Dosya-Derleme
YAŞAMSAL  BİLİNMEZLİK:  İKLİM  KRİZİ  VE  GIDA
A  Vital  Obscurity:  Climate  Crisis  and  Food

Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 348-355
Yazar
    Ali  Alper  AKYÜZ
       İstanbul  Bilgi  Üniversitesi  İletişim  Fakültesi,  Sanat  ve  Kültür  Yönetimi  Bölümü
(ORCID  No:  0000-0003-4417-9025)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Küresel  iklim  değişikliği  ya  da  iklim  krizi,  etkileri  ve  sonuçlarıyla  dünya  çapında  bütün  ekosistemleri  ve  toplumları  ve  her  sektörü  önemli  ölçüde
etkileyecek  ve  zorlayacak  bir  döneme  girmemize  neden  olmaktadır  ve  bu  etkilerin  her  geçen  zaman  daha  da  ağırlaşacağı  bilinmektedir.  Bu
yazıda  iklim  krizinin  sağlık  ve  özelde  gıda  üretim  ve  tüketimiyle  bağlantısı  ile  ortaya  çıkan  etkilere  yanıt  olarak  geliştirilen  ve  geliştirilebilecek
önlemlere  değinilmektedir.  Krizin  boyutları,  şiddetini  artırarak  ilerleyecek  kaotik  yapısı  ve  süreğenliği  düşünüldüğünde  yalnızca  tekil  veya
yalıtılmış  önlemler  ve  tekniklerle  sınırlı  kalmayan  hızlı  ve  kapsamlı  bir  dönüşüm  ile  buna  uygun  bir  toplumsal  ve  kurumsal  örgütlenme  gerçekleştirilmesi  ve  toplumsal  ve  mesleki  örgütlenmelerin  de  kendi  hazırlıklarını  hızla  yapmaları  gerekmektedir.
Geliş  Tarihi:  28.08.2019
Kabul  Tarihi  :  09.09.2019
  Global  climate  change,  or  climate  crisis,  by  its  ever  increasing  impacts  and  results,  forces  us  into  a  new  era  of  widespread  comsequences  and
challenges  for  all  ecosystems,  societies  and  sectors.  This  article  touches  upon  relevance  of  climate  crisis  on  health  with  a  specific  focus  on  food
production  and  consumption  and  potential  actions  developed  or  proposed  as  a  response  to  the  impacts.  Dimensions  of  the  crisis,  its  chaotic  and
incremental  nature  and  persistance  requires  a  rapid  and  widespread  transformation  going  beyond  singular  and  isolated  measures  and  techniques
and  a  relevant  societal  and  institutional  organizing.  Social  and  professional  organizations  should  also  conduct  their  own  preparation  without  any
further  delay.
Received  :  28.08.2019
Accepted  :  09.09.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: iklim  krizi,  gıda  güvencesi,  gıda  güvenliği,  besin  değeri,  verim,  aşırı  hava  olayları,  sera  gazları
EN: climate  crisis,  food  security,  food  safety,  nutrients,  yield,  extreme  weather  events,  greenhouse  gases