• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak - Şubat 2020

EDİTÖR’DEN
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİZİKSEL BİLİM TEMELİ -II
PHYSICAL SCIENCE BASIS OF CLIMATE CHANGE II:
Murat TÜRKEŞ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENFEKSİYONLAR
CLIMATE CHANGE AND INFECTIONS
Alpay AZAP
İKLİM POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM: PARİS ANLAŞMASI VE HAK TEMELLİ YAKLAŞIM
A NEW PERIOD IN CLIMATE POLICIES: PARIS AGREEMENT AND RIGHTS-BASED APPROACH
Ümit ŞAHİN
İKLİM KRİZİ VE TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARI
CLIMATE CRISIS AND ENERGY POLICIES OF TURKEY
Özgür GÜRBÜZ
2019 YILINDA DÜNYA VE TÜRKİYE’DE EKONOMİNİN DURUMU
STATE OF WORLD AND TURKISH ECONOMY IN 2019
Korkut BORATAV
21. YÜZYILIN ÜÇÜNCÜ ON YILINA BAŞLARKEN TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI-2019
HEALTH IN TURKEY AT THE START OF THE THIRD DECADE OF THE 21ST CENTURY TURKEY’S HEALTH - 2019
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN GENEL SAĞLIK SİGORTASI HARCAMALARININ KAYNAĞI
SOURCE OF GHI SPENDING BY THE SSI
Onur HAMZAOĞLU
ÇOKLU DAMGALANMA KOŞULLARINDA TIBBİ BİR DURUM OLARAK HIV İLE YAŞAMAK
LIVING WITH HIV AS A MEDICAL SITUATION IN MULTIPLE STIGMATIZATION CONDITIONS
Mihriban ŞENGÜL, Murat SAYAN, Furkan HANCIOĞLU, Esra CANPOLAT GÖKÇE