  “beslenme”,  “güzellik”,  “diyet”  vb.  gibi  başlıklar
altında,  kozmetik/estetik  bir  boyut  kazanmıştır.  Bununla  birlikte  bu  haberlerin  doğruluğu,  etken-neden  ilişkisi,  kaynak  bilgisi  çoğu  zaman
göz  ardı  edilmekte,  içerikte  birbiriyle  çelişen  bilgilere  yer  verilebilmektedir.  Gıda  ve  beslenme  haberleri;  gıda  ve  tarım  politikaları,  beslenme  hakkı,  gıdaya  eşit  ulaşım  yönleriyle  değil,  zayıfl  ama,  güzellik,  estetik,  uzun  yaşama  kavramları  üzerinden  şekillenmektedir.  Ayrıca  reklam  içerikli  haberler  çokça  yer  almakta  ve  ne  yazık  ki  her  zaman  okuyucu  yararı  gözetilmemektedir.  Bu  çalışmada,  gıda  ve  beslenme  haberlerine
okuyucuya  aktarılışındaki  sorunlar,  yazılı  basın  örnekleri  üzerinden  değerlendirilmektedir.
Geliş  Tarihi    :  20.09.2019
Kabul  Tarihi:  02.10.2019
  Developments  in  the  field  of  technology  and  health  create  a  provocative  expectation  about  the  average  life  expectancy  and  health  status;  in
written,  visual,  audiovisual  media  and  social  networks,  the  interest  in  the  news  that  feeds  this  expectation  has  increased.  Mostly;  these  news
intensified  around  diseases  such  as  “obesity”,  “cancer”  and  “diabetes”  which  are  called  “diseases  of  the  age”,  has  gained  a  cosmetic  dimension  under
such  titles  “nutrition”,  “beauty”,  “diet”  etc.  However,  the  accuracy  of  this  news,  the  causal  relationship  between  the  cause  and  the  source  is  often
ignored  and  confl  icting  information  can  be  included  in  the  content.  Food  and  nutrition  news  are  shaped  by  the  concepts  of  losing  weight,  beauty,
aesthetics  and  long  life  rather  than  the  food  and  agriculture  policies,  right  of  nutrition  and  equal  access  to  food.  There  is  also  a  lot  of  news  about
advertising,  and  unfortunately,  the  reader  does  not  always  benefit.  In  this  article,  the  problems  in  the  transfer  of  food  and  nutrition  news  to  the
reader  are  evaluated  through  the  written  press  samples.
Received  :  20.09.2019
Accepted  :  02.10.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: sağlık  haberleri,  gıda  ve  beslenme  haberleri,  Türkiye,  yazılı  basın,  Türkiye’de  yazılı  basın
EN: health  related  news,  food  and  nutrition  news,  Turkey,  Turkish  press  media