• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 2015

HAKEM KURULUN’DAN
Hakem Kurulu’ndan
HASTANELERDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ
MANAGEMENT OF MEDICAL WASTE IN HOSPITALS
Özlem KURT-AZAP
TÜRKİYE’NİN YAKIN GELECEKTEKİ SORUN ALANLARI VE ÇÖZÜMLERİ
TURKEY’S PROBLEM AREAS IN NEAR FUTURE AND POSSIBLE SOLUTIONS
Aydın ÇUBUKÇU, Metin ÇULHAOĞLU, Tülin ÖNGEN, Cem SOMEL, TTB-MK Üyeleri , Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyeleri
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YENİ BİR TÜR MÜ, AYKIRILIK MI?
UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, IS IT A NEW ORGANIZATIONAL FORM OR AN ANOMALY?
Sibel BÜYÜKÇOBAN , Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Nilüfer DEMIRAL YILMAZ, M. Murat CIVANER
ANTALYA MERKEZ ÖRNEĞİNDE; BİRİNCİ BASAMAKTA HİZMET VEREN HEKİMLERİN AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞ SÜREÇLERİ, UYGULAMA SÜRECİNDEKİ DURUM VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ
THE TRANSITION PROCESS OF PRIMARY HEALTH CARE PHYSICIANS TO FAMILY PHYSICIAN SYSTEM, THE SITUATION OF THE IMLEMENTATION AND THE SATIFSFACTION LEVELS OF PHYSICIANS : AN EXAMPLE IN THE CENTRE OF ANTALYA
Fatma Yeşim KARAKOÇ, İlker BELEK
AFETLERDE GÖNÜLLÜ HEKİMLİK
VOLUNTEER MEDICINE IN DISASTERS
Necati DEDEDOĞLU
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞI 2015 YILI GENEL KURULU’NDAN NOTLAR
NOTES FROM THE 2015 GENERAL ASSEMBLY MEETING OF THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION
Bayazıt İLHAN, M. Murat CİVANER
TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 27. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU’’NÜKLEER ENERJİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI, GÖÇ, SAVAŞ VE SAĞLIK ETKİLERİ, AİLE HEKİMLİĞİNİN 10. YILINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ”
TMA PUBLIC HEALTH BRANCH 27. MOBILE TRAINING SEMINAR REPORT: “NUCLEAR ENERGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH, MIGRATION, ARMED CONFL ICT AND EFF ECTS ON HEALTH,FIRST STEP HEALTH SERVICES IN THE 10TH YEAR OF FAMILY MEDICINE”
Hakkı AKTAŞ, Hande CİHAN, A. Öner KURT, Tacettin İNANDI, GES Katılımcıları
DİZİN