• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Dosya-Derleme

SAĞLIĞIN TİCARİ BELİRLEYİCİLERİ ÇERÇEVESİYLE TÜRKİYE’DE KONUTUN FİNANSALLAŞMASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ

 • FINANCIALIZATION OF HOUSING IN TURKEY AND THE RELATIONSHIP WITH HEALTH WITHIN THE FRAMEWORK OF COMMERCIAL DETERMINANTS OF HEALTH

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 228-240
 • İrem ŞEVİK, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
fınancıalızatıon of housıng ın turkey and the relatıonshıp wıth health wıthın the framework of commercıal determınants of healthsağlığın ticari belirleyicileri çerçevesiyle türkiye’de konutun finansallaşması ve sağlık ilişkisid393mayıs - haziran2024228-240irem şevik, meltem çiçeklioğlu FINANCIALIZATION OF HOUSING IN TURKEY AND THE RELATIONSHIP WITH HEALTH WITHIN THE FRAMEWORK OF COMMERCIAL DETERMINANTS OF HEALTHSAĞLIĞIN TİCARİ BELİRLEYİCİLERİ ÇERÇEVESİYLE TÜRKİYE’DE KONUTUN FİNANSALLAŞMASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİD393MAYIS - HAZİRAN2024228-240İREM ŞEVİK, MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE SAĞLIK İLETİŞİMİ: SINIRLAR VE OLANAKLAR

 • HEALTH COMMUNICATION IN TURKEY: LIMITATIONS AND POSSIBILITIES

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 216-227
 • Vahdet Mesut AYAN
health communıcatıon ın turkey: lımıtatıons and possıbılıtıestürkiye’de sağlık iletişimi: sınırlar ve olanaklard393mayıs - haziran2024216-227vahdet mesut ayan HEALTH COMMUNICATION IN TURKEY: LIMITATIONS AND POSSIBILITIESTÜRKİYE’DE SAĞLIK İLETİŞİMİ: SINIRLAR VE OLANAKLARD393MAYIS - HAZİRAN2024216-227VAHDET MESUT AYAN
Dosya-Derleme

ZİNCİRLERDEN MODERN ESARETE: GÖÇMENLER VE KAPİTALİST IRKÇI ÜRETİM

 • FROM CHAINS TO MODERN SLAVERY: IMMIGRANTS AND CAPITALIST RACIST PRODUCTION

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 210-215
 • Ercüment AKDENİZ
from chaıns to modern slavery: ımmıgrants and capıtalıst racıst productıonzincirlerden modern esarete: göçmenler ve kapitalist ırkçı üretimd393mayıs - haziran2024210-215ercüment akdeniz FROM CHAINS TO MODERN SLAVERY: IMMIGRANTS AND CAPITALIST RACIST PRODUCTIONZİNCİRLERDEN MODERN ESARETE: GÖÇMENLER VE KAPİTALİST IRKÇI ÜRETİMD393MAYIS - HAZİRAN2024210-215ERCÜMENT AKDENİZ
Dosya-Derleme

IRKÇILIĞA MARUZ BIRAKILMANIN PSİKOSOSYAL ETKİLERİ

 • HIDDEN BARRIERS IN PATIENT-PHYSICIAN RELATIONSHIPS: DISCRIMINATION AND MICROAGGRESSIONS

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 205-209
 • M. İrem YILDIZ
hıdden barrıers ın patıent-physıcıan relatıonshıps: dıscrımınatıon and mıcroaggressıonsırkçılığa maruz bırakılmanın psikososyal etkilerid393mayıs - haziran2024205-209m. irem yıldız HIDDEN BARRIERS IN PATIENT-PHYSICIAN RELATIONSHIPS: DISCRIMINATION AND MICROAGGRESSIONSIRKÇILIĞA MARUZ BIRAKILMANIN PSİKOSOSYAL ETKİLERİD393MAYIS - HAZİRAN2024205-209M. İREM YILDIZ
Dosya Gözlem ve Görüşler

ANADİLİNDE YAŞAMAK

 • LIVING IN YOUR MOTHER TONGUE

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 201-204
 • Fatma GÖK
lıvıng ın your mother tongueanadilinde yaşamakd393mayıs - haziran2024201-204fatma gök LIVING IN YOUR MOTHER TONGUEANADİLİNDE YAŞAMAKD393MAYIS - HAZİRAN2024201-204FATMA GÖK
Dosya-Derleme

SİSTEMSEL IRKÇILIK VE KİTLESEL ACİL DURUMLAR

 • SYSTEMIC RACISM AND MASS EMERGENCIES

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 194-200
 • Selin TEKİN, Banu YILMAZ
systemıc racısm and mass emergencıessistemsel ırkçılık ve kitlesel acil durumlard393mayıs - haziran2024194-200selin tekin, banu yılmaz SYSTEMIC RACISM AND MASS EMERGENCIESSİSTEMSEL IRKÇILIK VE KİTLESEL ACİL DURUMLARD393MAYIS - HAZİRAN2024194-200SELİN TEKİN, BANU YILMAZ
Dosya-Derleme

HASTA-HEKİM İLİŞKİLERİNDE GİZLİ BARİKATLAR: AYRIMCILIK VE MİKRO SALDIRGANLIK

 • HIDDEN BARRIERS IN PATIENT-PHYSICIAN RELATIONSHIPS: DISCRIMINATION AND MICROAGGRESSIONS

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 187-193
 • Ahmet Selim BAŞARAN, Selçuk CANDANSAYAR
hıdden barrıers ın patıent-physıcıan relatıonshıps: dıscrımınatıon and mıcroaggressıonshasta-hekim ilişkilerinde gizli barikatlar: ayrımcılık ve mikro saldırganlıkd393mayıs - haziran2024187-193ahmet selim başaran, selçuk candansayar HIDDEN BARRIERS IN PATIENT-PHYSICIAN RELATIONSHIPS: DISCRIMINATION AND MICROAGGRESSIONSHASTA-HEKİM İLİŞKİLERİNDE GİZLİ BARİKATLAR: AYRIMCILIK VE MİKRO SALDIRGANLIKD393MAYIS - HAZİRAN2024187-193AHMET SELİM BAŞARAN, SELÇUK CANDANSAYAR
Dosya-Derleme

LANCET DERGİSİ “IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI, AYRIMCILIK VE SAĞLIK” SAYISI ÜZERİNE NOTLAR

 • NOTES ON THE LANCET SERIES ‘RACISM, XENOPHOBIA, DISCRIMINATION AND HEALTH’

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 183-186
 • Cavit Işık YAVUZ
notes on the lancet serıes ‘racısm, xenophobıa, dıscrımınatıon and health’lancet dergisi “ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve sağlık” sayısı üzerine notlard393mayıs - haziran2024183-186cavit ışık yavuz NOTES ON THE LANCET SERIES ‘RACISM, XENOPHOBIA, DISCRIMINATION AND HEALTH’LANCET DERGİSİ “IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI, AYRIMCILIK VE SAĞLIK” SAYISI ÜZERİNE NOTLARD393MAYIS - HAZİRAN2024183-186CAVİT IŞIK YAVUZ
Dosya-Derleme

IRK-IRKÇILIK-SÖMÜRGECİLİK-EMPERYALİZM VE SINIF BAĞLANTILARI

 • RACE-RACISM-COLONIALISM-IMPERIALISM AND CLASS CONNECTIONS

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 165-182
 • Alaeddin ŞENEL
race-racısm-colonıalısm-ımperıalısm and class connectıonsırk-ırkçılık-sömürgecilik-emperyalizm ve sınıf bağlantılarıd393mayıs - haziran2024165-182alaeddin şenel RACE-RACISM-COLONIALISM-IMPERIALISM AND CLASS CONNECTIONSIRK-IRKÇILIK-SÖMÜRGECİLİK-EMPERYALİZM VE SINIF BAĞLANTILARID393MAYIS - HAZİRAN2024165-182ALAEDDİN ŞENEL
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

IRKÇILIK VE SAĞLIK

 • RACISM AND HEALTH

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa 163-164
 • M. İrem YILDIZ
racısm and healthırkçılık ve sağlıkd393mayıs - haziran2024163-164m. irem yıldız RACISM AND HEALTHIRKÇILIK VE SAĞLIKD393MAYIS - HAZİRAN2024163-164M. İREM YILDIZ
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 39, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2024, Sayfa
editör’dend393mayıs - haziran2024 EDİTÖR’DEND393MAYIS - HAZİRAN2024
Rapor

34. TTB HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ: AFETE DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI VE HALK SAĞLIĞI

 • 34TH TTB PUBLIC HEALTH MOBILE TRAINING SEMINAR: DISASTER RESISTANT LIVING AREAS AND PUBLIC HEALTH

 • Cilt 39, Sayı 2, Mart - Nisan, 2024, Sayfa 156-160
 • Türk Tabipleri Birliği 34. Gezici Eğitim Semineri Katılımcıları
34th ttb publıc health mobıle traınıng semınar: dısaster resıstant lıvıng areas and publıc health34. ttb halk sağlığı gezici eğitim semineri: afete dayanıklı yaşam alanları ve halk sağlığıd392mart - nisan2024156-160türk tabipleri birliği 34. gezici eğitim semineri katılımcıları 34TH TTB PUBLIC HEALTH MOBILE TRAINING SEMINAR: DISASTER RESISTANT LIVING AREAS AND PUBLIC HEALTH34. TTB HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ: AFETE DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI VE HALK SAĞLIĞID392MART - NİSAN2024156-160TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 34. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ KATILIMCILARI
Dosya Gözlem ve Görüşler

1920’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE KAPİTALİST CUMHURİYET’İN SAĞLIK POLİTİKALARI

 • HEALTH POLICIES OF THE CAPITALIST REPUBLIC IN TURKEY FROM 1920 TO THE PRESENT DAY

 • Cilt 39, Sayı 2, Mart - Nisan, 2024, Sayfa 149-155
 • Onur HAMZAOĞLU
health polıcıes of the capıtalıst republıc ın turkey from 1920 to the present day1920’den günümüze türkiye’de kapitalist cumhuriyet’in sağlık politikaları d392mart - nisan2024149-155onur hamzaoğlu HEALTH POLICIES OF THE CAPITALIST REPUBLIC IN TURKEY FROM 1920 TO THE PRESENT DAY1920’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE KAPİTALİST CUMHURİYET’İN SAĞLIK POLİTİKALARI D392MART - NİSAN2024149-155ONUR HAMZAOĞLU
Dosya-Derleme

CUMHURİYETİN 100. YILINDA KADIN SAĞLIĞINA BAKIŞ

 • A PERSPECTIVE OF WOMEN’S HEALTH IN THE 100TH ANNıVERSARY OF THE REPUBLIC

 • Cilt 39, Sayı 2, Mart - Nisan, 2024, Sayfa 135-148
 • Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
a perspectıve of women’s health ın the 100th annıversary of the republıccumhuriyetin 100. yılında kadın sağlığına bakışd392mart - nisan2024135-148şevkat bahar özvarış A PERSPECTIVE OF WOMEN’S HEALTH IN THE 100TH ANNIVERSARY OF THE REPUBLICCUMHURİYETİN 100. YILINDA KADIN SAĞLIĞINA BAKIŞD392MART - NİSAN2024135-148ŞEVKAT BAHAR ÖZVARIŞ
Dosya Gözlem ve Görüşler

MEMLEKET HASTANELERİNDEN ŞEHİR HASTANELERİNE

 • FROM HOMETOWN HOSPITALS TO CITY HOSPITALS

 • Cilt 39, Sayı 2, Mart - Nisan, 2024, Sayfa 123-134
 • Osman ÖZTÜRK
from hometown hospıtals to cıty hospıtalsmemleket hastanelerinden şehir hastanelerined392mart - nisan2024123-134osman öztürk FROM HOMETOWN HOSPITALS TO CITY HOSPITALSMEMLEKET HASTANELERİNDEN ŞEHİR HASTANELERİNED392MART - NİSAN2024123-134OSMAN ÖZTÜRK
Dosya-Derleme

1980 SONRASI SAĞLIK POLİTİKALARINDA NEOLİBERAL FİİL ÇEKİMLERİ: PİYASALAŞMA VE DESANTRALİZASYON

 • NEOLIBERAL VERB CONJUGATIONS IN POST-1980 HEALTH POLICIES: MARKETIZATION AND DECENTRALIZATION

 • Cilt 39, Sayı 2, Mart - Nisan, 2024, Sayfa 110-122
 • Hakan TÜZÜN
neolıberal verb conjugatıons ın post-1980 health polıcıes: marketızatıon and decentralızatıon1980 sonrası sağlık politikalarında neoliberal fiil çekimleri: piyasalaşma ve desantralizasyond392mart - nisan2024110-122hakan tüzün NEOLIBERAL VERB CONJUGATIONS IN POST-1980 HEALTH POLICIES: MARKETIZATION AND DECENTRALIZATION1980 SONRASI SAĞLIK POLİTİKALARINDA NEOLİBERAL FİİL ÇEKİMLERİ: PİYASALAŞMA VE DESANTRALİZASYOND392MART - NİSAN2024110-122HAKAN TÜZÜN
Dosya-Derleme

224 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALİZASYONU YASASININ İRDELENMESİ

 • A THOROUGH INVESTIGATION OF LAW NO 224 ON SOCIALISATION OF HEALTH SERVICES

 • Cilt 39, Sayı 2, Mart - Nisan, 2024, Sayfa 101-109
 • Necati DEDEOĞLU
a thorough ınvestıgatıon of law no 224 on socıalısatıon of health servıces224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu yasasının irdelenmesid392mart - nisan2024101-109necati dedeoğlu A THOROUGH INVESTIGATION OF LAW NO 224 ON SOCIALISATION OF HEALTH SERVICES224 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALİZASYONU YASASININ İRDELENMESİD392MART - NİSAN2024101-109NECATİ DEDEOĞLU
Dosya-Derleme

CUMHURİYET DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI

 • FINANCING OF HEALTHCARE SERVICES IN THE REPUBLIC PERIOD

 • Cilt 39, Sayı 2, Mart - Nisan, 2024, Sayfa 83-100
 • Cegerğun POLAT
fınancıng of healthcare servıces ın the republıc perıodcumhuriyet döneminde sağlık hizmetlerinin finansmanıd392mart - nisan202483-100cegerğun polat FINANCING OF HEALTHCARE SERVICES IN THE REPUBLIC PERIODCUMHURİYET DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANID392MART - NİSAN202483-100CEGERĞUN POLAT
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • FROM THE EDITOR

 • Cilt 39, Sayı 2, Mart - Nisan, 2024, Sayfa 81-82
from the edıtoreditör’dend392mart - nisan202481-82 FROM THE EDITOREDİTÖR’DEND392MART - NİSAN202481-82
Dosya-Derleme

CUMHURİYET KURULURKEN SAĞLIK, HASTALIK VE SAĞLIK POLİTİKALARI

 • HEALTH, ILLNESS, AND HEALTH POLICIES IN THE EARLY YEARS OF THE REPUBLIC

 • Cilt 39, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2024, Sayfa 68-80
 • Ceren Gülser İLİKAN RASİMOĞLU
health, ıllness, and health polıcıes ın the early years of the republıccumhuriyet kurulurken sağlık, hastalık ve sağlık politikalarıd391ocak - şubat202468-80ceren gülser ilikan rasimoğlu HEALTH, ILLNESS, AND HEALTH POLICIES IN THE EARLY YEARS OF THE REPUBLICCUMHURİYET KURULURKEN SAĞLIK, HASTALIK VE SAĞLIK POLİTİKALARID391OCAK - ŞUBAT202468-80CEREN GÜLSER İLİKAN RASİMOĞLU
Dosya-Derleme

CUMHURİYETİN YÜZ YILINDA SAĞLIK BAKANLIĞI VE SAĞLIK BAKANLARI

 • HEALTH MINISTRY AND HEALTH MINISTERS IN THE HUNDRED YEARS OF THE REPUBLIC OF TüRKIYE

 • Cilt 39, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2024, Sayfa 47-67
 • Eray ÖNTAŞ, Meltem ÇÖL
health mınıstry and health mınısters ın the hundred years of the republıc of türkıyecumhuriyetin yüz yılında sağlık bakanlığı ve sağlık bakanlarıd391ocak - şubat202447-67eray öntaş, meltem çöl HEALTH MINISTRY AND HEALTH MINISTERS IN THE HUNDRED YEARS OF THE REPUBLIC OF TÜRKIYECUMHURİYETİN YÜZ YILINDA SAĞLIK BAKANLIĞI VE SAĞLIK BAKANLARID391OCAK - ŞUBAT202447-67ERAY ÖNTAŞ, MELTEM ÇÖL
Dosya-Derleme

CUMHURİYETİN 100 YILINDA TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKALAR

 • SOCIAL POLICIES IN TURKEY IN 100 YEARS OF THE REPUBLIC

 • Cilt 39, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2024, Sayfa 33-46
 • Özgür MÜFTÜOĞLU
socıal polıcıes ın turkey ın 100 years of the republıccumhuriyetin 100 yılında türkiye’de sosyal politikalard391ocak - şubat202433-46özgür müftüoğlu SOCIAL POLICIES IN TURKEY IN 100 YEARS OF THE REPUBLICCUMHURİYETİN 100 YILINDA TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKALARD391OCAK - ŞUBAT202433-46ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE SERMAYE BİRİKİMİNİN YÜZ YILI: EMPERYALİZMİN VESAYETİ VE DEVLETİN İCAZETİ

 • CENTURY OF CAPITAL ACCUMULATION IN TURKEY: GUARDIAN OF IMPERIALISM AND PERMISSION OF THE STATE

 • Cilt 39, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2024, Sayfa 25-32
 • Ekin BAŞER
century of capıtal accumulatıon ın turkey: guardıan of ımperıalısm and permıssıon of the statetürkiye’de sermaye birikiminin yüz yılı: emperyalizmin vesayeti ve devletin icazetid391ocak - şubat202425-32ekin başer CENTURY OF CAPITAL ACCUMULATION IN TURKEY: GUARDIAN OF IMPERIALISM AND PERMISSION OF THE STATETÜRKİYE’DE SERMAYE BİRİKİMİNİN YÜZ YILI: EMPERYALİZMİN VESAYETİ VE DEVLETİN İCAZETİD391OCAK - ŞUBAT202425-32EKİN BAŞER
Dosya-Derleme

CUMHURİYETİN TOPLUM TAHAYYÜLÜ

 • THE SOCIETY IMAGINATION OF THE REPUBLIC OF TURKIYE

 • Cilt 39, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2024, Sayfa 15-24
 • Şükrü ASLAN
the socıety ımagınatıon of the republıc of turkıyecumhuriyetin toplum tahayyülüd391ocak - şubat202415-24şükrü aslan THE SOCIETY IMAGINATION OF THE REPUBLIC OF TURKIYECUMHURİYETİN TOPLUM TAHAYYÜLÜD391OCAK - ŞUBAT202415-24ŞÜKRÜ ASLAN
Dosya Gözlem ve Görüşler

CUMHURİYETİN 100 YILI: 12 EYLÜL KARŞI-DEVRİMİNDEN AKP DÖNEMİ ÇÜRÜMESİNE

 • THE CENTENARY OF THE REPUBLIC: FROM THE COUNTER-REVOLUTION OF 1980 TO THE PRESENT-DAY PUTREFACTION

 • Cilt 39, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2024, Sayfa 05-14
 • Sungur SAVRAN
the centenary of the republıc: from the counter-revolutıon of 1980 to the present-day putrefactıoncumhuriyetin 100 yılı: 12 eylül karşı-devriminden akp dönemi çürümesined391ocak - şubat202405-14sungur savran THE CENTENARY OF THE REPUBLIC: FROM THE COUNTER-REVOLUTION OF 1980 TO THE PRESENT-DAY PUTREFACTIONCUMHURİYETİN 100 YILI: 12 EYLÜL KARŞI-DEVRİMİNDEN AKP DÖNEMİ ÇÜRÜMESİNED391OCAK - ŞUBAT202405-14SUNGUR SAVRAN
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKALARI

 • HEALTH POLICIES IN TURKEY IN THE PERıOD OF THE REPUBLIC

 • Cilt 39, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2024, Sayfa 3-4
 • Onur HAMZAOĞLU, Osman ÖZTÜRK, Cegerğun POLAT
health polıcıes ın turkey ın the perıod of the republıccumhuriyet dönemi sağlık politikalarıd391ocak - şubat20243-4onur hamzaoğlu, osman öztürk, cegerğun polat HEALTH POLICIES IN TURKEY IN THE PERIOD OF THE REPUBLICCUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKALARID391OCAK - ŞUBAT20243-4ONUR HAMZAOĞLU, OSMAN ÖZTÜRK, CEGERĞUN POLAT
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 39, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2024, Sayfa 1-2
editör’dend391ocak - şubat20241-2 EDİTÖR’DEND391OCAK - ŞUBAT20241-2
Dosya-Derleme

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KIZAMIK SALGINLARI, AŞILAMADA SON DURUM

 • THE LATEST SITUATION OF MEASLES OUTBREAKS AND VACCINATION IN THE WORLD AND IN TüRKIYE

 • Cilt 38, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2023, Sayfa 472-480
 • Özgür SATILMIŞ, Adem ALBAYRAK, Meltem ÇÖL
the latest sıtuatıon of measles outbreaks and vaccınatıon ın the world and ın türkıyedünyada ve türkiye’de kızamık salgınları, aşılamada son durumd386kasım - aralık2023472-480özgür satılmış, adem albayrak, meltem çöl THE LATEST SITUATION OF MEASLES OUTBREAKS AND VACCINATION IN THE WORLD AND IN TÜRKIYEDÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KIZAMIK SALGINLARI, AŞILAMADA SON DURUMD386KASIM - ARALIK2023472-480ÖZGÜR SATILMIŞ, ADEM ALBAYRAK, MELTEM ÇÖL
Derleme

HAYATTA KALMAK YA DA ÖZGÜR OLMAK GREAT BARRINGTON DEKLARASYONU VE JOHN SNOW MEMORANDUMUNUN KARŞILAŞTIRMASI

 • SURVIVE OR LIVE FREELY COMPARISON OF THE GREAT BARRINGTON DECLARATION AND THE JOHN SNOW MEMORANDUM

 • Cilt 38, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2023, Sayfa 461-471
 • Muhsin GÜLLÜ
survıve or lıve freely comparıson of the great barrıngton declaratıon and the john snow memorandumhayatta kalmak ya da özgür olmak great barrıngton deklarasyonu ve john snow memorandumunun karşılaştırmasıd386kasım - aralık2023461-471muhsin güllü SURVIVE OR LIVE FREELY COMPARISON OF THE GREAT BARRINGTON DECLARATION AND THE JOHN SNOW MEMORANDUMHAYATTA KALMAK YA DA ÖZGÜR OLMAK GREAT BARRINGTON DEKLARASYONU VE JOHN SNOW MEMORANDUMUNUN KARŞILAŞTIRMASID386KASIM - ARALIK2023461-471MUHSİN GÜLLÜ
Dosya-Derleme

‘‘SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM”DEN “SAĞLIĞIN ÖLÜMÜ”NE: YAPISAL ZEDELENMENİN KLİNİK İZDÜŞÜMLERİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR DEĞERLENDIRME

 • FROM “HEALTH TRANSFORMATION” TO “DEATH OF THE HEALTH”: A THEORETICAL DISCUSSION ON THE CLINICAL IMPLICATIONS OF THE STRUCTURAL DAMAGE

 • Cilt 38, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2023, Sayfa 454-460
 • Özen Beltan DEMİR
from “health transformatıon” to “death of the health”: a theoretıcal dıscussıon on the clınıcal ımplıcatıons of the structural damage‘‘sağlıkta dönüşüm”den “sağlığın ölümü”ne: yapısal zedelenmenin klinik izdüşümleri üzerine kuramsal bir değerlendırmed386kasım - aralık2023454-460özen beltan demir FROM “HEALTH TRANSFORMATION” TO “DEATH OF THE HEALTH”: A THEORETICAL DISCUSSION ON THE CLINICAL IMPLICATIONS OF THE STRUCTURAL DAMAGE‘‘SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM”DEN “SAĞLIĞIN ÖLÜMÜ”NE: YAPISAL ZEDELENMENİN KLİNİK İZDÜŞÜMLERİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR DEĞERLENDIRMED386KASIM - ARALIK2023454-460ÖZEN BELTAN DEMİR
Dosya-Derleme

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ’NİN ŞUBAT DEPREMLERİ SONRASINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

 • SERVICES CARRIED OUT BY THE TURKISH ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH SPECIALISTS AFTER THE FEBRUARY 6 EARTHQUAKES

 • Cilt 38, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2023, Sayfa 446-453
 • Bülent KILIÇ, Tuğrul ERBAYDAR, Erdem ERKOYUN
servıces carrıed out by the turkısh assocıatıon of publıc health specıalısts after the february 6 earthquakeshalk sağlığı uzmanları derneği’nin şubat depremleri sonrasında yaptığı çalışmalard386kasım - aralık2023446-453bülent kılıç, tuğrul erbaydar, erdem erkoyun SERVICES CARRIED OUT BY THE TURKISH ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH SPECIALISTS AFTER THE FEBRUARY 6 EARTHQUAKESHALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ’NİN ŞUBAT DEPREMLERİ SONRASINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALARD386KASIM - ARALIK2023446-453BÜLENT KILIÇ, TUĞRUL ERBAYDAR, ERDEM ERKOYUN
Dosya-Derleme

DEPREM SONRASI RUHSAL SAĞLIĞIN PSİKOPOLİTİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK

 • THINKING ABOUT PYSYCHOPOLITICS OF MENTAL HEALTH AFTER EARTHQUAKE

 • Cilt 38, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2023, Sayfa 438-445
 • Ayşe Devrim BAŞTERZİ
thınkıng about pysychopolıtıcs of mental health after earthquakedeprem sonrası ruhsal sağlığın psikopolitiği üzerine düşünmekd386kasım - aralık2023438-445ayşe devrim başterzi THINKING ABOUT PYSYCHOPOLITICS OF MENTAL HEALTH AFTER EARTHQUAKEDEPREM SONRASI RUHSAL SAĞLIĞIN PSİKOPOLİTİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEKD386KASIM - ARALIK2023438-445AYŞE DEVRİM BAŞTERZİ
Dosya-Derleme

2023 ŞUBAT DEPREMLERİNDE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI KOLU DENEYİMİ

 • 2023 FEBRUARY EARTHQUAKES EXPERIENCE OF THE TURKISH MEDICAL ASSOCIATION AND PUBLIC HEALTH SECTION

 • Cilt 38, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2023, Sayfa 431-437
 • Gamze VAROL
2023 february earthquakes experıence of the turkısh medıcal assocıatıon and publıc health sectıon2023 şubat depremlerinde türk tabipleri birliği ve halk sağlığı kolu deneyimid386kasım - aralık2023431-437gamze varol 2023 FEBRUARY EARTHQUAKES EXPERIENCE OF THE TURKISH MEDICAL ASSOCIATION AND PUBLIC HEALTH SECTION2023 ŞUBAT DEPREMLERİNDE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI KOLU DENEYİMİD386KASIM - ARALIK2023431-437GAMZE VAROL
Dosya-Derleme

BİLİMİN METALAŞMASINA BİR YANIT OLARAK YAVAŞ BİLİM

 • THE SLOW SCIENCE AS A RESPONSE TO THE COMMODIFICATION OF SCIENCE

 • Cilt 38, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2023, Sayfa 421-430
 • Umut MORKOÇ
the slow scıence as a response to the commodıfıcatıon of scıencebilimin metalaşmasına bir yanıt olarak yavaş bilimd386kasım - aralık2023421-430umut morkoç THE SLOW SCIENCE AS A RESPONSE TO THE COMMODIFICATION OF SCIENCEBİLİMİN METALAŞMASINA BİR YANIT OLARAK YAVAŞ BİLİMD386KASIM - ARALIK2023421-430UMUT MORKOÇ
Gözlemler ve Görüşler

COVİD -19 SALGINI VE BİR ELEŞTİRİ, ÖZELEŞTİRİ VE BİR ÖNERİ

 • COVID -19 EPIDEMICS AND A CRITIQUE, A SELF-CRITIQUE AND A PROPOSAL

 • Cilt 38, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2023, Sayfa 419-420
 • Hasan YAZICI
covıd -19 epıdemıcs and a crıtıque, a self-crıtıque and a proposalcovid -19 salgını ve bir eleştiri, özeleştiri ve bir önerid386kasım - aralık2023419-420hasan yazıcı COVID -19 EPIDEMICS AND A CRITIQUE, A SELF-CRITIQUE AND A PROPOSALCOVİD -19 SALGINI VE BİR ELEŞTİRİ, ÖZELEŞTİRİ VE BİR ÖNERİD386KASIM - ARALIK2023419-420HASAN YAZICI
Dosya-Derleme

BİLGİ - BİLİMSEL BİLGİ - TIP BİLİMLERİ VE BİLİMSEL DÜŞÜNÜŞ

 • KNOWLEDGE - SCIENTIFIC KNOWLEDGE - MEDICAL SCIENCES AND SCIENTIFIC THINKING

 • Cilt 38, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2023, Sayfa 407-418
 • Alaeddin ŞENEL
knowledge - scıentıfıc knowledge - medıcal scıences and scıentıfıc thınkıngbilgi - bilimsel bilgi - tıp bilimleri ve bilimsel düşünüşd386kasım - aralık2023407-418alaeddin şenel KNOWLEDGE - SCIENTIFIC KNOWLEDGE - MEDICAL SCIENCES AND SCIENTIFIC THINKINGBİLGİ - BİLİMSEL BİLGİ - TIP BİLİMLERİ VE BİLİMSEL DÜŞÜNÜŞD386KASIM - ARALIK2023407-418ALAEDDİN ŞENEL
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE BİLİM ETİĞİ

 • SCIENCE ETHICS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 38, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2023, Sayfa 403-406
 • Melike YAVUZ, Murat CİVANER
scıence ethıcs durıng the covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisi sürecinde bilim etiğid386kasım - aralık2023403-406melike yavuz, murat civaner SCIENCE ETHICS DURING THE COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE BİLİM ETİĞİD386KASIM - ARALIK2023403-406MELİKE YAVUZ, MURAT CİVANER
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 38, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2023, Sayfa 401-402
editör’dend386kasım - aralık2023401-402 EDİTÖR’DEND386KASIM - ARALIK2023401-402
Rapor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ VE 20 ŞUBAT 2023 HATAY DEPREMLERİ BİRİNCİ AY RAPORU

 • TURKISH MEDICAL ASSOCIATION 6 FEBRUARY 2023 KAHRAMANMARAş AND 20 FEBRUARY 2023 HATAY EARTHQUAKES FIRST MONTH EVALUATION REPORT

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 400-420
 • Türk Tabipleri Birliği
turkısh medıcal assocıatıon 6 february 2023 kahramanmaraş and 20 february 2023 hatay earthquakes fırst month evaluatıon reporttürk tabipleri birliği 6 şubat 2023 kahramanmaraş ve 20 şubat 2023 hatay depremleri birinci ay raporud385eylül - ekim2023400-420türk tabipleri birliği TURKISH MEDICAL ASSOCIATION 6 FEBRUARY 2023 KAHRAMANMARAŞ AND 20 FEBRUARY 2023 HATAY EARTHQUAKES FIRST MONTH EVALUATION REPORTTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ VE 20 ŞUBAT 2023 HATAY DEPREMLERİ BİRİNCİ AY RAPORUD385EYLÜL - EKİM2023400-420TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
Dosya Gözlem ve Görüşler

2023 ŞUBAT DEPREMLERİNDE TTB ODSH KOLUNUN SAHA ÇALIŞMALARI ÜSTÜNE

 • ON THE EARTHQUAKES OF FEBRUARY 2023 AND THE FIELD STUDIES OF HEALTH SERVICES IN DISASTER SITUATIONS WORKING GROUP

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 393-399
 • İsmail Seçkin KARA
on the earthquakes of february 2023 and the fıeld studıes of health servıces ın dısaster sıtuatıons workıng group2023 şubat depremlerinde ttb odsh kolunun saha çalışmaları üstüned385eylül - ekim2023393-399ismail seçkin kara ON THE EARTHQUAKES OF FEBRUARY 2023 AND THE FIELD STUDIES OF HEALTH SERVICES IN DISASTER SITUATIONS WORKING GROUP2023 ŞUBAT DEPREMLERİNDE TTB ODSH KOLUNUN SAHA ÇALIŞMALARI ÜSTÜNED385EYLÜL - EKİM2023393-399İSMAİL SEÇKİN KARA
Gözlemler ve Görüşler

TÜRK TORAKS DERNEĞİ DEPREM İZLENİMLERİ

 • TURKISH THORACIC SOCIETY EARTHQUAKE OBSERVATIONS

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 391-392
 • Oya İTİL
turkısh thoracıc socıety earthquake observatıonstürk toraks derneği deprem izlenimlerid385eylül - ekim2023391-392oya itil TURKISH THORACIC SOCIETY EARTHQUAKE OBSERVATIONSTÜRK TORAKS DERNEĞİ DEPREM İZLENİMLERİD385EYLÜL - EKİM2023391-392OYA İTİL
Dosya-Derleme

AFETLER VE UZMANLIK DERNEKLERİ

 • DISASTERS AND SPECIALTIES ASSOCIATION

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 388-390
 • Serkan YILMAZ
dısasters and specıaltıes assocıatıonafetler ve uzmanlık derneklerid385eylül - ekim2023388-390serkan yılmaz DISASTERS AND SPECIALTIES ASSOCIATIONAFETLER VE UZMANLIK DERNEKLERİD385EYLÜL - EKİM2023388-390SERKAN YILMAZ
Dosya-Derleme

ACİL TIP UZMANLARININ DEPREM DENEYİMLERİ

 • EARTHQUAKE EXPERIENCES OF EMERGENCY MEDICINE PHYSICIANS

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 384-387
 • Funda KARABEK AKARCA
earthquake experıences of emergency medıcıne physıcıansacil tıp uzmanlarının deprem deneyimlerid385eylül - ekim2023384-387funda karabek akarca EARTHQUAKE EXPERIENCES OF EMERGENCY MEDICINE PHYSICIANSACİL TIP UZMANLARININ DEPREM DENEYİMLERİD385EYLÜL - EKİM2023384-387FUNDA KARABEK AKARCA
Dosya-Derleme

DEPREMLERDE ACİL SERVİS ORGANİZASYONU

 • EMERGENCY DEPARTMENT ORGANIZATION IN EARTHQUAKES

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 378-383
 • Elif ÖZTÜRK İNCE, Mehmet Ali KARACA
emergency department organızatıon ın earthquakesdepremlerde acil servis organizasyonud385eylül - ekim2023378-383elif öztürk ince, mehmet ali karaca EMERGENCY DEPARTMENT ORGANIZATION IN EARTHQUAKESDEPREMLERDE ACİL SERVİS ORGANİZASYONUD385EYLÜL - EKİM2023378-383ELİF ÖZTÜRK İNCE, MEHMET ALİ KARACA
Dosya-Derleme

AFET ATIKLARI VE DEPREMLERİN ATIK YÜKÜ

 • DISASTER WASTE AND WASTE BURDEN OF EARTHQUAKES

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 371-377
 • Sevilcan Başak ÜNAL, Cavit Işık YAVUZ
dısaster waste and waste burden of earthquakesafet atıkları ve depremlerin atık yüküd385eylül - ekim2023371-377sevilcan başak ünal, cavit ışık yavuz DISASTER WASTE AND WASTE BURDEN OF EARTHQUAKESAFET ATIKLARI VE DEPREMLERİN ATIK YÜKÜD385EYLÜL - EKİM2023371-377SEVİLCAN BAŞAK ÜNAL, CAVİT IŞIK YAVUZ
Dosya-Derleme

ÇEVRE SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISIYLA DEPREM

 • EARTHQUAKE FROM ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVE

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 356-370
 • Çağatay GÜLER
earthquake from envıronmental health perspectıveçevre sağlığı bakış açısıyla depremd385eylül - ekim2023356-370çağatay güler EARTHQUAKE FROM ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVEÇEVRE SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISIYLA DEPREMD385EYLÜL - EKİM2023356-370ÇAĞATAY GÜLER
Dosya-Derleme

HALK SAĞLIĞI YAKLAŞIMIYLA DEPREMLERE BİR BAKIŞ

 • A LOOK AT EARTHQUAKES WITH A PUBLIC HEALTH APPROACH

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 345-370
 • Necati DEDEOĞLU
a look at earthquakes wıth a publıc health approachhalk sağlığı yaklaşımıyla depremlere bir bakışd385eylül - ekim2023345-370necati dedeoğlu A LOOK AT EARTHQUAKES WITH A PUBLIC HEALTH APPROACHHALK SAĞLIĞI YAKLAŞIMIYLA DEPREMLERE BİR BAKIŞD385EYLÜL - EKİM2023345-370NECATİ DEDEOĞLU
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

DEPREM

 • EARTHQUAKE

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 343-344
 • Cavit Işık YAVUZ
earthquakedepremd385eylül - ekim2023343-344cavit ışık yavuz EARTHQUAKEDEPREMD385EYLÜL - EKİM2023343-344CAVİT IŞIK YAVUZ

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 38, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2023, Sayfa 341-342
editör’dend385eylül - ekim2023341-342 EDİTÖR’DEND385EYLÜL - EKİM2023341-342
Derleme

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI UZMANLIĞI EĞİTİMİNDE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: HIFZISSIHHA OKULU VE HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ

 • TWO DIFFERENT APPROACHES TO PUBLIC HEALTH SPECIALIST TRAINING IN TURKEY: SCHOOL OF PUBLIC HEALTH AND HACETTEPE MEDICAL FACULTY”

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 318-320
 • Necati DEDEDOĞLU
two dıfferent approaches to publıc health specıalıst traınıng ın turkey: school of publıc health and hacettepe medıcal faculty” ülkemizde halk sağlığı uzmanlığı eğitiminde iki farklı yaklaşım: hıfzıssıhha okulu ve hacettepe tıp fakültesid384temmuz - ağustos2023318-320necati dededoğlu TWO DIFFERENT APPROACHES TO PUBLIC HEALTH SPECIALIST TRAINING IN TURKEY: SCHOOL OF PUBLIC HEALTH AND HACETTEPE MEDICAL FACULTY” ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI UZMANLIĞI EĞİTİMİNDE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: HIFZISSIHHA OKULU VE HACETTEPE TIP FAKÜLTESİD384TEMMUZ - AĞUSTOS2023318-320NECATİ DEDEDOĞLU
Araştırma

TÜRKİYE’DE HEKİMLERİN COVİD 19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI VE AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • EVALUATION OF WORKING CONDITIONS AND VACCINATION STATUS OF PHYSICIANS DURING THE COVID 19 PANDEMIC PERIOD IN TURKEY

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 305-317
 • Ahmet Alp AKER, Gül GÜLÖRTEN
evaluatıon of workıng condıtıons and vaccınatıon status of physıcıans durıng the covıd 19 pandemıc perıod ın turkey türkiye’de hekimlerin covid 19 pandemisi döneminde çalışma koşulları ve aşılanma durumlarının değerlendirilmesi d384temmuz - ağustos2023305-317ahmet alp aker, gül gülörten EVALUATION OF WORKING CONDITIONS AND VACCINATION STATUS OF PHYSICIANS DURING THE COVID 19 PANDEMIC PERIOD IN TURKEY TÜRKİYE’DE HEKİMLERİN COVİD 19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI VE AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D384TEMMUZ - AĞUSTOS2023305-317AHMET ALP AKER, GÜL GÜLÖRTEN
Derleme

COVID-19 İLE İLİŞKİLİ FAZLADAN ÖLÜMLERİN TÜRKİYE’DEKİ VE DÜNYADAKİ DURUMUNA BİR BAKIŞ

 • A VıEW AT THE SıTUATıON OF EXTRA DEATHS RELATED TO COVID-19 IN TURKEY AND IN THE WORL

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 295-304
 • Simge SARI, Meltem ÇÖL
a vıew at the sıtuatıon of extra deaths related to covıd-19 ın turkey and ın the worlcovıd-19 ile ilişkili fazladan ölümlerin türkiye’deki ve dünyadaki durumuna bir bakışd384temmuz - ağustos2023295-304simge sarı, meltem çöl A VIEW AT THE SITUATION OF EXTRA DEATHS RELATED TO COVID-19 IN TURKEY AND IN THE WORLCOVID-19 İLE İLİŞKİLİ FAZLADAN ÖLÜMLERİN TÜRKİYE’DEKİ VE DÜNYADAKİ DURUMUNA BİR BAKIŞD384TEMMUZ - AĞUSTOS2023295-304SİMGE SARI, MELTEM ÇÖL
Araştırma

