Dosya-Derleme
TOKSİK  YAŞAMIN  BİLGİSİ:  KANIT  SİYASETİNDEN  “MÜŞTEREK  BİLİM”E
The  Knowledge  of  a  Toxic  Life:  From  the  Politics  of  Evidence  to  Civic  Science

Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 340-347
Yazar
    Duygu  KAŞDOĞAN
       Dr.  Arş.  Gör.,  İzmir  Katip  Çelebi  Üniversitesi  Siyaset  Bilimi  ve  Kamu  Yönetimi  Bölümü
(ORCID  No:  0000-0002-5342-585X)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  makale,  tarım,  gıda  ve  sağlık  kesişimindeki  toksisite  sorunsalını  bilim  ve  toplum  ilişkileri  çerçevesinde  tartışmayı  öneriyor.  Toksisiteyi
toksik  maddelerin  cinsi  ve  miktarı  ile  tanımlamanın  sınırlayıcı  olduğuna  dikkat  çekerek,  odağı  toksik  maddelerin  bedenlere  ve  ekosistemlere
verdiği  zararlara  dair  bilgideki  yapısal  boşluklara  çeviriyor.  Bu  boşlukların  doldurulmasına  yönelik  üretilen  bilimsel  bilgileri  kanıt  siyaseti  olarak  değerlendiriyor  ve  bu  siyasetin  imkânlarını  kimin  ürettiği  bilginin  geçerli  sayıldığı  ve  nasıl  bir  bilim  soruları  ışığında  ele  alıyor.  Toksisite
problemine  çözüm  arayışlarında,  bilimsel  bilgi  üretiminin  transdisipliner  bir  yaklaşımla  şekillenmesinin  önemini  vurgulayarak,  Türkiye’de  toksik  yaşamın  bilgisinin  üretim  süreçlerini  tartışmaya  açıyor.
Geliş  Tarihi  :  08.08.2019
Kabul  Tarihi:  26.09.2019
  This  article  discusses  toxicity  as  a  problematic  that  stands  at  the  intersection  of  agriculture,  food,  and  health  with  a  focus  on  science  and  society  relations.  It  shows  the  limits  of  reducing  the  discussions  over  toxicity  to  the  type  and  amount  of  toxic  materials,  and  draws  attention  to  the  structured  gaps  in  knowledge  regarding  the  harm  that  toxic  materials  cause  to  bodies  and  ecosystems.  This  article  reads  the  scientific  knowledge  production  processes  that  seek  to  fill  knowledge  gaps  within  the  terms  of  the  politics  of  evidence,  and  explores  the  potentials  of  such  politics  by  asking  whose  knowledge  counts  relevant  and  what  kind  of  science  we  need.  In  the  search  for  solutions  to  the  toxicity  problem,  this  article  highlights  the  importance  of  transdisciplinary  approach  to  scientific  knowledge  production,  and  seeks  to  open  a  space  in  Turkey  to  discuss  over  the  knowledge  production  processes  regarding  toxic  lives.
Received  :  08.08.2019
Accepted  :  26.09.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: toksisite,  bilim  ve  toplum,  kanıt  siyaseti,  transdisipliner  araştırma
EN: toxicity;  science  and  society;  the  politics  of  evidence;  transdisciplinary  research