Toplum ve Hekim Arşivine hoş geldiniz.

Sayfamızın sağ üst köşesindeki menüde üçüncü sırada yer alan “bul” sekmesi sizi arşivimizin arama motoruna götürür. Bu sekmenin altında açılan arama motorunda yıl, cilt, sayı, kategori, başlık, yazar adı ve soyadı gibi kategorilerde makale taraması yapabilirsiniz.

Sayfamızın sağ üst köşesindeki menüde üçüncü sırada yer alan “liste” sekmesine tıkladığınızda, Dergimizin içeriğine ilk sayısından itibaren kronolojik olarak listelenmiş şekilde ulaşabilirsiniz.

Sayfamızın sağ üst köşesindeki menüde üçüncü sırada yer alan “yardım” sekmesinde ise, arşiv taramanızla ilgili ihtiyacınız olan bilgiler sunulmuştur.

Dergimize yazı başvurusu yapmak isteyen yazarlar ve yayın politikamız ile ilgilenen okuyucularımız aşağıda bulunan menüden faydalanabilirler.

Faydalı olması dileğimizle...

'2014 yılına dek çıkmış olan tüm sayıların eksiksiz dökümünü kapsamaktadır. Toplam 1329 kişinin katkıda bulunduğu 2852 yazıdan oluşan Dizin’in kullanımı ücretsizdir.’

Welcome to the Community and Physician Archive.

The tab “find” appearing as the third in the menu given at top right-hand corner of our page will lead you to the search engine of our archive. Using this engine you can search through such categories as year, volume, issue number, title and author’s first and last name.

Clicking on “list” in the same page you can reach the content of our journal as chronologically listed starting from its first issue.

The tab “help” will give the information you need in your archive search. Authors who want to contribute to our journal with their articles and readers interested in our publication policy may find the menu given below useful. Good readings hoping that you’ll find it useful.

  • YAYIN POLİTİKASI
  • YAZI KATEGORİLERİ
  • YAZI BAŞVURUSU
Toplum ve Hekim dergisinin yayın politikası şu ilkeleri
içermektedir:
a) Toplum ve Hekimde yayımlanacak yazıların şu konulardan
en az birisini içermesi gerekmektedir.
Türk Tabipleri Birliği, Tabip Odaları, Hekimlerin Meslek Sorunları,
Sağlık Politikaları, Sosyal Politikalar, Sağlık Örgütlenmeleri, Sağlık Ekonomisi, Tıp Eğitimi, Sağlık Eğitimi
b) Hekimlerin mesleklerini uygularken, meslektaşları ve toplumu oluşturan kişi ve kurumlarla kurdukları tüm ilişkilerin, yukarıda sayılan konular çerçevesindeki kuramsal ve uygulamalı yanları Toplum ve Hekimin ilgi alanına girer.
c) Gönderilen yazıların, öncelikle gerçeği olgularda arayan bir çaba ile yazılmış olmasına; katıldığı ya da eleştirdiği görüşlerin eğer varsa kaynaklarının belirtilmiş olmasına; TTB'nin ve diğer tıp meslek örgütlerinin kuramsal ve pratik birikimlerini yansıtmasına dikkat edilir.
d) Yazıların bilimsel ve onurlu bir hekimlik savaşımına katkıda bulunabilecek bilgi, strateji, çözümleme ve bireşimleri içermesi gerekmektedir.
e) Toplum ve Hekim Dergisi hakemli bir dergidir. Gönderilen tüm yazılar editörler tarafından değerlendirilir. Derginin yayın politikalarına uyan yazılar değerlendirilmek üzere iki hakem kurulu üyesine iletilir. Derginin yayın ilkelerine uyan araştırma kategorisindeki yazılar değerlendirilmek üzere Araştırma Danışma Kurulu üyesi iki hakeme iletilir.

Araştırma: Yeni olguların saptandığı, olgular arası ilişkilerin çözümlendiği, diğer yayınlarda yer almış olgular ve analizlerle tartışılan ve bir sonuca varılan, gereç ve yöntemi açıkça yazılmış makalelerdir.
Derleme: Konu ile ilgili tartışılan ana görüşleri ortaya koyan, bu görüşlerin dayandığı analizleri irdeleyen ve bunlara dayanarak yazarın bir sonuca vardığı yazılardır. Yazar, okuyucuların konu ile çok yakın ilgisinin olmadığını varsaymalıdır.
Dosya: Toplum ve Hekim dergisinin yayın alanına giren konularda hazırlanmış ve incelenen konuyu belli bir sistematik içinde, belli bir tutarlılıkla ele alan özgün yazılardır.
Gözlem ve Görüşler: Gözlemlerin, yorumların, çözüm önerilerinin yer aldığı serbest tarzda yazılardır.
Bildiri: Çeşitli toplantılarda sunulan bildiri, konferans vb. gibi konuşmaların yazılı metinleridir.
Panel: Panel adı altında gerçekleştirilen toplantılarda yapılan konuşma ve sunumlardır.
TTB Raporu: TTB Merkez Konseyi veya Tabip Odalarının tüm organlarından gönderilen ve organın imzasını taşıyan raporlardır.
Rapor: Gözlemlerin, analizlerin, çeşitli toplantıların vb. kısa biçimde rapor edildiği yazılardır.
Çeviri: Toplum ve Hekim'in yayın alanına giren konularda okuyucuya ulaştırılmasında yarar görülen yabancı makalelerin tam veya özet çevirileridir. Orjinal makale ile birlikte gönderilmelidir.
Mektup: Toplum ve Hekim'de yayınlanmış yazıların gerek biçim, gerek içeriği ile ilgili yapılan tartışmalar ve okuyucunun kendi görüş ve katkılarını içeren mektuplardır.
Belge: Okuyucunun orijinal metnini tümü ile bilmesi istenen ve gönderenin "belge" olarak değerlendirdiği yazılardır.
Portre: Toplum ve Hekim Dergisi yayın alanına giren konularda çalışmış bazı bilim adamlarının biyografileri.
Duyuru: Toplum ve Hekim Dergisi yayın alanına giren konularda okurlara duyurulmak istenen her türlü yarışma, ödül vb. konularda duyurular.
Kitap: Yeni yayınlanan kitapların kendi türünden yayınlar içinde yerini, perspektif veya çözüm getirdiği sorunları ele alan ve bir kitap tanıtımı yapan yazılardır.