NEOLİBERALİZM, PANDEMİ VE YAŞ AYRIMCILIĞI: MEDYA SÖYLEMİ

 • NEOLIBERALISM, PANDEMIC AND AGE DISCRIMINATION: MEDIA DISCOURSE

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 284-294
 • Selda BULUT, Nilüfer KORKMAZ YAYLAGÜL
neolıberalısm, pandemıc and age dıscrımınatıon: medıa dıscourseneoliberalizm, pandemi ve yaş ayrımcılığı: medya söylemid384temmuz - ağustos2023284-294selda bulut, nilüfer korkmaz yaylagül NEOLIBERALISM, PANDEMIC AND AGE DISCRIMINATION: MEDIA DISCOURSENEOLİBERALİZM, PANDEMİ VE YAŞ AYRIMCILIĞI: MEDYA SÖYLEMİD384TEMMUZ - AĞUSTOS2023284-294SELDA BULUT, NİLÜFER KORKMAZ YAYLAGÜL
Dosya Gözlem ve Görüşler

AKP’Lİ YILLARDA TTB

 • TTB IN THE YEARS OF AKP

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 277-283
 • Bülent Nazım YILMAZ
ttb ın the years of akpakp’li yıllarda ttbd384temmuz - ağustos2023277-283bülent nazım yılmaz TTB IN THE YEARS OF AKPAKP’Lİ YILLARDA TTBD384TEMMUZ - AĞUSTOS2023277-283BÜLENT NAZIM YILMAZ
Dosya-Derleme

SAĞLIK “REFORMU”: KAZANANLAR KAYBEDENLER

 • HEALTH “REFORM” WINNERS AND LOSERS

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 268-276
 • Osman ÖZTÜRK
health “reform” wınners and loserssağlık “reformu”: kazananlar kaybedenlerd384temmuz - ağustos2023268-276osman öztürk HEALTH “REFORM” WINNERS AND LOSERSSAĞLIK “REFORMU”: KAZANANLAR KAYBEDENLERD384TEMMUZ - AĞUSTOS2023268-276OSMAN ÖZTÜRK
Dosya-Derleme

UZMANLIK EĞİTİMİNİN 20 YILLIK HAZİN ÖYKÜSÜ

 • 20 YEARS OF TRAINING STORY OF SPECIALIZATION

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 264-267
 • Gülriz ERİŞGEN
20 years of traınıng story of specıalızatıonuzmanlık eğitiminin 20 yıllık hazin öyküsüd384temmuz - ağustos2023264-267gülriz erişgen 20 YEARS OF TRAINING STORY OF SPECIALIZATIONUZMANLIK EĞİTİMİNİN 20 YILLIK HAZİN ÖYKÜSÜD384TEMMUZ - AĞUSTOS2023264-267GÜLRİZ ERİŞGEN
Dosya-Derleme

SON 20 YILDA MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ

 • UNDERGRADUATE MEDICAL EDUCATION IN THE LAST TWENTY YEARS

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 254-263
 • Cavit Işık YAVUZ
undergraduate medıcal educatıon ın the last twenty yearsson 20 yılda mezuniyet öncesi tıp eğitimid384temmuz - ağustos2023254-263cavit ışık yavuz UNDERGRADUATE MEDICAL EDUCATION IN THE LAST TWENTY YEARSSON 20 YILDA MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİD384TEMMUZ - AĞUSTOS2023254-263CAVİT IŞIK YAVUZ
Dosya-Derleme

AKP’NİN 20 YILLIK İLAÇ POLİTİKALARI

 • DRUG POLICY(IES) OF AKP IN THE LAST 20 YEARS

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 249-253
 • Sabih Tekin ÇAĞLAR, Ersin YARIŞ
drug polıcy(ıes) of akp ın the last 20 yearsakp’nin 20 yıllık ilaç politikalarıd384temmuz - ağustos2023249-253sabih tekin çağlar, ersin yarış DRUG POLICY(IES) OF AKP IN THE LAST 20 YEARSAKP’NİN 20 YILLIK İLAÇ POLİTİKALARID384TEMMUZ - AĞUSTOS2023249-253SABİH TEKİN ÇAĞLAR, ERSİN YARIŞ
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA ÜNİVERSİTE HASTANELERİ

 • UNIVERSITY HOSPITALS IN AKP YEARS

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 243-248
 • Alpaslan TÜRKKAN
unıversıty hospıtals ın akp yearsakp’li yıllarda üniversite hastanelerid384temmuz - ağustos2023243-248alpaslan türkkan UNIVERSITY HOSPITALS IN AKP YEARSAKP’Lİ YILLARDA ÜNİVERSİTE HASTANELERİD384TEMMUZ - AĞUSTOS2023243-248ALPASLAN TÜRKKAN
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 38, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2023, Sayfa 241-242
editör’dend384temmuz - ağustos2023241-242 EDİTÖR’DEND384TEMMUZ - AĞUSTOS2023241-242
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA TOPLUM SÖZLEŞMESİ TEMELLERİNİ KAYBEDİYOR

 • SOCIETAL CONTRACT IN HEALTH IS LOSINGS ITS FOUNDATIONS

 • Cilt 38, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2023, Sayfa 235-240
 • M. Murat CİVANER
socıetal contract ın health ıs losıngs ıts foundatıonssağlıkta toplum sözleşmesi temellerini kaybediyord383mayıs - haziran2023235-240m. murat civaner SOCIETAL CONTRACT IN HEALTH IS LOSINGS ITS FOUNDATIONSSAĞLIKTA TOPLUM SÖZLEŞMESİ TEMELLERİNİ KAYBEDİYORD383MAYIS - HAZİRAN2023235-240M. MURAT CİVANER
Dosya-Derleme

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN AKP İLE GEÇEN 20 YILI

 • 20 YEARS OF HEALTH WORKERS UNDER AKP RULE

 • Cilt 38, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2023, Sayfa 216-234
 • Özlem ÖZKAN
20 years of health workers under akp rulesağlık emekçilerinin akp ile geçen 20 yılıd383mayıs - haziran2023216-234özlem özkan 20 YEARS OF HEALTH WORKERS UNDER AKP RULESAĞLIK EMEKÇİLERİNİN AKP İLE GEÇEN 20 YILID383MAYIS - HAZİRAN2023216-234ÖZLEM ÖZKAN
Dosya-Derleme

AKP’Lİ 20 YILDA AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ALANINDAKİ DÖNÜŞÜM VE SONUÇLARI

 • TRANSFORMATION AND CONSEQUENCES IN THE FIELD OF ORAL HEALTH DURING 20 YEARS OF AKP RULE

 • Cilt 38, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2023, Sayfa 202-215
 • Ali Rıza İlker CEBECİ, Neslihan SEVİM
transformatıon and consequences ın the fıeld of oral health durıng 20 years of akp ruleakp’li 20 yılda ağız diş sağlığı alanındaki dönüşüm ve sonuçlarıd383mayıs - haziran2023202-215ali rıza ilker cebeci, neslihan sevim TRANSFORMATION AND CONSEQUENCES IN THE FIELD OF ORAL HEALTH DURING 20 YEARS OF AKP RULEAKP’Lİ 20 YILDA AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ALANINDAKİ DÖNÜŞÜM VE SONUÇLARID383MAYIS - HAZİRAN2023202-215ALİ RIZA İLKER CEBECİ, NESLİHAN SEVİM
Dosya-Derleme

AKP’Lİ 20 YILDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

 • 20 YEARS OF HEALTH WORKERS UNDER AKP RULE

 • Cilt 38, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2023, Sayfa 185-201
 • Metehan AKKBULUT
20 years of health workers under akp ruleakp’li 20 yılda işçi sağlığı ve iş güvenliğid383mayıs - haziran2023185-201metehan akkbulut 20 YEARS OF HEALTH WORKERS UNDER AKP RULEAKP’Lİ 20 YILDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİD383MAYIS - HAZİRAN2023185-201METEHAN AKKBULUT
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNASMANI: NEOLİBERAL KAMU SAĞLIK SİGORTASI MODELİ

 • Cilt 38, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2023, Sayfa 174-184
 • Onur HAMZAOĞLU
akp’li yıllarda sağlık hizmetlerinin finasmanı: neoliberal kamu sağlık sigortası modelid383mayıs - haziran2023174-184onur hamzaoğlu AKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNASMANI: NEOLİBERAL KAMU SAĞLIK SİGORTASI MODELİD383MAYIS - HAZİRAN2023174-184ONUR HAMZAOĞLU
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA ÇALIŞMA YAŞAMI VE SOSYAL POLİTİKALAR

 • WORKING LIFE AND SOCIAL POLICIES IN THE YEARS OF AKP

 • Cilt 38, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2023, Sayfa 163-173
 • Özgür MÜFTÜOĞLU
workıng lıfe and socıal polıcıes ın the years of akpakp’li yıllarda çalışma yaşamı ve sosyal politikalard383mayıs - haziran2023163-173özgür müftüoğlu WORKING LIFE AND SOCIAL POLICIES IN THE YEARS OF AKPAKP’Lİ YILLARDA ÇALIŞMA YAŞAMI VE SOSYAL POLİTİKALARD383MAYIS - HAZİRAN2023163-173ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 38, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2023, Sayfa 161-162
editör’dend383mayıs - haziran2023161-162 EDİTÖR’DEND383MAYIS - HAZİRAN2023161-162
Dosya-Derleme

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

 • TRAINING AND RESEARCH HOSPITALS AND MINISTRY OF HEALTH UNIVERSITY

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 154-160
 • Raşit TÜKEL
traınıng and research hospıtals and mınıstry of health unıversıtyeğitim ve araştırma hastaneleri ve sağlık bilimleri üniversitesid382mart - nisan2023154-160raşit tükel TRAINING AND RESEARCH HOSPITALS AND MINISTRY OF HEALTH UNIVERSITYEĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİD382MART - NİSAN2023154-160RAŞİT TÜKEL
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU: SON YİRMİ YILDA NELER DEĞİŞTİ?

 • STATUS OF REPRODUCTIVE HEALTH SERVICES IN TURKEY: WHAT HAS CHANGED IN THE LAST TWENTY YEARS?

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 145-153
 • Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
status of reproductıve health servıces ın turkey: what has changed ın the last twenty years?türkiye’de üreme sağlığı hizmetlerinin durumu: son yirmi yılda neler değişti?d382mart - nisan2023145-153şevkat bahar özvarış STATUS OF REPRODUCTIVE HEALTH SERVICES IN TURKEY: WHAT HAS CHANGED IN THE LAST TWENTY YEARS?TÜRKİYE’DE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU: SON YİRMİ YILDA NELER DEĞİŞTİ?D382MART - NİSAN2023145-153ŞEVKAT BAHAR ÖZVARIŞ
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN 20. YILINDA BİRİNCİ BASAMAKTA KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

 • PREVENTIVE HEALTH SERVICES IN PRIMARY CARE IN THE 20TH YEAR OF THE HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 133-144
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, İrem ŞEVİK
preventıve health servıces ın prımary care ın the 20th year of the health transformatıon programsağlıkta dönüşüm programı’nın 20. yılında birinci basamakta koruyucu sağlık hizmetlerid382mart - nisan2023133-144meltem çiçeklioğlu, irem şevik PREVENTIVE HEALTH SERVICES IN PRIMARY CARE IN THE 20TH YEAR OF THE HEALTH TRANSFORMATION PROGRAMSAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN 20. YILINDA BİRİNCİ BASAMAKTA KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİD382MART - NİSAN2023133-144MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU, İREM ŞEVİK
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK BAKANLIĞI

 • MINISTRY OF HEALTH IN THE YEARS OF AKP

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 126-132
 • Kayıhan PALA
mınıstry of health ın the years of akpakp’li yıllarda sağlık bakanlığıd382mart - nisan2023126-132kayıhan pala MINISTRY OF HEALTH IN THE YEARS OF AKPAKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK BAKANLIĞID382MART - NİSAN2023126-132KAYIHAN PALA
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA SİYASAL REJİMİN DÖNÜŞÜMÜ: ÇELİŞKİLİ BİR SÜREÇ OLARAK YENİ FAŞİZM

 • TRANSFORMATION OF THE POLITICAL REGIME DURING THE AKP YEARS: NEW FACISM AS A CONTRADıCTORY PROCESS

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 106-125
 • Şebnem OĞUZ
transformatıon of the polıtıcal regıme durıng the akp years: new facısm as a contradıctory processakp’li yıllarda siyasal rejimin dönüşümü: çelişkili bir süreç olarak yeni faşizmd382mart - nisan2023106-125şebnem oğuz TRANSFORMATION OF THE POLITICAL REGIME DURING THE AKP YEARS: NEW FACISM AS A CONTRADICTORY PROCESSAKP’Lİ YILLARDA SİYASAL REJİMİN DÖNÜŞÜMÜ: ÇELİŞKİLİ BİR SÜREÇ OLARAK YENİ FAŞİZMD382MART - NİSAN2023106-125ŞEBNEM OĞUZ
Dosya-Derleme

AKP DÖNEMİNDE ÜRETİM, BÖLÜŞÜM, TÜKETİM

 • PRODUCTION, DIVISION, CONSUMPTION IN AKP PERIOD

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 92-105
 • Özgür ÖZTÜRK
productıon, dıvısıon, consumptıon ın akp perıodakp döneminde üretim, bölüşüm, tüketimd382mart - nisan202392-105özgür öztürk PRODUCTION, DIVISION, CONSUMPTION IN AKP PERIODAKP DÖNEMİNDE ÜRETİM, BÖLÜŞÜM, TÜKETİMD382MART - NİSAN202392-105ÖZGÜR ÖZTÜRK
Dosya Gözlem ve Görüşler

NEO-LİBERAL KAPİTALİZME EKLEMLENMENİN İDEOLOJİK YÜZÜ

 • THE IDEOLOGICAL FACE OF ATTACHING TO NEO-LIBERAL CAPITALISM

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 89-91
 • Aydın ÇUBUKÇU
the ıdeologıcal face of attachıng to neo-lıberal capıtalısmneo-liberal kapitalizme eklemlenmenin ideolojik yüzüd382mart - nisan202389-91aydın çubukçu THE IDEOLOGICAL FACE OF ATTACHING TO NEO-LIBERAL CAPITALISMNEO-LİBERAL KAPİTALİZME EKLEMLENMENİN İDEOLOJİK YÜZÜD382MART - NİSAN202389-91AYDIN ÇUBUKÇU
Dosya Gözlem ve Görüşler

1970’LERDEN 2000’Lİ YILLARA DÜNYADA EKONOMİ VE SİYASET

 • ECONOMY AND POLITICS IN THE WORLD FROM THE 1970S TO THE 2000S

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 85-88
 • Korkut BORATAV
economy and polıtıcs ın the world from the 1970s to the 2000s1970’lerden 2000’li yıllara dünyada ekonomi ve siyasetd382mart - nisan202385-88korkut boratav ECONOMY AND POLITICS IN THE WORLD FROM THE 1970S TO THE 2000S1970’LERDEN 2000’Lİ YILLARA DÜNYADA EKONOMİ VE SİYASETD382MART - NİSAN202385-88KORKUT BORATAV
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

AKP’Lİ 20 YILIN BİLANÇOSU

 • THE BALANCE SHEET OF 20 YEARS WITH AKP

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 83-84
 • Onur HAMZAOĞLU, Osman ÖZTÜRK
the balance sheet of 20 years wıth akpakp’li 20 yılın bilançosud382mart - nisan202383-84onur hamzaoğlu, osman öztürk THE BALANCE SHEET OF 20 YEARS WITH AKPAKP’Lİ 20 YILIN BİLANÇOSUD382MART - NİSAN202383-84ONUR HAMZAOĞLU, OSMAN ÖZTÜRK
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • FROM THE EDITOR

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa
from the edıtoreditör’dend382mart - nisan2023 FROM THE EDITOREDİTÖR’DEND382MART - NİSAN2023
Araştırma

YOZGAT PROJESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 • AN EVALUATION ON THE YOZGAT PROJECT

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 67-80
 • Sevinç KAVADARLI, Mümtaz PEKER
an evaluatıon on the yozgat projectyozgat projesi üzerine bir değerlendirmed381ocak - şubat202367-80sevinç kavadarlı, mümtaz peker AN EVALUATION ON THE YOZGAT PROJECTYOZGAT PROJESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMED381OCAK - ŞUBAT202367-80SEVİNÇ KAVADARLI, MÜMTAZ PEKER
Dosya-Belge

ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILANLARIN SAĞLIK HAKKI İLE İLGİLİ TTB ETİK KURULU GÖRÜŞÜ

 • TMA ETHICS COMMıTTEE OPINION ON THE RIGHT TO HEALTH OF PEOPLE DENIED OF THEIR FREEDOM

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 59-66
 • Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü
tma ethıcs commıttee opınıon on the rıght to health of people denıed of theır freedomözgürlüğünden yoksun bırakılanların sağlık hakkı ile ilgili ttb etik kurulu görüşüd381ocak - şubat202359-66türk tabipleri birliği etik kurulu görüşü TMA ETHICS COMMITTEE OPINION ON THE RIGHT TO HEALTH OF PEOPLE DENIED OF THEIR FREEDOMÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILANLARIN SAĞLIK HAKKI İLE İLGİLİ TTB ETİK KURULU GÖRÜŞÜD381OCAK - ŞUBAT202359-66TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURULU GÖRÜŞÜ
Dosya-Derleme

HAPSEDİLME, CİNSEL KİMLİK VE SAĞLIK

 • INCARCERATION, SEXUAL IDENTITY, AND HEALTH

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 43-58
 • Alper BÜLBÜL, Koray BAŞAR
ıncarceratıon, sexual ıdentıty, and healthhapsedilme, cinsel kimlik ve sağlıkd381ocak - şubat202343-58alper bülbül, koray başar INCARCERATION, SEXUAL IDENTITY, AND HEALTHHAPSEDİLME, CİNSEL KİMLİK VE SAĞLIKD381OCAK - ŞUBAT202343-58ALPER BÜLBÜL, KORAY BAŞAR
Dosya-Derleme

HAPİSHANELERDE SAĞLIKLI GIDAYA ADİL ERİŞİM HAKKININ İNCELENMESİ

 • INVESTIGATION OF THE RIGHT TO FAIR ACCESS TO HEALTHY FOOD IN PRISONS

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 34-42
 • Dicle Dilan SALMAN
ınvestıgatıon of the rıght to faır access to healthy food ın prısonshapishanelerde sağlıklı gıdaya adil erişim hakkının incelenmesid381ocak - şubat202334-42dicle dilan salman INVESTIGATION OF THE RIGHT TO FAIR ACCESS TO HEALTHY FOOD IN PRISONSHAPİSHANELERDE SAĞLIKLI GIDAYA ADİL ERİŞİM HAKKININ İNCELENMESİD381OCAK - ŞUBAT202334-42DİCLE DİLAN SALMAN
Dosya Gözlem ve Görüşler

SİYASİ KADIN MAHPUS OLMAK

 • BEING A POLITICAL FEMALE PRISONER

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 31-33
 • Gültan KIŞANAK
beıng a polıtıcal female prısonersiyasi kadın mahpus olmakd381ocak - şubat202331-33gültan kışanak BEING A POLITICAL FEMALE PRISONERSİYASİ KADIN MAHPUS OLMAKD381OCAK - ŞUBAT202331-33GÜLTAN KIŞANAK
Dosya-Derleme

PANDEMİ TÜRKİYESİ’NDE KADIN MAHPUS OLMAK

 • WOMEN PRISONERS IN PANDEMIC TURKEY

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 26-30
 • Ekin Emek BERBER, Günizi SATAR
women prısoners ın pandemıc turkeypandemi türkiyesi’nde kadın mahpus olmakd381ocak - şubat202326-30ekin emek berber, günizi satar WOMEN PRISONERS IN PANDEMIC TURKEYPANDEMİ TÜRKİYESİ’NDE KADIN MAHPUS OLMAKD381OCAK - ŞUBAT202326-30EKİN EMEK BERBER, GÜNİZİ SATAR
Dosya Gözlem ve Görüşler

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYLE CEZAEVİ HEKİMLİĞİ DENEYİMİ

 • THE EXPERIENCE OF A PHYSICIAN SECONDMENTED TO A PRISON

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 19-25
 • Neşe YILMAZ
the experıence of a physıcıan secondmented to a prısongeçici görevlendirmeyle cezaevi hekimliği deneyimid381ocak - şubat202319-25neşe yılmaz THE EXPERIENCE OF A PHYSICIAN SECONDMENTED TO A PRISONGEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYLE CEZAEVİ HEKİMLİĞİ DENEYİMİD381OCAK - ŞUBAT202319-25NEŞE YILMAZ
Dosya Gözlem ve Görüşler

CEZAEVLERİ VE SAĞLIK GERÇEĞİ

 • THE REALITY OF PRISONS AND HEALTH

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 15-18
 • İdris BALUKEN
the realıty of prısons and healthcezaevleri ve sağlık gerçeğid381ocak - şubat202315-18idris baluken THE REALITY OF PRISONS AND HEALTHCEZAEVLERİ VE SAĞLIK GERÇEĞİD381OCAK - ŞUBAT202315-18İDRİS BALUKEN
Dosya Gözlem ve Görüşler

HAYATLARIN SEPSİSİ

 • SEPSIS OF LIVES

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 13-14
 • Selçuk MIZRAKLI
sepsıs of lıveshayatların sepsisid381ocak - şubat202313-14selçuk mızraklı SEPSIS OF LIVESHAYATLARIN SEPSİSİD381OCAK - ŞUBAT202313-14SELÇUK MIZRAKLI
Dosya-Derleme

BELGESELİN MERCEĞİNDEN HAPİSHANELERDEKİ ÖLÜM SİYASETİ

 • THROUGH THE LENS OF THE DOCUMENTARY THE POLICY OF DEATH IN PRISONS

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 3-12
 • Zeynep ÖZEN BARKOT
through the lens of the documentary the polıcy of death ın prısonsbelgeselin merceğinden hapishanelerdeki ölüm siyasetid381ocak - şubat20233-12zeynep özen barkot THROUGH THE LENS OF THE DOCUMENTARY THE POLICY OF DEATH IN PRISONSBELGESELİN MERCEĞİNDEN HAPİSHANELERDEKİ ÖLÜM SİYASETİD381OCAK - ŞUBAT20233-12ZEYNEP ÖZEN BARKOT
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • BY EDITOR

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 1-2
by edıtoreditör’dend381ocak - şubat20231-2 BY EDITOREDİTÖR’DEND381OCAK - ŞUBAT20231-2
Dosya-Derleme

CEZAEVİ HEMŞİRELİĞİ

 • PRISON NURSING

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 466-480
 • Emine ÖNCÜ, Sümbüle KÖKSOY VAYISOĞU
prıson nursıngcezaevi hemşireliğid376kasım - aralık2022466-480emine öncü, sümbüle köksoy vayısoğu PRISON NURSINGCEZAEVİ HEMŞİRELİĞİD376KASIM - ARALIK2022466-480EMİNE ÖNCÜ, SÜMBÜLE KÖKSOY VAYISOĞU
Dosya-Derleme

HAPİSHANELERDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ

 • PRIMARY HEALTH SERVICES IN PRISONS

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 448-465
 • Zeynep Sedef VAROL
prımary health servıces ın prısonshapishanelerde birinci basamak sağlık hizmetlerid376kasım - aralık2022448-465zeynep sedef varol PRIMARY HEALTH SERVICES IN PRISONSHAPİSHANELERDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİD376KASIM - ARALIK2022448-465ZEYNEP SEDEF VAROL
Dosya-Derleme

TÜRKİYE HAPİSHANELERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE MAHPUSLARIN YAŞADIKLARI SORUNLAR

 • HEALTH SERVICES IN TURKISH PRISONS AND PROBLEMS FROM PRISONERSS

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 438-447
 • Mutlu SERELİ KAAN
health servıces ın turkısh prısons and problems from prısonersstürkiye hapishanelerinde sağlık hizmetleri ve mahpusların yaşadıkları sorunlard376kasım - aralık2022438-447mutlu sereli kaan HEALTH SERVICES IN TURKISH PRISONS AND PROBLEMS FROM PRISONERSSTÜRKİYE HAPİSHANELERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE MAHPUSLARIN YAŞADIKLARI SORUNLARD376KASIM - ARALIK2022438-447MUTLU SERELİ KAAN
Dosya-Derleme

BİR CEZA YÖNTEMİ OLARAK MAHPUSLARIN ÇALIŞTIRILMASI

 • PRISONER LABOR AS A FORM OF PUNISHMENT

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 414-437
 • Mustafa EREN
prısoner labor as a form of punıshmentbir ceza yöntemi olarak mahpusların çalıştırılmasıd376kasım - aralık2022414-437mustafa eren PRISONER LABOR AS A FORM OF PUNISHMENTBİR CEZA YÖNTEMİ OLARAK MAHPUSLARIN ÇALIŞTIRILMASID376KASIM - ARALIK2022414-437MUSTAFA EREN
Dosya-Derleme

HAPİSHANELER, MEKÂNLAR VE ŞİDDET KONSEPTİ

 • PRISONS, SPACES AND THE CONCEPT OF VIOLENCE

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 405-413
 • Hasan KIVRCIK
prısons, spaces and the concept of vıolencehapishaneler, mekânlar ve şiddet konseptid376kasım - aralık2022405-413hasan kıvrcık PRISONS, SPACES AND THE CONCEPT OF VIOLENCEHAPİSHANELER, MEKÂNLAR VE ŞİDDET KONSEPTİD376KASIM - ARALIK2022405-413HASAN KIVRCIK
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

HAPİSHANELERDE SAĞLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • HEALTH AND HEALTH SERVıCES IN PRıS

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 403-404
 • Aslı DAVAS, Halis YERLİKAYA, Onur HAMZAOĞLU
health and health servıces ın prıshapishanelerde sağlık ve sağlık hizmetlerid376kasım - aralık2022403-404aslı davas, halis yerlikaya, onur hamzaoğlu HEALTH AND HEALTH SERVICES IN PRISHAPİSHANELERDE SAĞLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİD376KASIM - ARALIK2022403-404ASLI DAVAS, HALİS YERLİKAYA, ONUR HAMZAOĞLU
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 401-402
editör’dend376kasım - aralık2022401-402 EDİTÖR’DEND376KASIM - ARALIK2022401-402
Çeviri

İSVİÇRE’DE SOSYOEKONOMİK DURUM VE TESTTEN ÖLÜME DOĞRU COVID-19 BAKIM BASAMAKLARI: NÜFUS TEMELLİ BİR ANALİZ

 • SOCIOECONOMIC POSITION AND THE COVID-19 CARE CASCADE FROM TESTING TO MORTALITY IN SWITZERLAND: A POPULATION-BASED ANALYSIS

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 391-400
 • Merve Selek, Birgül PİYAL
socıoeconomıc posıtıon and the covıd-19 care cascade from testıng to mortalıty ın swıtzerland: a populatıon-based analysısisviçre’de sosyoekonomik durum ve testten ölüme doğru covıd-19 bakım basamakları: nüfus temelli bir analizd375eylül - ekim2022391-400merve selek, birgül piyal SOCIOECONOMIC POSITION AND THE COVID-19 CARE CASCADE FROM TESTING TO MORTALITY IN SWITZERLAND: A POPULATION-BASED ANALYSISİSVİÇRE’DE SOSYOEKONOMİK DURUM VE TESTTEN ÖLÜME DOĞRU COVID-19 BAKIM BASAMAKLARI: NÜFUS TEMELLİ BİR ANALİZD375EYLÜL - EKİM2022391-400MERVE SELEK, BİRGÜL PİYAL
Derleme

COVID19 PANDEMİSİ IŞIĞINDA EVSİZLİK VE BARINMA YOKSUNLUĞUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK

 • RETHINKING HOMELESSNESS AND HOUSING DEPRIVATION IN THE LIGHT OF THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 377-390
 • İrem ŞEVİK, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
rethınkıng homelessness and housıng deprıvatıon ın the lıght of the covıd-19 pandemıccovıd19 pandemisi ışığında evsizlik ve barınma yoksunluğunu yeniden düşünmek d375eylül - ekim2022377-390irem şevik, meltem çiçeklioğlu RETHINKING HOMELESSNESS AND HOUSING DEPRIVATION IN THE LIGHT OF THE COVID-19 PANDEMICCOVID19 PANDEMİSİ IŞIĞINDA EVSİZLİK VE BARINMA YOKSUNLUĞUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK D375EYLÜL - EKİM2022377-390İREM ŞEVİK, MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU
Dosya Gözlem ve Görüşler

44 ÜLKEDE COVID-19 PANDEMİSİ: FARKLILIKLAR BENZERLİKLER VE NEDENLERİ

 • COVID-19 PANDEMIC IN 44 COUNTRIES: DIFFERENCES, SIMILARITIES AND REASONS BEHIND

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 369-376
 • Onur HAMZAOĞLU
covıd-19 pandemıc ın 44 countrıes: dıfferences, sımılarıtıes and reasons behınd44 ülkede covıd-19 pandemisi: farklılıklar benzerlikler ve nedenlerid375eylül - ekim2022369-376onur hamzaoğlu COVID-19 PANDEMIC IN 44 COUNTRIES: DIFFERENCES, SIMILARITIES AND REASONS BEHIND44 ÜLKEDE COVID-19 PANDEMİSİ: FARKLILIKLAR BENZERLİKLER VE NEDENLERİD375EYLÜL - EKİM2022369-376ONUR HAMZAOĞLU
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE TAYLAND VE SAĞLIK SİSTEMİ

 • THAILAND AND HEALTH SYSTEM IN THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 358-368
 • Kevser DURGUN
thaıland and health system ın the covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde tayland ve sağlık sistemid375eylül - ekim2022358-368kevser durgun THAILAND AND HEALTH SYSTEM IN THE COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE TAYLAND VE SAĞLIK SİSTEMİD375EYLÜL - EKİM2022358-368KEVSER DURGUN
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE VİETNAM VE SAĞLIK SİSTEMİ

 • VIETNAM AND HEALTHCARE SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 349-357
 • Sera ŞİMŞEK
vıetnam and healthcare system ın covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde vietnam ve sağlık sistemid375eylül - ekim2022349-357sera şimşek VIETNAM AND HEALTHCARE SYSTEM IN COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE VİETNAM VE SAĞLIK SİSTEMİD375EYLÜL - EKİM2022349-357SERA ŞİMŞEK
Dosya-Derleme

SALGIN KONTROLÜNDE GEVŞEMENİN BEDELİ: KOLOMBİYA ÖRNEĞİ

 • COST OF LOOSENING IN PANDEMIC CONTROL: CASE OF COLOMBIA

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 330-348
 • Mehmet ZENCİR
cost of loosenıng ın pandemıc control: case of colombıasalgın kontrolünde gevşemenin bedeli: kolombiya örneğid375eylül - ekim2022330-348mehmet zencir COST OF LOOSENING IN PANDEMIC CONTROL: CASE OF COLOMBIASALGIN KONTROLÜNDE GEVŞEMENİN BEDELİ: KOLOMBİYA ÖRNEĞİD375EYLÜL - EKİM2022330-348MEHMET ZENCİR
Dosya-Derleme

COVİD-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ

 • HEALTH SYSTEMS IN THE COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF KAZAKHSTAN

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 323-329
 • Alpaslan TÜRKKAN
health systems ın the covıd-19 pandemıc: the case of kazakhstancovid-19 pandemisinde sağlık sistemleri: kazakistan örneğid375eylül - ekim2022323-329alpaslan türkkan HEALTH SYSTEMS IN THE COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF KAZAKHSTANCOVİD-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİD375EYLÜL - EKİM2022323-329ALPASLAN TÜRKKAN
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 321-322
editör’dend375eylül - ekim2022321-322 EDİTÖR’DEND375EYLÜL - EKİM2022321-322
Dosya-Derleme

TAYVAN SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID 19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELESİ

 • TAIWAN HEALTH SYSTEM AND FIGHTING THE COVID 19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2022, Sayfa 303-320
 • Zeynep Sedef VAROL
taıwan health system and fıghtıng the covıd 19 pandemıctayvan sağlık sistemi ve covıd 19 pandemisi ile mücadelesid374temmuz - ağustos2022303-320zeynep sedef varol TAIWAN HEALTH SYSTEM AND FIGHTING THE COVID 19 PANDEMICTAYVAN SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID 19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELESİD374TEMMUZ - AĞUSTOS2022303-320ZEYNEP SEDEF VAROL

İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19

 • SPAIN HEALTH SYSTEM AND COVID-19

 • Cilt 37, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2022, Sayfa 282-302
 • Aslı DAVAS
spaın health system and covıd-19ispanya sağlık sistemi ve covıd-19d374temmuz - ağustos2022282-302aslı davas SPAIN HEALTH SYSTEM AND COVID-19İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19D374TEMMUZ - AĞUSTOS2022282-302ASLI DAVAS
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE URUGUAY VE SAĞLIK SİSTEMİ

 • URUGUAY AND HEALTH SYSTEM IN THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2022, Sayfa 269-281
 • Gamze VAROL
uruguay and health system ın the covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde uruguay ve sağlık sistemid374temmuz - ağustos2022269-281gamze varol URUGUAY AND HEALTH SYSTEM IN THE COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE URUGUAY VE SAĞLIK SİSTEMİD374TEMMUZ - AĞUSTOS2022269-281GAMZE VAROL
Dosya-Derleme

SOSYALİST KÜBA SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 İLE MÜCADELE

 • SOCIALIST CUBAN HEALTH SYSTEM AND THE FIGHT AGAINST COVID-19

 • Cilt 37, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2022, Sayfa 260-268
 • Bülent KILIÇ
socıalıst cuban health system and the fıght agaınst covıd-19sosyalist küba sağlık sistemi ve covıd-19 ile mücadeled374temmuz - ağustos2022260-268bülent kılıç SOCIALIST CUBAN HEALTH SYSTEM AND THE FIGHT AGAINST COVID-19SOSYALİST KÜBA SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 İLE MÜCADELED374TEMMUZ - AĞUSTOS2022260-268BÜLENT KILIÇ
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: YUNANİSTAN

 • HEALTH SYSTEMS IN COVID-19 PANDEMIC: GREECE

 • Cilt 37, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2022, Sayfa 252-259
 • Kadir Onur ŞİMŞEK, Ayşe Rumeysa DOĞRUYOL, Nuray ÖZGÜLNAR
health systems ın covıd-19 pandemıc: greececovıd-19 pandemisinde sağlık sistemleri: yunanistand374temmuz - ağustos2022252-259kadir onur şimşek, ayşe rumeysa doğruyol, nuray özgülnar HEALTH SYSTEMS IN COVID-19 PANDEMIC: GREECECOVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: YUNANİSTAND374TEMMUZ - AĞUSTOS2022252-259KADİR ONUR ŞİMŞEK, AYŞE RUMEYSA DOĞRUYOL, NURAY ÖZGÜLNAR
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: NORVEÇ

 • HEALTH SYSTEMS IN COVID-19 PANDEMIC: NORWAY

 • Cilt 37, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2022, Sayfa 243-251
 • Cavit Işık YAVUZ, Eray ÖNTAŞ
health systems ın covıd-19 pandemıc: norwaycovıd-19 pandemisinde sağlık sistemleri: norveçd374temmuz - ağustos2022243-251cavit ışık yavuz, eray öntaş HEALTH SYSTEMS IN COVID-19 PANDEMIC: NORWAYCOVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: NORVEÇD374TEMMUZ - AĞUSTOS2022243-251CAVİT IŞIK YAVUZ, ERAY ÖNTAŞ
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 37, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2022, Sayfa 241-242
editör’dend374temmuz - ağustos2022241-242 EDİTÖR’DEND374TEMMUZ - AĞUSTOS2022241-242
Dosya-Derleme

FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ VE PANDEMİ YANITI

 • FRANCE HEALTH SYSTEM AND PANDEMI RESPONSE

 • Cilt 37, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2022, Sayfa 231-240
 • Meral TÜRK
france health system and pandemı responsefransa sağlık sistemi ve pandemi yanıtıd373mayıs - haziran2022231-240meral türk FRANCE HEALTH SYSTEM AND PANDEMI RESPONSEFRANSA SAĞLIK SİSTEMİ VE PANDEMİ YANITID373MAYIS - HAZİRAN2022231-240MERAL TÜRK
Dosya-Derleme

BREZİLYA’NIN COVID-19 PANDEMİSİNE YÖNELİK YANITLARI

 • BRAZIL’S RESPONSES TO COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2022, Sayfa 200-230
 • Özlem ÖZKAN
brazıl’s responses to covıd-19 pandemıcbrezilya’nın covıd-19 pandemisine yönelik yanıtlarıd373mayıs - haziran2022200-230özlem özkan BRAZIL’S RESPONSES TO COVID-19 PANDEMICBREZİLYA’NIN COVID-19 PANDEMİSİNE YÖNELİK YANITLARID373MAYIS - HAZİRAN2022200-230ÖZLEM ÖZKAN
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİYLE MÜCADELEDE BİR BAŞARI HİKAYESİ: SİNGAPUR

 • SUCCESSFUL FIGHT AGAINST THE COVID-19 PANDEMIC: SINGAPORE

 • Cilt 37, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2022, Sayfa 184-199
 • İlker KAYI, Cem TANRIÖVER, Duygu UÇKU
successful fıght agaınst the covıd-19 pandemıc: sıngaporecovıd-19 pandemisiyle mücadelede bir başarı hikayesi: singapurd373mayıs - haziran2022184-199ilker kayı, cem tanrıöver, duygu uçku SUCCESSFUL FIGHT AGAINST THE COVID-19 PANDEMIC: SINGAPORECOVID-19 PANDEMİSİYLE MÜCADELEDE BİR BAŞARI HİKAYESİ: SİNGAPURD373MAYIS - HAZİRAN2022184-199İLKER KAYI, CEM TANRIÖVER, DUYGU UÇKU
Dosya-Derleme

MACARİSTAN’IN COVID-19 YANITI

 • HUNGARY’S COVID-19 RESPONSE

 • Cilt 37, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2022, Sayfa 172-183
 • Sibel SAKARYA
hungary’s covıd-19 responsemacaristan’ın covıd-19 yanıtıd373mayıs - haziran2022172-183sibel sakarya HUNGARY’S COVID-19 RESPONSEMACARİSTAN’IN COVID-19 YANITID373MAYIS - HAZİRAN2022172-183SİBEL SAKARYA
Dosya-Derleme

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ VE COVID-19

 • REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND COVID-19

 • Cilt 37, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2022, Sayfa 163-171
 • Meryem Merve ÖREN, Tuba SARIKAYA
republıc of south afrıca and covıd-19güney afrika cumhuriyeti ve covıd-19d373mayıs - haziran2022163-171meryem merve ören, tuba sarıkaya REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND COVID-19GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ VE COVID-19D373MAYIS - HAZİRAN2022163-171MERYEM MERVE ÖREN, TUBA SARIKAYA
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 37, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2022, Sayfa 161-162
editör’dend373mayıs - haziran2022161-162 EDİTÖR’DEND373MAYIS - HAZİRAN2022161-162
Dosya-Derleme

COVID- 19 PANDEMİSİNDE PERU SAĞLIK SİSTEMİ

 • PERUVIAN HEALTHCARE SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 2, Mart - Nisan, 2022, Sayfa 142-160
 • Seval ÇOKER
peruvıan healthcare system ın covıd-19 pandemıccovıd- 19 pandemisinde peru sağlık sistemid372mart - nisan2022142-160seval çoker PERUVIAN HEALTHCARE SYSTEM IN COVID-19 PANDEMICCOVID- 19 PANDEMİSİNDE PERU SAĞLIK SİSTEMİD372MART - NİSAN2022142-160SEVAL ÇOKER
Dosya-Derleme

MEKSİKA SAĞLIK SİSTEMİ VE PANDEMİ YANITI

 • MEXICO HEALTH SYSTEM AND PANDEMIC RESPONSE

 • Cilt 37, Sayı 2, Mart - Nisan, 2022, Sayfa 129-141
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
mexıco health system and pandemıc responsemeksika sağlık sistemi ve pandemi yanıtıd372mart - nisan2022129-141meltem çiçeklioğlu MEXICO HEALTH SYSTEM AND PANDEMIC RESPONSEMEKSİKA SAĞLIK SİSTEMİ VE PANDEMİ YANITID372MART - NİSAN2022129-141MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU
Dosya-Derleme

