• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 2014

HAKEM KURULU’NDAN
TÜRKİYE’DE HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜ
TRANSFORMATION OF HOSPITALS IN TURKEY
Cavit Işık YAVUZ, Harun BALCIOĞLU
1980 SONRASINDA HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜ
TRANSFORMATION OF HOSPITALS AFTER 1980
Feride AKSU TANIK
NEOLİBERAL SAĞLIK REFORMLARININ ETKİSİ: KAMU HASTANELERİNDE FİNANSMAN YAPISI DEĞİŞİYOR
THE IMPACT OF NEOLIBERAL HEALTH REFORMS: FINANCIAL STRUCTURE IS CHANGING IN PUBLIC HOSPITALS
Kayıhan PALA
TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELER: SERMAYENİN YENİ BİRİKİM ALANI YA DA AKP’NİN PATRON SEVGİSİ
PRIVATE HOSPITALS IN TURKEY: NEW DOMAIN FOR CAPITAL ACCUMULATION OR AKP’S AFF ECTION FOR BOSSES
Onur HAMZAOĞLU
ÜNİVERSİTE HASTANELERİ “İŞLETMELEŞME VEYA BATMA” SARMALINDAN KURTULABİLİR Mİ?
IT POSSIBLE TO RESCUE UNIVERSITY HOSPITALS FROM THE DILEMMA OF “BECOMING BUSINESS OR CRASH ?
Alpay AZAP, İsmail AĞIRBAŞ
PİYASALAŞMIŞ SAĞLIK HİZMETLERİNE KAMU OTORİTESİNİN MÜDAHALE ARACI OLARAK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)
HEALTH PRACTICES COMMUNIQUE (HPC) AS AN INSTRUMENT FOR PUBLIC AUTHORITY INTERVENTION TO MARKETED HEALTH SERVICES
Güray KILIÇ, Ergün DEMİR
BİR ZAMANLAR SSK HASTANELERİ
ONCE UPON A TIME SSK HOSPITALS
Osman ÖZTÜRK
SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI SÜRECİNDE TTB HUKUK MÜCADELESİ
TMA’S LEGAL STRUGGLE IN THE PROCESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH
Özgür ERBAŞ
HASTANELERDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI
HEALTH WORKERS’ HEALTH SERVICES IN HOSPITALS
Aslı DAVAS
KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE SES
ORGANIZATION OF HEALTH WORKERS IN PUBLIC HOSPITALS AND SES
Fikret ÇALAĞAN
MODERN HASTANELERİN DOĞUŞU
EMERGENCE OF MODERN HOSPITALS
Ata SOYER
TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2014 YILI (MAKALE) DİZİNİ