• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Dosya-Derleme

SAĞLIĞIN TİCARİ BELİRLEYİCİLERİ ÇERÇEVESİYLE TÜRKİYE’DE KONUTUN FİNANSALLAŞMASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ

 • FINANCIALIZATION OF HOUSING IN TURKEY AND THE RELATIONSHIP WITH HEALTH WITHIN THE FRAMEWORK OF COMMERCIAL DETERMINANTS OF HEALTH

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 228-240
 • İrem ŞEVİK, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
fınancıalızatıon of housıng ın turkey and the relatıonshıp wıth health wıthın the framework of commercıal determınants of healthsağlığın ticari belirleyicileri çerçevesiyle türkiye’de konutun finansallaşması ve sağlık ilişkisid393mayıs - haziran2024228-240irem şevik, meltem çiçeklioğlu FINANCIALIZATION OF HOUSING IN TURKEY AND THE RELATIONSHIP WITH HEALTH WITHIN THE FRAMEWORK OF COMMERCIAL DETERMINANTS OF HEALTHSAĞLIĞIN TİCARİ BELİRLEYİCİLERİ ÇERÇEVESİYLE TÜRKİYE’DE KONUTUN FİNANSALLAŞMASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİD393MAYIS - HAZİRAN2024228-240İREM ŞEVİK, MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE SAĞLIK İLETİŞİMİ: SINIRLAR VE OLANAKLAR

 • HEALTH COMMUNICATION IN TURKEY: LIMITATIONS AND POSSIBILITIES

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 216-227
 • Vahdet Mesut AYAN
health communıcatıon ın turkey: lımıtatıons and possıbılıtıestürkiye’de sağlık iletişimi: sınırlar ve olanaklard393mayıs - haziran2024216-227vahdet mesut ayan HEALTH COMMUNICATION IN TURKEY: LIMITATIONS AND POSSIBILITIESTÜRKİYE’DE SAĞLIK İLETİŞİMİ: SINIRLAR VE OLANAKLARD393MAYIS - HAZİRAN2024216-227VAHDET MESUT AYAN
Dosya-Derleme

ZİNCİRLERDEN MODERN ESARETE: GÖÇMENLER VE KAPİTALİST IRKÇI ÜRETİM

 • FROM CHAINS TO MODERN SLAVERY: IMMIGRANTS AND CAPITALIST RACIST PRODUCTION

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 210-215
 • Ercüment AKDENİZ
from chaıns to modern slavery: ımmıgrants and capıtalıst racıst productıonzincirlerden modern esarete: göçmenler ve kapitalist ırkçı üretimd393mayıs - haziran2024210-215ercüment akdeniz FROM CHAINS TO MODERN SLAVERY: IMMIGRANTS AND CAPITALIST RACIST PRODUCTIONZİNCİRLERDEN MODERN ESARETE: GÖÇMENLER VE KAPİTALİST IRKÇI ÜRETİMD393MAYIS - HAZİRAN2024210-215ERCÜMENT AKDENİZ
Dosya-Derleme

IRKÇILIĞA MARUZ BIRAKILMANIN PSİKOSOSYAL ETKİLERİ

 • HIDDEN BARRIERS IN PATIENT-PHYSICIAN RELATIONSHIPS: DISCRIMINATION AND MICROAGGRESSIONS

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 205-209
 • M. İrem YILDIZ
hıdden barrıers ın patıent-physıcıan relatıonshıps: dıscrımınatıon and mıcroaggressıonsırkçılığa maruz bırakılmanın psikososyal etkilerid393mayıs - haziran2024205-209m. irem yıldız HIDDEN BARRIERS IN PATIENT-PHYSICIAN RELATIONSHIPS: DISCRIMINATION AND MICROAGGRESSIONSIRKÇILIĞA MARUZ BIRAKILMANIN PSİKOSOSYAL ETKİLERİD393MAYIS - HAZİRAN2024205-209M. İREM YILDIZ
Dosya Gözlem ve Görüşler

ANADİLİNDE YAŞAMAK

 • LIVING IN YOUR MOTHER TONGUE

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 201-204
 • Fatma GÖK
lıvıng ın your mother tongueanadilinde yaşamakd393mayıs - haziran2024201-204fatma gök LIVING IN YOUR MOTHER TONGUEANADİLİNDE YAŞAMAKD393MAYIS - HAZİRAN2024201-204FATMA GÖK
Dosya-Derleme