İSVEÇ VE COVID-19 PANDEMİSİ

 • SWEDEN AND COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 2, Mart - Nisan, 2022, Sayfa 115-128
 • Şafak TANER
sweden and covıd-19 pandemıcisveç ve covıd-19 pandemisid372mart - nisan2022115-128şafak taner SWEDEN AND COVID-19 PANDEMICİSVEÇ VE COVID-19 PANDEMİSİD372MART - NİSAN2022115-128ŞAFAK TANER
Dosya-Derleme

NEOLİBERALİZMİN GÖLGESİNDEKİ BİR SAĞLIK SİSTEMİ PANDEMİYE NE KADAR DAYANABİLİR? ALMANYA ÖRNEĞİ

 • HOW LONG CAN A HEALTH SYSTEM UNDER THE SHADOW OF NEOLIBERALISM ENDURE A PANDEMIC? THE CASE OF GERMANY

 • Cilt 37, Sayı 2, Mart - Nisan, 2022, Sayfa 96-114
 • Zeliha Aslı ÖCEK
how long can a health system under the shadow of neolıberalısm endure a pandemıc? the case of germanyneoliberalizmin gölgesindeki bir sağlık sistemi pandemiye ne kadar dayanabilir? almanya örneğid372mart - nisan202296-114zeliha aslı öcek HOW LONG CAN A HEALTH SYSTEM UNDER THE SHADOW OF NEOLIBERALISM ENDURE A PANDEMIC? THE CASE OF GERMANYNEOLİBERALİZMİN GÖLGESİNDEKİ BİR SAĞLIK SİSTEMİ PANDEMİYE NE KADAR DAYANABİLİR? ALMANYA ÖRNEĞİD372MART - NİSAN202296-114ZELİHA ASLI ÖCEK
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: FİNLANDİYA ÖRNEĞİ

 • HEALTHCARE SYSTEMS DURING COVID-19 PANDEMIC: FINLAND

 • Cilt 37, Sayı 2, Mart - Nisan, 2022, Sayfa 83-95
 • Özge YAVUZ SARI
healthcare systems durıng covıd-19 pandemıc: fınlandcovıd-19 pandemisinde sağlık sistemleri: finlandiya örneğid372mart - nisan202283-95özge yavuz sarı HEALTHCARE SYSTEMS DURING COVID-19 PANDEMIC: FINLANDCOVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: FİNLANDİYA ÖRNEĞİD372MART - NİSAN202283-95ÖZGE YAVUZ SARI
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 37, Sayı 2, Mart - Nisan, 2022, Sayfa 81-82
editör’dend372mart - nisan202281-82 EDİTÖR’DEND372MART - NİSAN202281-82
Dosya-Derleme

BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ: GENEL ÖZELLİKLERİ VE COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDEKİ YANITI

 • HEALTH SYSTEM IN BULGARIA: GENERAL FEATURES AND ITS RESPONSE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2022, Sayfa 69-80
 • İshak PEYNİRCİ
health system ın bulgarıa: general features and ıts response durıng the covıd-19 pandemıcbulgaristan sağlık sistemi: genel özellikleri ve covıd-19 pandemisi sürecindeki yanıtıd371ocak - şubat202269-80ishak peynirci HEALTH SYSTEM IN BULGARIA: GENERAL FEATURES AND ITS RESPONSE DURING THE COVID-19 PANDEMICBULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ: GENEL ÖZELLİKLERİ VE COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDEKİ YANITID371OCAK - ŞUBAT202269-80İSHAK PEYNİRCİ
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: PORTEKİZ ÖRNEĞİ

 • HEALTH SYSTEMS IN THE COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF PORTUGAL

 • Cilt 37, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2022, Sayfa 44-68
 • Burcu TOKUÇ
health systems ın the covıd-19 pandemıc: the case of portugalcovıd-19 pandemisinde sağlık sistemleri: portekiz örneğid371ocak - şubat202244-68burcu tokuç HEALTH SYSTEMS IN THE COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF PORTUGALCOVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: PORTEKİZ ÖRNEĞİD371OCAK - ŞUBAT202244-68BURCU TOKUÇ
Dosya-Derleme

PANDEMİDE ENDONEZYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • INDONESIA HEALTH SYSTEM IN THE PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2022, Sayfa 50-54
 • Deniz AKGÜN
ındonesıa health system ın the pandemıcpandemide endonezya sağlık sistemid371ocak - şubat202250-54deniz akgün INDONESIA HEALTH SYSTEM IN THE PANDEMICPANDEMİDE ENDONEZYA SAĞLIK SİSTEMİD371OCAK - ŞUBAT202250-54DENİZ AKGÜN
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİ

 • COVID-19 PANDEMIC AND THE UNITED STATES HEALTH SYSTEM

 • Cilt 37, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2022, Sayfa 26-49
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN
covıd-19 pandemıc and the unıted states health systemcovıd-19 pandemisi ve amerika birleşik devletleri sağlık sistemid371ocak - şubat202226-49çiğdem çağlayan COVID-19 PANDEMIC AND THE UNITED STATES HEALTH SYSTEMCOVID-19 PANDEMİSİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİD371OCAK - ŞUBAT202226-49ÇİĞDEM ÇAĞLAYAN
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE BELÇİKA

 • BELGIUM IN THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2022, Sayfa 11-25
 • Selim KILIÇ
belgıum ın the covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde belçikad371ocak - şubat202211-25selim kılıç BELGIUM IN THE COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE BELÇİKAD371OCAK - ŞUBAT202211-25SELİM KILIÇ
Dosya-Derleme

PAKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİNİN COVID-19 PANDEMİSİNE YANITI

 • THE RESPONSE OF THE PAKISTAN HEALTHCARE SYSTEM TO THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2022, Sayfa 3-10
 • Didem DAYMAZ
the response of the pakıstan healthcare system to the covıd-19 pandemıcpakistan sağlık sisteminin covıd-19 pandemisine yanıtıd371ocak - şubat20223-10didem daymaz THE RESPONSE OF THE PAKISTAN HEALTHCARE SYSTEM TO THE COVID-19 PANDEMICPAKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİNİN COVID-19 PANDEMİSİNE YANITID371OCAK - ŞUBAT20223-10DİDEM DAYMAZ
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 37, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2022, Sayfa 1-2
editör’dend371ocak - şubat20221-2 EDİTÖR’DEND371OCAK - ŞUBAT20221-2
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE HİNDİSTAN

 • INDIA IN THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 470-480
 • Ömer Faruk TEKBAŞ
ındıa ın the covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde hindistand366kasım - aralık2021470-480ömer faruk tekbaş INDIA IN THE COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE HİNDİSTAND366KASIM - ARALIK2021470-480ÖMER FARUK TEKBAŞ
Dosya-Derleme

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ VE COVID-19 PANDEMİSİ

 • THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AND THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 446-469
 • Raziye ÖZDEMİR
the ıslamıc republıc of ıran and the covıd-19 pandemıciran islam cumhuriyeti ve covıd-19 pandemisid366kasım - aralık2021446-469raziye özdemir THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AND THE COVID-19 PANDEMICİRAN İSLAM CUMHURİYETİ VE COVID-19 PANDEMİSİD366KASIM - ARALIK2021446-469RAZİYE ÖZDEMİR
Dosya-Derleme

SAĞLIK SİSTEMİ BAĞLAMINDA COVID-19 SALGINI: GÜNEY KORE

 • COVID-19 OUTBREAK IN THE CONTEXT OF THE HEALTH SYSTEM; SOUTH KOREA

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 403-411
 • Caner BAYSAN
covıd-19 outbreak ın the context of the health system; south koreasağlık sistemi bağlamında covıd-19 salgını: güney kored366kasım - aralık2021403-411caner baysan COVID-19 OUTBREAK IN THE CONTEXT OF THE HEALTH SYSTEM; SOUTH KOREASAĞLIK SİSTEMİ BAĞLAMINDA COVID-19 SALGINI: GÜNEY KORED366KASIM - ARALIK2021403-411CANER BAYSAN
Dosya-Derleme

FİLİPİNLER SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELE

 • THE PHILIPPINES HEALTH SYSTEM AND FIGHT AGAINST COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 434-445
 • Ahmet Alp AKER
the phılıppınes health system and fıght agaınst covıd-19 pandemıcfilipinler sağlık sistemi ve covıd-19 pandemisi ile mücadeled366kasım - aralık2021434-445ahmet alp aker THE PHILIPPINES HEALTH SYSTEM AND FIGHT AGAINST COVID-19 PANDEMICFİLİPİNLER SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELED366KASIM - ARALIK2021434-445AHMET ALP AKER
Dosya-Derleme

KORONA VİRÜS SALGIN SÜRECİNDE ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 • PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA DURING THE CORONAVIRUS EPIDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 424-433
 • Hilal DÜZEL
people’s republıc of chına durıng the coronavırus epıdemıckorona virüs salgın sürecinde çin halk cumhuriyetid366kasım - aralık2021424-433hilal düzel PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA DURING THE CORONAVIRUS EPIDEMICKORONA VİRÜS SALGIN SÜRECİNDE ÇİN HALK CUMHURİYETİD366KASIM - ARALIK2021424-433HİLAL DÜZEL
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE AVUSTRALYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • AUSTRALIAN HEALTH SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 412-423
 • Ferda ÖZYURDA
australıan health system ın covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde avustralya sağlık sistemid366kasım - aralık2021412-423ferda özyurda AUSTRALIAN HEALTH SYSTEM IN COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE AVUSTRALYA SAĞLIK SİSTEMİD366KASIM - ARALIK2021412-423FERDA ÖZYURDA
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2021, Sayfa 401-402
editör’dend366kasım - aralık2021401-402 EDİTÖR’DEND366KASIM - ARALIK2021401-402
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 321-322
editör’dend365eylül - ekim2021321-322 EDİTÖR’DEND365EYLÜL - EKİM2021321-322
Dosya-Derleme

İTALYA’DA SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 PANDEMİSİ YANITI

 • THE HEALTH SYSTEM AND RESPONSE TO COVİD-19 PANDEMIC IN ITALY

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 388-400
 • Meltem ÇÖL
the health system and response to covid-19 pandemıc ın ıtalyitalya’da sağlık sistemi ve covıd-19 pandemisi yanıtıd365eylül - ekim2021388-400meltem çöl THE HEALTH SYSTEM AND RESPONSE TO COVİD-19 PANDEMIC IN ITALYİTALYA’DA SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 PANDEMİSİ YANITID365EYLÜL - EKİM2021388-400MELTEM ÇÖL
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ VE KANADA

 • COVID-19 PANDEMIC AND CANADA

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 373-387
 • Sevilcan Başak ÜNAL, Cansu KÖSE
covıd-19 pandemıc and canadacovıd-19 pandemisi ve kanadad365eylül - ekim2021373-387sevilcan başak ünal, cansu köse COVID-19 PANDEMIC AND CANADACOVID-19 PANDEMİSİ VE KANADAD365EYLÜL - EKİM2021373-387SEVİLCAN BAŞAK ÜNAL, CANSU KÖSE
Dosya-Derleme

KATAR SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİ

 • QATAR HEALTH SYSTEM AND COVİD-19 PANDEMIC PROCESS

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 366-372
 • Mehmet Ertan GÜNER
qatar health system and covid-19 pandemıc processkatar sağlık sistemi ve covıd-19 pandemisi sürecid365eylül - ekim2021366-372mehmet ertan güner QATAR HEALTH SYSTEM AND COVİD-19 PANDEMIC PROCESSKATAR SAĞLIK SİSTEMİ VE COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİD365EYLÜL - EKİM2021366-372MEHMET ERTAN GÜNER
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE İNGİLTERE SAĞLIK SİSTEMİ

 • ENGLAND HEALTH SYSTEM IN COVİD-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 350-365
 • Ayşe Nur USTURALI MUT
england health system ın covid-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde ingiltere sağlık sistemid365eylül - ekim2021350-365ayşe nur usturalı mut ENGLAND HEALTH SYSTEM IN COVİD-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE İNGİLTERE SAĞLIK SİSTEMİD365EYLÜL - EKİM2021350-365AYŞE NUR USTURALI MUT
Dosya-Derleme

İSRAİL SAĞLIK SİSTEMİ’NİN COVID-19 PANDEMİSİNE YANITI

 • İSRAEL HEALTH SYSTEM’S RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 342-349
 • Öykü TURUNÇ
israel health system’s response to the covıd-19 pandemıcisrail sağlık sistemi’nin covıd-19 pandemisine yanıtıd365eylül - ekim2021342-349öykü turunç İSRAEL HEALTH SYSTEM’S RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMICİSRAİL SAĞLIK SİSTEMİ’NİN COVID-19 PANDEMİSİNE YANITID365EYLÜL - EKİM2021342-349ÖYKÜ TURUNÇ
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE YENİ ZELANDA SAĞLIK SİSTEMİ

 • NEW ZEALAND HEALTH SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 333-341
 • Ahmet Naci EMECEN, Buket Yıldırım ÜSTÜNER
new zealand health system ın covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde yeni zelanda sağlık sistemid365eylül - ekim2021333-341ahmet naci emecen, buket yıldırım üstüner NEW ZEALAND HEALTH SYSTEM IN COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE YENİ ZELANDA SAĞLIK SİSTEMİD365EYLÜL - EKİM2021333-341AHMET NACİ EMECEN, BUKET YILDIRIM ÜSTÜNER
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ – POLONYA

 • COVID-19 PANDEMIC- POLAND

 • Cilt 36, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2021, Sayfa 323-332
 • Mehmet AKTEKİN
covıd-19 pandemıc- polandcovıd-19 pandemisi – polonyad365eylül - ekim2021323-332mehmet aktekin COVID-19 PANDEMIC- POLANDCOVID-19 PANDEMİSİ – POLONYAD365EYLÜL - EKİM2021323-332MEHMET AKTEKİN
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 321-322
editör’dend364temmuz - ağustos2021321-322 EDİTÖR’DEND364TEMMUZ - AĞUSTOS2021321-322
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: JAPONYA ÖRNEĞİ

 • HEALTHCARE SYSTEMS DURING COVID-19 PANDEMIC: JAPAN

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 295-320
 • Süleyman CEYLAN
healthcare systems durıng covıd-19 pandemıc: japancovıd-19 pandemisinde sağlık sistemleri: japonya örneğid364temmuz - ağustos2021295-320süleyman ceylan HEALTHCARE SYSTEMS DURING COVID-19 PANDEMIC: JAPANCOVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: JAPONYA ÖRNEĞİD364TEMMUZ - AĞUSTOS2021295-320SÜLEYMAN CEYLAN
Dosya-Derleme

SUUDİ ARABİSTAN VE COVID-19

 • SAUDI ARABIA AND COVID-19

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 288-294
 • Sevgi CANBAZ, Esra KARACA
saudı arabıa and covıd-19suudi arabistan ve covıd-19d364temmuz - ağustos2021288-294sevgi canbaz, esra karaca SAUDI ARABIA AND COVID-19SUUDİ ARABİSTAN VE COVID-19D364TEMMUZ - AĞUSTOS2021288-294SEVGİ CANBAZ, ESRA KARACA
Dosya-Derleme

RUSYA FEDERASYONU’NDA COVID-19 PANDEMİSİ

 • COVID-19 PANDEMIC IN THE RUSSIAN FEDERATION

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 277-287
 • Coşkun BAKAR
covıd-19 pandemıc ın the russıan federatıonrusya federasyonu’nda covıd-19 pandemisid364temmuz - ağustos2021277-287coşkun bakar COVID-19 PANDEMIC IN THE RUSSIAN FEDERATIONRUSYA FEDERASYONU’NDA COVID-19 PANDEMİSİD364TEMMUZ - AĞUSTOS2021277-287COŞKUN BAKAR
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE ROMANYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • ROMANIA HEALTH SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIA

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 270-278
 • Gamze ÇAN
romanıa health system ın covıd-19 pandemıacovıd-19 pandemisinde romanya sağlık sistemid364temmuz - ağustos2021270-278gamze çan ROMANIA HEALTH SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIACOVID-19 PANDEMİSİNDE ROMANYA SAĞLIK SİSTEMİD364TEMMUZ - AĞUSTOS2021270-278GAMZE ÇAN
Dosya-Derleme

ZAMANIN İZİNDE COVID-19 SALGININA BAKMAK

 • LOOKING AT THE COVID-19 PANDEMIC THROUGH THE FOOTSTEPS OF HISTORY

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 250-269
 • Elif KARAÇİMEN, Ahmet Haşim KÖSE
lookıng at the covıd-19 pandemıc through the footsteps of hıstoryzamanın izinde covıd-19 salgınına bakmakd364temmuz - ağustos2021250-269elif karaçimen, ahmet haşim köse LOOKING AT THE COVID-19 PANDEMIC THROUGH THE FOOTSTEPS OF HISTORYZAMANIN İZİNDE COVID-19 SALGININA BAKMAKD364TEMMUZ - AĞUSTOS2021250-269ELİF KARAÇİMEN, AHMET HAŞİM KÖSE
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ SONRASINDA IMF: BAZI GÖZLEMLER, ÖRNEKLER

 • IMF AFTER COVID-19 PANDEMIC: SOME OBSERVATIONS AND CASES

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 243-249
 • Korkut BORATAV
ımf after covıd-19 pandemıc: some observatıons and casescovıd-19 pandemisi sonrasında ımf: bazı gözlemler, örneklerd364temmuz - ağustos2021243-249korkut boratav IMF AFTER COVID-19 PANDEMIC: SOME OBSERVATIONS AND CASESCOVID-19 PANDEMİSİ SONRASINDA IMF: BAZI GÖZLEMLER, ÖRNEKLERD364TEMMUZ - AĞUSTOS2021243-249KORKUT BORATAV
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2021, Sayfa 241-242
editör’dend364temmuz - ağustos2021241-242 EDİTÖR’DEND364TEMMUZ - AĞUSTOS2021241-242
Dosya-Derleme

BİLİM OTOKRASİ GERÇEĞİNİ ÖRTEN KILIF OLABİLİR Mİ?

 • IS IT POSSIBLE FOR SCIENCE TO BE THE VEIL OF THE FACT OF AUTOCRACY?

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 231
 • Mehmet Ruhi DEMİRAY
ıs ıt possıble for scıence to be the veıl of the fact of autocracy? bilim otokrasi gerçeğini örten kılıf olabilir mi? d363mayıs - haziran2021231mehmet ruhi demiray IS IT POSSIBLE FOR SCIENCE TO BE THE VEIL OF THE FACT OF AUTOCRACY? BİLİM OTOKRASİ GERÇEĞİNİ ÖRTEN KILIF OLABİLİR Mİ? D363MAYIS - HAZİRAN2021231MEHMET RUHİ DEMİRAY
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ GEREKÇESİYLE İKTİDARLARCA GETİRİLEN KISITLARIN SİYASAL VE TOPLUMSAL ETKİLERİ

 • THE SOCIAL AND POLITICAL EFFECTS OF CONSTRAINTS IMPOSED BY GOVERNMENTS IN RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 218
 • Zeynep GAMBETTİ
the socıal and polıtıcal effects of constraınts ımposed by governments ın response to the covıd-19 pandemıc covıd-19 pandemisi gerekçesiyle iktidarlarca getirilen kısıtların siyasal ve toplumsal etkilerid363mayıs - haziran2021218zeynep gambetti THE SOCIAL AND POLITICAL EFFECTS OF CONSTRAINTS IMPOSED BY GOVERNMENTS IN RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC COVID-19 PANDEMİSİ GEREKÇESİYLE İKTİDARLARCA GETİRİLEN KISITLARIN SİYASAL VE TOPLUMSAL ETKİLERİD363MAYIS - HAZİRAN2021218ZEYNEP GAMBETTİ
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER VE COVID-19

 • SOCIAL INEQUALITIES AND COVID-19

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 198
 • Necati ÇITAK
socıal ınequalıtıes and covıd-19 toplumsal eşitsizlikler ve covıd-19 d363mayıs - haziran2021198necati çıtak SOCIAL INEQUALITIES AND COVID-19 TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER VE COVID-19 D363MAYIS - HAZİRAN2021198NECATİ ÇITAK
Dosya-Derleme

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN YAPISI COVID-19 PANDEMİSİNE YANITI

 • WORLD HEALTH ORGANIZATION AND ITS RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 190
 • Nuriye ORTAYLI
world health organızatıon and ıts response to the covıd-19 pandemıcdünya sağlık örgütü’nün yapısı covıd-19 pandemisine yanıtıd363mayıs - haziran2021190nuriye ortaylı WORLD HEALTH ORGANIZATION AND ITS RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMICDÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN YAPISI COVID-19 PANDEMİSİNE YANITID363MAYIS - HAZİRAN2021190NURİYE ORTAYLI
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

 • TRUTH AND WRONGS IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 180
 • Selim BADUR
truth and wrongs ın the covıd-19 pandemıc perıod covıd-19 pandemisi sürecinde doğrular ve yanlışlar d363mayıs - haziran2021180selim badur TRUTH AND WRONGS IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE DOĞRULAR VE YANLIŞLAR D363MAYIS - HAZİRAN2021180SELİM BADUR
Dosya-Derleme

COVID-19 HASTALIĞININ EPİDEMİYOLOJİ VE TEDAVİSİ: BİLİM VE BİLİM ETİĞİ AÇISINDAN ELEŞTİREL BİR İRDELEME

 • THE EPIDEMIOLOGY AND MANAGEMENT OF COVıD-19 DıSEASE: A CRITICAL APPRAISAL OF THE SCıENCE AND SCıENTIFIC ETHICS

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 165
 • Banu ÇAKIR, Volkan KORTEN, Hasan YAZICI
the epıdemıology and management of covıd-19 dısease: a crıtıcal appraısal of the scıence and scıentıfıc ethıcs covıd-19 hastalığının epidemiyoloji ve tedavisi: bilim ve bilim etiği açısından eleştirel bir irdelemed363mayıs - haziran2021165banu çakır, volkan korten, hasan yazıcı THE EPIDEMIOLOGY AND MANAGEMENT OF COVID-19 DISEASE: A CRITICAL APPRAISAL OF THE SCIENCE AND SCIENTIFIC ETHICS COVID-19 HASTALIĞININ EPİDEMİYOLOJİ VE TEDAVİSİ: BİLİM VE BİLİM ETİĞİ AÇISINDAN ELEŞTİREL BİR İRDELEMED363MAYIS - HAZİRAN2021165BANU ÇAKIR, VOLKAN KORTEN, HASAN YAZICI
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ

 • HEALTH SYSTEMS IN COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 163-164
 • Onur HAMZAOĞLU
health systems ın covıd-19 pandemıcdosya editörü’nden covıd-19 pandemisinde sağlık sistemlerid363mayıs - haziran2021163-164onur hamzaoğlu HEALTH SYSTEMS IN COVID-19 PANDEMICDOSYA EDİTÖRÜ’NDEN COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİD363MAYIS - HAZİRAN2021163-164ONUR HAMZAOĞLU
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 161-162
editör’dend363mayıs - haziran2021161-162 EDİTÖR’DEND363MAYIS - HAZİRAN2021161-162
Araştırma

İSTANBUL’DA ÇIRAK OLARAK ÇALIŞTIRILAN KIZ ÇOCUK VE GENÇLERİN FİZİKSEL BÜYÜME VE GELİŞİMLERİ

 • THE PHYSICAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF FEMALE APPRENTICES LIVING IN ISTANBUL

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 147-160
 • Mevsim DEMİR, İzzet DUYAR
the physıcal growth and development of female apprentıces lıvıng ın ıstanbulistanbul’da çırak olarak çalıştırılan kız çocuk ve gençlerin fiziksel büyüme ve gelişimlerid362mart - nisan2021147-160mevsim demir, izzet duyar THE PHYSICAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF FEMALE APPRENTICES LIVING IN ISTANBULİSTANBUL’DA ÇIRAK OLARAK ÇALIŞTIRILAN KIZ ÇOCUK VE GENÇLERİN FİZİKSEL BÜYÜME VE GELİŞİMLERİD362MART - NİSAN2021147-160MEVSİM DEMİR, İZZET DUYAR
Araştırma

GÖZETLEMEK VE GÖZETMEK ARASINDA: AİLE HEKİMLİĞİ BİLGİ SİSTEMİNDE GÖZETİM, MAHREMİYET VE BİYOPOLİTİKA İLİŞKİSİNE DAİR SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

 • BETWEEN TAKE CARE AND MONITOR: A SOCIOLOGIC EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIVACY, SURVEILLANCE, BIOPOLITICS IN THE FAMILY HEALTH-CARE INFORMATION SYSTEM

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 135-146
 • Tuğçe Zeynep ABALI AKGÜL
between take care and monıtor: a socıologıc evaluatıon of the relatıonshıp between prıvacy, surveıllance, bıopolıtıcs ın the famıly health-care ınformatıon systemgözetlemek ve gözetmek arasında: aile hekimliği bilgi sisteminde gözetim, mahremiyet ve biyopolitika ilişkisine dair sosyolojik bir değerlendirmed362mart - nisan2021135-146tuğçe zeynep abalı akgül BETWEEN TAKE CARE AND MONITOR: A SOCIOLOGIC EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIVACY, SURVEILLANCE, BIOPOLITICS IN THE FAMILY HEALTH-CARE INFORMATION SYSTEMGÖZETLEMEK VE GÖZETMEK ARASINDA: AİLE HEKİMLİĞİ BİLGİ SİSTEMİNDE GÖZETİM, MAHREMİYET VE BİYOPOLİTİKA İLİŞKİSİNE DAİR SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRMED362MART - NİSAN2021135-146TUĞÇE ZEYNEP ABALI AKGÜL
Rapor

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, EKONOMİK VE SOSYAL DURUMLARI İLE MESLEKİ MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS, ECONOMIC AND SOCIAL STATUS AND PROFESSIONAL CONTENTMENT OF PHYSICIANS IN PRIVATE HEALTH SECTOR

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 126-134
 • Emel BAYRAK, Hasan OGAN, Mustafa TURAN
assessment of workıng condıtıons, economıc and socıal status and professıonal contentment of physıcıans ın prıvate health sectorözel sağlık sektöründe hekimlerin çalışma koşulları, ekonomik ve sosyal durumları ile mesleki memnuniyetlerinin değerlendirilmesid362mart - nisan2021126-134emel bayrak, hasan ogan, mustafa turan ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS, ECONOMIC AND SOCIAL STATUS AND PROFESSIONAL CONTENTMENT OF PHYSICIANS IN PRIVATE HEALTH SECTORÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, EKONOMİK VE SOSYAL DURUMLARI İLE MESLEKİ MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİD362MART - NİSAN2021126-134EMEL BAYRAK, HASAN OGAN, MUSTAFA TURAN
Derleme

COVID-19 İÇİN İŞLE İLİŞKİLİ RİSK VE MESLEKİ COVID-19

 • WORK-RELATED COVID-19 RISK AND OCCUPATIONAL COVID-19

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 117-125
 • Abdulsamet SANDAL
work-related covıd-19 rısk and occupatıonal covıd-19covıd-19 için işle ilişkili risk ve mesleki covıd-19d362mart - nisan2021117-125abdulsamet sandal WORK-RELATED COVID-19 RISK AND OCCUPATIONAL COVID-19COVID-19 İÇİN İŞLE İLİŞKİLİ RİSK VE MESLEKİ COVID-19D362MART - NİSAN2021117-125ABDULSAMET SANDAL
Derleme

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SARS-COV-2 MARUZİYETLERİNİN MESLEK HASTALIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

 • ASSESSMENT OF SARS-COV-2 EXPOSURE OF HEALTHCARE WORKERS AS OCCUPATIONAL DISEASE

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 109-116
 • Süleyman AKKAYA
assessment of sars-cov-2 exposure of healthcare workers as occupatıonal dıseasesağlık çalışanlarının sars-cov-2 maruziyetlerinin meslek hastalığı olarak değerlendirilmesid362mart - nisan2021109-116süleyman akkaya ASSESSMENT OF SARS-COV-2 EXPOSURE OF HEALTHCARE WORKERS AS OCCUPATIONAL DISEASESAĞLIK ÇALIŞANLARININ SARS-COV-2 MARUZİYETLERİNİN MESLEK HASTALIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİD362MART - NİSAN2021109-116SÜLEYMAN AKKAYA
Dosya-Derleme

HALKIN SAĞLIK HAREKETİ VE SİVİL TOPLUM ALTERNATİF ASTANA TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ BİLDİRGESİ

 • PEOPLE’S HEALTH MOVEMENT AND CIVIL SOCIETY ALTERNATIVE ASTANA PRIMARY HEALTH CARE DECLARATION

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 97-108
 • Feride AKSU TANIK
people’s health movement and cıvıl socıety alternatıve astana prımary health care declaratıonhalkın sağlık hareketi ve sivil toplum alternatif astana temel sağlık hizmetleri bildirgesid362mart - nisan202197-108feride aksu tanık PEOPLE’S HEALTH MOVEMENT AND CIVIL SOCIETY ALTERNATIVE ASTANA PRIMARY HEALTH CARE DECLARATIONHALKIN SAĞLIK HAREKETİ VE SİVİL TOPLUM ALTERNATİF ASTANA TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ BİLDİRGESİD362MART - NİSAN202197-108FERİDE AKSU TANIK
Dosya-Derleme

ALMA–ATA BİLDİRGESİ İLE ASTANA BİLDİRGESİ’NİN BENZERLİKLERİ VE FARKLILIKLARI

 • SIMILARITIES AND DIFF ERENCES BETWEEN DECLARATIONS OF ALMA–ATA AND ASTANA

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 92-96
 • Kayıhan PALA
sımılarıtıes and dıff erences between declaratıons of alma–ata and astanaalma–ata bildirgesi ile astana bildirgesi’nin benzerlikleri ve farklılıklarıd362mart - nisan202192-96kayıhan pala SIMILARITIES AND DIFF ERENCES BETWEEN DECLARATIONS OF ALMA–ATA AND ASTANAALMA–ATA BİLDİRGESİ İLE ASTANA BİLDİRGESİ’NİN BENZERLİKLERİ VE FARKLILIKLARID362MART - NİSAN202192-96KAYIHAN PALA
Dosya-Derleme

ALMA ATA’DA BELİRLENEN HEDEFLERE NE KADAR ULAŞILDI?

 • HOW FAR HAVE THE GOALS SET IN ALMA ATA BEEN REACHED?

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 83-91
 • Kevser DURGUN, Sera ŞİMŞEK
how far have the goals set ın alma ata been reached?alma ata’da belirlenen hedeflere ne kadar ulaşıldı?d362mart - nisan202183-91kevser durgun, sera şimşek HOW FAR HAVE THE GOALS SET IN ALMA ATA BEEN REACHED?ALMA ATA’DA BELİRLENEN HEDEFLERE NE KADAR ULAŞILDI?D362MART - NİSAN202183-91KEVSER DURGUN, SERA ŞİMŞEK
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 2, Mart - Nisan, 2021, Sayfa 81-82
editör’dend362mart - nisan202181-82 EDİTÖR’DEND362MART - NİSAN202181-82
Dosya-Derleme

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ KÜRESEL KONFERANSI 2018 VE ASTANA BİLDİRGESİ

 • PRIMARY HEALTH CARE GLOBAL CONFERENCE 2018 AND ASTANA DECLARATION

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 75-80
 • Melike YAVUZ
prımary health care global conference 2018 and astana declaratıontemel sağlık hizmetleri küresel konferansı 2018 ve astana bildirgesid361ocak - şubat202175-80melike yavuz PRIMARY HEALTH CARE GLOBAL CONFERENCE 2018 AND ASTANA DECLARATIONTEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ KÜRESEL KONFERANSI 2018 VE ASTANA BİLDİRGESİD361OCAK - ŞUBAT202175-80MELİKE YAVUZ
Dosya-Derleme

ALMA-ATA BİLDİRGESİ ÜLKELERİN SAĞLIK SİSTEMLERİNİ ETKİLEYEBİLDİ Mİ?

 • COULD THE ALMA-ATA DECLARATION AFF ECT THE HEALTH SYSTEMS OF THE COUNTRIES?

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 61-74
 • Zeliha Aslı ÖCEK
could the alma-ata declaratıon aff ect the health systems of the countrıes?alma-ata bildirgesi ülkelerin sağlık sistemlerini etkileyebildi mi?d361ocak - şubat202161-74zeliha aslı öcek COULD THE ALMA-ATA DECLARATION AFF ECT THE HEALTH SYSTEMS OF THE COUNTRIES?ALMA-ATA BİLDİRGESİ ÜLKELERİN SAĞLIK SİSTEMLERİNİ ETKİLEYEBİLDİ Mİ?D361OCAK - ŞUBAT202161-74ZELİHA ASLI ÖCEK
Dosya Gözlem ve Görüşler

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ: SORULAR VE YANITLAR

 • PRIMARY HEALTH CARE: QUESTIONS AND ANSWERS

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 52-60
 • Zafer ÖZTEK
prımary health care: questıons and answerstemel sağlık hizmetleri: sorular ve yanıtlard361ocak - şubat202152-60zafer öztek PRIMARY HEALTH CARE: QUESTIONS AND ANSWERSTEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ: SORULAR VE YANITLARD361OCAK - ŞUBAT202152-60ZAFER ÖZTEK
Dosya-Derleme

ALMA ATA KONFERANSI’NIN HAZIRLANMASI VE SONRASI

 • PREPARATıON OF THE ALMA ATA CONFERENCE AND ITS SUBSEQUENCE

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 47-51
 • Necati DEDEDOĞLU
preparatıon of the alma ata conference and ıts subsequencealma ata konferansı’nın hazırlanması ve sonrasıd361ocak - şubat202147-51necati dededoğlu PREPARATION OF THE ALMA ATA CONFERENCE AND ITS SUBSEQUENCEALMA ATA KONFERANSI’NIN HAZIRLANMASI VE SONRASID361OCAK - ŞUBAT202147-51NECATİ DEDEDOĞLU
Dosya-Derleme

YENİ DEĞERLENME ALANI OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN SERMAYELEŞMESİ

 • CAPITALIZATION OF HEALTH SERVICES AS A NEW AREA OF VALUATION

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 35-46
 • Mehmet ZENCİR
capıtalızatıon of health servıces as a new area of valuatıon yeni değerlenme alanı olarak sağlık hizmetlerinin sermayeleşmesid361ocak - şubat202135-46mehmet zencir CAPITALIZATION OF HEALTH SERVICES AS A NEW AREA OF VALUATION YENİ DEĞERLENME ALANI OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN SERMAYELEŞMESİD361OCAK - ŞUBAT202135-46MEHMET ZENCİR
Dosya-Derleme

1970’Lİ YILLARDA DÜNYANIN SAĞLIĞI VE SAĞLIK SİSTEMLERİ

 • HEALTH OF THE WORLD AND HEALTH SYSTEMS IN THE YEARS OF 1970

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 27-34
 • Bülent KILIÇ
health of the world and health systems ın the years of 19701970’li yıllarda dünyanın sağlığı ve sağlık sistemlerid361ocak - şubat202127-34bülent kılıç HEALTH OF THE WORLD AND HEALTH SYSTEMS IN THE YEARS OF 19701970’Lİ YILLARDA DÜNYANIN SAĞLIĞI VE SAĞLIK SİSTEMLERİD361OCAK - ŞUBAT202127-34BÜLENT KILIÇ
Dosya-Derleme

KAPİTALİZMİN KRİZİNDEN KAOTİK KAPİTALİZME 1980 VE 1990’LARIN HERKESÇE BİLİNEN KISA HİKAYESİ

 • FROM THE CRISIS OF CAPITALISM TO THE CHAOTIC CAPITALISM: THE SHORT STORY OF THE 1980S AND 1990S AS KNOWN TO ALL

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 20-26
 • Serdal BAHÇE
from the crısıs of capıtalısm to the chaotıc capıtalısm: the short story of the 1980s and 1990s as known to allkapitalizmin krizinden kaotik kapitalizme 1980 ve 1990’ların herkesçe bilinen kısa hikayesid361ocak - şubat202120-26serdal bahçe FROM THE CRISIS OF CAPITALISM TO THE CHAOTIC CAPITALISM: THE SHORT STORY OF THE 1980S AND 1990S AS KNOWN TO ALLKAPİTALİZMİN KRİZİNDEN KAOTİK KAPİTALİZME 1980 VE 1990’LARIN HERKESÇE BİLİNEN KISA HİKAYESİD361OCAK - ŞUBAT202120-26SERDAL BAHÇE
Dosya-Derleme

REFAH DEVLETİ NOSTALJİSİ

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 5-19
 • Ögür ÖZTÜRK
refah devleti nostaljisid361ocak - şubat20215-19ögür öztürk REFAH DEVLETİ NOSTALJİSİD361OCAK - ŞUBAT20215-19ÖGÜR ÖZTÜRK
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

ALMA-ATA’DAN ASTANA’YA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ

 • PRIMARY CARE FROM ALMA-ATA TO ASTANA

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 3-4
 • Kayıhan PALA, Onur HAMZAOĞLU
prımary care from alma-ata to astana alma-ata’dan astana’ya birinci basamak sağlık hizmetlerid361ocak - şubat20213-4kayıhan pala, onur hamzaoğlu PRIMARY CARE FROM ALMA-ATA TO ASTANA ALMA-ATA’DAN ASTANA’YA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİD361OCAK - ŞUBAT20213-4KAYIHAN PALA, ONUR HAMZAOĞLU
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 1,2
editör’deneditör’dend361ocak - şubat20211,2 EDİTÖR’DENEDİTÖR’DEND361OCAK - ŞUBAT20211,2

2020 MAKALE VE YAZAR DİZİNİ

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 477
2020 makale ve yazar dizinid356kasım - aralık2020477 2020 MAKALE VE YAZAR DİZİNİD356KASIM - ARALIK2020477
Derleme

BÜTÇE 2021 SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TEKLİFİ

 • BUDGET 2021 MINISTRY OF HEALTH CENTRAL GOVERNMENT BUDGET PROPOSAL

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 469
 • Onur HAMZAOĞLU
budget 2021 mınıstry of health central government budget proposal bütçe 2021 sağlık bakanlığı merkezi yönetim bütçe teklifid356kasım - aralık2020469onur hamzaoğlu BUDGET 2021 MINISTRY OF HEALTH CENTRAL GOVERNMENT BUDGET PROPOSAL BÜTÇE 2021 SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TEKLİFİD356KASIM - ARALIK2020469ONUR HAMZAOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI 2018 ELEŞTİRİSİ

 • TURKEY DEMOGRAPHIC AND HEALTH SURVEY 2018 CRITICISM

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa
 • Mahir ULUSOY
turkey demographıc and health survey 2018 crıtıcısm türkiye nüfus ve sağlık araştırması 2018 eleştirisid356kasım - aralık2020mahir ulusoy TURKEY DEMOGRAPHIC AND HEALTH SURVEY 2018 CRITICISM TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI 2018 ELEŞTİRİSİD356KASIM - ARALIK2020MAHİR ULUSOY
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL CİNSİYET KARŞITLIĞI VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜKLER: TÜRKİYE’DE KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI ÖRNEĞİ

 • ANTI-GENDERISM AND ACADEMIC FREEDOMS: THE CASE OF WOMEN’S AND GENDER STUDIES IN TURKEY

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 456
 • Aynur ÖZUĞURLU, Cansu DAYAN
antı-genderısm and academıc freedoms: the case of women’s and gender studıes ın turkey toplumsal cinsiyet karşıtlığı ve akademik özgürlükler: türkiye’de kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları örneğid356kasım - aralık2020456aynur özuğurlu, cansu dayan ANTI-GENDERISM AND ACADEMIC FREEDOMS: THE CASE OF WOMEN’S AND GENDER STUDIES IN TURKEY TOPLUMSAL CİNSİYET KARŞITLIĞI VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜKLER: TÜRKİYE’DE KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI ÖRNEĞİD356KASIM - ARALIK2020456AYNUR ÖZUĞURLU, CANSU DAYAN
Dosya-Derleme

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BARIŞ BİLDİRİSİ KARARI: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, AKADEMİK ÖZGÜRLÜK VE DEVLETE SADAKAT KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME

 • THE DECISION OF THE TURKISH CONSTITUTIONAL COURT ON THE PEACE PETITION: AN ANALYSIS IN THE CONTEXT OF FREEDOM OF EXPRESSION, ACADEMIC FREEDOM AND THE CONCEPT OF LOYALTY TO THE STATE

