Y1l: 1978 Cilt: 1 Say1: 1 (Ocak) Sayfa: 3 1karken Toplum ve Hekim Yay1n Kurulu TOPLUM VE HEK0M yay1n hayat1na giriyor. Bir yan1yla yeni bir dergi, dier yan1yla TOB dergisinin i_levinde yeni bir a_ama. Toplumla hekim aras1ndaki ok ynl diyalou, bilimsel gereklerin 1_11nda srdrmek amac1nday1z. Halk sal11n1n her sorununu, lkenin iinde bulunduu durumu; incelemelerle, ara_t1rmalarla ortaya koymak, temel hedeflerimizin ba_1nda gelecek. Beslenme, konut, ila gibi sorunlar1n tm ynleri, i_i sal11, ana-ocuk sal11, evre sal11 gibi ok boyutlu olgular dergimizde i_lenecek. Tm gerekler hekimlere, halka iletilecek. TOPLUM VE HEK0M ayl1k bir dergi. Haz1rlanmas1 iin daha nceden gerekli al1_malar yap1lmal1. Bu nedenle, dergimizde yay1nlanmas1 istenen yaz1lar1n bize ula_mas1 nem kazan1yor. Yaz1lar1n deerlendirilmesinde ltlerimiz, halka, topluma yararlar1, rgt al1_malar1m1za yard1mc1 olmas1, meslekda_lar1m1za ve topluma iletecei mesaj1n nemi olacak. Gruplarca yap1lan al1_malara ncelik vermek istiyoruz. al1_malar1m1z bireysel gr_lerden ok, hep birlikte yapaca1m1z al1_malarla olu_ursa nemi artacakt1r. Bireysel al1_malar da, nemi, topluma katk1s1 lsnde gerekli yerini alacakt1r. Tm Odalar1m1z1 dergimizi yaratmada, ya_atmada greve a1r1yoruz. TOPLUM VE HEK0M hepimizindir. Dergimizle hem kendi topluluumuzu, hem de toplumumuzu ele ald11m1z konularda bilimsel dorulara, yeni a_amalara, daha geni_ boyutlu d_nce ve davran1_lara ula_t1rmal1y1z. Bu, hepimizin ortak grevi olacakt1r. Dergimizi yaratmak kadar ya_atmak da grevimizdir. Dergimizin sal1kl1 ya_amas1, yay1n srekliliinin salanmas1 abone say1s1yla orant1l1 olarak artacakt1r. Her Odam1z, geni_ abone kampanyas1n1 srdrmelidir. Ba_ar1 da ba_ar1s1zl1k da hepimizin olacakt1r.