Yazı başvurusu posta yolu ile veya toplumhekim@ttb.org.tr elektronik posta adresine yapılabilir. Yazı ulaşır ulaşmaz yazarlara bir teşekkür iletisi gönderilir. Yazı ile ilgili son karar ve gerekli ise hakemler tarafından istenen düzeltmeler yazarlara iletilir.
Yazıyla birlikte tüm yazarlar; yayındaki görüşlere katıldıklarını, yazının tümünün sorumluluğunu üstlendiklerini, yazıya yaptıkları katkıların yazarlık ölçütlerini karşıladığını, basımı halinde yayın haklarının Toplum ve Hekim dergisine ait olduğunu ve yazının "Toplum ve Hekim"de yayımlanmasını istediklerini belirtir bir mektubu; ünvanları, ad-soyadları, görev yaptıkları kurumları, adresleri, elektronik posta adreslerini belirtmek suretiyle imzalayarak göndermelidirler.
Başvuru mektubunda ayrıca; yazının daha önce herhangi bir yerde yayımlanıp yayımlandığı ile yayımlanmak amacıyla değrlendirme sürecinde olmadığı mutlaka belirtilmeli, başka yerde yayımlanmış yazıların yayımlandığı yayın organından alınan izin başvuruya eklenmelidir. Yayınla ilgili çalışmaların herhangi bir kuruluş veya şirket tarafından finanse edilip edilmediği açıkça belirtilmelidir.
Yazarlar; çıkar çatışması doğurabilecek herhangi bir durum hakkında okuyucuyu bilgilendirmekle yükümlüdür.
Başvuru mektubu örneğine Türk Tabipleri Birliği internet sitesinin Toplum Hekim dergisi ile ilgili bölümünden erişilebilir. Söz edilen mektup tarayıcıdan geçirilerek toplumhekim@ttb.org.tr adresine elektronik posta ile iletilebilir.

Tarihçe / History

Bilindiği gibi, ülkemizde sık rastlanmayan durumlardan ikisi; süreklilik ve kurumsallıktır. Toplum ve Hekim Dergisi’ni yaratanlar ve yaşatanlar, Dergi’nin yayın yaşamına başladığı 1978 yılından beri sürekliliğini ve kurumsallığını sürdürmenin gururunu yaşıyor. Toplum ve Hekim, yola çıktığı günlerdeki heyecan ve umudunu çoğaltarak taşımaya devam ediyor, devam da edecek.

Ocak 1978 tarihinde ilk sayısı ile yayın yaşamına başlayan Toplum ve Hekim’i tarihsel olarak üç dönemde inceleyebiliriz. Dergi’nin ilk sayısından otuz üçüncü sayıya dek olan birinci dönemine örgütsel perspektifin ağırlığını koyduğunu görebiliyoruz. Otuz üçüncü sayı ile başlayan ve kırk yedinci sayıya dek süren ikinci dönemde, Dergi’yi genel anlamda tıbbi-klinik perspektif şekillendirmiştir. Bu dönem aynı zamanda hakemli dergi olmanın da başlangıcıdır. Kırk yedinci sayıdan itibaren başlayan üçüncü döneme ağırlığını veren ise sosyal tıp perspektifidir.

Türk Tabipleri Birliği, 12 Eylül Asker Darbesi’nin dört yılı bulan yasaklı dönemi dışında, değerlerini, hedeflerini, dünya ve Türkiye ölçeğinde sosyal ve ekonomik politikalara ilişkin incelemelerini ve bunların toplum sağlığı üzerindeki etkilerini tartıştığı ve tartışmaya açtığı Toplum ve Hekim Dergisi’ni çıkarmak için gösterdiği özel çabayı bugün de öncelikli olarak sürdürüyor.

Kapitalizmin gereksinimlerine paralel olarak ilerleyen teknoloji, beraberinde yeni iletişim araçlarının geliştirilerek sermayenin hareketinin hızlandırılmasını sağladı. Bazı ülkelerin bütçeleri büyüklüğündeki paralar, dünyanın bir ucundan diğerine birkaç saniyede aktarılabilir oldu. Bu gelişme ve kullanılan teknoloji bilgi paylaşım araçlarının geliştirilmesine de yol açtı. Söz konusu araçların en etkin ve yaygın kullanılanı kuşkusuz internettir. Özellikle yeni kuşaklarla internet ve dijital veri kullanımı son derece yaygınlaştı.

Güncel olandan kopmama kaygısı ve bilgiyi mümkün olan herkesle paylaşma amacı, Toplum ve Hekim arşivinin internet ortamına aktarılması gereksinimini doğurdu. Son derece değerli çalışmaların yer aldığı bu arşivi okurlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

Yayın İdare Merkezi ve İletişim Adresi:
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Toplum ve Hekim Dergisi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe/Ankara
Tel : 0 (312) 231 31 79 (pbx)
Faks : 0 (312) 231 19 52 - 53
E-posta: toplumhekim@ttb.org.tr