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 419
 • Reyda ERGÜN, Berke ÖZENÇ
the decısıon of the turkısh constıtutıonal court on the peace petıtıon: an analysıs ın the context of freedom of expressıon, academıc freedom and the concept of loyalty to the state anayasa mahkemesi’nin barış bildirisi kararı: ifade özgürlüğü, akademik özgürlük ve devlete sadakat kavramı çerçevesinde bir incelemed356kasım - aralık2020419reyda ergün, berke özenç THE DECISION OF THE TURKISH CONSTITUTIONAL COURT ON THE PEACE PETITION: AN ANALYSIS IN THE CONTEXT OF FREEDOM OF EXPRESSION, ACADEMIC FREEDOM AND THE CONCEPT OF LOYALTY TO THE STATE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BARIŞ BİLDİRİSİ KARARI: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, AKADEMİK ÖZGÜRLÜK VE DEVLETE SADAKAT KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEMED356KASIM - ARALIK2020419REYDA ERGÜN, BERKE ÖZENÇ
Dosya-Derleme

ÜNİVERSİTENİN OLAĞANÜSTÜ HÂLİ: İKİLİ DEVLET BASKIDA ÖZERKLİK VE AKADEMİSYEN İHRAÇLARI

 • STATE OF EMERGENCY AT THE UNIVERSITY: THE DUAL STATE, REPRESSIVE AUTONOMY AND THE ACADEMIC PURGE

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 403
 • Serdar TEKİN
state of emergency at the unıversıty: the dual state, repressıve autonomy and the academıc purge üniversitenin olağanüstü hâli: ikili devlet baskıda özerklik ve akademisyen ihraçlarıd356kasım - aralık2020403serdar tekin STATE OF EMERGENCY AT THE UNIVERSITY: THE DUAL STATE, REPRESSIVE AUTONOMY AND THE ACADEMIC PURGE ÜNİVERSİTENİN OLAĞANÜSTÜ HÂLİ: İKİLİ DEVLET BASKIDA ÖZERKLİK VE AKADEMİSYEN İHRAÇLARID356KASIM - ARALIK2020403SERDAR TEKİN
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 35, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2020, Sayfa 401
editör’dend356kasım - aralık2020401 EDİTÖR’DEND356KASIM - ARALIK2020401
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERİN DÖNÜŞÜMÜ: KÜRESELİ YAKALAMAK YA DA ULUSAL VE YERELLE BÜTÜNLEŞEREK TAŞRALAŞMAK

 • TRANSFORMATION OF THE UNIVERSITIES IN TURKEY: CATCHING UP WITH THE GLOBAL OR PROVINCIALIZATION BY INTEGRATING WITH THE NATIONAL AND THE LOCAL

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 389-400
 • Hülya KENDİR
transformatıon of the unıversıtıes ın turkey: catchıng up wıth the global or provıncıalızatıon by ıntegratıng wıth the natıonal and the local türkiye’de üniversitelerin dönüşümü: küreseli yakalamak ya da ulusal ve yerelle bütünleşerek taşralaşmakd355eylül - ekim2020389-400hülya kendir TRANSFORMATION OF THE UNIVERSITIES IN TURKEY: CATCHING UP WITH THE GLOBAL OR PROVINCIALIZATION BY INTEGRATING WITH THE NATIONAL AND THE LOCAL TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERİN DÖNÜŞÜMÜ: KÜRESELİ YAKALAMAK YA DA ULUSAL VE YERELLE BÜTÜNLEŞEREK TAŞRALAŞMAKD355EYLÜL - EKİM2020389-400HÜLYA KENDİR
Dosya-Derleme

TIP EĞİTİMİNDE POSTMODERN PROFESYONELLİK EĞİTİMİ: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ

 • POSTMODERN PROFESSIONALISM EDUCATION IN MEDICAL EDUCATION: PROS AND CONS

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 378-388
 • Özlem MIDIK
postmodern professıonalısm educatıon ın medıcal educatıon: pros and cons tıp eğitiminde postmodern profesyonellik eğitimi: güçlü ve zayıf yönleri d355eylül - ekim2020378-388özlem mıdık POSTMODERN PROFESSIONALISM EDUCATION IN MEDICAL EDUCATION: PROS AND CONS TIP EĞİTİMİNDE POSTMODERN PROFESYONELLİK EĞİTİMİ: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ D355EYLÜL - EKİM2020378-388ÖZLEM MIDIK
Dosya-Derleme

ÜNİVERSİTELERİN PİYASALAŞMA SÜRECİ

 • COMMERCIALIZATION PROCESS OF UNIVERSITIES

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 371-377
 • İzge GÜNAL
commercıalızatıon process of unıversıtıes üniversitelerin piyasalaşma sürecid355eylül - ekim2020371-377izge günal COMMERCIALIZATION PROCESS OF UNIVERSITIES ÜNİVERSİTELERİN PİYASALAŞMA SÜRECİD355EYLÜL - EKİM2020371-377İZGE GÜNAL
Dosya-Derleme

TIP EĞİTİMİNİN TARİHÇESİ

 • HISTORY OF MEDICAL EDUCATION

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 352-370
 • Kevser VATANSEVER
hıstory of medıcal educatıon tıp eğitiminin tarihçesid355eylül - ekim2020352-370kevser vatansever HISTORY OF MEDICAL EDUCATION TIP EĞİTİMİNİN TARİHÇESİD355EYLÜL - EKİM2020352-370KEVSER VATANSEVER
Dosya-Derleme

SORUNLU ÜNİVERSİTE GEÇMİŞİMİZ ÜZERİNDEN GÜNÜMÜZ ÜNİVERSİTELERİNDE BİR İLİM-BİLİM-TIP TARTIŞMASI

 • A DEBATE ON “İLIM”, SCIENCE AND MEDICINE IN CURRENT UNIVERSITIES THROUGH THE PROBLEMATIC HISTORY OF UNIVERSITIES

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 330-351
 • Alâeddin ŞENEL
a debate on “ilım”, scıence and medıcıne ın current unıversıtıes through the problematıc hıstory of unıversıtıes sorunlu üniversite geçmişimiz üzerinden günümüz üniversitelerinde bir ilim-bilim-tıp tartışmasıd355eylül - ekim2020330-351alâeddin şenel A DEBATE ON “İLIM”, SCIENCE AND MEDICINE IN CURRENT UNIVERSITIES THROUGH THE PROBLEMATIC HISTORY OF UNIVERSITIES SORUNLU ÜNİVERSİTE GEÇMİŞİMİZ ÜZERİNDEN GÜNÜMÜZ ÜNİVERSİTELERİNDE BİR İLİM-BİLİM-TIP TARTIŞMASID355EYLÜL - EKİM2020330-351ALÂEDDİN ŞENEL
Dosya-Derleme

ÜNİVERSİTE SINIF KAVGASI VE BİLİM

 • UNIVERSITY CLASS STRUGGLE AND SCIENCE

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 325-329
 • Taner TİMUR
unıversıty class struggle and scıence üniversite sınıf kavgası ve bilimd355eylül - ekim2020325-329taner timur UNIVERSITY CLASS STRUGGLE AND SCIENCE ÜNİVERSİTE SINIF KAVGASI VE BİLİMD355EYLÜL - EKİM2020325-329TANER TİMUR
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE

 • UNIVERSITY IN THE WORLD AND TURKEY

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 323-324
 • Aynur ÖZUĞURLU, Onur HAMZAOĞLU
unıversıty ın the world and turkey dünyada ve türkiye’de üniversited355eylül - ekim2020323-324aynur özuğurlu, onur hamzaoğlu UNIVERSITY IN THE WORLD AND TURKEY DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTED355EYLÜL - EKİM2020323-324AYNUR ÖZUĞURLU, ONUR HAMZAOĞLU
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR YAZISI

 • Cilt 35, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2020, Sayfa 321-322
editör yazısıd355eylül - ekim2020321-322 EDİTÖR YAZISID355EYLÜL - EKİM2020321-322
Dosya Gözlem ve Görüşler

TÜRKİYE’NİN RUH SAĞLIĞI YASASI İLE İMTİHANI

 • TURKEY’S EXAM WıTH MENTAL HEALTH ACT

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 316-320
 • Fatih ÖNCÜ
turkey’s exam wıth mental health acttürkiye’nin ruh sağlığı yasası ile imtihanıd354temmuz - ağustos2020316-320fatih öncü TURKEY’S EXAM WITH MENTAL HEALTH ACTTÜRKİYE’NİN RUH SAĞLIĞI YASASI İLE İMTİHANID354TEMMUZ - AĞUSTOS2020316-320FATİH ÖNCÜ
Dosya-Derleme

İNSANLIĞIN MUTLULUKLA İLGİLİ HÜZÜNLÜ HİKAYESİ

 • A SAD STORY OF HUMAN HAPPINESS

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 313-314
 • İlker KÜÇÜKPARLAK
a sad story of human happınessinsanlığın mutlulukla ilgili hüzünlü hikayesid354temmuz - ağustos2020313-314ilker küçükparlak A SAD STORY OF HUMAN HAPPINESSİNSANLIĞIN MUTLULUKLA İLGİLİ HÜZÜNLÜ HİKAYESİD354TEMMUZ - AĞUSTOS2020313-314İLKER KÜÇÜKPARLAK
Dosya-Derleme

YAŞLILIK VE RUH SAĞLIĞI

 • ELDERLY AND MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 308-312
 • Özlem ERDEN AKİ
elderly and mental healthyaşlılık ve ruh sağlığıd354temmuz - ağustos2020308-312özlem erden aki ELDERLY AND MENTAL HEALTHYAŞLILIK VE RUH SAĞLIĞID354TEMMUZ - AĞUSTOS2020308-312ÖZLEM ERDEN AKİ

ANA DİLİNDE RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ

 • MENTAL HEALTH SERVICE IN MOTHER TONGUE

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 300-307
 • İsrafil BÜLBÜL
mental health servıce ın mother tongueana dilinde ruh sağlığı hizmetlerid354temmuz - ağustos2020300-307israfil bülbül MENTAL HEALTH SERVICE IN MOTHER TONGUEANA DİLİNDE RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİD354TEMMUZ - AĞUSTOS2020300-307İSRAFİL BÜLBÜL
Dosya-Derleme

YAS VE SALDIRGANLIK-ANILAMAYANIN GÖLGESİ

 • MOURNING AND RAGE: THE SHADOW OF THE NEVER COMMEMORATED

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 293-299
 • Banu BÜLBÜL, R. Neslihan RUGANCI
mournıng and rage: the shadow of the never commemoratedyas ve saldırganlık-anılamayanın gölgesid354temmuz - ağustos2020293-299banu bülbül, r. neslihan rugancı MOURNING AND RAGE: THE SHADOW OF THE NEVER COMMEMORATEDYAS VE SALDIRGANLIK-ANILAMAYANIN GÖLGESİD354TEMMUZ - AĞUSTOS2020293-299BANU BÜLBÜL, R. NESLİHAN RUGANCI
Dosya-Derleme

TOPLUM RUH SAĞLIĞINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

 • SOCIAL WORK PRACTICE IN COMMUNITY MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 282-291
 • Hande ALBAYRAK
socıal work practıce ın communıty mental healthtoplum ruh sağlığında sosyal hizmet uygulamalarıd354temmuz - ağustos2020282-291hande albayrak SOCIAL WORK PRACTICE IN COMMUNITY MENTAL HEALTHTOPLUM RUH SAĞLIĞINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARID354TEMMUZ - AĞUSTOS2020282-291HANDE ALBAYRAK
Dosya-Derleme

RUHSAL HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN ‘ÖRSELENEBİLİR’ OLMA KONUMUNUN ARAŞTIRMA VE PSİKİYATRİ ETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • INVESTIGATION OF INDIVIDUALS WITH MENTAL İLLNESS ‘VULNERABLE’ POSITION IN TERMS OF RESEARCH AND PSYCHIATRIC ETHICS

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 269-281
 • Şükrü KELEŞ
ınvestıgatıon of ındıvıduals wıth mental illness ‘vulnerable’ posıtıon ın terms of research and psychıatrıc ethıcsruhsal hastalığı olan bireylerin ‘örselenebilir’ olma konumunun araştırma ve psikiyatri etiği açısından değerlendirilmesid354temmuz - ağustos2020269-281şükrü keleş INVESTIGATION OF INDIVIDUALS WITH MENTAL İLLNESS ‘VULNERABLE’ POSITION IN TERMS OF RESEARCH AND PSYCHIATRIC ETHICSRUHSAL HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN ‘ÖRSELENEBİLİR’ OLMA KONUMUNUN ARAŞTIRMA VE PSİKİYATRİ ETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİD354TEMMUZ - AĞUSTOS2020269-281ŞÜKRÜ KELEŞ
Dosya-Derleme

CİNSEL KİMLİK VE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK: BİREYİN VE KLİNİĞİN ÖTESİNDE TIP

 • SEXUAL & GENDER IDENTITY AND HEALTH INEQUITIES: MEDICINE BEYOND THE INDIVIDUAL AND THE CLINIC

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 252-268
 • Koray BAŞAR
sexual & gender ıdentıty and health ınequıtıes: medıcıne beyond the ındıvıdual and the clınıccinsel kimlik ve sağlıkta eşitsizlik: bireyin ve kliniğin ötesinde tıpd354temmuz - ağustos2020252-268koray başar SEXUAL & GENDER IDENTITY AND HEALTH INEQUITIES: MEDICINE BEYOND THE INDIVIDUAL AND THE CLINICCİNSEL KİMLİK VE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK: BİREYİN VE KLİNİĞİN ÖTESİNDE TIPD354TEMMUZ - AĞUSTOS2020252-268KORAY BAŞAR
Dosya-Derleme

KÜRESEL SAĞLIK SORUNLARI VE TOPLUM RUH SAĞLIĞI: GELECEĞE YÖNELİK POLİTİKALARA GENEL BİR BAKIŞ

 • GLOBAL HEALTH CHALLENGES AND COMMUNITY MENTAL HEALTH: AN OVERVIEW OF FUTURE POLICIES

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 243-252
 • Özge KARADAĞ ÇAMAN
global health challenges and communıty mental health: an overvıew of future polıcıesküresel sağlık sorunları ve toplum ruh sağlığı: geleceğe yönelik politikalara genel bir bakışd354temmuz - ağustos2020243-252özge karadağ çaman GLOBAL HEALTH CHALLENGES AND COMMUNITY MENTAL HEALTH: AN OVERVIEW OF FUTURE POLICIESKÜRESEL SAĞLIK SORUNLARI VE TOPLUM RUH SAĞLIĞI: GELECEĞE YÖNELİK POLİTİKALARA GENEL BİR BAKIŞD354TEMMUZ - AĞUSTOS2020243-252ÖZGE KARADAĞ ÇAMAN
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 35, Sayı 4, Temmuz - Ağustos, 2020, Sayfa 241-242
editör’dend354temmuz - ağustos2020241-242 EDİTÖR’DEND354TEMMUZ - AĞUSTOS2020241-242
Dosya-Derleme

ZORLA KAYBEDİLENLERİN TUTULAMAYAN YASI

 • UNCOMPLETED MOURNIG OF THE FORCIBLY DISAPPEARED

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 238-240
 • Cem KAPTANOĞLU
uncompleted mournıg of the forcıbly dısappearedzorla kaybedilenlerin tutulamayan yasıd353mayıs - haziran2020238-240cem kaptanoğlu UNCOMPLETED MOURNIG OF THE FORCIBLY DISAPPEAREDZORLA KAYBEDİLENLERİN TUTULAMAYAN YASID353MAYIS - HAZİRAN2020238-240CEM KAPTANOĞLU
Dosya Araştırma

SİVİL ÖLÜM UYGULAMALARININ PSİKOSOSYAL ETKİLERİ: BARIŞ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

 • THE PSYCHOSOCIAL IMPACT OF CIVIL DEATH SENTENCES: A STUDY ON ACADEMICS FOR PEACE

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 229.237
 • Banu YILMAZ
the psychosocıal ımpact of cıvıl death sentences: a study on academıcs for peacesivil ölüm uygulamalarının psikososyal etkileri: barış akademisyenleri üzerinden bir incelemed353mayıs - haziran2020229.237banu yılmaz THE PSYCHOSOCIAL IMPACT OF CIVIL DEATH SENTENCES: A STUDY ON ACADEMICS FOR PEACESİVİL ÖLÜM UYGULAMALARININ PSİKOSOSYAL ETKİLERİ: BARIŞ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEMED353MAYIS - HAZİRAN2020229.237BANU YILMAZ
Dosya-Derleme

KADINA YÖNELİK CİNSİYETÇİ ŞİDDET VE RUH SAĞLIĞI

 • DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 216-228
 • Leyla GÜLSEREN
domestıc vıolence agaınst women and mental healthkadına yönelik cinsiyetçi şiddet ve ruh sağlığıd353mayıs - haziran2020216-228leyla gülseren DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND MENTAL HEALTHKADINA YÖNELİK CİNSİYETÇİ ŞİDDET VE RUH SAĞLIĞID353MAYIS - HAZİRAN2020216-228LEYLA GÜLSEREN
Dosya-Derleme

KİTLESEL ŞİDDET OLAYLARI SONRASI YENİ BİR RUH SAĞLIĞI ÖRGÜTLENMESİ PSİKOSOSYAL DAYANIŞMA AĞI DENEYİMİ

 • A NEW MENTAL HEALTH ORGANIZATION AFTER MASS VIOLENCE PSYCHOSOSCIAL SUPPORT NETWORK EXPERIENCE

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 205-215
 • Zerrin OĞLAĞU, Şahika YÜKSEL
a new mental health organızatıon after mass vıolence psychososcıal support network experıencekitlesel şiddet olayları sonrası yeni bir ruh sağlığı örgütlenmesi psikososyal dayanışma ağı deneyimid353mayıs - haziran2020205-215zerrin oğlağu, şahika yüksel A NEW MENTAL HEALTH ORGANIZATION AFTER MASS VIOLENCE PSYCHOSOSCIAL SUPPORT NETWORK EXPERIENCEKİTLESEL ŞİDDET OLAYLARI SONRASI YENİ BİR RUH SAĞLIĞI ÖRGÜTLENMESİ PSİKOSOSYAL DAYANIŞMA AĞI DENEYİMİD353MAYIS - HAZİRAN2020205-215ZERRİN OĞLAĞU, ŞAHİKA YÜKSEL
Dosya-Derleme

GÖÇ VE TOPLUM RUH SAĞLIĞI: ARAFTA KALAN YAŞAMLAR

 • DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 188-204
 • Okan TAYCAN, Esin UYGUN, Evindar KARABULUT
domestıc vıolence agaınst women and mental healthgöç ve toplum ruh sağlığı: arafta kalan yaşamlard353mayıs - haziran2020188-204okan taycan, esin uygun, evindar karabulut DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND MENTAL HEALTHGÖÇ VE TOPLUM RUH SAĞLIĞI: ARAFTA KALAN YAŞAMLARD353MAYIS - HAZİRAN2020188-204OKAN TAYCAN, ESİN UYGUN, EVİNDAR KARABULUT
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE RUHSAL HASTALIKLARIN YAYGINLIĞI VE RUHSAL TEDAVİ İHTİYACI KONUSUNDA NEREDEYİZ?

 • CURRENT STATUS OF PREVALENCE OF PSYCHIATRIC DISORDERS AND THEIR TREATMENT IN TURKEY

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 179-187
 • Cengiz KILIÇ
current status of prevalence of psychıatrıc dısorders and theır treatment ın turkeytürkiye’de ruhsal hastalıkların yaygınlığı ve ruhsal tedavi ihtiyacı konusunda neredeyiz?d353mayıs - haziran2020179-187cengiz kılıç CURRENT STATUS OF PREVALENCE OF PSYCHIATRIC DISORDERS AND THEIR TREATMENT IN TURKEYTÜRKİYE’DE RUHSAL HASTALIKLARIN YAYGINLIĞI VE RUHSAL TEDAVİ İHTİYACI KONUSUNDA NEREDEYİZ?D353MAYIS - HAZİRAN2020179-187CENGİZ KILIÇ
Dosya-Derleme

DÜNDEN BUGÜNE TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ: NASILDI NASIL OLMALI?

 • COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES FROM PAST TO PRESENT: HOW WAS IT, HOW SHOULD IT BE?

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 165-178
 • Raşit TÜKEL
communıty mental health servıces from past to present: how was ıt, how should ıt be?dünden bugüne toplum ruh sağlığı hizmetleri: nasıldı nasıl olmalı?d353mayıs - haziran2020165-178raşit tükel COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES FROM PAST TO PRESENT: HOW WAS IT, HOW SHOULD IT BE?DÜNDEN BUGÜNE TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ: NASILDI NASIL OLMALI?D353MAYIS - HAZİRAN2020165-178RAŞİT TÜKEL
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

TOPLUM RUH SAĞLIĞI

 • COMMUNITY MENTAL HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 163-164
 • Mevhibe İrem YILDIZ
communıty mental healthtoplum ruh sağlığıd353mayıs - haziran2020163-164mevhibe irem yıldız COMMUNITY MENTAL HEALTHTOPLUM RUH SAĞLIĞID353MAYIS - HAZİRAN2020163-164MEVHİBE İREM YILDIZ
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 35, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2020, Sayfa 161-162
editör’dend353mayıs - haziran2020161-162 EDİTÖR’DEND353MAYIS - HAZİRAN2020161-162
Dosya-Derleme

AYRIMCILIĞIN SAĞLIĞA ETKİLERİ NASIL GÖRÜNÜR KILINIR?

 • HOW HEALTH IMPACTS OF DISCRIMINATION COULD BE MADE VISIBLE?

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 153-160
 • Feride Aksu TANIK
how health ımpacts of dıscrımınatıon could be made vısıble?ayrımcılığın sağlığa etkileri nasıl görünür kılınır?d352mart - nisan2020153-160feride aksu tanık HOW HEALTH IMPACTS OF DISCRIMINATION COULD BE MADE VISIBLE?AYRIMCILIĞIN SAĞLIĞA ETKİLERİ NASIL GÖRÜNÜR KILINIR?D352MART - NİSAN2020153-160FERİDE AKSU TANIK
Dosya-Derleme

SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMINDA AYRIMCILIK

 • DISCRIMINATION IN THE USE OF HEALTH SERVICES

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 143-152
 • Mehmet ZENCİR, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
dıscrımınatıon ın the use of health servıcessağlık hizmetlerinin kullanımında ayrımcılıkd352mart - nisan2020143-152mehmet zencir, meltem çiçeklioğlu DISCRIMINATION IN THE USE OF HEALTH SERVICESSAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMINDA AYRIMCILIKD352MART - NİSAN2020143-152MEHMET ZENCİR, MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU
Dosya-Derleme

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇISINDAN AYRIMCILIK

 • DISCRIMINATION RELATING TO HEALTH PROFESSIONALS

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 134-142
 • Kevser VATANSEVER
dıscrımınatıon relatıng to health professıonalssağlık çalışanları açısından ayrımcılıkd352mart - nisan2020134-142kevser vatansever DISCRIMINATION RELATING TO HEALTH PROFESSIONALSSAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇISINDAN AYRIMCILIKD352MART - NİSAN2020134-142KEVSER VATANSEVER
Dosya-Derleme

HERKES İÇİN SAĞLIK: KİMSE DIŞARIDA KALMASIN!

 • HEALTH FOR ALL: NO ONE STAY OUT!

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 123-133
 • Selma KARABEY, HAcer NALBANT
health for all: no one stay out!herkes için sağlık: kimse dışarıda kalmasın!d352mart - nisan2020123-133selma karabey, hacer nalbant HEALTH FOR ALL: NO ONE STAY OUT!HERKES İÇİN SAĞLIK: KİMSE DIŞARIDA KALMASIN!D352MART - NİSAN2020123-133SELMA KARABEY, HACER NALBANT
Dosya-Derleme

KADIN SAĞLIĞI AÇISINDAN AYRIMCILIK

 • DISCRIMINATION FROM WOMEN’S HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 111-122
 • Saliha ÖZPINAR
dıscrımınatıon from women’s healthkadın sağlığı açısından ayrımcılıkd352mart - nisan2020111-122saliha özpınar DISCRIMINATION FROM WOMEN’S HEALTHKADIN SAĞLIĞI AÇISINDAN AYRIMCILIKD352MART - NİSAN2020111-122SALİHA ÖZPINAR
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN AYRIMCILIK: KADINLARIN DIŞLANMALARI MI HİZAYA SOKULMALARI MI?

 • GENDER DISCRIMINATION: EXCLUSION OR BRINGING INTO LINE?

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 109-110
 • Aksu BORA
gender dıscrımınatıon: exclusıon or brıngıng ınto lıne?toplumsal cinsiyet açısından ayrımcılık: kadınların dışlanmaları mı hizaya sokulmaları mı?d352mart - nisan2020109-110aksu bora GENDER DISCRIMINATION: EXCLUSION OR BRINGING INTO LINE?TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN AYRIMCILIK: KADINLARIN DIŞLANMALARI MI HİZAYA SOKULMALARI MI?D352MART - NİSAN2020109-110AKSU BORA
Dosya-Derleme

KAPİTALİST EMEK SÜRECİNDE AYRIMCILIK OYUNLARI: ÖTEKİLEŞTİR BÖL SÖMÜR!

 • DISCRIMINATION GAMES IN THE PROCESS OF CAPITALIST LABOR: OTHERISATION DIVIDE AND EXPLOITATION!

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 102-108
 • Özgür MÜFTÜOĞLU
dıscrımınatıon games ın the process of capıtalıst labor: otherısatıon dıvıde and exploıtatıon!kapitalist emek sürecinde ayrımcılık oyunları: ötekileştir böl sömür!d352mart - nisan2020102-108özgür müftüoğlu DISCRIMINATION GAMES IN THE PROCESS OF CAPITALIST LABOR: OTHERISATION DIVIDE AND EXPLOITATION!KAPİTALİST EMEK SÜRECİNDE AYRIMCILIK OYUNLARI: ÖTEKİLEŞTİR BÖL SÖMÜR!D352MART - NİSAN2020102-108ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU
Dosya-Derleme

KAMU HİZMETLERİNDE AYRIMCILIK: BİR REFERANSİYEL OKUMASI

 • DISCRIMINATION IN PUBLIC SERVICES: A REFERANTIAL BASED ANALYSIS

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 95-101
 • Ulaş BAYRAKTAR
dıscrımınatıon ın publıc servıces: a referantıal based analysıskamu hizmetlerinde ayrımcılık: bir referansiyel okumasıd352mart - nisan202095-101ulaş bayraktar DISCRIMINATION IN PUBLIC SERVICES: A REFERANTIAL BASED ANALYSISKAMU HİZMETLERİNDE AYRIMCILIK: BİR REFERANSİYEL OKUMASID352MART - NİSAN202095-101ULAŞ BAYRAKTAR
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL DIŞLAMANIN SOSYOLOJİK ZEMİNLERİ

 • SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SOCIAL EXCLUSION

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 85-94
 • Aslıhan AYKAÇ
socıologıcal analysıs of socıal exclusıontoplumsal dışlamanın sosyolojik zeminlerid352mart - nisan202085-94aslıhan aykaç SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SOCIAL EXCLUSIONTOPLUMSAL DIŞLAMANIN SOSYOLOJİK ZEMİNLERİD352MART - NİSAN202085-94ASLIHAN AYKAÇ
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

SAĞLIKTA AYRIMCILIK VE ÖTEKİLEŞTİRME

 • DISCRIMINATION AND OTHERING IN HEALTH

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 83-84
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Şafak TANER
dıscrımınatıon and otherıng ın healthsağlıkta ayrımcılık ve ötekileştirmed352mart - nisan202083-84meltem çiçeklioğlu, şafak taner DISCRIMINATION AND OTHERING IN HEALTHSAĞLIKTA AYRIMCILIK VE ÖTEKİLEŞTİRMED352MART - NİSAN202083-84MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU, ŞAFAK TANER
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 35, Sayı 2, Mart - Nisan, 2020, Sayfa 81-82
editör’dend352mart - nisan202081-82 EDİTÖR’DEND352MART - NİSAN202081-82
Araştırma

ÇOKLU DAMGALANMA KOŞULLARINDA TIBBİ BİR DURUM OLARAK HIV İLE YAŞAMAK

 • LIVING WITH HIV AS A MEDICAL SITUATION IN MULTIPLE STIGMATIZATION CONDITIONS

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 65-80
 • Mihriban ŞENGÜL, Murat SAYAN, Furkan HANCIOĞLU, Esra CANPOLAT GÖKÇE
living with hıv as a medical situation in multiple stigmatization conditionsçoklu damgalanma koşullarında tıbbi bir durum olarak hıv ile yaşamakd351ocak - şubat202065-80mihriban şengül, murat sayan, furkan hancıoğlu, esra canpolat gökçe LİVİNG WİTH HIV AS A MEDİCAL SİTUATİON İN MULTİPLE STİGMATİZATİON CONDİTİONSÇOKLU DAMGALANMA KOŞULLARINDA TIBBİ BİR DURUM OLARAK HIV İLE YAŞAMAKD351OCAK - ŞUBAT202065-80MİHRİBAN ŞENGÜL, MURAT SAYAN, FURKAN HANCIOĞLU, ESRA CANPOLAT GÖKÇE
Derleme

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN GENEL SAĞLIK SİGORTASI HARCAMALARININ KAYNAĞI

 • SOURCE OF GHI SPENDING BY THE SSI

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 59-64
 • Onur HAMZAOĞLU
source of ghı spending by the ssısosyal güvenlik kurumu’nun genel sağlık sigortası harcamalarının kaynağıd351ocak - şubat202059-64onur hamzaoğlu SOURCE OF GHI SPENDİNG BY THE SSISOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN GENEL SAĞLIK SİGORTASI HARCAMALARININ KAYNAĞID351OCAK - ŞUBAT202059-64ONUR HAMZAOĞLU
Belge

21. YÜZYILIN ÜÇÜNCÜ ON YILINA BAŞLARKEN TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI-2019

 • HEALTH IN TURKEY AT THE START OF THE THIRD DECADE OF THE 21ST CENTURY TURKEY’S HEALTH - 2019

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 55-58
health ın turkey at the start of the thırd decade of the 21st century turkey’s health - 201921. yüzyılın üçüncü on yılına başlarken türkiye’nin sağlığı türkiye’nin sağlığı-2019d351ocak - şubat202055-58 HEALTH IN TURKEY AT THE START OF THE THIRD DECADE OF THE 21ST CENTURY TURKEY’S HEALTH - 201921. YÜZYILIN ÜÇÜNCÜ ON YILINA BAŞLARKEN TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI-2019D351OCAK - ŞUBAT202055-58
Gözlemler ve Görüşler

2019 YILINDA DÜNYA VE TÜRKİYE’DE EKONOMİNİN DURUMU

 • STATE OF WORLD AND TURKISH ECONOMY IN 2019

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 51-54
 • Korkut BORATAV
state of world and turkish economy in 20192019 yılında dünya ve türkiye’de ekonominin durumud351ocak - şubat202051-54korkut boratav STATE OF WORLD AND TURKİSH ECONOMY İN 20192019 YILINDA DÜNYA VE TÜRKİYE’DE EKONOMİNİN DURUMUD351OCAK - ŞUBAT202051-54KORKUT BORATAV
Dosya-Derleme

İKLİM KRİZİ VE TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARI

 • CLIMATE CRISIS AND ENERGY POLICIES OF TURKEY

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 46-50
 • Özgür GÜRBÜZ
climate crisis and energy policies of turkeyiklim krizi ve türkiye’nin enerji politikalarıd351ocak - şubat202046-50özgür gürbüz CLİMATE CRİSİS AND ENERGY POLİCİES OF TURKEYİKLİM KRİZİ VE TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARID351OCAK - ŞUBAT202046-50ÖZGÜR GÜRBÜZ
Dosya-Derleme

İKLİM POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM: PARİS ANLAŞMASI VE HAK TEMELLİ YAKLAŞIM

 • A NEW PERIOD IN CLIMATE POLICIES: PARIS AGREEMENT AND RIGHTS-BASED APPROACH

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 37-45
 • Ümit ŞAHİN
a new period in climate policies: paris agreement and rights-based approachiklim politikalarında yeni dönem: paris anlaşması ve hak temelli yaklaşımd351ocak - şubat202037-45ümit şahin A NEW PERİOD İN CLİMATE POLİCİES: PARİS AGREEMENT AND RİGHTS-BASED APPROACHİKLİM POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM: PARİS ANLAŞMASI VE HAK TEMELLİ YAKLAŞIMD351OCAK - ŞUBAT202037-45ÜMİT ŞAHİN
Dosya-Derleme

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENFEKSİYONLAR

 • CLIMATE CHANGE AND INFECTIONS

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 32-36
 • Alpay AZAP
climate change and ınfectionsiklim değişikliği ve enfeksiyonlard351ocak - şubat202032-36alpay azap CLİMATE CHANGE AND INFECTİONSİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENFEKSİYONLARD351OCAK - ŞUBAT202032-36ALPAY AZAP
Dosya-Derleme

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİZİKSEL BİLİM TEMELİ -II

 • PHYSICAL SCIENCE BASIS OF CLIMATE CHANGE II:

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 3-31
 • Murat TÜRKEŞ
physıcal scıence basıs of clımate change ıı:iklim değişikliğinin fiziksel bilim temeli -ııd351ocak - şubat20203-31murat türkeş PHYSICAL SCIENCE BASIS OF CLIMATE CHANGE II:İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİZİKSEL BİLİM TEMELİ -IID351OCAK - ŞUBAT20203-31MURAT TÜRKEŞ
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 35, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2020, Sayfa 1-2
editör’dend351ocak - şubat20201-2 EDİTÖR’DEND351OCAK - ŞUBAT20201-2
Dizin

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2019 YILI MAKALE DİZİNİ

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 476-480
toplum ve hekim dergisi 2019 yılı makale dizinid346kasım-aralık2019476-480 TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2019 YILI MAKALE DİZİNİD346KASIM-ARALIK2019476-480
Dosya-Derleme

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİZİKSEL BİLİM TEMELİ-I

 • WHAT ARE CLIMATE, CLIMATE SYSTEM AND CLIMATE CHANGE? WHAT ARE THE MAJOR CAUSES OF CLIMATE CHANGE?

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 457-475
 • Murat TÜRKEŞ
what are climate, climate system and climate change? what are the major causes of climate change?iklim değişikliğinin fiziksel bilim temeli-ıd346kasım-aralık2019457-475murat türkeş WHAT ARE CLİMATE, CLİMATE SYSTEM AND CLİMATE CHANGE? WHAT ARE THE MAJOR CAUSES OF CLİMATE CHANGE?İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİZİKSEL BİLİM TEMELİ-ID346KASIM-ARALIK2019457-475MURAT TÜRKEŞ
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’NİN VE KENTLERİN İKLİMİ DEĞİŞTİREN POLİTİKALARI

 • CLIMATE CHANGING POLICY OF TURKEY AND CITIES

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 441-456
 • Önder ALGEDİK
climate changing policy of turkey and citiestürkiye’nin ve kentlerin iklimi değiştiren politikalarıd346kasım-aralık2019441-456önder algedik CLİMATE CHANGİNG POLİCY OF TURKEY AND CİTİESTÜRKİYE’NİN VE KENTLERİN İKLİMİ DEĞİŞTİREN POLİTİKALARID346KASIM-ARALIK2019441-456ÖNDER ALGEDİK
Dosya-Derleme

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI GÖÇ HAREKETLERİ VE İKLİM GÖÇMENLERİ

 • MIGRATION MOVEMENTS DEPENDENT ON CLIMATE CHANGE AND CLIMATE MIGRANTS

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 426-440
 • Nermin BİTER
migration movements dependent on climate change and climate migrantsiklim değişikliğine bağlı göç hareketleri ve iklim göçmenlerid346kasım-aralık2019426-440nermin biter MİGRATİON MOVEMENTS DEPENDENT ON CLİMATE CHANGE AND CLİMATE MİGRANTSİKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI GÖÇ HAREKETLERİ VE İKLİM GÖÇMENLERİD346KASIM-ARALIK2019426-440NERMİN BİTER
Dosya-Derleme

İKLİM KRİZİ VE GIDA

 • CLIMATE CRISIS AND FOOD

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 418-425
 • Bülent ŞIK
climate crisis and foodiklim krizi ve gıdad346kasım-aralık2019418-425bülent şık CLİMATE CRİSİS AND FOODİKLİM KRİZİ VE GIDAD346KASIM-ARALIK2019418-425BÜLENT ŞIK
Dosya-Derleme

İKLİM KRİZİ VE SAĞLIK ETKİLERİ

 • CLIMATE CRISIS AND HEALTH EFF ECTS

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 409-417
 • Kayıhan PALA
climate crisis and health eff ectsiklim krizi ve sağlık etkilerid346kasım-aralık2019409-417kayıhan pala CLİMATE CRİSİS AND HEALTH EFF ECTSİKLİM KRİZİ VE SAĞLIK ETKİLERİD346KASIM-ARALIK2019409-417KAYIHAN PALA
Dosya Gözlem ve Görüşler

İKLİM KRİZİ VE SERMAYE MANTIĞI

 • CLIMATE CRISIS AND LOGIC OF CAPITAL

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 405-408
 • Kenan KALYON
climate crisis and logic of capitaliklim krizi ve sermaye mantığıd346kasım-aralık2019405-408kenan kalyon CLİMATE CRİSİS AND LOGİC OF CAPİTALİKLİM KRİZİ VE SERMAYE MANTIĞID346KASIM-ARALIK2019405-408KENAN KALYON
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

İKLİM KRİZİ VE SAĞLIK

 • CLIMATE CRISIS AND HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 403-404
 • Cavit Işık YAVUZ
climate crisis and healthiklim krizi ve sağlıkd346kasım-aralık2019403-404cavit ışık yavuz CLİMATE CRİSİS AND HEALTHİKLİM KRİZİ VE SAĞLIKD346KASIM-ARALIK2019403-404CAVİT IŞIK YAVUZ
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2019, Sayfa 401-402
editör’dend346kasım-aralık2019401-402 EDİTÖR’DEND346KASIM-ARALIK2019401-402
Belge

KANADA TABİPLER BİRLİĞİ’NE KAZ DAĞLARI İÇİN MEKTUP

 • LETTER TO CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION FOR KAZ MOUNTAINS

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 399-400
letter to canadian medical association for kaz mountainskanada tabipler birliği’ne kaz dağları için mektupd345eylül-ekim2019399-400 LETTER TO CANADİAN MEDİCAL ASSOCİATİON FOR KAZ MOUNTAİNSKANADA TABİPLER BİRLİĞİ’NE KAZ DAĞLARI İÇİN MEKTUPD345EYLÜL-EKİM2019399-400
Belge

TIP EĞİTİMİNDE İLAÇ ŞİRKETLERİNİN ETKİSİNİN ÖNLENMESİ İLAÇ ŞİRKETLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME YÖNETMELİĞİNE ORTAK YANIT

 • REGULATING FOR BIAS IN MEDICAL EDUCATION: JOINT RESPONSE TO THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY SELF-REGULATORY CODE

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 396-398
regulating for bias in medical education: joint response to the pharmaceutical ındustry self-regulatory codetıp eğitiminde ilaç şirketlerinin etkisinin önlenmesi ilaç şirketlerinin öz-düzenleme yönetmeliğine ortak yanıtd345eylül-ekim2019396-398 REGULATİNG FOR BİAS İN MEDİCAL EDUCATİON: JOİNT RESPONSE TO THE PHARMACEUTİCAL INDUSTRY SELF-REGULATORY CODETIP EĞİTİMİNDE İLAÇ ŞİRKETLERİNİN ETKİSİNİN ÖNLENMESİ İLAÇ ŞİRKETLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME YÖNETMELİĞİNE ORTAK YANITD345EYLÜL-EKİM2019396-398
Derleme

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ SAĞLIKTAKİ EŞİTSİZLİKLERİN TEMEL NEDENİ OLABİLİR Mİ?

 • CAN SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH BE THE FUNDAMENTAL CAUSE OF INEQUALITIES IN HEALTH?

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 374-395
 • Özlem ÖZKAN
can social determinants of health be the fundamental cause of ınequalities in health?sağlığın sosyal belirleyicileri sağlıktaki eşitsizliklerin temel nedeni olabilir mi?d345eylül-ekim2019374-395özlem özkan CAN SOCİAL DETERMİNANTS OF HEALTH BE THE FUNDAMENTAL CAUSE OF INEQUALİTİES İN HEALTH?SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ SAĞLIKTAKİ EŞİTSİZLİKLERİN TEMEL NEDENİ OLABİLİR Mİ?D345EYLÜL-EKİM2019374-395ÖZLEM ÖZKAN
Dosya-Derleme

EKOLOJİK TARIM: NEDİR? NE OLMALIDIR? TÜRKİYE’Yİ BESLER Mİ?

 • WHAT IS ECOLOGICAL FARMING? WHAT SHOULD IT BE? DOES IT FEED TURKEY?