SİSTEMSEL IRKÇILIK VE KİTLESEL ACİL DURUMLAR

 • SYSTEMIC RACISM AND MASS EMERGENCIES

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 194-200
 • Selin TEKİN, Banu YILMAZ
systemıc racısm and mass emergencıessistemsel ırkçılık ve kitlesel acil durumlard393mayıs - haziran2024194-200selin tekin, banu yılmaz SYSTEMIC RACISM AND MASS EMERGENCIESSİSTEMSEL IRKÇILIK VE KİTLESEL ACİL DURUMLARD393MAYIS - HAZİRAN2024194-200SELİN TEKİN, BANU YILMAZ
Dosya-Derleme

HASTA-HEKİM İLİŞKİLERİNDE GİZLİ BARİKATLAR: AYRIMCILIK VE MİKRO SALDIRGANLIK

 • HIDDEN BARRIERS IN PATIENT-PHYSICIAN RELATIONSHIPS: DISCRIMINATION AND MICROAGGRESSIONS

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 187-193
 • Ahmet Selim BAŞARAN, Selçuk CANDANSAYAR
hıdden barrıers ın patıent-physıcıan relatıonshıps: dıscrımınatıon and mıcroaggressıonshasta-hekim ilişkilerinde gizli barikatlar: ayrımcılık ve mikro saldırganlıkd393mayıs - haziran2024187-193ahmet selim başaran, selçuk candansayar HIDDEN BARRIERS IN PATIENT-PHYSICIAN RELATIONSHIPS: DISCRIMINATION AND MICROAGGRESSIONSHASTA-HEKİM İLİŞKİLERİNDE GİZLİ BARİKATLAR: AYRIMCILIK VE MİKRO SALDIRGANLIKD393MAYIS - HAZİRAN2024187-193AHMET SELİM BAŞARAN, SELÇUK CANDANSAYAR
Dosya-Derleme

LANCET DERGİSİ “IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI, AYRIMCILIK VE SAĞLIK” SAYISI ÜZERİNE NOTLAR

 • NOTES ON THE LANCET SERIES ‘RACISM, XENOPHOBIA, DISCRIMINATION AND HEALTH’

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 183-186
 • Cavit Işık YAVUZ
notes on the lancet serıes ‘racısm, xenophobıa, dıscrımınatıon and health’lancet dergisi “ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve sağlık” sayısı üzerine notlard393mayıs - haziran2024183-186cavit ışık yavuz NOTES ON THE LANCET SERIES ‘RACISM, XENOPHOBIA, DISCRIMINATION AND HEALTH’LANCET DERGİSİ “IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI, AYRIMCILIK VE SAĞLIK” SAYISI ÜZERİNE NOTLARD393MAYIS - HAZİRAN2024183-186CAVİT IŞIK YAVUZ
Dosya-Derleme

IRK-IRKÇILIK-SÖMÜRGECİLİK-EMPERYALİZM VE SINIF BAĞLANTILARI

 • RACE-RACISM-COLONIALISM-IMPERIALISM AND CLASS CONNECTIONS

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 165-182
 • Alaeddin ŞENEL
race-racısm-colonıalısm-ımperıalısm and class connectıonsırk-ırkçılık-sömürgecilik-emperyalizm ve sınıf bağlantılarıd393mayıs - haziran2024165-182alaeddin şenel RACE-RACISM-COLONIALISM-IMPERIALISM AND CLASS CONNECTIONSIRK-IRKÇILIK-SÖMÜRGECİLİK-EMPERYALİZM VE SINIF BAĞLANTILARID393MAYIS - HAZİRAN2024165-182ALAEDDİN ŞENEL
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

IRKÇILIK VE SAĞLIK

 • RACISM AND HEALTH

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 163-164
 • M. İrem YILDIZ
racısm and healthırkçılık ve sağlıkd393mayıs - haziran2024163-164m. irem yıldız RACISM AND HEALTHIRKÇILIK VE SAĞLIKD393MAYIS - HAZİRAN2024163-164M. İREM YILDIZ
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa
editör’dend393mayıs - haziran2024 EDİTÖR’DEND393MAYIS - HAZİRAN2024