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 369-373
 • Yonca DEMİR
what is ecological farming? what should it be? does it feed turkey?ekolojik tarım: nedir? ne olmalıdır? türkiye’yi besler mi?d345eylül-ekim2019369-373yonca demir WHAT İS ECOLOGİCAL FARMİNG? WHAT SHOULD İT BE? DOES İT FEED TURKEY?EKOLOJİK TARIM: NEDİR? NE OLMALIDIR? TÜRKİYE’Yİ BESLER Mİ?D345EYLÜL-EKİM2019369-373YONCA DEMİR
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE HALKIN GIDA HAREKETİ ! SİYASAL TEMSİLİ MÜŞTEREKLEŞTİRMEK VE YABANCILAŞMAYI AŞMAK

 • PUBLIC FOOD MOVEMENT IN TURKEY! COMMONIZING POLITICAL REPRESENTATION AND OVERCOMING

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 356-368
 • Fevzi ÖZLÜER
public food movement in turkey! commonizing political representation and overcomingtürkiye’de halkın gıda hareketi ! siyasal temsili müşterekleştirmek ve yabancılaşmayı aşmakd345eylül-ekim2019356-368fevzi özlüer PUBLİC FOOD MOVEMENT İN TURKEY! COMMONİZİNG POLİTİCAL REPRESENTATİON AND OVERCOMİNGTÜRKİYE’DE HALKIN GIDA HAREKETİ ! SİYASAL TEMSİLİ MÜŞTEREKLEŞTİRMEK VE YABANCILAŞMAYI AŞMAKD345EYLÜL-EKİM2019356-368FEVZİ ÖZLÜER
Dosya-Derleme

YAŞAMSAL BİLİNMEZLİK: İKLİM KRİZİ VE GIDA

 • A VITAL OBSCURITY: CLIMATE CRISIS AND FOOD

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 348-355
 • Ali Alper AKYÜZ
a vital obscurity: climate crisis and foodyaşamsal bilinmezlik: iklim krizi ve gıdad345eylül-ekim2019348-355ali alper akyüz A VİTAL OBSCURİTY: CLİMATE CRİSİS AND FOODYAŞAMSAL BİLİNMEZLİK: İKLİM KRİZİ VE GIDAD345EYLÜL-EKİM2019348-355ALİ ALPER AKYÜZ
Dosya-Derleme

TOKSİK YAŞAMIN BİLGİSİ: KANIT SİYASETİNDEN “MÜŞTEREK BİLİM”E

 • THE KNOWLEDGE OF A TOXIC LIFE: FROM THE POLITICS OF EVIDENCE TO CIVIC SCIENCE

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 340-347
 • Duygu KAŞDOĞAN
the knowledge of a toxic life: from the politics of evidence to civic sciencetoksik yaşamın bilgisi: kanıt siyasetinden “müşterek bilim”ed345eylül-ekim2019340-347duygu kaşdoğan THE KNOWLEDGE OF A TOXİC LİFE: FROM THE POLİTİCS OF EVİDENCE TO CİVİC SCİENCETOKSİK YAŞAMIN BİLGİSİ: KANIT SİYASETİNDEN “MÜŞTEREK BİLİM”ED345EYLÜL-EKİM2019340-347DUYGU KAŞDOĞAN
Dosya Araştırma

TÜRKİYE’DE YAZILI BASIN ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN GIDA VE BESLENME HABERLERİNİN AKTARILIŞINDAKİ SORUNLAR

 • THE ISSUES ABOUT THE FOOD AND NUTRITION NEWS THROUGH THE EXAMPLES OF TURKISH PRESS MEDIA

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 333-339
 • Mutlu SERELİ KAAN
the ıssues about the food and nutrition news through the examples of turkish press mediatürkiye’de yazılı basın örnekleri üzerinden gıda ve beslenme haberlerinin aktarılışındaki sorunlard345eylül-ekim2019333-339mutlu sereli kaan THE ISSUES ABOUT THE FOOD AND NUTRİTİON NEWS THROUGH THE EXAMPLES OF TURKİSH PRESS MEDİATÜRKİYE’DE YAZILI BASIN ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN GIDA VE BESLENME HABERLERİNİN AKTARILIŞINDAKİ SORUNLARD345EYLÜL-EKİM2019333-339MUTLU SERELİ KAAN
Dosya-Derleme

TÜRKİYE TARIM GIDA SİSTEMİ VE GIDA FİYATLARINDA DALGALANMALAR

 • AGRI-FOOD SYSTEM OF TURKEY AND FLUCTUATION OF FOOD PRICES

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 323-332
 • Murat ÖZTÜRK
agri-food system of turkey and fluctuation of food pricestürkiye tarım gıda sistemi ve gıda fiyatlarında dalgalanmalard345eylül-ekim2019323-332murat öztürk AGRİ-FOOD SYSTEM OF TURKEY AND FLUCTUATİON OF FOOD PRİCESTÜRKİYE TARIM GIDA SİSTEMİ VE GIDA FİYATLARINDA DALGALANMALARD345EYLÜL-EKİM2019323-332MURAT ÖZTÜRK
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2019, Sayfa 321-322
editör’dend345eylül-ekim2019321-322 EDİTÖR’DEND345EYLÜL-EKİM2019321-322
Dosya-Derleme

GÜVENCESİZ HAYATLAR: GÖÇ GÖÇMENLİK BESLENME VE SAĞLIK

 • UNSECURED LIVES: MIGRATION IMMIGRATION NUTRITION AND HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 216-320
 • Zeynep ALTIN
unsecured lives: migration ımmigration nutrition and healthgüvencesiz hayatlar: göç göçmenlik beslenme ve sağlıkd344temmuz-ağustos2019216-320zeynep altın UNSECURED LİVES: MİGRATİON IMMİGRATİON NUTRİTİON AND HEALTHGÜVENCESİZ HAYATLAR: GÖÇ GÖÇMENLİK BESLENME VE SAĞLIKD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019216-320ZEYNEP ALTIN
Dosya-Derleme

SAVAŞ GIDA GÜVENCESİ İÇİN NASIL BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR?

 • WHAT THREAT THAT WAR POSES TO FOOD SECURITY?

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 313-315
 • Zeki GÜL
what threat that war poses to food security?savaş gıda güvencesi için nasıl bir tehdit oluşturuyor?d344temmuz-ağustos2019313-315zeki gül WHAT THREAT THAT WAR POSES TO FOOD SECURİTY?SAVAŞ GIDA GÜVENCESİ İÇİN NASIL BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR?D344TEMMUZ-AĞUSTOS2019313-315ZEKİ GÜL
Dosya-Derleme

ENDOKRİN BOZUCULAR VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

 • THE ENDOCRINE DISRUPTERS AND THEIR EFF ECTS ON HUMAN HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 305-312
 • Mehmet Nuri ÖZBEK
the endocrine disrupters and their eff ects on human healthendokrin bozucular ve insan sağlığına etkilerid344temmuz-ağustos2019305-312mehmet nuri özbek THE ENDOCRİNE DİSRUPTERS AND THEİR EFF ECTS ON HUMAN HEALTHENDOKRİN BOZUCULAR VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019305-312MEHMET NURİ ÖZBEK
Dosya-Derleme

GIDA KATKILARININ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

 • THE EFF ECTS OF FOOD ADDITIVES ON CHILD HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 297-304
 • Bülent KARA
the eff ects of food additives on child healthgıda katkılarının çocuk sağlığı üzerine etkilerid344temmuz-ağustos2019297-304bülent kara THE EFF ECTS OF FOOD ADDİTİVES ON CHİLD HEALTHGIDA KATKILARININ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019297-304BÜLENT KARA
Dosya Gözlem ve Görüşler

TÜRKİYE’DE GIDA GÜVENLİĞİNDE HUKUKSAL DURUM: BİYOGÜVENLİK YASASI - GDO’LU GIDALAR / KAMU KURUMLARININ YETKİLERİ

 • LEGISLATION RELATED TO BIOSAFETY IN TURKEY - GM FOODS / AUTHORITIES OF PUBLIC INSTITUTIONS

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 289-296
 • Tülay EKİCİ
legislation related to biosafety in turkey - gm foods / authorities of public ınstitutionstürkiye’de gıda güvenliğinde hukuksal durum: biyogüvenlik yasası - gdo’lu gıdalar / kamu kurumlarının yetkilerid344temmuz-ağustos2019289-296tülay ekici LEGİSLATİON RELATED TO BİOSAFETY İN TURKEY - GM FOODS / AUTHORİTİES OF PUBLİC INSTİTUTİONSTÜRKİYE’DE GIDA GÜVENLİĞİNDE HUKUKSAL DURUM: BİYOGÜVENLİK YASASI - GDO’LU GIDALAR / KAMU KURUMLARININ YETKİLERİD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019289-296TÜLAY EKİCİ
Dosya-Derleme

GIDADA TAĞŞİŞİN TARİHİ VE POLİTİK EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 • AN INQUIRY ON THE HISTORY AND POLITICAL ECONOMY OF FOOD ADULTERATION

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 273-288
 • Orkun DOĞAN
an ınquiry on the history and political economy of food adulterationgıdada tağşişin tarihi ve politik ekonomisi üzerine bir incelemed344temmuz-ağustos2019273-288orkun doğan AN INQUİRY ON THE HİSTORY AND POLİTİCAL ECONOMY OF FOOD ADULTERATİONGIDADA TAĞŞİŞİN TARİHİ VE POLİTİK EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEMED344TEMMUZ-AĞUSTOS2019273-288ORKUN DOĞAN
Dosya-Derleme

YEREL TOHUMLAR BİYOÇEŞİTLİLİK VE AGROEKOLOJİK TARIM İLE SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 • RELATIONS BETWEEN LOCAL SEEDS, BIODIVERSITY, AGRO-ECOLOGICAL FARMING AND HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 268-272
 • Tayfun ÖZKAYA
relations between local seeds, biodiversity, agro-ecological farming and healthyerel tohumlar biyoçeşitlilik ve agroekolojik tarım ile sağlık arasındaki ilişkilerd344temmuz-ağustos2019268-272tayfun özkaya RELATİONS BETWEEN LOCAL SEEDS, BİODİVERSİTY, AGRO-ECOLOGİCAL FARMİNG AND HEALTHYEREL TOHUMLAR BİYOÇEŞİTLİLİK VE AGROEKOLOJİK TARIM İLE SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019268-272TAYFUN ÖZKAYA
Dosya-Derleme

SERMAYENİN “GIDA”SI GEÇİMLİK TARIM

 • CAPITAL FEEDS ITSELF BY DESTROYING SUBSISTENCE AGRICULTURE

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 257-267
 • Gaye YILMAZ
capital feeds ıtself by destroying subsistence agriculturesermayenin “gıda”sı geçimlik tarımd344temmuz-ağustos2019257-267gaye yılmaz CAPİTAL FEEDS ITSELF BY DESTROYİNG SUBSİSTENCE AGRİCULTURESERMAYENİN “GIDA”SI GEÇİMLİK TARIMD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019257-267GAYE YILMAZ
Dosya-Derleme

GIDA VE SAĞLIK İLİŞKİSİNDE BİRBİRİNE BAĞLI ÜÇ KAVRAM: GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ VE GIDA EGEMENLİĞİ

 • THREE INTERDEPENDENT CONCEPTS IN FOOD-HEALTH RELATIONS: FOOD SECURITY FOOD SAFETY AND FOOD SOVEREIGNTY

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 251-256
 • Umut KOCAGÖZ
three ınterdependent concepts in food-health relations: food security food safety and food sovereigntygıda ve sağlık ilişkisinde birbirine bağlı üç kavram: gıda güvenliği gıda güvencesi ve gıda egemenliğid344temmuz-ağustos2019251-256umut kocagöz THREE INTERDEPENDENT CONCEPTS İN FOOD-HEALTH RELATİONS: FOOD SECURİTY FOOD SAFETY AND FOOD SOVEREİGNTYGIDA VE SAĞLIK İLİŞKİSİNDE BİRBİRİNE BAĞLI ÜÇ KAVRAM: GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ VE GIDA EGEMENLİĞİD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019251-256UMUT KOCAGÖZ
Dosya-Derleme

ARKEOLOJİK VE ARKEOMETRİK BİLGİLER EŞLİĞİNDE BESLENME SAĞLIK İLİŞKİSİ

 • RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITION AND HEALTH WITH ARCHAEOLOGICAL AND ARCHAEOMETRIC INFORMATION

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 245-250
 • Ahmet UHRI
relationship between nutrition and health with archaeological and archaeometric ınformationarkeolojik ve arkeometrik bilgiler eşliğinde beslenme sağlık ilişkisid344temmuz-ağustos2019245-250ahmet uhrı RELATİONSHİP BETWEEN NUTRİTİON AND HEALTH WİTH ARCHAEOLOGİCAL AND ARCHAEOMETRİC INFORMATİONARKEOLOJİK VE ARKEOMETRİK BİLGİLER EŞLİĞİNDE BESLENME SAĞLIK İLİŞKİSİD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019245-250AHMET UHRI
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

GIDA VE SAĞLIK

 • FOOD AND HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 243-244
 • Bülent ŞIK, Onur HAMZAOĞLU
food and healthgıda ve sağlıkd344temmuz-ağustos2019243-244bülent şık, onur hamzaoğlu FOOD AND HEALTHGIDA VE SAĞLIKD344TEMMUZ-AĞUSTOS2019243-244BÜLENT ŞIK, ONUR HAMZAOĞLU
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2019, Sayfa 241-242
editör’dend344temmuz-ağustos2019241-242 EDİTÖR’DEND344TEMMUZ-AĞUSTOS2019241-242
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZ/KRİZLER VE LGBTİQ+ BİREYLER

 • ECONOMIC CRISIS/CRISES AND LGBTIQ+ INDIVIDUALS

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 229-240
 • Filiz AK
economic crisis/crises and lgbtıq+ ındividualsekonomik kriz/krizler ve lgbtiq+ bireylerd343mayıs-haziran2019229-240filiz ak ECONOMİC CRİSİS/CRİSES AND LGBTIQ+ INDİVİDUALSEKONOMİK KRİZ/KRİZLER VE LGBTİQ+ BİREYLERD343MAYIS-HAZİRAN2019229-240FİLİZ AK
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZLERİN KADIN RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİ

 • THE EFF ECTS OF ECONOMIC CRISIS ON WOMEN’S MENTAL HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 224-228
 • Banu ASLANTAŞ ERTEKİN, Zerrin OĞLAĞU
the eff ects of economic crisis on women’s mental healthekonomik krizlerin kadın ruh sağlığına etkilerid343mayıs-haziran2019224-228banu aslantaş ertekin, zerrin oğlağu THE EFF ECTS OF ECONOMİC CRİSİS ON WOMEN’S MENTAL HEALTHEKONOMİK KRİZLERİN KADIN RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİD343MAYIS-HAZİRAN2019224-228BANU ASLANTAŞ ERTEKİN, ZERRİN OĞLAĞU
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZİN CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞINA ETKİLERİ

 • THE EFF ECTS OF ECONOMIC CRISIS ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 218-223
 • Zeynep Sedef VAROL
the eff ects of economic crisis on sexual and reproductive healthekonomik krizin cinsel sağlık ve üreme sağlığına etkilerid343mayıs-haziran2019218-223zeynep sedef varol THE EFF ECTS OF ECONOMİC CRİSİS ON SEXUAL AND REPRODUCTİVE HEALTHEKONOMİK KRİZİN CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞINA ETKİLERİD343MAYIS-HAZİRAN2019218-223ZEYNEP SEDEF VAROL
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZİN YAŞLI KADINLARIN KRONİK HASTALIKLARINA VE BAKIMLARINA ETKİSİ

 • THE EFF ECT OF ECONOMIC CRISIS ON CHRONIC DISEASES AND CARE OF OLDER WOMEN

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 211-217
 • Reyhan UÇKU
the eff ect of economic crisis on chronic diseases and care of older womenekonomik krizin yaşlı kadınların kronik hastalıklarına ve bakımlarına etkisid343mayıs-haziran2019211-217reyhan uçku THE EFF ECT OF ECONOMİC CRİSİS ON CHRONİC DİSEASES AND CARE OF OLDER WOMENEKONOMİK KRİZİN YAŞLI KADINLARIN KRONİK HASTALIKLARINA VE BAKIMLARINA ETKİSİD343MAYIS-HAZİRAN2019211-217REYHAN UÇKU
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZİN KADINLARIN SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMİNE ETKİLERİ

 • THE EFF ECTS OF ECONOMIC CRISIS ON WOMEN’S ACCESS TO HEALTH SERVICE

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 203-210
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
the eff ects of economic crisis on women’s access to health serviceekonomik krizin kadınların sağlık hizmetine erişimine etkilerid343mayıs-haziran2019203-210meltem çiçeklioğlu THE EFF ECTS OF ECONOMİC CRİSİS ON WOMEN’S ACCESS TO HEALTH SERVİCEEKONOMİK KRİZİN KADINLARIN SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMİNE ETKİLERİD343MAYIS-HAZİRAN2019203-210MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZİN VE SENDİKALARIN CİNSİYETİ

 • GENDER OF ECONOMIC CRISIS AND TRADE UNIONS

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 198-202
 • Necla AKGÖKÇE
gender of economic crisis and trade unionsekonomik krizin ve sendikaların cinsiyetid343mayıs-haziran2019198-202necla akgökçe GENDER OF ECONOMİC CRİSİS AND TRADE UNİONSEKONOMİK KRİZİN VE SENDİKALARIN CİNSİYETİD343MAYIS-HAZİRAN2019198-202NECLA AKGÖKÇE
Dosya-Derleme

GÖÇ PREKARYALAŞMA VE KADIN EMEĞİ: TÜRKİYE’DE SURİYELİ KADINLARIN MEVSİMLİK TARIMSAL ÜRETİMDEKİ YERİ

 • MIGRATION PRECARISATION AND WOMEN’S LABOUR: THE ROLE OF SYRIAN WOMEN IN TURKEY’S SEASONAL AGRICULTURAL WORK

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 187-197
 • Saniye DEDEOĞLU
migration precarisation and women’s labour: the role of syrian women in turkey’s seasonal agricultural workgöç prekaryalaşma ve kadın emeği: türkiye’de suriyeli kadınların mevsimlik tarımsal üretimdeki yerid343mayıs-haziran2019187-197saniye dedeoğlu MİGRATİON PRECARİSATİON AND WOMEN’S LABOUR: THE ROLE OF SYRİAN WOMEN İN TURKEY’S SEASONAL AGRİCULTURAL WORKGÖÇ PREKARYALAŞMA VE KADIN EMEĞİ: TÜRKİYE’DE SURİYELİ KADINLARIN MEVSİMLİK TARIMSAL ÜRETİMDEKİ YERİD343MAYIS-HAZİRAN2019187-197SANİYE DEDEOĞLU
Dosya-Derleme

EKONOMİK KRİZİ TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDAN OKUMAK: HANEHALKI GEÇİNME STRATEJİLERİ VE KADINLAR

 • READING THE ECONOMICAL CRISIS FROM THE LENS OF GENDER: HOUSEHOLD SURVIVAL STRATEGIES AND WOMEN

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 182-186
 • Ecehan BALTA
reading the economical crisis from the lens of gender: household survival strategies and womenekonomik krizi toplumsal cinsiyet bağlamından okumak: hanehalkı geçinme stratejileri ve kadınlard343mayıs-haziran2019182-186ecehan balta READİNG THE ECONOMİCAL CRİSİS FROM THE LENS OF GENDER: HOUSEHOLD SURVİVAL STRATEGİES AND WOMENEKONOMİK KRİZİ TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDAN OKUMAK: HANEHALKI GEÇİNME STRATEJİLERİ VE KADINLARD343MAYIS-HAZİRAN2019182-186ECEHAN BALTA
Dosya-Derleme

KRİZLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET BOYUTU İLE ANALİZİ

 • GENDER ANALYSIS OF ECONOMICAL CRISIS

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 176-181
 • Ayşe Gül YILGÖR
gender analysis of economical crisiskrizlerin toplumsal cinsiyet boyutu ile analizid343mayıs-haziran2019176-181ayşe gül yılgör GENDER ANALYSİS OF ECONOMİCAL CRİSİSKRİZLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET BOYUTU İLE ANALİZİD343MAYIS-HAZİRAN2019176-181AYŞE GÜL YILGÖR
Dosya Araştırma

KRİZ İŞSİZLER VE ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ HALDE İŞSİZ SAYILMAYANLAR

 • CRISIS UNEMPLOYED AND THE UNCOUNTED

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 164-175
 • Seçil Aysed BAHÇE, Emel MEMİŞ
crisis unemployed and the uncountedkriz işsizler ve çalışmak istediği halde işsiz sayılmayanlard343mayıs-haziran2019164-175seçil aysed bahçe, emel memiş CRİSİS UNEMPLOYED AND THE UNCOUNTEDKRİZ İŞSİZLER VE ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ HALDE İŞSİZ SAYILMAYANLARD343MAYIS-HAZİRAN2019164-175SEÇİL AYSED BAHÇE, EMEL MEMİŞ
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

KAPİTALİZMİN KRİZİNDE KADIN VE SAĞLIK

 • WOMEN AND HEALTH IN THE CRISIS OF CAPITALISM

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 163
 • Aslı DAVAS, Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN
women and health in the crisis of capitalismkapitalizmin krizinde kadın ve sağlıkd343mayıs-haziran2019163aslı davas, hafize öztürk türkmen WOMEN AND HEALTH İN THE CRİSİS OF CAPİTALİSMKAPİTALİZMİN KRİZİNDE KADIN VE SAĞLIKD343MAYIS-HAZİRAN2019163ASLI DAVAS, HAFİZE ÖZTÜRK TÜRKMEN
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 161-162
editör’dend343mayıs-haziran2019161-162 EDİTÖR’DEND343MAYIS-HAZİRAN2019161-162
TTB Raporu

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA VE ÜCRETLENDİRME BİÇİMLERİ

 • FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATION IN PRIVATE HEALTH SECTOR

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 147-160
forms of employment and remuneration in private health sectorözel sağlık sektöründe çalışma ve ücretlendirme biçimlerid342mart-nisan2019147-160 FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATİON İN PRİVATE HEALTH SECTORÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA VE ÜCRETLENDİRME BİÇİMLERİD342MART-NİSAN2019147-160
Belge

TEMEL SAĞLIK HİZMETL ERİ DÜNYA KONFERANSI ALMA-ATA’DAN EVRENSEL SAĞLIK KAPSAYICILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE DOĞRU ASTANA KAZAKİSTAN 25-26 EKİM 2018

 • ASTANA DECLARATION WORLD CONFERENCE ON PRIMARY HEALTH CARE FROM ALMA-ATA TOWARDS UNIVERSAL HEALTH COVERAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ASTANA, KAZAKHSTAN 25-26 OCTOBER 2018

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 144-146
 • Zafer ÖZTEK
astana declaration world conference on primary health care from alma-ata towards universal health coverage and sustainable development goals astana, kazakhstan 25-26 october 2018temel sağlık hizmetl eri dünya konferansı alma-ata’dan evrensel sağlık kapsayıcılığı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru astana kazakistan 25-26 ekim 2018d342mart-nisan2019144-146zafer öztek ASTANA DECLARATİON WORLD CONFERENCE ON PRİMARY HEALTH CARE FROM ALMA-ATA TOWARDS UNİVERSAL HEALTH COVERAGE AND SUSTAİNABLE DEVELOPMENT GOALS ASTANA, KAZAKHSTAN 25-26 OCTOBER 2018TEMEL SAĞLIK HİZMETL ERİ DÜNYA KONFERANSI ALMA-ATA’DAN EVRENSEL SAĞLIK KAPSAYICILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE DOĞRU ASTANA KAZAKİSTAN 25-26 EKİM 2018D342MART-NİSAN2019144-146ZAFER ÖZTEK
Bildiri

FİKİR DERGİCİLİĞİNİN 100 YILLIK SERÜVENİ ÜZERİNE KISA BİR BAKIŞ

 • A BRIEF OVERVIEW OF 100 YEARS OF INTELLECTUAL PERIODICALS IN

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 130-143
 • Emir Ali TÜRKMEN
a brief overview of 100 years of ıntellectual periodicals infikir dergiciliğinin 100 yıllık serüveni üzerine kısa bir bakışd342mart-nisan2019130-143emir ali türkmen A BRİEF OVERVİEW OF 100 YEARS OF INTELLECTUAL PERİODİCALS İNFİKİR DERGİCİLİĞİNİN 100 YILLIK SERÜVENİ ÜZERİNE KISA BİR BAKIŞD342MART-NİSAN2019130-143EMİR ALİ TÜRKMEN
Bildiri

“GÜNÜMÜZDE BİLİMSEL SÜRELİ YAYINCILIK: NEDEN? NASIL?”

 • ”SCIENTIFIC PERIODICALS IN OUR TIME: WHY? HOW?”

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 125-129
 • Aylin ULUŞAHİN
”scientific periodicals in our time: why? how?”“günümüzde bilimsel süreli yayıncılık: neden? nasıl?”d342mart-nisan2019125-129aylin uluşahin ”SCİENTİFİC PERİODİCALS İN OUR TİME: WHY? HOW?”“GÜNÜMÜZDE BİLİMSEL SÜRELİ YAYINCILIK: NEDEN? NASIL?”D342MART-NİSAN2019125-129AYLİN ULUŞAHİN
Bildiri

KÜLTÜR DERGİCİLİĞİMİZE KISA BİR BAKIŞ

 • BRIEF OVERVIEW OF CULTURAL PERIODICALS

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 120-124
 • Turgay FİŞEKÇİ
brief overview of cultural periodicalskültür dergiciliğimize kısa bir bakışd342mart-nisan2019120-124turgay fişekçi BRİEF OVERVİEW OF CULTURAL PERİODİCALSKÜLTÜR DERGİCİLİĞİMİZE KISA BİR BAKIŞD342MART-NİSAN2019120-124TURGAY FİŞEKÇİ
DOSYA/PANEL

MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE BARIŞ SAVUNUSU

 • PROFESSIONAL INDEPENDENCE AND DEFENDING PEACE

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 110-119
 • Feride AKSU TANIK, Otmar KLOİBER, Jacques de HALLER, A. Özdemir AKTAN
professional ındependence and defending peacemesleki bağımsızlık ve barış savunusud342mart-nisan2019110-119feride aksu tanık, otmar kloiber, jacques de haller, a. özdemir aktan PROFESSİONAL INDEPENDENCE AND DEFENDİNG PEACEMESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE BARIŞ SAVUNUSUD342MART-NİSAN2019110-119FERİDE AKSU TANIK, OTMAR KLOİBER, JACQUES DE HALLER, A. ÖZDEMİR AKTAN
Dosya Gözlem ve Görüşler

TERAPİ NOTLARI TERAPİSTİNDİR!

 • THERAPY NOTES BELONG TO THE THERAPIST!

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 106-109
 • Hande KARAKILIÇ ÜÇER
therapy notes belong to the therapist!terapi notları terapistindir!d342mart-nisan2019106-109hande karakılıç üçer THERAPY NOTES BELONG TO THE THERAPİST!TERAPİ NOTLARI TERAPİSTİNDİR!D342MART-NİSAN2019106-109HANDE KARAKILIÇ ÜÇER
Dosya-Derleme

CİNSEL SUÇ MAĞDURLARININ MUAYENELERİNDE ETİK YAKLAŞIMLAR VE HUKUKİ SONUÇLARI

 • ETHICAL APPROACHES TO THE EXAMINATION OF VICTIMS OF SEXUAL OFF ENCES AND LEGAL CONSEQUENCES

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 93-105
 • Gürcan ALTUN, Ziynet ÖZÇELİK, Deniz KARACA
ethical approaches to the examination of victims of sexual off ences and legal consequencescinsel suç mağdurlarının muayenelerinde etik yaklaşımlar ve hukuki sonuçlarıd342mart-nisan201993-105gürcan altun, ziynet özçelik, deniz karaca ETHİCAL APPROACHES TO THE EXAMİNATİON OF VİCTİMS OF SEXUAL OFF ENCES AND LEGAL CONSEQUENCESCİNSEL SUÇ MAĞDURLARININ MUAYENELERİNDE ETİK YAKLAŞIMLAR VE HUKUKİ SONUÇLARID342MART-NİSAN201993-105GÜRCAN ALTUN, ZİYNET ÖZÇELİK, DENİZ KARACA
Dosya-Derleme

MESLEKİ ÖZERKLİĞE VE HEKİM BAĞIMSIZLIĞINA YÖNELİK TEHDİTLER: DÜNYA ÖRNEKLERİ

 • THREATS TO PROFESSIONAL AUTONOMY AND PHYSICIAN’S INDEPENDENCE: WORLD EXPERIENCES

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 83-92
 • Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN
threats to professional autonomy and physician’s ındependence: world experiencesmesleki özerkliğe ve hekim bağımsızlığına yönelik tehditler: dünya örneklerid342mart-nisan201983-92hafize öztürk türkmen THREATS TO PROFESSİONAL AUTONOMY AND PHYSİCİAN’S INDEPENDENCE: WORLD EXPERİENCESMESLEKİ ÖZERKLİĞE VE HEKİM BAĞIMSIZLIĞINA YÖNELİK TEHDİTLER: DÜNYA ÖRNEKLERİD342MART-NİSAN201983-92HAFİZE ÖZTÜRK TÜRKMEN
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 81-82
editör’dend342mart-nisan201981-82 EDİTÖR’DEND342MART-NİSAN201981-82
Dosya Gözlem ve Görüşler

19 LİRA 20 KURUŞLUK OLAY

 • AN EVENT WORTH 19 LIRA AND 20 KURUş

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 75-80
 • Naki BULUT
an event worth 19 lira and 20 kuruş19 lira 20 kuruşluk olayd341ocak-şubat201975-80naki bulut AN EVENT WORTH 19 LİRA AND 20 KURUŞ19 LİRA 20 KURUŞLUK OLAYD341OCAK-ŞUBAT201975-80NAKİ BULUT
Dosya Gözlem ve Görüşler

TORBA YASA MECLİS GÖRÜŞMELERİ İZLENİMLERİ

 • IMPRESSIONS FROM PARLIAMENTARY DISCUSSION ON OMNIBUS LAW

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 70-74
 • Ali ŞEKER
ımpressions from parliamentary discussion on omnibus lawtorba yasa meclis görüşmeleri izlenimlerid341ocak-şubat201970-74ali şeker IMPRESSİONS FROM PARLİAMENTARY DİSCUSSİON ON OMNİBUS LAWTORBA YASA MECLİS GÖRÜŞMELERİ İZLENİMLERİD341OCAK-ŞUBAT201970-74ALİ ŞEKER
Dosya Gözlem ve Görüşler

YAPISAL ŞİDDETİN MECLİSTE TEZAHÜRÜ: TORBA YASA GÖRÜŞMELERİ

 • MANIFESTATION OF STRUCTURAL VIOLENCE IN TH E PARLIAMENT: OMNIBUS LAW DISCUSSIONS

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 67-69
 • Necdet İPEKYÜZ
manifestation of structural violence in th e parliament: omnibus law discussionsyapısal şiddetin mecliste tezahürü: torba yasa görüşmelerid341ocak-şubat201967-69necdet ipekyüz MANİFESTATİON OF STRUCTURAL VİOLENCE İN TH E PARLİAMENT: OMNİBUS LAW DİSCUSSİONSYAPISAL ŞİDDETİN MECLİSTE TEZAHÜRÜ: TORBA YASA GÖRÜŞMELERİD341OCAK-ŞUBAT201967-69NECDET İPEKYÜZ
Dosya-Derleme

HUKUKLA BAĞINI KOPARTAN İKTİDARIN TORBA YASASI

 • OMNIBUS LAW OF A RULING PARTY BROKEN APART FROM LAW

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 62-66
 • Mustafa GÜLER
omnibus law of a ruling party broken apart from lawhukukla bağını kopartan iktidarın torba yasasıd341ocak-şubat201962-66mustafa güler OMNİBUS LAW OF A RULİNG PARTY BROKEN APART FROM LAWHUKUKLA BAĞINI KOPARTAN İKTİDARIN TORBA YASASID341OCAK-ŞUBAT201962-66MUSTAFA GÜLER
Dosya-Derleme

GÜVENLİK SORUŞTURMASI/ HAKLARDAN “ARINDIRMA”

 • SECURITY CLEARANCE / “CLEANSING” OF RIGHTS

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 57-61
 • Ziynet ÖZÇELİK
security clearance / “cleansing” of rightsgüvenlik soruşturması/ haklardan “arındırma”d341ocak-şubat201957-61ziynet özçelik SECURİTY CLEARANCE / “CLEANSİNG” OF RİGHTSGÜVENLİK SORUŞTURMASI/ HAKLARDAN “ARINDIRMA”D341OCAK-ŞUBAT201957-61ZİYNET ÖZÇELİK
Dosya-Derleme

TTB VE MESLEKİ BAĞIMSIZLIK, MESLEK ÖRGÜTÜ BAĞIMSIZLIĞI MÜCADELESİ

 • TMA AND STRUGGLE FOR PROFESSIONAL AUTONOMY, AUTONOMY OF THE PROFESSIONAL INSTITUTION

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 52-56
 • Bayazıt İLHAN
tma and struggle for professional autonomy, autonomy of the professional ınstitutionttb ve mesleki bağımsızlık, meslek örgütü bağımsızlığı mücadelesid341ocak-şubat201952-56bayazıt ilhan TMA AND STRUGGLE FOR PROFESSİONAL AUTONOMY, AUTONOMY OF THE PROFESSİONAL INSTİTUTİONTTB VE MESLEKİ BAĞIMSIZLIK, MESLEK ÖRGÜTÜ BAĞIMSIZLIĞI MÜCADELESİD341OCAK-ŞUBAT201952-56BAYAZIT İLHAN
Dosya-Derleme

“6023”TE TTB’YE RAĞMEN YAPILAN DÜZENLEMELERLE HEDEFLENEN NE?

 • WHAT IS THE AIM OF ARRANGEMENTS IN THE LAW NO. 6023 AGAINST THE TMA?

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 44-51
 • Eriş BİLALOĞLU
what is the aim of arrangements in the law no. 6023 against the tma?“6023”te ttb’ye rağmen yapılan düzenlemelerle hedeflenen ne?d341ocak-şubat201944-51eriş bilaloğlu WHAT İS THE AİM OF ARRANGEMENTS İN THE LAW NO. 6023 AGAİNST THE TMA?“6023”TE TTB’YE RAĞMEN YAPILAN DÜZENLEMELERLE HEDEFLENEN NE?D341OCAK-ŞUBAT201944-51ERİŞ BİLALOĞLU
Dosya-Derleme

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ BELGELERİNDE MESLEKİ BAĞIMSIZLIK

 • PROFESSIONAL AUTONOMY IN WORLD MEDICAL ASSOCIATION’S POLICIES

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 38-43
 • M. Murat CİVANER, Feride Aksu TANIK
professional autonomy in world medical association’s policiesdünya tabipler birliği belgelerinde mesleki bağımsızlıkd341ocak-şubat201938-43m. murat civaner, feride aksu tanık PROFESSİONAL AUTONOMY İN WORLD MEDİCAL ASSOCİATİON’S POLİCİESDÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ BELGELERİNDE MESLEKİ BAĞIMSIZLIKD341OCAK-ŞUBAT201938-43M. MURAT CİVANER, FERİDE AKSU TANIK
Dosya-Derleme

PROFESYONEL MESLEKLERDE BAĞIMSIZLIK VE ÖZERKLİK : SAĞLIK TORBA YASASI GEREKÇELERİ KOMİSYON VE GENEL KURUL TUTANAKLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRME

 • INDEPENDENCE AND AUTONOMY IN PROFESSIONAL OCCUPATIONS: AN EVALUATION WITHIN THE LIGHT OF THE HEALTH OMNIBUS ACT’S RATIONALE, THE COMMISSION AND GENERAL ASSEMBLY MINUTES

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 26-37
 • Kasım AKBAŞ
ındependence and autonomy in professional occupations: an evaluation within the light of the health omnibus act’s rationale, the commission and general assembly minutesprofesyonel mesleklerde bağımsızlık ve özerklik : sağlık torba yasası gerekçeleri komisyon ve genel kurul tutanakları çerçevesinde değerlendirmed341ocak-şubat201926-37kasım akbaş INDEPENDENCE AND AUTONOMY İN PROFESSİONAL OCCUPATİONS: AN EVALUATİON WİTHİN THE LİGHT OF THE HEALTH OMNİBUS ACT’S RATİONALE, THE COMMİSSİON AND GENERAL ASSEMBLY MİNUTESPROFESYONEL MESLEKLERDE BAĞIMSIZLIK VE ÖZERKLİK : SAĞLIK TORBA YASASI GEREKÇELERİ KOMİSYON VE GENEL KURUL TUTANAKLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRMED341OCAK-ŞUBAT201926-37KASIM AKBAŞ
Dosya-Derleme

MESLEKLER ÜZERİNE KISA BİR DENEME

 • A SHORT ESSAY ON OCCUPATIONS

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 17-25
 • Yavuz ÜÇKUYU
a short essay on occupationsmeslekler üzerine kısa bir denemed341ocak-şubat201917-25yavuz üçkuyu A SHORT ESSAY ON OCCUPATİONSMESLEKLER ÜZERİNE KISA BİR DENEMED341OCAK-ŞUBAT201917-25YAVUZ ÜÇKUYU
Dosya-Derleme

SAĞLIK REFORMLARI VE ESNEK ÜRETİM HEKİM ÖZERKLİĞİNİ NASIL ETKİLİYOR?

 • HOW DO HEALTH REFORMS AND FLEXIBLE PRODUCTION AFF ECT PHYSICIAN AUTONOMY?

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 5-16
 • Onur HAMZAOĞLU, Özlem ÖZKAN
how do health reforms and flexible production aff ect physician autonomy?sağlık reformları ve esnek üretim hekim özerkliğini nasıl etkiliyor?d341ocak-şubat20195-16onur hamzaoğlu, özlem özkan HOW DO HEALTH REFORMS AND FLEXİBLE PRODUCTİON AFF ECT PHYSİCİAN AUTONOMY?SAĞLIK REFORMLARI VE ESNEK ÜRETİM HEKİM ÖZERKLİĞİNİ NASIL ETKİLİYOR?D341OCAK-ŞUBAT20195-16ONUR HAMZAOĞLU, ÖZLEM ÖZKAN
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE MESLEK ÖRGÜTÜNÜN ÖZERKLİĞİ

 • PROFESSIONAL INDEPENDENCE AND AUTONOMY OF PROFESSIONAL ORGANIZATION

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 3-4
 • Feride Aksu TANIK, Osman ÖZTÜRK
professional ındependence and autonomy of professional organizationmesleki bağımsızlık ve meslek örgütünün özerkliğid341ocak-şubat20193-4feride aksu tanık, osman öztürk PROFESSİONAL INDEPENDENCE AND AUTONOMY OF PROFESSİONAL ORGANİZATİONMESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE MESLEK ÖRGÜTÜNÜN ÖZERKLİĞİD341OCAK-ŞUBAT20193-4FERİDE AKSU TANIK, OSMAN ÖZTÜRK
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 1-2
editör’dend341ocak-şubat20191-2 EDİTÖR’DEND341OCAK-ŞUBAT20191-2
Dizin

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2018 YILI MAKALE DİZİNİ

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 476-480
toplum ve hekim dergisi 2018 yılı makale dizinid336kasım-aralık2018476-480 TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2018 YILI MAKALE DİZİNİD336KASIM-ARALIK2018476-480
TTB Raporu

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ: NE DEDİLER, NE OLDU?

 • TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE: WHAT DID THEY SAY, WHAT DID ACTUALLY HAPPEN?

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 473-475
transformation ın health programme collapses: general health ınsurance: what did they say, what did actually happen?sağlıkta dönüşüm programı çöktü kamu hastane birlikleri: ne dediler, ne oldu?d336kasım-aralık2018473-475 TRANSFORMATİON IN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE: WHAT DİD THEY SAY, WHAT DİD ACTUALLY HAPPEN?SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ: NE DEDİLER, NE OLDU?D336KASIM-ARALIK2018473-475
TTB Raporu

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ AİLE HEKİMLİĞİ: NE DEDİLER, NE OLDU?

 • TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE : WHAT DID THEY SAY, WHAT DID ACTUALLY HAPPEN?

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 470-472
transformation in health programme collapses: general health ınsurance : what did they say, what did actually happen?sağlıkta dönüşüm programı çöktü aile hekimliği: ne dediler, ne oldu?d336kasım-aralık2018470-472 TRANSFORMATİON İN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE : WHAT DİD THEY SAY, WHAT DİD ACTUALLY HAPPEN?SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ AİLE HEKİMLİĞİ: NE DEDİLER, NE OLDU?D336KASIM-ARALIK2018470-472
TTB Raporu

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ GENEL SAĞLIK SİGORTASI: NE DEDİLER? NE OLDU?

 • TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE: WHAT DID THEY SAY, WHAT DID ACTUALLY HAPPEN?

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 465-469
transformation in health programme collapses: general health ınsurance: what did they say, what did actually happen?sağlıkta dönüşüm programı çöktü genel sağlık sigortası: ne dediler? ne oldu?d336kasım-aralık2018465-469 TRANSFORMATİON İN HEALTH PROGRAMME COLLAPSES: GENERAL HEALTH INSURANCE: WHAT DİD THEY SAY, WHAT DİD ACTUALLY HAPPEN?SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇÖKTÜ GENEL SAĞLIK SİGORTASI: NE DEDİLER? NE OLDU?D336KASIM-ARALIK2018465-469
Araştırma

SAĞLIĞIN KÜLTÜREL BOYUTLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET NORMLARI: TÜRKİYE’DE TÜTÜN KONTROLÜ VE KADINLARIN SİGARA İÇMESİNE ATFEDİLEN ANLAMLAR

 • CULTURAL ASPECTS OF HEALTH AND GENDER NORMS: TOBACCO CONTROL AND MEANINGS ATTRIBUTED TO THE WOMEN’S SMOKING IN TURKEY

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 455-464
 • Ayşecan TERZİOĞLU
cultural aspects of health and gender norms: tobacco control and meanings attributed to the women’s smoking in turkeysağlığın kültürel boyutları ve toplumsal cinsiyet normları: türkiye’de tütün kontrolü ve kadınların sigara içmesine atfedilen anlamlard336kasım-aralık2018455-464ayşecan terzioğlu CULTURAL ASPECTS OF HEALTH AND GENDER NORMS: TOBACCO CONTROL AND MEANİNGS ATTRİBUTED TO THE WOMEN’S SMOKİNG İN TURKEYSAĞLIĞIN KÜLTÜREL BOYUTLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET NORMLARI: TÜRKİYE’DE TÜTÜN KONTROLÜ VE KADINLARIN SİGARA İÇMESİNE ATFEDİLEN ANLAMLARD336KASIM-ARALIK2018455-464AYŞECAN TERZİOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

BÜTÇE 2019 VE SAĞLIK

 • BUDGET 2019 AND HEALTH

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 443-454
 • Onur HAMZAOĞLU
budget 2019 and healthbütçe 2019 ve sağlıkd336kasım-aralık2018443-454onur hamzaoğlu BUDGET 2019 AND HEALTHBÜTÇE 2019 VE SAĞLIKD336KASIM-ARALIK2018443-454ONUR HAMZAOĞLU
Yuvarlak Masa

24 HAZİRAN SONRASINDA TÜRKİYE: NE YAPMALI(YIZ)? N ASIL YAPMALI(YIZ)?

 • TURKEY AFTER JUNE 24TH: WHAT AND HOW SHOULD (WE) DO?

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 403-442
 • Kenan KALYON, Metin KAYAOĞLU, Ahmet Haşim KÖSE, Haluk YURTSEVER, Yüksel AKKAYA, Metin ÇULHAOĞLU, Özgür MÜTFÜTOĞLU, Cem SOMEL, TTB -MK Üyeleri Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyeleri
turkey after june 24th: what and how should (we) do?24 haziran sonrasında türkiye: ne yapmalı(yız)? n asıl yapmalı(yız)?d336kasım-aralık2018403-442kenan kalyon, metin kayaoğlu, ahmet haşim köse, haluk yurtsever, yüksel akkaya, metin çulhaoğlu, özgür mütfütoğlu, cem somel, ttb -mk üyeleri toplum ve hekim hakem kurulu üyeleri TURKEY AFTER JUNE 24TH: WHAT AND HOW SHOULD (WE) DO?24 HAZİRAN SONRASINDA TÜRKİYE: NE YAPMALI(YIZ)? N ASIL YAPMALI(YIZ)?D336KASIM-ARALIK2018403-442KENAN KALYON, METİN KAYAOĞLU, AHMET HAŞİM KÖSE, HALUK YURTSEVER, YÜKSEL AKKAYA, METİN ÇULHAOĞLU, ÖZGÜR MÜTFÜTOĞLU, CEM SOMEL, TTB -MK ÜYELERİ TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU ÜYELERİ
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 401-402
hakem kurulu’ndand336kasım-aralık2018401-402 HAKEM KURULU’NDAND336KASIM-ARALIK2018401-402
TTB Raporu

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 28. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU: MARMARA BÖLGESİ ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRE MÜCADELESİ

 • THE 28TH OF THE TURKISH MEDICAL ASSOCIATION PUBLIC HEALTH MOBILE TRAINING SEMINAR: “MARMARA REGION ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND ENVIRONMENTAL STRUGGLE”

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 391
 • TTB Halk Sağlığı Kolu
the 28th of the turkish medical association public health mobile training seminar: “marmara region environmental problems and environmental struggle”türk tabipleri birliği halk sağlığı kolu 28. gezici eğitim semineri raporu: marmara bölgesi çevre sorunları ve çevre mücadelesid335eylül-ekim2018391ttb halk sağlığı kolu THE 28TH OF THE TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON PUBLİC HEALTH MOBİLE TRAİNİNG SEMİNAR: “MARMARA REGİON ENVİRONMENTAL PROBLEMS AND ENVİRONMENTAL STRUGGLE”TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 28. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU: MARMARA BÖLGESİ ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRE MÜCADELESİD335EYLÜL-EKİM2018391TTB HALK SAĞLIĞI KOLU
Gözlemler ve Görüşler

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, ALMA ATA BİLDİRGESİ, İDEOLOJİ VB. ÜZERİNE

 • ON WORLD HEALTH ORGANIZATION, ALMA ATA DECLARATION, IDEOLOGY ETC...

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 384
 • Ata SOYER
on world health organization, alma ata declaration, ıdeology etc...dünya sağlık örgütü, alma ata bildirgesi, ideoloji vb. üzerined335eylül-ekim2018384ata soyer ON WORLD HEALTH ORGANİZATİON, ALMA ATA DECLARATİON, IDEOLOGY ETC...DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, ALMA ATA BİLDİRGESİ, İDEOLOJİ VB. ÜZERİNED335EYLÜL-EKİM2018384ATA SOYER
Gözlemler ve Görüşler

REEL SOSYALİZMİN ÇÖZÜLÜŞÜNÜN İPUCU : ALMA ATA BİLDİRGESİ

 • A HINT FOR THE DISSOLUTION OF REEL SOCIALISM: ALMA ATA DECLARATION

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 379
 • Onur HAMZAOĞLU
a hint for the dissolution of reel socialism: alma ata declarationreel sosyalizmin çözülüşünün ipucu : alma ata bildirgesid335eylül-ekim2018379onur hamzaoğlu A HİNT FOR THE DİSSOLUTİON OF REEL SOCİALİSM: ALMA ATA DECLARATİONREEL SOSYALİZMİN ÇÖZÜLÜŞÜNÜN İPUCU : ALMA ATA BİLDİRGESİD335EYLÜL-EKİM2018379ONUR HAMZAOĞLU
Dosya Gözlem ve Görüşler

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ ULUSLARARASI ALMA ATA TOPLANTISI

 • INTERNATIONAL ALMA-ATA CONFERENCE ON PRIMARY HEALTH CARE

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 372
 • Kayıhan PALA
ınternational alma-ata conference on primary health caretemel sağlık hizmetleriyle ilgili uluslararası alma ata toplantısı d335eylül-ekim2018372kayıhan pala INTERNATİONAL ALMA-ATA CONFERENCE ON PRİMARY HEALTH CARETEMEL SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ ULUSLARARASI ALMA ATA TOPLANTISI D335EYLÜL-EKİM2018372KAYIHAN PALA
Dosya-Derleme

YENİ MUHAFAZAKÂRLIĞIN SOSYAL KORUMA ANLAYIŞI OLARAK ÇALIŞTIRMACI POLİTİKALAR

 • SOCIAL PROTECTION UNDERSTANDING OF NEOCONSERVATISM: WORKFARE POLICIES

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 360
 • Aslı Güleç TAŞDEMİR
social protection understanding of neoconservatism: workfare policiesyeni muhafazakârlığın sosyal koruma anlayışı olarak çalıştırmacı politikalard335eylül-ekim2018360aslı güleç taşdemir SOCİAL PROTECTİON UNDERSTANDİNG OF NEOCONSERVATİSM: WORKFARE POLİCİESYENİ MUHAFAZAKÂRLIĞIN SOSYAL KORUMA ANLAYIŞI OLARAK ÇALIŞTIRMACI POLİTİKALARD335EYLÜL-EKİM2018360ASLI GÜLEÇ TAŞDEMİR
Dosya-Derleme

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ: SAĞLIK HİZMETLERİNİN PİYASALAŞTIRILMASINDA BİR İNŞA VE TASFİYE SÜRECİ

 • PUBLIC HOSPITAL UNIONS: A CONSTRUCTION AND DISSOLUTION PROCESS IN THE MARKETIZATION OF HEALTH CARE SERVICES

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 348
 • Bilge ŞENTÜRK
public hospital unions: a construction and dissolution process in the marketization of health care serviceskamu hastane birlikleri: sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasında bir inşa ve tasfiye sürecid335eylül-ekim2018348bilge şentürk PUBLİC HOSPİTAL UNİONS: A CONSTRUCTİON AND DİSSOLUTİON PROCESS İN THE MARKETİZATİON OF HEALTH CARE SERVİCESKAMU HASTANE BİRLİKLERİ: SAĞLIK HİZMETLERİNİN PİYASALAŞTIRILMASINDA BİR İNŞA VE TASFİYE SÜRECİD335EYLÜL-EKİM2018348BİLGE ŞENTÜRK
Dosya-Derleme

GÖÇMEN KİMLİĞİ VE EMEĞİ, SIĞINMACI KİMLİĞİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI

 • IMMIGRANT IDENTITY AND LABOR ASYLUM SEEKERS IDENTITY AND THE LABOR MARKET

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 337
 • Polat S. ALPMAN
ımmigrant ıdentity and labor asylum seekers ıdentity and the labor marketgöçmen kimliği ve emeği, sığınmacı kimliği ve işgücü piyasasıd335eylül-ekim2018337polat s. alpman IMMİGRANT IDENTİTY AND LABOR ASYLUM SEEKERS IDENTİTY AND THE LABOR MARKETGÖÇMEN KİMLİĞİ VE EMEĞİ, SIĞINMACI KİMLİĞİ VE İŞGÜCÜ PİYASASID335EYLÜL-EKİM2018337POLAT S. ALPMAN
Dosya-Derleme

GÖÇMEN İŞÇİLERİN SAĞLIĞINI NELER BELİRLER?

 • WHAT DETERMINES THE HEALTH OF MIGRANT WORKERS?

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 327
 • Aslı DAVAS
what determines the health of migrant workers?göçmen işçilerin sağlığını neler belirler?d335eylül-ekim2018327aslı davas WHAT DETERMİNES THE HEALTH OF MİGRANT WORKERS?GÖÇMEN İŞÇİLERİN SAĞLIĞINI NELER BELİRLER?D335EYLÜL-EKİM2018327ASLI DAVAS
Dosya-Derleme

GÖÇMENLİK İNSAN KALMA MÜCADELESİNİN ADIDIR

 • STATE OF IMMIGRATION IS THE NAME OF STAYING AS HUMAN

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 323
 • Nilgün TOKER
state of ımmigration is the name of staying as humangöçmenlik insan kalma mücadelesinin adıdırd335eylül-ekim2018323nilgün toker STATE OF IMMİGRATİON İS THE NAME OF STAYİNG AS HUMANGÖÇMENLİK İNSAN KALMA MÜCADELESİNİN ADIDIRD335EYLÜL-EKİM2018323NİLGÜN TOKER
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 321
hakem kurulu’ndand335eylül-ekim2018321 HAKEM KURULU’NDAND335EYLÜL-EKİM2018321
Dosya-Derleme

YAŞAMIN SINIRLARI SULARDA ÇİZİLİRKEN: DENİZDEKİ ATEŞ

 • WHILE DRAWING BOUNDARIES OF LIFE AT SEA: FUOCAMMARE

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 314-320
 • Zeynep ÖZEN BARKOT
while drawing boundaries of life at sea: fuocammareyaşamın sınırları sularda çizilirken: denizdeki ateşd334temmuz-ağustos2018314-320zeynep özen barkot WHİLE DRAWİNG BOUNDARİES OF LİFE AT SEA: FUOCAMMAREYAŞAMIN SINIRLARI SULARDA ÇİZİLİRKEN: DENİZDEKİ ATEŞD334TEMMUZ-AĞUSTOS2018314-320ZEYNEP ÖZEN BARKOT
Dosya-Derleme

SURİYELİ KADIN “MÜLTECİLERİN”1 EMEK VE İSTİHDAM KOŞULLARI

 • LABOUR AND EMPLOYMENT CONDITIONS OF SYRIAN WOMEN “REFUGEES”

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 306-311
 • Melda YAMAN
labour and employment conditions of syrian women “refugees”suriyeli kadın “mültecilerin”1 emek ve istihdam koşullarıd334temmuz-ağustos2018306-311melda yaman LABOUR AND EMPLOYMENT CONDİTİONS OF SYRİAN WOMEN “REFUGEES”SURİYELİ KADIN “MÜLTECİLERİN”1 EMEK VE İSTİHDAM KOŞULLARID334TEMMUZ-AĞUSTOS2018306-311MELDA YAMAN
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL CİNSİYET, GÖÇ VE SAĞLIK

 • GENDER, MIGRATION AND HEALTH

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 297-305
 • Zeynep Sedef VAROL
gender, migration and healthtoplumsal cinsiyet, göç ve sağlıkd334temmuz-ağustos2018297-305zeynep sedef varol GENDER, MİGRATİON AND HEALTHTOPLUMSAL CİNSİYET, GÖÇ VE SAĞLIKD334TEMMUZ-AĞUSTOS2018297-305ZEYNEP SEDEF VAROL
Dosya-Derleme

İKLİM ADALETSİZLİĞİ VE GÖRÜNMEZ MÜLTECİLER:“ÇEVRE/İKLİM MÜLTECİLERİ”

 • CLIMATE INJUSTICE AND IGNORED REFUGEES: “ENVIRONMENTAL / CLIMATE REFUGEES”

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 284-296
 • Nermin BİTER
climate ınjustice and ıgnored refugees: “environmental / climate refugees”iklim adaletsizliği ve görünmez mülteciler:“çevre/iklim mültecileri”d334temmuz-ağustos2018284-296nermin biter CLİMATE INJUSTİCE AND IGNORED REFUGEES: “ENVİRONMENTAL / CLİMATE REFUGEES”İKLİM ADALETSİZLİĞİ VE GÖRÜNMEZ MÜLTECİLER:“ÇEVRE/İKLİM MÜLTECİLERİ”D334TEMMUZ-AĞUSTOS2018284-296NERMİN BİTER
Dosya-Derleme

GÖÇMENLERİN MEDYADAKİ TEMSİLLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

 • AN ASSESSMENT OF IMMIGRANTS’ REPRESENTATIONS IN THE MEDIA

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 277-283
 • Hanifi KURT
an assessment of ımmigrants’ representations in the mediagöçmenlerin medyadaki temsillerine ilişkin bir değerlendirmed334temmuz-ağustos2018277-283hanifi kurt AN ASSESSMENT OF IMMİGRANTS’ REPRESENTATİONS İN THE MEDİAGÖÇMENLERİN MEDYADAKİ TEMSİLLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRMED334TEMMUZ-AĞUSTOS2018277-283HANİFİ KURT
Dosya-Derleme

MÜLTECİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ

 • REFUGEES ACCESS TO HEALTH CARE

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 268-276
 • Feride AKSU TANIK
refugees access to health caremültecilerin sağlık hizmetlerine erişimid334temmuz-ağustos2018268-276feride aksu tanık REFUGEES ACCESS TO HEALTH CAREMÜLTECİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİD334TEMMUZ-AĞUSTOS2018268-276FERİDE AKSU TANIK
Dosya-Derleme

VATANDAŞLIK VE GÖÇ

 • CITIZENSHIP AND MIGRATION

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 262-267
 • Lülüfer KÖRÜKMEZ KAYA
citizenship and migrationvatandaşlık ve göçd334temmuz-ağustos2018262-267lülüfer körükmez kaya CİTİZENSHİP AND MİGRATİONVATANDAŞLIK VE GÖÇD334TEMMUZ-AĞUSTOS2018262-267LÜLÜFER KÖRÜKMEZ KAYA
Dosya-Derleme

MODERNLİĞİN LANETLİ ARMAĞANI: MÜLTECİLİK

 • REFUGEES: A CURSED GIFT OF MODERNITY

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 255-261
 • Zerrin KURTOĞLU ŞAHİN
refugees: a cursed gift of modernitymodernliğin lanetli armağanı: mültecilikd334temmuz-ağustos2018255-261zerrin kurtoğlu şahin REFUGEES: A CURSED GİFT OF MODERNİTYMODERNLİĞİN LANETLİ ARMAĞANI: MÜLTECİLİKD334TEMMUZ-AĞUSTOS2018255-261ZERRİN KURTOĞLU ŞAHİN
Dosya-Derleme

GÖÇ, GÖÇMEN, MÜLTECİ: GÖÇ ALANINDA TEMEL KAVRAMLAR VE HUKUKİ ÇERÇEVE

 • MIGRATION, MIGRANT, REFUGEE: BASIC CONCEPTS AND LEGAL FRAMEWORK OF MIGRATION

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 249-254
 • Cansu AKBAŞ DEMİREL
migration, migrant, refugee: basic concepts and legal framework of migrationgöç, göçmen, mülteci: göç alanında temel kavramlar ve hukuki çerçeved334temmuz-ağustos2018249-254cansu akbaş demirel MİGRATİON, MİGRANT, REFUGEE: BASİC CONCEPTS AND LEGAL FRAMEWORK OF MİGRATİONGÖÇ, GÖÇMEN, MÜLTECİ: GÖÇ ALANINDA TEMEL KAVRAMLAR VE HUKUKİ ÇERÇEVED334TEMMUZ-AĞUSTOS2018249-254CANSU AKBAŞ DEMİREL
Dosya-Derleme

HANNAH ARENDT VE “HAKLARA SAHİP OLMA HAKKI”

 • HANNAH ARENDT AND THE “RIGHT TO HAVE RIGHTS”

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 245-248
 • Serdar TEKİN
hannah arendt and the “right to have rights”hannah arendt ve “haklara sahip olma hakkı”d334temmuz-ağustos2018245-248serdar tekin HANNAH ARENDT AND THE “RİGHT TO HAVE RİGHTS”HANNAH ARENDT VE “HAKLARA SAHİP OLMA HAKKI”D334TEMMUZ-AĞUSTOS2018245-248SERDAR TEKİN
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

GÖÇ

 • MIGRATION

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 243-244
 • Feride Aksu TANIK, Aslı DAVAS
migrationgöçd334temmuz-ağustos2018243-244feride aksu tanık, aslı davas MİGRATİONGÖÇD334TEMMUZ-AĞUSTOS2018243-244FERİDE AKSU TANIK, ASLI DAVAS
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 241-242
hakem kurulu’ndand334temmuz-ağustos2018241-242 HAKEM KURULU’NDAND334TEMMUZ-AĞUSTOS2018241-242
Gözlemler ve Görüşler

VICENTE NAVARRO İLE SÖYLEŞİ

 • INTERVIEW WITH VICENTE NAVARRO

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 236-240
 • Feride AKSU TANIK, Özlem ÖZKAN
ınterview with vicente navarrovıcente navarro ile söyleşid333mayıs-haziran2018236-240feride aksu tanık, özlem özkan INTERVİEW WİTH VİCENTE NAVARROVICENTE NAVARRO İLE SÖYLEŞİD333MAYIS-HAZİRAN2018236-240FERİDE AKSU TANIK, ÖZLEM ÖZKAN
Derleme

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE BÜTÇE TEMELLİ DÖNÜŞÜM VE PERSONEL ÖDEMELERİ

 • BUDGET-BASED TRANSFORMATİON IN PUBLIC HEALTHCARE SERVICES AND PAYMENTS TO STAFF

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 223-240
 • Kubilay YALÇINKAYA
budget-based transformation in public healthcare services and payments to staffkamu sağlık hizmetlerinde bütçe temelli dönüşüm ve personel ödemelerid333mayıs-haziran2018223-240kubilay yalçınkaya BUDGET-BASED TRANSFORMATİON İN PUBLİC HEALTHCARE SERVİCES AND PAYMENTS TO STAFFKAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE BÜTÇE TEMELLİ DÖNÜŞÜM VE PERSONEL ÖDEMELERİD333MAYIS-HAZİRAN2018223-240KUBİLAY YALÇINKAYA
Dosya-Derleme

AŞILANMAMA, AŞILATMAMA VE TÜRKİYE’DE “AŞI REDDİ” TARTIŞMASINA KISA BİR KATKI

 • A SHORT CONTRIBUTION TO THE DISCUSSION ON UNVACCINATED, DON’T VACCINATED AND “VACCINE REFUSAL” IN TURKEY

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 220-222
 • Muzaffer ESKİOCAK
a short contribution to the discussion on unvaccinated, don’t vaccinated and “vaccine refusal” in turkeyaşılanmama, aşılatmama ve türkiye’de “aşı reddi” tartışmasına kısa bir katkıd333mayıs-haziran2018220-222muzaffer eskiocak A SHORT CONTRİBUTİON TO THE DİSCUSSİON ON UNVACCİNATED, DON’T VACCİNATED AND “VACCİNE REFUSAL” İN TURKEYAŞILANMAMA, AŞILATMAMA VE TÜRKİYE’DE “AŞI REDDİ” TARTIŞMASINA KISA BİR KATKID333MAYIS-HAZİRAN2018220-222MUZAFFER ESKİOCAK
Dosya-Derleme

AŞI KARŞITLIĞININ TOPLUMSAL SONUÇLARI

 • THE SOCIAL CONSEQUENCES OF UNVACCINATION

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 217-219
 • Alpay AZAP
the social consequences of unvaccinationaşı karşıtlığının toplumsal sonuçlarıd333mayıs-haziran2018217-219alpay azap THE SOCİAL CONSEQUENCES OF UNVACCİNATİONAŞI KARŞITLIĞININ TOPLUMSAL SONUÇLARID333MAYIS-HAZİRAN2018217-219ALPAY AZAP
Dosya-Derleme

OTİZM VE AŞILAR ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?

 • IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN VACCINES AND AUTISM

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 213-216
 • Işık KARAKAYA
ıs there a relationship between vaccines and autismotizm ve aşılar arasında bir ilişki var mı?d333mayıs-haziran2018213-216ışık karakaya IS THERE A RELATİONSHİP BETWEEN VACCİNES AND AUTİSMOTİZM VE AŞILAR ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?D333MAYIS-HAZİRAN2018213-216IŞIK KARAKAYA
Dosya-Derleme

EBEVEYNLERİN AŞI KARARI

 • REASONS OF PARENTS FOR VACCINE REFUSAL

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 207-212
 • Hatice İKİIŞIK
reasons of parents for vaccine refusalebeveynlerin aşı kararıd333mayıs-haziran2018207-212hatice ikiışık REASONS OF PARENTS FOR VACCİNE REFUSALEBEVEYNLERİN AŞI KARARID333MAYIS-HAZİRAN2018207-212HATİCE İKİIŞIK
Dosya-Derleme

SIK RASTLANAN AŞI KARŞITI İDDİALARA YANITLAR

 • RESPONSES TO COMMON ANTI-VACCINE CLAIMS

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 195-206
 • Işıl ARICAN
responses to common anti-vaccine claimssık rastlanan aşı karşıtı iddialara yanıtlard333mayıs-haziran2018195-206ışıl arıcan RESPONSES TO COMMON ANTİ-VACCİNE CLAİMSSIK RASTLANAN AŞI KARŞITI İDDİALARA YANITLARD333MAYIS-HAZİRAN2018195-206IŞIL ARICAN
Dosya-Derleme

AŞI KARŞITLIĞININ TARİHÇESİ

 • HISTORY OF ANTI-VACCINATION

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 187-194
 • Melike YAVUZ
history of anti-vaccinationaşı karşıtlığının tarihçesid333mayıs-haziran2018187-194melike yavuz HİSTORY OF ANTİ-VACCİNATİONAŞI KARŞITLIĞININ TARİHÇESİD333MAYIS-HAZİRAN2018187-194MELİKE YAVUZ
Dosya-Derleme

AŞI KARŞITLIĞI

 • VACCINE REFUSAL

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 175-186
 • Ahmet Alp AKER
vaccine refusalaşı karşıtlığıd333mayıs-haziran2018175-186ahmet alp aker VACCİNE REFUSALAŞI KARŞITLIĞID333MAYIS-HAZİRAN2018175-186AHMET ALP AKER
Dosya-Derleme

BAĞIŞIKLAMAYI KİM TEHDİT EDİYOR: AŞI KARŞITLARI? AŞI PİYASASI?

 • WHO IS THREATENING IMMUNITY? ANTI-VACCINE MOVEMENT? VACCINE MARKET?

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 165-174
 • Şafak TANER
who is threatening ımmunity? anti-vaccine movement? vaccine market?bağışıklamayı kim tehdit ediyor: aşı karşıtları? aşı piyasası?d333mayıs-haziran2018165-174şafak taner WHO İS THREATENİNG IMMUNİTY? ANTİ-VACCİNE MOVEMENT? VACCİNE MARKET?BAĞIŞIKLAMAYI KİM TEHDİT EDİYOR: AŞI KARŞITLARI? AŞI PİYASASI?D333MAYIS-HAZİRAN2018165-174ŞAFAK TANER
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

AŞI KARŞITLIĞI

 • ANTI-VACCINATION

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 163-164
 • Melike YAVUZ
anti-vaccinationaşı karşıtlığıd333mayıs-haziran2018163-164melike yavuz ANTİ-VACCİNATİONAŞI KARŞITLIĞID333MAYIS-HAZİRAN2018163-164MELİKE YAVUZ
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 161-162
hakem kurulu’ndand333mayıs-haziran2018161-162 HAKEM KURULU’NDAND333MAYIS-HAZİRAN2018161-162
Araştırma

SAĞLIKTA ŞİDDET TIP ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE VE HASTALARA BAKIŞINI NASIL ETKİLİYOR? BİR FAKÜLTE ÖRNEĞİ

 • HOW DOES VIOLENCE TOWARDS HEALTHCARE WORKERS AFF ECT STUDENTS’ OPINIONS ON THEIR PROFESSION AND PATIENTS? AN EXAMPLE FROM A MEDICAL SCHOOL

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 148-160
 • Setenay S. YALINBAŞ, Filiz BULUT, M. Murat CİVANER
how does violence towards healthcare workers aff ect students’ opinions on their profession and patients? an example from a medical schoolsağlıkta şiddet tıp öğrencilerinin mesleğe ve hastalara bakışını nasıl etkiliyor? bir fakülte örneğid332mart-nisan2018148-160setenay s. yalınbaş, filiz bulut, m. murat civaner HOW DOES VİOLENCE TOWARDS HEALTHCARE WORKERS AFF ECT STUDENTS’ OPİNİONS ON THEİR PROFESSİON AND PATİENTS? AN EXAMPLE FROM A MEDİCAL SCHOOLSAĞLIKTA ŞİDDET TIP ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE VE HASTALARA BAKIŞINI NASIL ETKİLİYOR? BİR FAKÜLTE ÖRNEĞİD332MART-NİSAN2018148-160SETENAY S. YALINBAŞ, FİLİZ BULUT, M. MURAT CİVANER
Dosya-Derleme

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBIN EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZLERİ

 • TRADITIONAL AND COMPLETE MEDICAL EDUCATION AND PRACTICE CENTERS

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 143-147
 • Ebru BASA
traditional and complete medical education and practice centersgeleneksel ve tamamlayıcı tıbbın eğitim ve uygulama merkezlerid332mart-nisan2018143-147ebru basa TRADİTİONAL AND COMPLETE MEDİCAL EDUCATİON AND PRACTİCE CENTERSGELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBIN EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZLERİD332MART-NİSAN2018143-147EBRU BASA
Dosya-Derleme

KÜRTAJ YASAKLARININ TARİHSEL DAYANAKLARI VE DİNLERİN ETKİSİ

 • HISTORICAL BASES OF ABORTION PROHIBITIONS AND THE EFF ECTS OF RELIGIONS

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 137-142
 • Lale TIRTIL
historical bases of abortion prohibitions and the eff ects of religionskürtaj yasaklarının tarihsel dayanakları ve dinlerin etkisid332mart-nisan2018137-142lale tırtıl HİSTORİCAL BASES OF ABORTİON PROHİBİTİONS AND THE EFF ECTS OF RELİGİONSKÜRTAJ YASAKLARININ TARİHSEL DAYANAKLARI VE DİNLERİN ETKİSİD332MART-NİSAN2018137-142LALE TIRTIL
Dosya-Derleme

DİNİN SİYASALLAŞMASININ DİŞHEKİMLERİ VE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE YANSIMALARI HAKKINDA BİR DENEME

 • AN ESSAY ABOUT REFL ECTIONS ON DENTISTS AND ORAL HEALTH SERCIVES OF POLITICIZATION OF THE RELIGION

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 126-136
 • A.R. İlker CEBECİ, Neslihan SEVİM
an essay about refl ections on dentists and oral health sercives of politicization of the religiondinin siyasallaşmasının dişhekimleri ve ağız-diş sağlığı hizmetlerine yansımaları hakkında bir denemed332mart-nisan2018126-136a.r. ilker cebeci, neslihan sevim AN ESSAY ABOUT REFL ECTİONS ON DENTİSTS AND ORAL HEALTH SERCİVES OF POLİTİCİZATİON OF THE RELİGİONDİNİN SİYASALLAŞMASININ DİŞHEKİMLERİ VE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE YANSIMALARI HAKKINDA BİR DENEMED332MART-NİSAN2018126-136A.R. İLKER CEBECİ, NESLİHAN SEVİM
Dosya-Derleme

AMELİYATHANEDE HİZMET ALAN HASTALARDA DİNİ İNANCIN ETKİSİ

 • THE EFF ECTS OF RELIGIOUS BELIEFS IN PATIENTS RECEIVING SERVICES IN THE OPERATING ROOM

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 121-125
 • Nursel ŞAHİN
the eff ects of religious beliefs in patients receiving services in the operating roomameliyathanede hizmet alan hastalarda dini inancın etkisid332mart-nisan2018121-125nursel şahin THE EFF ECTS OF RELİGİOUS BELİEFS İN PATİENTS RECEİVİNG SERVİCES İN THE OPERATİNG ROOMAMELİYATHANEDE HİZMET ALAN HASTALARDA DİNİ İNANCIN ETKİSİD332MART-NİSAN2018121-125NURSEL ŞAHİN
Dosya-Derleme

HASTANELERDE MANEVİ DESTEK UYGULAMALARI VE YASAL DAYANAKLARI

 • SPIRITUAL SUPPORT PRACTICES IN HOSPITALS AND ITS LEGAL BASIS

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 112-120
 • Osman ÖZTÜRK
spiritual support practices in hospitals and its legal basishastanelerde manevi destek uygulamaları ve yasal dayanaklarıd332mart-nisan2018112-120osman öztürk SPİRİTUAL SUPPORT PRACTİCES İN HOSPİTALS AND İTS LEGAL BASİSHASTANELERDE MANEVİ DESTEK UYGULAMALARI VE YASAL DAYANAKLARID332MART-NİSAN2018112-120OSMAN ÖZTÜRK
Dosya-Derleme

PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ UYGULAMALARINDA DİN VE MUHAFAZAKÂRLAŞMA: GÖRÜNENİN ALTINDAKİ GERÇEK

 • RELIGION AND CONSERVATISM IN PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY PRACTICE: REALITY BEHIND THE APPARENT

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 98-111
 • Burhanettin KAYA
religion and conservatism in psychology and psychiatry practice: reality behind the apparentpsikoloji ve psikiyatri uygulamalarında din ve muhafazakârlaşma: görünenin altındaki gerçekd332mart-nisan201898-111burhanettin kaya RELİGİON AND CONSERVATİSM İN PSYCHOLOGY AND PSYCHİATRY PRACTİCE: REALİTY BEHİND THE APPARENTPSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ UYGULAMALARINDA DİN VE MUHAFAZAKÂRLAŞMA: GÖRÜNENİN ALTINDAKİ GERÇEKD332MART-NİSAN201898-111BURHANETTİN KAYA
Dosya-Derleme

AŞI REDDİNİN BAĞLAMI VE SONUÇLARI

 • THE CONTEXT AND CONSEQUENCES OF VACCINE REFUSAL

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 83-97
 • Feride AKSU TANIK
the context and consequences of vaccine refusalaşı reddinin bağlamı ve sonuçlarıd332mart-nisan201883-97feride aksu tanık THE CONTEXT AND CONSEQUENCES OF VACCİNE REFUSALAŞI REDDİNİN BAĞLAMI VE SONUÇLARID332MART-NİSAN201883-97FERİDE AKSU TANIK
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 81-82
hakem kurulu’ndand332mart-nisan201881-82 HAKEM KURULU’NDAND332MART-NİSAN201881-82
Dosya-Derleme

KADIN GENİTAL MUTİLASYONU: ATAERKİ VE DİNCİLİK ELİYLE BİR İNSAN HAKKI İHLALİ

 • FEMALE GENITAL MUTILATION:A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS BY THE HANDS OF PATRIARCHY AND RELIGIONIZATION

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 72-80
 • Hande ARPAT
female genital mutilation:a violation of human rights by the hands of patriarchy and religionizationkadın genital mutilasyonu: ataerki ve dincilik eliyle bir insan hakkı ihlalid331ocak-şubat201872-80hande arpat FEMALE GENİTAL MUTİLATİON:A VİOLATİON OF HUMAN RİGHTS BY THE HANDS OF PATRİARCHY AND RELİGİONİZATİONKADIN GENİTAL MUTİLASYONU: ATAERKİ VE DİNCİLİK ELİYLE BİR İNSAN HAKKI İHLALİD331OCAK-ŞUBAT201872-80HANDE ARPAT
Dosya-Derleme

KADIN VE DİN BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİ

 • FAMILY PLANNING SERVICES IN CONTEXT TO RELIGION AND WOMEN IN TURKEY

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 61-71
 • Ayşe AKIN
family planning services in context to religion and women in turkeykadın ve din bağlamında türkiye’de aile planlaması hizmetlerid331ocak-şubat201861-71ayşe akın FAMİLY PLANNİNG SERVİCES İN CONTEXT TO RELİGİON AND WOMEN İN TURKEYKADIN VE DİN BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİD331OCAK-ŞUBAT201861-71AYŞE AKIN
Dosya-Derleme

KUTSAL ŞEYLERİN MATERYAL EKONOMİSİ: HELAL TIBBİ TÜKETİM

 • THE MATERIAL ECONOMY OF SACRED THINGS: HALAL MEDICAL CONSUMPTION

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 52-60
 • Deniz PARLAK
the material economy of sacred things: halal medical consumptionkutsal şeylerin materyal ekonomisi: helal tıbbi tüketimd331ocak-şubat201852-60deniz parlak THE MATERİAL ECONOMY OF SACRED THİNGS: HALAL MEDİCAL CONSUMPTİONKUTSAL ŞEYLERİN MATERYAL EKONOMİSİ: HELAL TIBBİ TÜKETİMD331OCAK-ŞUBAT201852-60DENİZ PARLAK
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİĞİN KESİŞME NOKTALARI: AYRIMCILIK

 • INTERSECTIONS OF SOCIAL INEQUALITY: DISCRIMINATION

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 43-51
 • Aslı KAYHAN
ıntersections of social ınequality: discriminationtoplumsal eşitsizliğin kesişme noktaları: ayrımcılıkd331ocak-şubat201843-51aslı kayhan INTERSECTİONS OF SOCİAL INEQUALİTY: DİSCRİMİNATİONTOPLUMSAL EŞİTSİZLİĞİN KESİŞME NOKTALARI: AYRIMCILIKD331OCAK-ŞUBAT201843-51ASLI KAYHAN
Dosya-Derleme

AKP İSLAM FAŞİZM VE KADINLAR

 • AKP, ISLAM FASCISM AND WOMEN

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 36-42
 • Sibel ÖZBUDUN
akp, ıslam fascism and womenakp islam faşizm ve kadınlard331ocak-şubat201836-42sibel özbudun AKP, ISLAM FASCİSM AND WOMENAKP İSLAM FAŞİZM VE KADINLARD331OCAK-ŞUBAT201836-42SİBEL ÖZBUDUN
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE DİN VE SİYASAL ALAN

 • RELIGION AND POLITICAL SPHERE IN TURKEY

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 28-35
 • Yücel DEMİRER
religion and political sphere in turkeytürkiye’de din ve siyasal aland331ocak-şubat201828-35yücel demirer RELİGİON AND POLİTİCAL SPHERE İN TURKEYTÜRKİYE’DE DİN VE SİYASAL ALAND331OCAK-ŞUBAT201828-35YÜCEL DEMİRER
Dosya-Derleme

BAŞLANGICINDAN ÇAĞIMIZA DİNİN İNSANLIĞA GETİRİSİ GÖTÜRÜSÜ BİR DİN TARİHÇESİ DENEMESİ

 • POSITIVE AND NEGATIVE CONTRIBUTIONS OF THE RELIGION ON HUMANITY FROM THE BEGINNINGS TO MODERN TIMES

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 6-27
 • Alâeddin ŞENEL
positive and negative contributions of the religion on humanity from the beginnings to modern timesbaşlangıcından çağımıza dinin insanlığa getirisi götürüsü bir din tarihçesi denemesid331ocak-şubat20186-27alâeddin şenel POSİTİVE AND NEGATİVE CONTRİBUTİONS OF THE RELİGİON ON HUMANİTY FROM THE BEGİNNİNGS TO MODERN TİMESBAŞLANGICINDAN ÇAĞIMIZA DİNİN İNSANLIĞA GETİRİSİ GÖTÜRÜSÜ BİR DİN TARİHÇESİ DENEMESİD331OCAK-ŞUBAT20186-27ALÂEDDİN ŞENEL
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

DİNİN SİYASALLAŞMASI VE SAĞLIK

 • POLITICIZATION OF RELIGION AND HEALTH

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 4-5
 • Özlem ÖZKAN, Yücel DEMİRER
politicization of religion and healthdinin siyasallaşması ve sağlıkd331ocak-şubat20184-5özlem özkan, yücel demirer POLİTİCİZATİON OF RELİGİON AND HEALTHDİNİN SİYASALLAŞMASI VE SAĞLIKD331OCAK-ŞUBAT20184-5ÖZLEM ÖZKAN, YÜCEL DEMİRER
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 33, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2018, Sayfa 1-3
hakem kurulu’ndand331ocak-şubat20181-3 HAKEM KURULU’NDAND331OCAK-ŞUBAT20181-3
Dizin

2017 DİZİN

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 475-480
2017 dizind326kasım-aralık2017475-480 2017 DİZİND326KASIM-ARALIK2017475-480
Gözlemler ve Görüşler

EVRENSEL MESLEK AHLAKI KURALLARI / HEKİMLİK ANDI”NI GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI

 • REVISING WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION OF GENEVA - PHYSICIANS’ PLEDGE

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 469-475
 • M. Murat CIVANER
revising world medical association declaration of geneva - physicians’ pledgeevrensel meslek ahlakı kuralları / hekimlik andı”nı güncelleme çalışmalarıd326kasım-aralık2017469-475m. murat cıvaner REVİSİNG WORLD MEDİCAL ASSOCİATİON DECLARATİON OF GENEVA - PHYSİCİANS’ PLEDGEEVRENSEL MESLEK AHLAKI KURALLARI / HEKİMLİK ANDI”NI GÜNCELLEME ÇALIŞMALARID326KASIM-ARALIK2017469-475M. MURAT CIVANER
DOSYA/YUVARLAK MASA TOPLANTISI

YENİ DÖNEMDE NASIL BİR STRATEJİ

 • WHAT KIND OF STRATEGY FOR THE NEW PERIOD

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 450-468
 • Nazmi ALGAN, Eriş BİLALOĞLU, Ali ÇERKEZOĞLU, Onur HAMZAOĞLU, Güray KILIÇ, Osman ÖZTÜRK
what kind of strategy for the new periodyeni dönemde nasıl bir stratejid326kasım-aralık2017450-468nazmi algan, eriş bilaloğlu, ali çerkezoğlu, onur hamzaoğlu, güray kılıç, osman öztürk WHAT KİND OF STRATEGY FOR THE NEW PERİODYENİ DÖNEMDE NASIL BİR STRATEJİD326KASIM-ARALIK2017450-468NAZMİ ALGAN, ERİŞ BİLALOĞLU, ALİ ÇERKEZOĞLU, ONUR HAMZAOĞLU, GÜRAY KILIÇ, OSMAN ÖZTÜRK
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNASMANI: CEPTEN DEVLETE, DEVLETTEN PATRONA

 • FINANCING OF HEALTH SERVICES UNDER AKP FROM POCKET TO STATE, FROM STATE TO BOSSES

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 443-449
 • Onur HAMZAOĞLU
financing of health services under akp from pocket to state, from state to bossesakp’li yıllarda sağlık hizmetlerinin finasmanı: cepten devlete, devletten patronad326kasım-aralık2017443-449onur hamzaoğlu FİNANCİNG OF HEALTH SERVİCES UNDER AKP FROM POCKET TO STATE, FROM STATE TO BOSSESAKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNASMANI: CEPTEN DEVLETE, DEVLETTEN PATRONAD326KASIM-ARALIK2017443-449ONUR HAMZAOĞLU
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA ŞİDDET

 • VIOLENCE IN HEALTHCARE

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 436-442
 • Raşit TÜKEL
violence in healthcaresağlıkta şiddetd326kasım-aralık2017436-442raşit tükel VİOLENCE İN HEALTHCARESAĞLIKTA ŞİDDETD326KASIM-ARALIK2017436-442RAŞİT TÜKEL
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİ: ONBEŞ YILDA (2002-2017) NELER DEĞİŞTİ?

 • MEDICAL EDUCATION IN TURKEY: WHAT HAS CHANGED IN FIFTEEN YEARS (2002-2017)

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 432-435
 • İskender SAYEK
medical education in turkey: what has changed in fifteen years (2002-2017)türkiye’de tıp eğitimi: onbeş yılda (2002-2017) neler değişti?d326kasım-aralık2017432-435iskender sayek MEDİCAL EDUCATİON İN TURKEY: WHAT HAS CHANGED İN FİFTEEN YEARS (2002-2017)TÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİ: ONBEŞ YILDA (2002-2017) NELER DEĞİŞTİ?D326KASIM-ARALIK2017432-435İSKENDER SAYEK
Dosya Gözlem ve Görüşler

RIZAYLA VEYA ZORLA: ŞEHİR HASTANELERİ

 • CITY HOSPITALS: EITHER ON CONSENT OR BY FORCE

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 427-431
 • Özgür ERBAŞ
city hospitals: either on consent or by forcerızayla veya zorla: şehir hastanelerid326kasım-aralık2017427-431özgür erbaş CİTY HOSPİTALS: EİTHER ON CONSENT OR BY FORCERIZAYLA VEYA ZORLA: ŞEHİR HASTANELERİD326KASIM-ARALIK2017427-431ÖZGÜR ERBAŞ
Dosya-Derleme

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE 15 YILLIK DÖNÜŞÜM

 • 15 YEARS OF TRANSFORMATION IN MINISTRY OF HEALTH HOSPITALS

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 422-426
 • Bayazıt İLHAN
15 years of transformation in ministry of health hospitalssağlık bakanlığı hastanelerinde 15 yıllık dönüşümd326kasım-aralık2017422-426bayazıt ilhan 15 YEARS OF TRANSFORMATİON İN MİNİSTRY OF HEALTH HOSPİTALSSAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE 15 YILLIK DÖNÜŞÜMD326KASIM-ARALIK2017422-426BAYAZIT İLHAN
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU: 2002-2017

 • STATE OF MATERNAL AND CHILD HEALTH SERVICES IN TURKEY: 2002-2017

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 410-421
 • Muzaff er ESKİOCAK
state of maternal and child health services in turkey: 2002-2017türkiye’de ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinin durumu: 2002-2017d326kasım-aralık2017410-421muzaff er eskiocak STATE OF MATERNAL AND CHİLD HEALTH SERVİCES İN TURKEY: 2002-2017TÜRKİYE’DE ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU: 2002-2017D326KASIM-ARALIK2017410-421MUZAFF ER ESKİOCAK
Derleme

SAĞLIK “REFORMU” : NEREDEN NEREYE?

 • HEALTH “REFORM”: WHERE IS IT HEADING FOR?

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 403-409
 • Osman ÖZTÜRK
health “reform”: where is it heading for?sağlık “reformu” : nereden nereye?d326kasım-aralık2017403-409osman öztürk HEALTH “REFORM”: WHERE İS İT HEADİNG FOR?SAĞLIK “REFORMU” : NEREDEN NEREYE?D326KASIM-ARALIK2017403-409OSMAN ÖZTÜRK
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 401-402
hakem kurulu’ndand326kasım-aralık2017401-402 HAKEM KURULU’NDAND326KASIM-ARALIK2017401-402
Dosya-Derleme

SAĞLIK EMEK GÜCÜNÜN AKP İLE GEÇEN 15 YILI

 • HEALTH LABOUR FORCE’S 15 YEARS WITH AKP

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 381-400
 • Özlem ÖZKAN
health labour force’s 15 years with akpsağlık emek gücünün akp ile geçen 15 yılıd325eylül-ekim2017381-400özlem özkan HEALTH LABOUR FORCE’S 15 YEARS WİTH AKPSAĞLIK EMEK GÜCÜNÜN AKP İLE GEÇEN 15 YILID325EYLÜL-EKİM2017381-400ÖZLEM ÖZKAN
Dosya-Derleme

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI SON 15 YILDA NASIL “DÖNÜŞTÜ”

 • HOW OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH POLICIES “TRANSFORMED” WITHIN THE LAST 15 YEARS

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 376-380
 • Celal EMİROĞLU
how occupational safety and health policies “transformed” within the last 15 yearsişçi sağlığı ve güvenliği politikaları son 15 yılda nasıl “dönüştü”d325eylül-ekim2017376-380celal emiroğlu HOW OCCUPATİONAL SAFETY AND HEALTH POLİCİES “TRANSFORMED” WİTHİN THE LAST 15 YEARSİŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI SON 15 YILDA NASIL “DÖNÜŞTÜ”D325EYLÜL-EKİM2017376-380CELAL EMİROĞLU
Dosya-Derleme

AKP VE TÜRKİYE’DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN BAŞKALAŞMA ÖYKÜSÜ

 • JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY AND THE METAMORPHOSIS OF PRIMARY CARE SERVICES IN TURKEY

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 361-375
 • Zeliha Aslı ÖCEK
justice and development party and the metamorphosis of primary care services in turkeyakp ve türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetlerinin başkalaşma öyküsüd325eylül-ekim2017361-375zeliha aslı öcek JUSTİCE AND DEVELOPMENT PARTY AND THE METAMORPHOSİS OF PRİMARY CARE SERVİCES İN TURKEYAKP VE TÜRKİYE’DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN BAŞKALAŞMA ÖYKÜSÜD325EYLÜL-EKİM2017361-375ZELİHA ASLI ÖCEK
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA ÇALIŞMA YAŞAMI: SERMAYEYE CENNET, EMEĞE CEHENNEM

 • WORKING LIFE IN AKP YEARS: HEAVEN FOR CAPITAL, HELL FOR WORKERS

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 341-360
 • İrfan KAYGISIZ
working life in akp years: heaven for capital, hell for workersakp’li yıllarda çalışma yaşamı: sermayeye cennet, emeğe cehennemd325eylül-ekim2017341-360irfan kaygısız WORKİNG LİFE İN AKP YEARS: HEAVEN FOR CAPİTAL, HELL FOR WORKERSAKP’Lİ YILLARDA ÇALIŞMA YAŞAMI: SERMAYEYE CENNET, EMEĞE CEHENNEMD325EYLÜL-EKİM2017341-360İRFAN KAYGISIZ
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA TÜRKİYE EKONOMİSİ: COŞKU, DURGUNLUK VE TASFİYE EĞİLİMLERİYLE SALINIM

 • THE TURKISH ECONOMY UNDER JDP YEARS: OSCILLATION UNDER EUPHORIA, STAGNATION AND DESTRUCTION TENDENCIES

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 328-340
 • Ekin DEĞİRMENCİ, Elif KARAÇİMEN, Ahmet Haşim KÖSE
the turkish economy under jdp years: oscillation under euphoria, stagnation and destruction tendenciesakp’li yıllarda türkiye ekonomisi: coşku, durgunluk ve tasfiye eğilimleriyle salınımd325eylül-ekim2017328-340ekin değirmenci, elif karaçimen, ahmet haşim köse THE TURKİSH ECONOMY UNDER JDP YEARS: OSCİLLATİON UNDER EUPHORİA, STAGNATİON AND DESTRUCTİON TENDENCİESAKP’Lİ YILLARDA TÜRKİYE EKONOMİSİ: COŞKU, DURGUNLUK VE TASFİYE EĞİLİMLERİYLE SALINIMD325EYLÜL-EKİM2017328-340EKİN DEĞİRMENCİ, ELİF KARAÇİMEN, AHMET HAŞİM KÖSE
Dosya Gözlem ve Görüşler

ON BEŞ YILIN BİLANÇOSU: ÇELİŞKİLER YUMAĞI

 • BALANCE SHEET OF 15 YEARS: BALL OF CONTRASTS

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 325-327
 • Metin ÇULHAOĞLU
balance sheet of 15 years: ball of contrastson beş yılın bilançosu: çelişkiler yumağıd325eylül-ekim2017325-327metin çulhaoğlu BALANCE SHEET OF 15 YEARS: BALL OF CONTRASTSON BEŞ YILIN BİLANÇOSU: ÇELİŞKİLER YUMAĞID325EYLÜL-EKİM2017325-327METİN ÇULHAOĞLU
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

AKP’Lİ 15 YILIN BİLANÇOSU

 • BALANCE SHEET OF THE LAST 15 YEARS WITH AKP

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 323-324
 • Osman ÖZTÜRK, Onur HAMZAOĞLU
balance sheet of the last 15 years wıth akpakp’li 15 yılın bilançosud325eylül-ekim2017323-324osman öztürk, onur hamzaoğlu BALANCE SHEET OF THE LAST 15 YEARS WITH AKPAKP’Lİ 15 YILIN BİLANÇOSUD325EYLÜL-EKİM2017323-324OSMAN ÖZTÜRK, ONUR HAMZAOĞLU
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 321-322
hakem kurulu’ndand325eylül-ekim2017321-322 HAKEM KURULU’NDAND325EYLÜL-EKİM2017321-322
Derleme

TIBBİ ANTROPOLOJİ NİÇİN ÖNEMLİDİR?

 • WHY DOES MEDICAL ANTHROPOLOGY MATTER?

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 316-320
 • Başak CAN
why does medical anthropology matter?tıbbi antropoloji niçin önemlidir?d324temmuz-ağustos2017316-320başak can WHY DOES MEDİCAL ANTHROPOLOGY MATTER?TIBBİ ANTROPOLOJİ NİÇİN ÖNEMLİDİR?D324TEMMUZ-AĞUSTOS2017316-320BAŞAK CAN
Araştırma

HASTANE ENFEKSİYONLARINA SOSYOMEDİKOJENİK YAKLAŞIM: MEDİKAL ANTROPOLOJİK BİR ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

 • SOCIOMEDICOGENIC APPROACH TO HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS:RESULTS OF A MEDICAL ANTHROPOLOGICAL RESEARCH

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 308-315
 • Serhat ERDAL, İzzet DUYAR
sociomedicogenic approach to hospital-acquired ınfections:results of a medical anthropological researchhastane enfeksiyonlarına sosyomedikojenik yaklaşım: medikal antropolojik bir araştırmanın sonuçlarıd324temmuz-ağustos2017308-315serhat erdal, izzet duyar SOCİOMEDİCOGENİC APPROACH TO HOSPİTAL-ACQUİRED INFECTİONS:RESULTS OF A MEDİCAL ANTHROPOLOGİCAL RESEARCHHASTANE ENFEKSİYONLARINA SOSYOMEDİKOJENİK YAKLAŞIM: MEDİKAL ANTROPOLOJİK BİR ARAŞTIRMANIN SONUÇLARID324TEMMUZ-AĞUSTOS2017308-315SERHAT ERDAL, İZZET DUYAR
Derleme

TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ TARİHSEL SEYRİ: BETİMLEYİCİ BİR DEĞERLENDİRME

 • HISTORICAL TRAJECTORY OF PUBLIC HEALTH EXPENDITURES IN TURKEY: A DESCRIPTIVE ANALYSIS

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 295-307
 • Volkan YILMAZ, Nurhan YENTÜRK
historical trajectory of public health expenditures in turkey: a descriptive analysistürkiye’de kamu sağlık harcamalarının tarihsel seyri: betimleyici bir değerlendirmed324temmuz-ağustos2017295-307volkan yılmaz, nurhan yentürk HİSTORİCAL TRAJECTORY OF PUBLİC HEALTH EXPENDİTURES İN TURKEY: A DESCRİPTİVE ANALYSİSTÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ TARİHSEL SEYRİ: BETİMLEYİCİ BİR DEĞERLENDİRMED324TEMMUZ-AĞUSTOS2017295-307VOLKAN YILMAZ, NURHAN YENTÜRK
Derleme

TÜRKİYE’DE GİZLENEN BEBEK ÖLÜMLERİ VE BÖLGELERARASI EŞİTSİZLİKLER

 • HIDDEN MORTALITY AMONG THE INFANTS AND THE REGIONAL INEQUALITIES IN TURKEY

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 288-294
 • Onur HAMZAOĞLU
hidden mortality among the ınfants and the regional ınequalities in turkeytürkiye’de gizlenen bebek ölümleri ve bölgelerarası eşitsizliklerd324temmuz-ağustos2017288-294onur hamzaoğlu HİDDEN MORTALİTY AMONG THE INFANTS AND THE REGİONAL INEQUALİTİES İN TURKEYTÜRKİYE’DE GİZLENEN BEBEK ÖLÜMLERİ VE BÖLGELERARASI EŞİTSİZLİKLERD324TEMMUZ-AĞUSTOS2017288-294ONUR HAMZAOĞLU
Dosya-Derleme

SAĞLIK TURİZMİ KANUN TASLAĞI VE MEVZUATI

 • MEDICAL TOURISM DRAFT LAW AND LEGISLATION

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 282-287
 • Özgür ERBAŞ
medical tourism draft law and legislationsağlık turizmi kanun taslağı ve mevzuatıd324temmuz-ağustos2017282-287özgür erbaş MEDİCAL TOURİSM DRAFT LAW AND LEGİSLATİONSAĞLIK TURİZMİ KANUN TASLAĞI VE MEVZUATID324TEMMUZ-AĞUSTOS2017282-287ÖZGÜR ERBAŞ
Dosya-Derleme

SAĞLIK TURİZMİ, ŞEHİR HASTANELERİ VE SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİ

 • MEDICAL TOURISM, CITY HOSPITA LS AND FREE HEALTHCARE ZONES

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 275-281
 • Ebru BASA
medical tourism, city hospita ls and free healthcare zonessağlık turizmi, şehir hastaneleri ve sağlık serbest bölgelerid324temmuz-ağustos2017275-281ebru basa MEDİCAL TOURİSM, CİTY HOSPİTA LS AND FREE HEALTHCARE ZONESSAĞLIK TURİZMİ, ŞEHİR HASTANELERİ VE SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİD324TEMMUZ-AĞUSTOS2017275-281EBRU BASA
Dosya-Derleme

SAĞLIK TURİZMİNDE YÖNETİŞİM MANTIĞI VE KÖRFEZ ÜLKELERİ

 • GOVERNANCE LOGIC IN MEDICAL TOURISM AND THE GULF COUNTRIES

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 266-274
 • Kansu YILDIRIM
governance logic in medical tourism and the gulf countriessağlık turizminde yönetişim mantığı ve körfez ülkelerid324temmuz-ağustos2017266-274kansu yıldırım GOVERNANCE LOGİC İN MEDİCAL TOURİSM AND THE GULF COUNTRİESSAĞLIK TURİZMİNDE YÖNETİŞİM MANTIĞI VE KÖRFEZ ÜLKELERİD324TEMMUZ-AĞUSTOS2017266-274KANSU YILDIRIM
Dosya-Derleme

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ULUSÖTESİ TAŞERONLAŞTIRILMASI: TIBBİ TURİZM

 • TRANSNATIONAL SUBCONTRACTING OF HE ALTH CARE SERVICES: MEDICAL TOURISM

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 254-265
 • Aslı DAVAS
transnational subcontracting of he alth care services: medical tourismsağlık hizmetlerinin ulusötesi taşeronlaştırılması: tıbbi turizmd324temmuz-ağustos2017254-265aslı davas TRANSNATİONAL SUBCONTRACTİNG OF HE ALTH CARE SERVİCES: MEDİCAL TOURİSMSAĞLIK HİZMETLERİNİN ULUSÖTESİ TAŞERONLAŞTIRILMASI: TIBBİ TURİZMD324TEMMUZ-AĞUSTOS2017254-265ASLI DAVAS
Dosya-Derleme

KÜRESEL KAPİTALİZMİN TIBBA DOKUNUŞU: SAĞLIK TURİZMİ

 • TOUCH OF GLOBAL CAPITALISM TO MEDICINE: HEALTH TOURISM

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 245-253
 • Melike YAVUZ
touch of global capitalism to medicine: health tourismküresel kapitalizmin tıbba dokunuşu: sağlık turizmid324temmuz-ağustos2017245-253melike yavuz TOUCH OF GLOBAL CAPİTALİSM TO MEDİCİNE: HEALTH TOURİSMKÜRESEL KAPİTALİZMİN TIBBA DOKUNUŞU: SAĞLIK TURİZMİD324TEMMUZ-AĞUSTOS2017245-253MELİKE YAVUZ
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

SAĞLIK TURİZMİ

 • HEALTH TOURISM

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 243-244
 • Cavit Işık YAVUZ
health tourismsağlık turizmid324temmuz-ağustos2017243-244cavit ışık yavuz HEALTH TOURİSMSAĞLIK TURİZMİD324TEMMUZ-AĞUSTOS2017243-244CAVİT IŞIK YAVUZ
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 241-242
hakem kurulu’ndand324temmuz-ağustos2017241-242 HAKEM KURULU’NDAND324TEMMUZ-AĞUSTOS2017241-242
Dosya-Derleme

ÖZDEŞLİKLER FARKLILIKLAR VE ÖZGÜNLÜKLER: SINIF MÜCADELELERİ VS. ÇEVRE MÜCADELELERİ

 • IDENTICALNESS DIVERSITIES AND TYPICALNESS: CLASS WARFARE VS. STRUGGLES FOR NATURE

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 236-240
 • Gaye YILMAZ
ıdenticalness diversities and typicalness: class warfare vs. struggles for natureözdeşlikler farklılıklar ve özgünlükler: sınıf mücadeleleri vs. çevre mücadelelerid323mayıs-haziran2017236-240gaye yılmaz IDENTİCALNESS DİVERSİTİES AND TYPİCALNESS: CLASS WARFARE VS. STRUGGLES FOR NATUREÖZDEŞLİKLER FARKLILIKLAR VE ÖZGÜNLÜKLER: SINIF MÜCADELELERİ VS. ÇEVRE MÜCADELELERİD323MAYIS-HAZİRAN2017236-240GAYE YILMAZ
Dosya Gözlem ve Görüşler

TOHUMLAR CANLIDIR YAŞARLAR

 • SEEDS ARE ALIVE, THEY LIVE

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 228-235
 • Abdullah AYSU
seeds are alive, they livetohumlar canlıdır yaşarlard323mayıs-haziran2017228-235abdullah aysu SEEDS ARE ALİVE, THEY LİVETOHUMLAR CANLIDIR YAŞARLARD323MAYIS-HAZİRAN2017228-235ABDULLAH AYSU
Dosya-Derleme

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TEMİZ HAVA İÇİN MÜCADELE

 • THE STRUGGLE FOR CLEAN AIR IN TURKEY AND IN THE WORLD

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 219-227
 • Gamze VAROL SARAÇOĞLU, Çiğdem ÇAĞLAYAN
the struggle for clean air in turkey and in the worlddünyada ve türkiye’de temiz hava için mücadeled323mayıs-haziran2017219-227gamze varol saraçoğlu, çiğdem çağlayan THE STRUGGLE FOR CLEAN AİR İN TURKEY AND İN THE WORLDDÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TEMİZ HAVA İÇİN MÜCADELED323MAYIS-HAZİRAN2017219-227GAMZE VAROL SARAÇOĞLU, ÇİĞDEM ÇAĞLAYAN
Dosya Gözlem ve Görüşler

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİNE KARŞI MÜCADELE

 • THE STRUGGLE AGAINST WIND POWER PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 214-218
 • İpar BUĞRA
the struggle against wind power plants in the world and turkeydünyada ve türkiye’de rüzgâr enerji santrallerine karşı mücadeled323mayıs-haziran2017214-218ipar buğra THE STRUGGLE AGAİNST WİND POWER PLANTS İN THE WORLD AND TURKEYDÜNYADA VE TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİNE KARŞI MÜCADELED323MAYIS-HAZİRAN2017214-218İPAR BUĞRA
Dosya Gözlem ve Görüşler

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ORMAN İÇİN MÜCADELE

 • STRUGGLE FOR FORESTS IN THE WORLD AND IN TURKEY

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 203-213
 • Salih USTA
struggle for forests in the world and in turkeydünyada ve türkiye’de orman için mücadeled323mayıs-haziran2017203-213salih usta STRUGGLE FOR FORESTS İN THE WORLD AND İN TURKEYDÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ORMAN İÇİN MÜCADELED323MAYIS-HAZİRAN2017203-213SALİH USTA
Dosya Gözlem ve Görüşler

NASIL YAPMALI ? GEÇİM ARAÇLARINA ULAŞMA İYİ YAŞAMA VE KENT HAKKI

 • HOW TO DO IT? ACCESS TO MEANS OF SUBSISTENCE FAIR LIVING AND RIGHT TO THE CITY

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 193-202
 • Fevzi ÖZLÜER
how to do it? access to means of subsistence fair living and right to the citynasıl yapmalı ? geçim araçlarına ulaşma iyi yaşama ve kent hakkıd323mayıs-haziran2017193-202fevzi özlüer HOW TO DO İT? ACCESS TO MEANS OF SUBSİSTENCE FAİR LİVİNG AND RİGHT TO THE CİTYNASIL YAPMALI ? GEÇİM ARAÇLARINA ULAŞMA İYİ YAŞAMA VE KENT HAKKID323MAYIS-HAZİRAN2017193-202FEVZİ ÖZLÜER
Dosya-Derleme

DERENİN DERDİ: HES KARŞITI MÜCADELENİN İMKÂN VE SINIRLARI

 • PROBLEM OF THE CREEK: POSSIBILITIES AND LIMITS OF ANTI-HEPP STRUGGLE

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 187-192
 • Sinan ERENSÜ
problem of the creek: possibilities and limits of anti-hepp strugglederenin derdi: hes karşıtı mücadelenin imkân ve sınırlarıd323mayıs-haziran2017187-192sinan erensü PROBLEM OF THE CREEK: POSSİBİLİTİES AND LİMİTS OF ANTİ-HEPP STRUGGLEDERENİN DERDİ: HES KARŞITI MÜCADELENİN İMKÂN VE SINIRLARID323MAYIS-HAZİRAN2017187-192SİNAN ERENSÜ
Dosya-Derleme

BİR MÜŞTEREK OLARAK SUYU SAVUNMAK: DİRENİŞE KUŞBAKIŞI BİR BAKIŞ

 • DEFENDING WATER AS ONE OF THE COMMONS: A PANAROMIC VIEW OF THE RESISTANCE

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 181-186
 • Ömür KURT
defending water as one of the commons: a panaromic view of the resistancebir müşterek olarak suyu savunmak: direnişe kuşbakışı bir bakışd323mayıs-haziran2017181-186ömür kurt DEFENDİNG WATER AS ONE OF THE COMMONS: A PANAROMİC VİEW OF THE RESİSTANCEBİR MÜŞTEREK OLARAK SUYU SAVUNMAK: DİRENİŞE KUŞBAKIŞI BİR BAKIŞD323MAYIS-HAZİRAN2017181-186ÖMÜR KURT
Dosya Gözlem ve Görüşler

NÜKLEER KARŞITI MÜCADELENİN KISA TARİHİ

 • A BRIEF HISTORY OF ANTI-NUCLEAR MOVEMENT

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 177-180
 • Yılmaz KİLİM
a brief history of anti-nuclear movementnükleer karşıtı mücadelenin kısa tarihid323mayıs-haziran2017177-180yılmaz kilim A BRİEF HİSTORY OF ANTİ-NUCLEAR MOVEMENTNÜKLEER KARŞITI MÜCADELENİN KISA TARİHİD323MAYIS-HAZİRAN2017177-180YILMAZ KİLİM
Dosya-Derleme

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERE KARŞI MÜCADELELERDEN ÖRNEKLER

 • THE EXAMPLES OF THE STRUGGLES AGAINST COAL-FIRED THERMAL POWER PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 168-176
 • Kayıhan PALA
the examples of the struggles against coal-fired thermal power plants in the world and turkeydünyada ve türkiye’de kömürlü termik santrallere karşı mücadelelerden örneklerd323mayıs-haziran2017168-176kayıhan pala THE EXAMPLES OF THE STRUGGLES AGAİNST COAL-FİRED THERMAL POWER PLANTS İN THE WORLD AND TURKEYDÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERE KARŞI MÜCADELELERDEN ÖRNEKLERD323MAYIS-HAZİRAN2017168-176KAYIHAN PALA
Dosya-Derleme

ÖZEL MÜLKİYET: DOĞANIN VE İNSANLIĞIN YOK EDİLİŞİ

 • PRIVATE PROPERTY: DESTRUCTION OF THE NATURE AND THE HUMANITY

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 165-167
 • Onur HAMZAOĞLU
private property: destruction of the nature and the humanityözel mülkiyet: doğanın ve insanlığın yok edilişid323mayıs-haziran2017165-167onur hamzaoğlu PRİVATE PROPERTY: DESTRUCTİON OF THE NATURE AND THE HUMANİTYÖZEL MÜLKİYET: DOĞANIN VE İNSANLIĞIN YOK EDİLİŞİD323MAYIS-HAZİRAN2017165-167ONUR HAMZAOĞLU
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

DOĞA İÇİN MÜCADELE

 • STRUGGLE FOR NATURE

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 163-164
 • Gaye YILMAZ, Onur HAMZAOĞLU
struggle for naturedoğa için mücadeled323mayıs-haziran2017163-164gaye yılmaz, onur hamzaoğlu STRUGGLE FOR NATUREDOĞA İÇİN MÜCADELED323MAYIS-HAZİRAN2017163-164GAYE YILMAZ, ONUR HAMZAOĞLU
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 161-162
hakem kurulu’ndand323mayıs-haziran2017161-162 HAKEM KURULU’NDAND323MAYIS-HAZİRAN2017161-162
Dosya-Derleme

MEDYADA YAŞLANMA KARŞITI SÖYLEM VE YAŞLILIĞIN TEMSİLİ

 • REPRESENTATION OF AGING AND ANTI-AGING DISCOURSE IN MEDIA

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 152-160
 • Nilüfer KORKMAZ YAYLAGÜL, Selda BULUT
representation of aging and anti-aging discourse in mediamedyada yaşlanma karşıtı söylem ve yaşlılığın temsilid322mart-nisan2017152-160nilüfer korkmaz yaylagül, selda bulut REPRESENTATİON OF AGİNG AND ANTİ-AGİNG DİSCOURSE İN MEDİAMEDYADA YAŞLANMA KARŞITI SÖYLEM VE YAŞLILIĞIN TEMSİLİD322MART-NİSAN2017152-160NİLÜFER KORKMAZ YAYLAGÜL, SELDA BULUT
Dosya-Derleme

DOKTOR KORKUSU

 • THE FEAR OF DOCTORS

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 149-151
 • İlker KÜÇÜKPARLAK
the fear of doctorsdoktor korkusud322mart-nisan2017149-151ilker küçükparlak THE FEAR OF DOCTORSDOKTOR KORKUSUD322MART-NİSAN2017149-151İLKER KÜÇÜKPARLAK
Dosya-Derleme

KADINA KARŞI ŞİDDET VE KORKU

 • VIOLENCE AGAINST WOMAN AND FEAR

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 141-148
 • Suzan SANER
violence against woman and fearkadına karşı şiddet ve korkud322mart-nisan2017141-148suzan saner VİOLENCE AGAİNST WOMAN AND FEARKADINA KARŞI ŞİDDET VE KORKUD322MART-NİSAN2017141-148SUZAN SANER
Dosya-Derleme

AKADEMİSYEN KADINLARIN KORKULARI

 • FEARS OF ACADEMICIAN WOMEN

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 128-140
 • Gökçe ZEYBEK KABAKCI
fears of academician womenakademisyen kadınların korkularıd322mart-nisan2017128-140gökçe zeybek kabakcı FEARS OF ACADEMİCİAN WOMENAKADEMİSYEN KADINLARIN KORKULARID322MART-NİSAN2017128-140GÖKÇE ZEYBEK KABAKCI
Dosya-Derleme

KORKU REJİMLERİNDE DİRENİŞİN İMKÂNI

 • THE OPPORTUNITY FOR RESISTANCE UNDER THE REGIMES OF FEAR

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 123-127
 • İnan GÜNDOĞDU
the opportunity for resistance under the regimes of fearkorku rejimlerinde direnişin imkânıd322mart-nisan2017123-127inan gündoğdu THE OPPORTUNİTY FOR RESİSTANCE UNDER THE REGİMES OF FEARKORKU REJİMLERİNDE DİRENİŞİN İMKÂNID322MART-NİSAN2017123-127İNAN GÜNDOĞDU
Dosya-Derleme

KORKUDAN ÖZGÜR OLMAK

 • FREEDOM FROM FEAR

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 119-122
 • Kerem ALTIPARMAK
freedom from fearkorkudan özgür olmakd322mart-nisan2017119-122kerem altıparmak FREEDOM FROM FEARKORKUDAN ÖZGÜR OLMAKD322MART-NİSAN2017119-122KEREM ALTIPARMAK
Dosya-Derleme

BİR İKTİDAR ARACI OLARAK KORKU

 • THE FEAR AS AN INSTRUMENT OF POWER

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 113-118
 • Sibel ÖZBUDUN
the fear as an ınstrument of powerbir iktidar aracı olarak korkud322mart-nisan2017113-118sibel özbudun THE FEAR AS AN INSTRUMENT OF POWERBİR İKTİDAR ARACI OLARAK KORKUD322MART-NİSAN2017113-118SİBEL ÖZBUDUN
Dosya-Derleme

HEP DİKEN ÜSTÜNDE: KAYGI VE TÜRKİYE

 • ALWAYS ON TENTERHOOKS: TURKEY AND ANXIETY

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 108-112
 • Berkant SAĞIR, Tolga BİNBAY
always on tenterhooks: turkey and anxietyhep diken üstünde: kaygı ve türkiyed322mart-nisan2017108-112berkant sağır, tolga binbay ALWAYS ON TENTERHOOKS: TURKEY AND ANXİETYHEP DİKEN ÜSTÜNDE: KAYGI VE TÜRKİYED322MART-NİSAN2017108-112BERKANT SAĞIR, TOLGA BİNBAY
Dosya-Derleme

KORKU TOPLUMUNDA ŞİDDETİ “İZLEMEK”: PSİKO-ANTROPOLOJİK BİR TAHLİL

 • WATCHING VIOLENCE IN FEAR SOCIETY: A PSYCHO-ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 95-107
 • Hülya DOĞAN
watching violence in fear society: a psycho-anthropological analysiskorku toplumunda şiddeti “izlemek”: psiko-antropolojik bir tahlil d322mart-nisan201795-107hülya doğan WATCHİNG VİOLENCE İN FEAR SOCİETY: A PSYCHO-ANTHROPOLOGİCAL ANALYSİSKORKU TOPLUMUNDA ŞİDDETİ “İZLEMEK”: PSİKO-ANTROPOLOJİK BİR TAHLİL D322MART-NİSAN201795-107HÜLYA DOĞAN
Dosya-Derleme

KORKUDAN KORKMAK

 • FEAR OF FEAR

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 85-94
 • M. İrem YILDIZ
fear of fearkorkudan korkmakd322mart-nisan201785-94m. irem yıldız FEAR OF FEARKORKUDAN KORKMAKD322MART-NİSAN201785-94M. İREM YILDIZ
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

KORKU

 • FEAR

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 83-84
 • M. İrem YILDIZ, Eriş BİLALOĞLU
fearkorkud322mart-nisan201783-84m. irem yıldız, eriş bilaloğlu FEARKORKUD322MART-NİSAN201783-84M. İREM YILDIZ, ERİŞ BİLALOĞLU
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 81-82
hakem kurulu’ndanhakem kurulu’ndand322mart-nisan201781-82 HAKEM KURULU’NDANHAKEM KURULU’NDAND322MART-NİSAN201781-82
Dosya-Belge

TIPTA UZMANLIK DERNEKLERİNİN GELENEKSEL VE ALTERNATİF TIP YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

 • THE OPINIONS OF THE MEDICAL SPECIALTY SOCIETIES REGARDING THE DRAFT REGULATION ON TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 62-80
 • TTB-UDEK
the opinions of the medical specialty societies regarding the draft regulation on traditional and alternative medicinetıpta uzmanlık derneklerinin geleneksel ve alternatif tıp yönetmeliği taslağı hakkındaki görüşlerid321ocak-şubat201762-80ttb-udek THE OPİNİONS OF THE MEDİCAL SPECİALTY SOCİETİES REGARDİNG THE DRAFT REGULATİON ON TRADİTİONAL AND ALTERNATİVE MEDİCİNETIPTA UZMANLIK DERNEKLERİNİN GELENEKSEL VE ALTERNATİF TIP YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİD321OCAK-ŞUBAT201762-80TTB-UDEK
Dosya-Belge

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN TTB TARAFINDAN AÇILAN DAVANIN BAŞVURU METNİ

 • THE APPLICATION TEXT FOR THE LEGAL ACTION BROUGHT BY TURKISH MEDICAL ASSOCIATION (TMA) AGAINST BY-LAW ON TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE PRACTICES

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 53-61
 • Türk Tabipleri Birliği
the application text for the legal action brought by turkish medical association (tma) against by-law on traditional and complementary medicine practicesgeleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğine ilişkin ttb tarafından açılan davanın başvuru metnid321ocak-şubat201753-61türk tabipleri birliği THE APPLİCATİON TEXT FOR THE LEGAL ACTİON BROUGHT BY TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON (TMA) AGAİNST BY-LAW ON TRADİTİONAL AND COMPLEMENTARY MEDİCİNE PRACTİCESGELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN TTB TARAFINDAN AÇILAN DAVANIN BAŞVURU METNİD321OCAK-ŞUBAT201753-61TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
Dosya-Belge

AVRUPALI HEKİMLER DAİMİ KOMİTESİ (CPME) TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF UYGULAMALAR ÜZERİNE TUTUM BELGESİ

 • STANDING COMMITTEE OF EUROPEAN DOCTORS (CPME) POSITION PAPER ON COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE TREATMENTS

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 51-52
 • Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi
standing committee of european doctors (cpme) position paper on complementary and alternative treatmentsavrupalı hekimler daimi komitesi (cpme) tamamlayıcı ve alternatif uygulamalar üzerine tutum belgesid321ocak-şubat201751-52avrupalı hekimler daimi komitesi STANDİNG COMMİTTEE OF EUROPEAN DOCTORS (CPME) POSİTİON PAPER ON COMPLEMENTARY AND ALTERNATİVE TREATMENTSAVRUPALI HEKİMLER DAİMİ KOMİTESİ (CPME) TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF UYGULAMALAR ÜZERİNE TUTUM BELGESİD321OCAK-ŞUBAT201751-52AVRUPALI HEKİMLER DAİMİ KOMİTESİ
Dosya-Derleme

ZİYA ÖZEL/ZAKKUM OLAYI: YAZIŞMALARDAN TTB VE MERKEZİ OTORİTE TUTUMU

 • THE CASE OF DR. ZIYA ÖZEL/OLEANDER (ZAKKUM): THE ATTITUDES OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION (TMA) AND CENTRAL AUTHORITY ON THE BASIS OF PAST CORRESPONDENCE

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 47-50
 • Eriş BİLALOĞLU
the case of dr. ziya özel/oleander (zakkum): the attitudes of turkish medical association (tma) and central authority on the basis of past correspondenceziya özel/zakkum olayı: yazışmalardan ttb ve merkezi otorite tutumud321ocak-şubat201747-50eriş bilaloğlu THE CASE OF DR. ZİYA ÖZEL/OLEANDER (ZAKKUM): THE ATTİTUDES OF TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON (TMA) AND CENTRAL AUTHORİTY ON THE BASİS OF PAST CORRESPONDENCEZİYA ÖZEL/ZAKKUM OLAYI: YAZIŞMALARDAN TTB VE MERKEZİ OTORİTE TUTUMUD321OCAK-ŞUBAT201747-50ERİŞ BİLALOĞLU
Dosya-Derleme

GERİCİLİĞİN KISKACINDA SAĞLIK

 • HEALTH TRAPPED BY RELIGIONIZATION

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 38-46
 • Hande ARPAT
health trapped by religionizationgericiliğin kıskacında sağlıkd321ocak-şubat201738-46hande arpat HEALTH TRAPPED BY RELİGİONİZATİONGERİCİLİĞİN KISKACINDA SAĞLIKD321OCAK-ŞUBAT201738-46HANDE ARPAT
Dosya-Derleme

HALK HEKİMLİĞİ VE TAMAMLAYICI ALTERNATİF TIP ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 • A REVIEW OF TRADITIONAL MEDICINE AND COMPLEMENTARY ALTERNATIVE MEDICINE

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 29-37
 • H. Hüseyin POLAT
a review of traditional medicine and complementary alternative medicinehalk hekimliği ve tamamlayıcı alternatif tıp üzerine bir değerlendirmed321ocak-şubat201729-37h. hüseyin polat A REVİEW OF TRADİTİONAL MEDİCİNE AND COMPLEMENTARY ALTERNATİVE MEDİCİNEHALK HEKİMLİĞİ VE TAMAMLAYICI ALTERNATİF TIP ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMED321OCAK-ŞUBAT201729-37H. HÜSEYİN POLAT
Dosya-Derleme

SAĞLIK ANTROPOLOJİSİ AÇISINDAN GELENEKSEL TEDAVİ UYGULAMALARI

 • TRADITIONAL MEDICINE PRACTICES FROM THE POINT OF HEALTH ANTHROPOLOGY

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 21-28
 • Nuran ELMACI
traditional medicine practices from the point of health anthropologysağlık antropolojisi açısından geleneksel tedavi uygulamalarıd321ocak-şubat201721-28nuran elmacı TRADİTİONAL MEDİCİNE PRACTİCES FROM THE POİNT OF HEALTH ANTHROPOLOGYSAĞLIK ANTROPOLOJİSİ AÇISINDAN GELENEKSEL TEDAVİ UYGULAMALARID321OCAK-ŞUBAT201721-28NURAN ELMACI
Dosya-Derleme

BİLİME KARŞI YALANCI BİLİM (PSEUDOBİLİM) ÖRNEĞİ: HOMEOPATİ

 • THE EXAMPLE OF PSEUDOSCIENCE VERSUS SCIENCE: HOMEOPATHY

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 18-20
 • Alper B. İSKİT
the example of pseudoscience versus science: homeopathy bilime karşı yalancı bilim (pseudobilim) örneği: homeopatid321ocak-şubat201718-20alper b. iskit THE EXAMPLE OF PSEUDOSCİENCE VERSUS SCİENCE: HOMEOPATHY BİLİME KARŞI YALANCI BİLİM (PSEUDOBİLİM) ÖRNEĞİ: HOMEOPATİD321OCAK-ŞUBAT201718-20ALPER B. İSKİT
Dosya-Derleme

MOLEKÜLDEN İLACA AMA BİTKİDEN NEREYE?

 • FROM MOLECULE TO DRUG, BUT WHERE TO FROM HERB?

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 14-17
 • Ersin YARIŞ
from molecule to drug, but where to from herb?molekülden ilaca ama bitkiden nereye?d321ocak-şubat201714-17ersin yarış FROM MOLECULE TO DRUG, BUT WHERE TO FROM HERB?MOLEKÜLDEN İLACA AMA BİTKİDEN NEREYE?D321OCAK-ŞUBAT201714-17ERSİN YARIŞ
Dosya-Derleme

HEKİMİN MODERN TIP DIŞI YÖNTEMLERE YAKLAŞIMI NASIL OLMALI?

 • HOW SHOULD PHYSICIANS’ APPROACH BE TO THE METHODS OUTSIDE MODERN MEDICINE?

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 9-13
 • M. Murat CİVANER
how should physicians’ approach be to the methods outside modern medicine?hekimin modern tıp dışı yöntemlere yaklaşımı nasıl olmalı?d321ocak-şubat20179-13m. murat civaner HOW SHOULD PHYSİCİANS’ APPROACH BE TO THE METHODS OUTSİDE MODERN MEDİCİNE?HEKİMİN MODERN TIP DIŞI YÖNTEMLERE YAKLAŞIMI NASIL OLMALI?D321OCAK-ŞUBAT20179-13M. MURAT CİVANER
Dosya Gözlem ve Görüşler

GERİCİLİK DÖNEMİNDE TIBBA “ALTERNATİF” DAYATMASI

 • FORCING “ALTERNATIVE” ON MEDICINE IN THE PERIOD OF REACTIONISM

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 5-8
 • İlker BELEK
forcing “alternative” on medicine in the period of reactionismgericilik döneminde tıbba “alternatif” dayatmasıd321ocak-şubat20175-8ilker belek FORCİNG “ALTERNATİVE” ON MEDİCİNE İN THE PERİOD OF REACTİONİSMGERİCİLİK DÖNEMİNDE TIBBA “ALTERNATİF” DAYATMASID321OCAK-ŞUBAT20175-8İLKER BELEK
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

GELENEKSEL TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI

 • TRADITIONAL, COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE PRACTICES

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 3-4
 • Osman ÖZTÜRK, Nilay ETİLER, M. Murat CİVANER
traditional, complementary and alternative medicine practicesgeleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarıd321ocak-şubat20173-4osman öztürk, nilay etiler, m. murat civaner TRADİTİONAL, COMPLEMENTARY AND ALTERNATİVE MEDİCİNE PRACTİCESGELENEKSEL TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARID321OCAK-ŞUBAT20173-4OSMAN ÖZTÜRK, NİLAY ETİLER, M. MURAT CİVANER
HAKEM KURULU’NDAN

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 2-3
hakem kurulu’ndand321ocak-şubat20172-3 HAKEM KURULU’NDAND321OCAK-ŞUBAT20172-3
TTB Raporu

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 20 TEMMUZ 2015 SONRASI ÇATIŞMA DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

 • RAPID ASSESSMENT ON THE STATE OF HEALTH SERVICES IN SOUTH-EASTERN AND EASTERN ANATOLIA DURING CLASHES BREAKING OUT AFTER JULY 20TH

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 310-320
rapid assessment on the state of health services in south-eastern and eastern anatolia during clashes breaking out after july 20thgüneydoğu ve doğu anadolu bölgesinde 20 temmuz 2015 sonrası çatışma döneminde sağlık hizmetleri hızlı değerlendirme araştırmasıd304temmuz-ağustos2015310-320 RAPİD ASSESSMENT ON THE STATE OF HEALTH SERVİCES İN SOUTH-EASTERN AND EASTERN ANATOLİA DURİNG CLASHES BREAKİNG OUT AFTER JULY 20THGÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 20 TEMMUZ 2015 SONRASI ÇATIŞMA DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASID304TEMMUZ-AĞUSTOS2015310-320
TTB Raporu

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”

 • TURKISH MEDICAL ASSOCIATION PUBLIC HEALTH BRANCH REPORT ON THE 26. MOBILE TRAINING SEMINAR: “WORKERS’ HEALTH, HEALTH SERVICES AND WORK ACCIDENTS”

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 296-309
 • TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”
turkish medical association public health branch report on the 26. mobile training seminar: “workers’ health, health services and work accidents”ttb halk sağlığı kolu 26. gezici eğitim semineri raporu “çalışan sağlığı, sağlık hizmetleri ve iş kazaları”d304temmuz-ağustos2015296-309ttb halk sağlığı kolu 26. gezici eğitim semineri raporu “çalışan sağlığı, sağlık hizmetleri ve iş kazaları” TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON PUBLİC HEALTH BRANCH REPORT ON THE 26. MOBİLE TRAİNİNG SEMİNAR: “WORKERS’ HEALTH, HEALTH SERVİCES AND WORK ACCİDENTS”TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”D304TEMMUZ-AĞUSTOS2015296-309TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”
Dosya Gözlem ve Görüşler

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE ÜCRETLENDİRME

 • FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATION IN THE PRIVATE HEALTH SECTOR

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 290-295
 • Kemal ÖZAY
forms of employment and remuneration in the private health sectorözel sağlık sektöründe çalışma biçimleri ve ücretlendirmed304temmuz-ağustos2015290-295kemal özay FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATİON İN THE PRİVATE HEALTH SECTORÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE ÜCRETLENDİRMED304TEMMUZ-AĞUSTOS2015290-295KEMAL ÖZAY
Dosya-Derleme

PİYASACI SAĞLIK ORTAMINDA ÜCRETLENDİRME VE İSTİHDAM

 • REMUNERATION AD EMPLOYMENT IN MARKET-ORIENTED HEALTH ENVIRONMENTS

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 285-289
 • İlker BELEK
remuneration ad employment in market-oriented health environmentspiyasacı sağlık ortamında ücretlendirme ve istihdamd304temmuz-ağustos2015285-289ilker belek REMUNERATİON AD EMPLOYMENT İN MARKET-ORİENTED HEALTH ENVİRONMENTSPİYASACI SAĞLIK ORTAMINDA ÜCRETLENDİRME VE İSTİHDAMD304TEMMUZ-AĞUSTOS2015285-289İLKER BELEK
Dosya-Derleme

EMEK GÜCÜ ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK SAĞLIK: DİSİPLİNLER ARASI BİR İZAH

 • HEALTH AS A FACTOR IN REPRODUCING LABOUR POWER: AN INTERDISCIPLINARY ACCOUNT

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 268-284
 • Hakan TÜZÜN
health as a factor ın reproducing labour power: an ınterdisciplinary accountemek gücü üretim faktörü olarak sağlık: disiplinler arası bir izahd304temmuz-ağustos2015268-284hakan tüzün HEALTH AS A FACTOR IN REPRODUCİNG LABOUR POWER: AN INTERDİSCİPLİNARY ACCOUNTEMEK GÜCÜ ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK SAĞLIK: DİSİPLİNLER ARASI BİR İZAHD304TEMMUZ-AĞUSTOS2015268-284HAKAN TÜZÜN
Dosya-Derleme

CHARLİE CHAPLİN’İN MODERN ZAMANLARI YA DA ŞARLO’NUN GÖZÜYLE MODERN ZAMANLARA BAKMAK

 • CHARLIE CHAPLIN’S MODERN TIMES OR LOOKING AT MODERN TIMES WITH THE EYES OF CHARLOT

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 251-267
 • Yavuz ÜÇKUYU
charlie chaplin’s modern times or looking at modern times with the eyes of charlotcharlie chaplin’in modern zamanları ya da şarlo’nun gözüyle modern zamanlara bakmakd304temmuz-ağustos2015251-267yavuz üçkuyu CHARLİE CHAPLİN’S MODERN TİMES OR LOOKİNG AT MODERN TİMES WİTH THE EYES OF CHARLOTCHARLİE CHAPLİN’İN MODERN ZAMANLARI YA DA ŞARLO’NUN GÖZÜYLE MODERN ZAMANLARA BAKMAKD304TEMMUZ-AĞUSTOS2015251-267YAVUZ ÜÇKUYU
Dosya-Derleme

ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜVENCESİZLEŞME, BELİRSİZLİK VE KORKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

 • THOUGHTS ON THE PRECARISATION, THE UNCERTAINITY, AND THE FEAR IN WORKING LIFE

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 243-250
 • Elif HACISALIHOĞLU
thoughts on the precarisation, the uncertainity, and the fear in working lifeçalışma yaşamında güvencesizleşme, belirsizlik ve korku üzerine düşüncelerd304temmuz-ağustos2015243-250elif hacısalıhoğlu THOUGHTS ON THE PRECARİSATİON, THE UNCERTAİNİTY, AND THE FEAR İN WORKİNG LİFEÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜVENCESİZLEŞME, BELİRSİZLİK VE KORKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELERD304TEMMUZ-AĞUSTOS2015243-250ELİF HACISALIHOĞLU
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 241-242
hakem kurulu’ndand304temmuz-ağustos2015241-242 HAKEM KURULU’NDAND304TEMMUZ-AĞUSTOS2015241-242
Portre

RUDOLF VIRCHOW: HALK SAĞLIĞINDA BİR PORTRE

 • RUDOLF VIRCHOW: A PORTRAIT IN PUBLIC HEALTH

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 74-80
 • Hande ARPAT
rudolf virchow: a portrait in public healthrudolf vırchow: halk sağlığında bir portred301ocak-şubat201574-80hande arpat RUDOLF VİRCHOW: A PORTRAİT İN PUBLİC HEALTHRUDOLF VIRCHOW: HALK SAĞLIĞINDA BİR PORTRED301OCAK-ŞUBAT201574-80HANDE ARPAT
Rapor

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 25. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “BULAŞICI HASTALIKLAR, SIĞINMACILAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ”

 • REPORT ON TMA’S 25. PUBLIC HEALTH MOBILE TRAINING SEMINAR “COMMUNICABLE DISEASES, REFUGEES AND HEALTH SERVICES”

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 64-73
 • TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 25. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “BULAŞICI HASTALIKLAR, SIĞINMACILAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ”
report on tma’s 25. public health mobile training seminar “communicable diseases, refugees and health services”ttb halk sağlığı kolu 25. gezici eğitim semineri raporu “bulaşıcı hastalıklar, sığınmacılar ve sağlık hizmetleri”d301ocak-şubat201564-73ttb halk sağlığı kolu 25. gezici eğitim semineri raporu “bulaşıcı hastalıklar, sığınmacılar ve sağlık hizmetleri” REPORT ON TMA’S 25. PUBLİC HEALTH MOBİLE TRAİNİNG SEMİNAR “COMMUNİCABLE DİSEASES, REFUGEES AND HEALTH SERVİCES”TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 25. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “BULAŞICI HASTALIKLAR, SIĞINMACILAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ”D301OCAK-ŞUBAT201564-73TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 25. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “BULAŞICI HASTALIKLAR, SIĞINMACILAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ”
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIKTA HAKKANİYETİ ARTIRMAK VE SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİNİ VURGULAMAK İÇİN ULUSAL TABİP BİRLİKLERİNİN VE HEKİMLERİN ROLÜ SEMPOZYUMU

 • SYMPOSIUM: THE ROLE OF PHYSICIANS AND NATIONAL MEDICAL ASSOCIATIONS IN ADDRESSING THE SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH AND INCREASING HEALTH EQUITY

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 59-63
 • Kayıhan PALA
symposium: the role of physicians and national medical associations in addressing the social determinants of health and ıncreasing health equitysağlıkta hakkaniyeti artırmak ve sağlığın sosyal belirleyicilerini vurgulamak için ulusal tabip birliklerinin ve hekimlerin rolü sempozyumud301ocak-şubat201559-63kayıhan pala SYMPOSİUM: THE ROLE OF PHYSİCİANS AND NATİONAL MEDİCAL ASSOCİATİONS İN ADDRESSİNG THE SOCİAL DETERMİNANTS OF HEALTH AND INCREASİNG HEALTH EQUİTYSAĞLIKTA HAKKANİYETİ ARTIRMAK VE SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİNİ VURGULAMAK İÇİN ULUSAL TABİP BİRLİKLERİNİN VE HEKİMLERİN ROLÜ SEMPOZYUMUD301OCAK-ŞUBAT201559-63KAYIHAN PALA
Gözlemler ve Görüşler

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ 200. KONSEY TOPLANTISINDAN NOTLAR

 • NOTES FROM 200TH COUNCIL MEETING OF WORLD MEDICAL ASSOCIATION

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 56-58
 • Bayazıt İLHAN, Murat CİVANER
notes from 200th council meeting of world medical associationdünya tabipler birliği 200. konsey toplantısından notlard301ocak-şubat201556-58bayazıt ilhan, murat civaner NOTES FROM 200TH COUNCİL MEETİNG OF WORLD MEDİCAL ASSOCİATİONDÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ 200. KONSEY TOPLANTISINDAN NOTLARD301OCAK-ŞUBAT201556-58BAYAZIT İLHAN, MURAT CİVANER
Derleme

NÜKLEER ENERJİ VE TÜRKİYE’NİN İLK NÜKLEER SANTRALİ “AKKUYU”

 • NUCLEAR ENERGY AND TURKEY’S FıRST NUCLEAR POWER PLANT “AKKUYU”

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 42-55
 • Gülçin YAPICI
nuclear energy and turkey’s fırst nuclear power plant “akkuyu”nükleer enerji ve türkiye’nin ilk nükleer santrali “akkuyu”d301ocak-şubat201542-55gülçin yapıcı NUCLEAR ENERGY AND TURKEY’S FIRST NUCLEAR POWER PLANT “AKKUYU”NÜKLEER ENERJİ VE TÜRKİYE’NİN İLK NÜKLEER SANTRALİ “AKKUYU”D301OCAK-ŞUBAT201542-55GÜLÇİN YAPICI
Derleme

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ İÇİNDE ARA HALKA: SOSYAL SERMAYE

 • SOCIAL CAPITAL: THE INTERMEDIARY DETERMINANT IN THE SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH FRAMEWORK

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 29-41
 • İlker KAYI, Nuray ÖZGÜLNAR
social capital: the ıntermediary determinant in the social determinants of health frameworksağlığın sosyal belirleyicileri içinde ara halka: sosyal sermayed301ocak-şubat201529-41ilker kayı, nuray özgülnar SOCİAL CAPİTAL: THE INTERMEDİARY DETERMİNANT İN THE SOCİAL DETERMİNANTS OF HEALTH FRAMEWORKSAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ İÇİNDE ARA HALKA: SOSYAL SERMAYED301OCAK-ŞUBAT201529-41İLKER KAYI, NURAY ÖZGÜLNAR
Derleme

BİR “HERKESE SAĞLIK” VE SOSYAL DÖNÜŞÜM MODELİ: BARRİO ADENTRO

 • A “HEALTH FOR ALL” AND SOCIAL TRANSFORMATION MODEL: BARRIO ADENTRO

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 17-28
 • İnci ÖZGÜR-İLHAN, Zelal Deniz DEMİR
a “health for all” and social transformation model: barrio adentrobir “herkese sağlık” ve sosyal dönüşüm modeli: barrio adentrod301ocak-şubat201517-28inci özgür-ilhan, zelal deniz demir A “HEALTH FOR ALL” AND SOCİAL TRANSFORMATİON MODEL: BARRİO ADENTROBİR “HERKESE SAĞLIK” VE SOSYAL DÖNÜŞÜM MODELİ: BARRİO ADENTROD301OCAK-ŞUBAT201517-28İNCİ ÖZGÜR-İLHAN, ZELAL DENİZ DEMİR
Dosya-Derleme

ÖZEL HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜNDE HUKUKSAL DEĞİŞİM

 • LEGAL CHANGE IN THE TRANSFORMATION OF PRIVATE HOSPITALS

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 13-16
 • Mustafa GÜLER
legal change in the transformation of private hospitalsözel hastanelerin dönüşümünde hukuksal değişimd301ocak-şubat201513-16mustafa güler LEGAL CHANGE İN THE TRANSFORMATİON OF PRİVATE HOSPİTALSÖZEL HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜNDE HUKUKSAL DEĞİŞİMD301OCAK-ŞUBAT201513-16MUSTAFA GÜLER
Dosya-Derleme

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ VE HASTANELERDE YAPISAL DÖNÜŞÜM

 • PUBLIC HOSPITAL UNIONS AND STRUCTURAL TRANSFORMATION IN HOSPITALS

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 3-12
 • Cavit IŞIK YAVUZ
public hospital unions and structural transformation in hospitalskamu hastane birlikleri ve hastanelerde yapısal dönüşümd301ocak-şubat20153-12cavit ışık yavuz PUBLİC HOSPİTAL UNİONS AND STRUCTURAL TRANSFORMATİON İN HOSPİTALSKAMU HASTANE BİRLİKLERİ VE HASTANELERDE YAPISAL DÖNÜŞÜMD301OCAK-ŞUBAT20153-12CAVİT IŞIK YAVUZ
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 1-2
hakem kurulu’ndand301ocak-şubat20151-2 HAKEM KURULU’NDAND301OCAK-ŞUBAT20151-2
Dizin

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2014 YILI (MAKALE) DİZİNİ

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 475-480
toplum ve hekim dergisi 2014 yılı (makale) dizini d296kasım-aralık2014475-480 TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2014 YILI (MAKALE) DİZİNİ D296KASIM-ARALIK2014475-480
Dosya Gözlem ve Görüşler

MODERN HASTANELERİN DOĞUŞU

 • EMERGENCE OF MODERN HOSPITALS

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 471-474
 • Ata SOYER
emergence of modern hospitalsmodern hastanelerin doğuşud296kasım-aralık2014471-474ata soyer EMERGENCE OF MODERN HOSPİTALSMODERN HASTANELERİN DOĞUŞUD296KASIM-ARALIK2014471-474ATA SOYER
Dosya-Derleme

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE SES

 • ORGANIZATION OF HEALTH WORKERS IN PUBLIC HOSPITALS AND SES

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 468-470
 • Fikret ÇALAĞAN
organization of health workers in public hospitals and seskamu hastanelerinde sağlık emekçilerinin örgütlenmesi ve sesd296kasım-aralık2014468-470fikret çalağan ORGANİZATİON OF HEALTH WORKERS İN PUBLİC HOSPİTALS AND SESKAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE SESD296KASIM-ARALIK2014468-470FİKRET ÇALAĞAN
Dosya-Derleme

HASTANELERDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI

 • HEALTH WORKERS’ HEALTH SERVICES IN HOSPITALS

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 460-467
 • Aslı DAVAS
health workers’ health services in hospitalshastanelerde sağlık çalışanlarının sağlığıd296kasım-aralık2014460-467aslı davas HEALTH WORKERS’ HEALTH SERVİCES İN HOSPİTALSHASTANELERDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞID296KASIM-ARALIK2014460-467ASLI DAVAS
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI SÜRECİNDE TTB HUKUK MÜCADELESİ

 • TMA’S LEGAL STRUGGLE IN THE PROCESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 455-459
 • Özgür ERBAŞ
tma’s legal struggle in the process of public-private partnership in healthsağlıkta kamu özel ortaklığı sürecinde ttb hukuk mücadelesid296kasım-aralık2014455-459özgür erbaş TMA’S LEGAL STRUGGLE İN THE PROCESS OF PUBLİC-PRİVATE PARTNERSHİP İN HEALTHSAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI SÜRECİNDE TTB HUKUK MÜCADELESİD296KASIM-ARALIK2014455-459ÖZGÜR ERBAŞ
Dosya-Derleme

BİR ZAMANLAR SSK HASTANELERİ

 • ONCE UPON A TIME SSK HOSPITALS

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 448-454
 • Osman ÖZTÜRK
once upon a time ssk hospitalsbir zamanlar ssk hastanelerid296kasım-aralık2014448-454osman öztürk ONCE UPON A TİME SSK HOSPİTALSBİR ZAMANLAR SSK HASTANELERİD296KASIM-ARALIK2014448-454OSMAN ÖZTÜRK
Dosya-Derleme

PİYASALAŞMIŞ SAĞLIK HİZMETLERİNE KAMU OTORİTESİNİN MÜDAHALE ARACI OLARAK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

 • HEALTH PRACTICES COMMUNIQUE (HPC) AS AN INSTRUMENT FOR PUBLIC AUTHORITY INTERVENTION TO MARKETED HEALTH SERVICES

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 443-447
 • Güray KILIÇ, Ergün DEMİR
health practices communique (hpc) as an ınstrument for public authority ıntervention to marketed health servicespiyasalaşmış sağlık hizmetlerine kamu otoritesinin müdahale aracı olarak sağlık uygulama tebliği (sut)d296kasım-aralık2014443-447güray kılıç, ergün demir HEALTH PRACTİCES COMMUNİQUE (HPC) AS AN INSTRUMENT FOR PUBLİC AUTHORİTY INTERVENTİON TO MARKETED HEALTH SERVİCESPİYASALAŞMIŞ SAĞLIK HİZMETLERİNE KAMU OTORİTESİNİN MÜDAHALE ARACI OLARAK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)D296KASIM-ARALIK2014443-447GÜRAY KILIÇ, ERGÜN DEMİR
Dosya-Derleme

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ “İŞLETMELEŞME VEYA BATMA” SARMALINDAN KURTULABİLİR Mİ?

 • IT POSSIBLE TO RESCUE UNIVERSITY HOSPITALS FROM THE DILEMMA OF “BECOMING BUSINESS OR CRASH ?

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 439
 • Alpay AZAP, İsmail AĞIRBAŞ
ıt possible to rescue university hospitals from the dilemma of “becoming business or crash ?üniversite hastaneleri “işletmeleşme veya batma” sarmalından kurtulabilir mi?d296kasım-aralık2014439alpay azap, ismail ağırbaş IT POSSİBLE TO RESCUE UNİVERSİTY HOSPİTALS FROM THE DİLEMMA OF “BECOMİNG BUSİNESS OR CRASH ?ÜNİVERSİTE HASTANELERİ “İŞLETMELEŞME VEYA BATMA” SARMALINDAN KURTULABİLİR Mİ?D296KASIM-ARALIK2014439ALPAY AZAP, İSMAİL AĞIRBAŞ
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELER: SERMAYENİN YENİ BİRİKİM ALANI YA DA AKP’NİN PATRON SEVGİSİ

 • PRIVATE HOSPITALS IN TURKEY: NEW DOMAIN FOR CAPITAL ACCUMULATION OR AKP’S AFF ECTION FOR BOSSES

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 430-438
 • Onur HAMZAOĞLU
private hospitals in turkey: new domain for capital accumulation or akp’s aff ection for bossestürkiye’de özel hastaneler: sermayenin yeni birikim alanı ya da akp’nin patron sevgisid296kasım-aralık2014430-438onur hamzaoğlu PRİVATE HOSPİTALS İN TURKEY: NEW DOMAİN FOR CAPİTAL ACCUMULATİON OR AKP’S AFF ECTİON FOR BOSSESTÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELER: SERMAYENİN YENİ BİRİKİM ALANI YA DA AKP’NİN PATRON SEVGİSİD296KASIM-ARALIK2014430-438ONUR HAMZAOĞLU
Dosya-Derleme

NEOLİBERAL SAĞLIK REFORMLARININ ETKİSİ: KAMU HASTANELERİNDE FİNANSMAN YAPISI DEĞİŞİYOR

 • THE IMPACT OF NEOLIBERAL HEALTH REFORMS: FINANCIAL STRUCTURE IS CHANGING IN PUBLIC HOSPITALS

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 414-429
 • Kayıhan PALA
the ımpact of neoliberal health reforms: financial structure is changing in public hospitalsneoliberal sağlık reformlarının etkisi: kamu hastanelerinde finansman yapısı değişiyord296kasım-aralık2014414-429kayıhan pala THE IMPACT OF NEOLİBERAL HEALTH REFORMS: FİNANCİAL STRUCTURE İS CHANGİNG İN PUBLİC HOSPİTALSNEOLİBERAL SAĞLIK REFORMLARININ ETKİSİ: KAMU HASTANELERİNDE FİNANSMAN YAPISI DEĞİŞİYORD296KASIM-ARALIK2014414-429KAYIHAN PALA
Dosya-Derleme

1980 SONRASINDA HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜ

 • TRANSFORMATION OF HOSPITALS AFTER 1980

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 405-413
 • Feride AKSU TANIK
transformation of hospitals after 19801980 sonrasında hastanelerin dönüşümüd296kasım-aralık2014405-413feride aksu tanık TRANSFORMATİON OF HOSPİTALS AFTER 19801980 SONRASINDA HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜD296KASIM-ARALIK2014405-413FERİDE AKSU TANIK
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

TÜRKİYE’DE HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜ

 • TRANSFORMATION OF HOSPITALS IN TURKEY

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 403-404
 • Cavit Işık YAVUZ, Harun BALCIOĞLU
transformation of hospitals in turkeytürkiye’de hastanelerin dönüşümüd296kasım-aralık2014403-404cavit ışık yavuz, harun balcıoğlu TRANSFORMATİON OF HOSPİTALS İN TURKEYTÜRKİYE’DE HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜD296KASIM-ARALIK2014403-404CAVİT IŞIK YAVUZ, HARUN BALCIOĞLU
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2014, Sayfa 401-402
hakem kurulu’ndand296kasım-aralık2014401-402 HAKEM KURULU’NDAND296KASIM-ARALIK2014401-402
Gözlemler ve Görüşler

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2013 YILI DÜNYA SITMA RAPORU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • THE EVALUATION OF WORLD HEALTH ORGANIZATION WORLD MALARIA REPORT 2013

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 399-400
 • Barış CAN
the evaluation of world health organization world malaria report 2013dünya sağlık örgütü 2013 yılı dünya sıtma raporu’nun değerlendirilmesid295eylül-ekim2014399-400barış can THE EVALUATİON OF WORLD HEALTH ORGANİZATİON WORLD MALARİA REPORT 2013DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2013 YILI DÜNYA SITMA RAPORU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİD295EYLÜL-EKİM2014399-400BARIŞ CAN
Dosya-Derleme

MUHAFAZAKÂRLIK VE PİYASA KISKACINDA KÜRTAJ HAKKI

 • ABORTION RIGHTS IN THE CROSSFIRE BETWEEN CONSERVATISM AND MARKET ECONOMY

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 387-398
 • Fatma ÖZDEMİR
abortion rights ın the crossfire between conservatism and market economymuhafazakârlık ve piyasa kıskacında kürtaj hakkıd295eylül-ekim2014387-398fatma özdemir ABORTİON RİGHTS IN THE CROSSFİRE BETWEEN CONSERVATİSM AND MARKET ECONOMYMUHAFAZAKÂRLIK VE PİYASA KISKACINDA KÜRTAJ HAKKID295EYLÜL-EKİM2014387-398FATMA ÖZDEMİR
Dosya-Derleme

MEDYANIN BİÇİMLENDİRDİĞİ TARAFTARLIK

 • FANS SHAPED BY THE MEDIA

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 381-386
 • Ahmet TALİMCİLER
fans shaped by the mediamedyanın biçimlendirdiği taraftarlıkd295eylül-ekim2014381-386ahmet talimciler FANS SHAPED BY THE MEDİAMEDYANIN BİÇİMLENDİRDİĞİ TARAFTARLIKD295EYLÜL-EKİM2014381-386AHMET TALİMCİLER
Dosya-Derleme

VÜCUT GELİŞTİRME ALANINDA BESİN DESTEĞİ KULLANIMINA SOSYOLOJİK AÇIDAN BİR BAKIŞ:’’ABİ BEN YENİ BAŞLADIM, BENİM ALMAMA GEREK VAR MI?”

 • A SOCIOLOGICAL UNDERSTANDING OF SUPPLEMENT USE IN RECREATIONAL BODYBUILDING: “I HAVE JUST STARTED PUMPING UP AND DO I NEED TO USE THEM?”

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 366-380
 • Mustafa Şahin KARAÇAM, Canan KOCA
a sociological understanding of supplement use ın recreational bodybuilding: “ı have just started pumping up and do ı need to use them?”vücut geliştirme alanında besin desteği kullanımına sosyolojik açıdan bir bakış:’’abi ben yeni başladım, benim almama gerek var mı?”d295eylül-ekim2014366-380mustafa şahin karaçam, canan koca A SOCİOLOGİCAL UNDERSTANDİNG OF SUPPLEMENT USE IN RECREATİONAL BODYBUİLDİNG: “I HAVE JUST STARTED PUMPİNG UP AND DO I NEED TO USE THEM?”VÜCUT GELİŞTİRME ALANINDA BESİN DESTEĞİ KULLANIMINA SOSYOLOJİK AÇIDAN BİR BAKIŞ:’’ABİ BEN YENİ BAŞLADIM, BENİM ALMAMA GEREK VAR MI?”D295EYLÜL-EKİM2014366-380MUSTAFA ŞAHİN KARAÇAM, CANAN KOCA
Dosya-Derleme

FİZİKSEL AKTİVİTE DAVRANIŞI GELİŞTİRMEDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ: PROBLEMİ BELİRLE, KANITA DAYALI UYGUN MODELİ SEÇ VE UYGULA

 • EFF ECTIVE TEACHING STRATEGIES IN DEVELOPING PHYSICAL ACTIVITY BEHAVIOR: IDENTIFY THE PROBLEM, CHOOSE EVIDENCE-BASED APPROPRIATE MODEL AND APPLY

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 356-365
 • Mustafa Levent İNCE, Deniz HÜNÜK, Mine MÜFTÜLER
eff ective teaching strategies in developing physical activity behavior: ıdentify the problem, choose evidence-based appropriate model and applyfiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejileri: problemi belirle, kanıta dayalı uygun modeli seç ve uygulad295eylül-ekim2014356-365mustafa levent ince, deniz hünük, mine müftüler EFF ECTİVE TEACHİNG STRATEGİES İN DEVELOPİNG PHYSİCAL ACTİVİTY BEHAVİOR: IDENTİFY THE PROBLEM, CHOOSE EVİDENCE-BASED APPROPRİATE MODEL AND APPLYFİZİKSEL AKTİVİTE DAVRANIŞI GELİŞTİRMEDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ: PROBLEMİ BELİRLE, KANITA DAYALI UYGUN MODELİ SEÇ VE UYGULAD295EYLÜL-EKİM2014356-365MUSTAFA LEVENT İNCE, DENİZ HÜNÜK, MİNE MÜFTÜLER
Dosya-Derleme

SPORTİF DEĞERLER VE EĞİTİMİ

 • SPORTS VALUES AND THEIR EDUCATION

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 351-355
 • Gıyasettin DEMİRHAN
sports values and their educationsportif değerler ve eğitimid295eylül-ekim2014351-355gıyasettin demirhan SPORTS VALUES AND THEİR EDUCATİONSPORTİF DEĞERLER VE EĞİTİMİD295EYLÜL-EKİM2014351-355GIYASETTİN DEMİRHAN
Dosya-Derleme

EGZERSİZ VE PSİKOLOJİSİ

 • EXERCISE AND IT’S PSYCHOLOGY

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 344-350
 • Ziya KORUÇ
exercise and ıt’s psychologyegzersiz ve psikolojisid295eylül-ekim2014344-350ziya koruç EXERCİSE AND IT’S PSYCHOLOGYEGZERSİZ VE PSİKOLOJİSİD295EYLÜL-EKİM2014344-350ZİYA KORUÇ
Dosya-Derleme

EGZERSİZ VE PERFORMANS SPORUNDA BEDEN POLİTİKALARI

 • BODY POLITICS IN EXERCISE AND PERFORMANCE SPORT

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 333-343
 • Pınar ÖZTÜRK, Canan KOCA
body politics in exercise and performance sportegzersiz ve performans sporunda beden politikalarıd295eylül-ekim2014333-343pınar öztürk, canan koca BODY POLİTİCS İN EXERCİSE AND PERFORMANCE SPORTEGZERSİZ VE PERFORMANS SPORUNDA BEDEN POLİTİKALARID295EYLÜL-EKİM2014333-343PINAR ÖZTÜRK, CANAN KOCA
Dosya-Derleme

TÜKETİM BAĞIMLISI TOPLUM VE SPOR/FİZİKSEL AKTİVİTE

 • CONSUMPTION ADDICTED SOCIETY AND SPORTS/PHYSICAL ACTIVITY

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 325-332
 • Nefise BULGU
consumption addicted society and sports/physical activitytüketim bağımlısı toplum ve spor/fiziksel aktivited295eylül-ekim2014325-332nefise bulgu CONSUMPTİON ADDİCTED SOCİETY AND SPORTS/PHYSİCAL ACTİVİTYTÜKETİM BAĞIMLISI TOPLUM VE SPOR/FİZİKSEL AKTİVİTED295EYLÜL-EKİM2014325-332NEFİSE BULGU
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

FİZİKSEL AKTİVİTE SPOR VE SAĞLIK

 • PHYSICAL ACTIVITY, SPORTS AND HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 323-324
 • Eriş BİLALOĞLU, Eft al YILDIRIM
physical activity, sports and healthfiziksel aktivite spor ve sağlıkd295eylül-ekim2014323-324eriş bilaloğlu, eft al yıldırım PHYSİCAL ACTİVİTY, SPORTS AND HEALTHFİZİKSEL AKTİVİTE SPOR VE SAĞLIKD295EYLÜL-EKİM2014323-324ERİŞ BİLALOĞLU, EFT AL YILDIRIM
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2014, Sayfa 321-322
hakem kurulu’ndand295eylül-ekim2014321-322 HAKEM KURULU’NDAND295EYLÜL-EKİM2014321-322
Dosya-Derleme

NORMALLİĞİN TAHAKKÜMÜ : HETERONORMATİF EĞİTİM KISKACINDA LGBTİ’LER

 • DOMINANCE OF NORMALITY : LGBTI PEOPLE WITHIN THE GRIP OF HETERONORMATIVE EDUCATION

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 314-320
 • Remzi ALTUNPOLAT
dominance of normality : lgbtı people within the grip of heteronormative educationnormalliğin tahakkümü : heteronormatif eğitim kıskacında lgbti’lerd294temmuz-ağustos2014314-320remzi altunpolat DOMİNANCE OF NORMALİTY : LGBTI PEOPLE WİTHİN THE GRİP OF HETERONORMATİVE EDUCATİONNORMALLİĞİN TAHAKKÜMÜ : HETERONORMATİF EĞİTİM KISKACINDA LGBTİ’LERD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014314-320REMZİ ALTUNPOLAT
Dosya-Derleme

LGBTİ ÖZNELLİKLER VE YARGISAL SEMBOLİK ŞİDDETİN MİMARİSİ: BİR BOŞLUKLARI DOLDURMA DENEMESİ OLARAK YARGININ “NEFRET” AĞZI

 • LGBTI SUBJECTIVITIES AND ARCHITECTURE OF SYMBOLIC VIOLENCE IN THE JUDICIARY: “HATE SPEECH” BY THE JUDICIARY AS AN ATTEMPT TO FILL IN GAPS

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 310-313
 • Sinem HUN
lgbtı subjectivities and architecture of symbolic violence in the judiciary: “hate speech” by the judiciary as an attempt to fill ın gapslgbti öznellikler ve yargısal sembolik şiddetin mimarisi: bir boşlukları doldurma denemesi olarak yargının “nefret” ağzıd294temmuz-ağustos2014310-313sinem hun LGBTI SUBJECTİVİTİES AND ARCHİTECTURE OF SYMBOLİC VİOLENCE İN THE JUDİCİARY: “HATE SPEECH” BY THE JUDİCİARY AS AN ATTEMPT TO FİLL IN GAPSLGBTİ ÖZNELLİKLER VE YARGISAL SEMBOLİK ŞİDDETİN MİMARİSİ: BİR BOŞLUKLARI DOLDURMA DENEMESİ OLARAK YARGININ “NEFRET” AĞZID294TEMMUZ-AĞUSTOS2014310-313SİNEM HUN
Dosya-Derleme

IRK VE CİNSİYETTEN, ETNİK VE CİNSEL YÖNELİM KİMLİĞİNE KÜLTÜREL KİMLİK OLUŞUMLARI : YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE KÜRT-LGBTİ HAREKETİ

 • FORMATION OF CULTURAL IDENTITIES FROM RACE AND SEX TO ETHNIC AND SEXUAL ORIENTATION : KURD-LGBTI MOVEMENT IN TURKEY IN THE CONTEXT OF NEW SOCIAL MOVEMENTS

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 302-309
 • Özgür ÇALIŞKAN
formation of cultural ıdentities from race and sex to ethnic and sexual orientation : kurd-lgbtı movement in turkey in the context of new social movementsırk ve cinsiyetten, etnik ve cinsel yönelim kimliğine kültürel kimlik oluşumları : yeni toplumsal hareketler bağlamında türkiye’de kürt-lgbti hareketid294temmuz-ağustos2014302-309özgür çalışkan FORMATİON OF CULTURAL IDENTİTİES FROM RACE AND SEX TO ETHNİC AND SEXUAL ORİENTATİON : KURD-LGBTI MOVEMENT İN TURKEY İN THE CONTEXT OF NEW SOCİAL MOVEMENTSIRK VE CİNSİYETTEN, ETNİK VE CİNSEL YÖNELİM KİMLİĞİNE KÜLTÜREL KİMLİK OLUŞUMLARI : YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE KÜRT-LGBTİ HAREKETİD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014302-309ÖZGÜR ÇALIŞKAN
Dosya-Derleme

QUEER TAHAYYÜL: CİNSİYET KİMLİĞİNDE VE CİNSEL YÖNELİMDE İKİLİĞİN ÖTESİ

 • QUEER IMAGINATION: BEYOND BINARISMS IN GENDER AND SEXUALITY

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 299-301
 • Sibel YARDIMCI
queer ımagination: beyond binarisms in gender and sexualityqueer tahayyül: cinsiyet kimliğinde ve cinsel yönelimde ikiliğin ötesid294temmuz-ağustos2014299-301sibel yardımcı QUEER IMAGİNATİON: BEYOND BİNARİSMS İN GENDER AND SEXUALİTYQUEER TAHAYYÜL: CİNSİYET KİMLİĞİNDE VE CİNSEL YÖNELİMDE İKİLİĞİN ÖTESİD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014299-301SİBEL YARDIMCI
Dosya-Derleme

TRANSFEMİNİZM: FEMİNİZM HERKES İÇİN Mİ?

 • TRANS-FEMINISM: FEMINISM FOR ALL?

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 293-295
 • Selin BERGHAN
trans-feminism: feminism for all?transfeminizm: feminizm herkes için mi?d294temmuz-ağustos2014293-295selin berghan TRANS-FEMİNİSM: FEMİNİSM FOR ALL?TRANSFEMİNİZM: FEMİNİZM HERKES İÇİN Mİ?D294TEMMUZ-AĞUSTOS2014293-295SELİN BERGHAN
Dosya Gözlem ve Görüşler

EŞCİNSEL (LGBTİ) HAREKETİN TIP BİLİMİYLE İLİŞKİSİ

 • RELATIONSHIP BETWEEN HOMOSEXUAL (LGBTI) MOVEMENT AND SCIENCE OF MEDICINE

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 288-292
 • İdil ENGİNDENİZ ŞAHAN
relationship between homosexual (lgbtı) movement and science of medicineeşcinsel (lgbti) hareketin tıp bilimiyle ilişkisid294temmuz-ağustos2014288-292idil engindeniz şahan RELATİONSHİP BETWEEN HOMOSEXUAL (LGBTI) MOVEMENT AND SCİENCE OF MEDİCİNEEŞCİNSEL (LGBTİ) HAREKETİN TIP BİLİMİYLE İLİŞKİSİD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014288-292İDİL ENGİNDENİZ ŞAHAN
Dosya Gözlem ve Görüşler

EŞCİNSEL KURTULUŞ HAREKETİ’NİN TÜRKİYE SEYRİ

 • THE JOURNEY OF GAY LIBERATION MOVEMENT IN TURKEY

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 277-287
 • Ali EROL
the journey of gay liberation movement in turkeyeşcinsel kurtuluş hareketi’nin türkiye seyrid294temmuz-ağustos2014277-287ali erol THE JOURNEY OF GAY LİBERATİON MOVEMENT İN TURKEYEŞCİNSEL KURTULUŞ HAREKETİ’NİN TÜRKİYE SEYRİD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014277-287ALİ EROL
Dosya-Derleme

HERKES İÇİN SAĞLIK: LGBTİ BİREYLERİN ESENLİĞİNİ HEDEFLEYEN SAĞLIK HİZMETLERİNE DOĞRU

 • HEALTH FOR ALL: TOWARDS HEALTH CARE SERVICES AIMING FOR THE WELL-BEING OF LGBTI INDIVIDUALS

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 266-276
 • Volkan YILMAZ, İpek GÖÇMEN, Cansu ATLAY
health for all: towards health care services aiming for the well-being of lgbtı ındividualsherkes için sağlık: lgbti bireylerin esenliğini hedefleyen sağlık hizmetlerine doğrud294temmuz-ağustos2014266-276volkan yılmaz, ipek göçmen, cansu atlay HEALTH FOR ALL: TOWARDS HEALTH CARE SERVİCES AİMİNG FOR THE WELL-BEİNG OF LGBTI INDİVİDUALSHERKES İÇİN SAĞLIK: LGBTİ BİREYLERİN ESENLİĞİNİ HEDEFLEYEN SAĞLIK HİZMETLERİNE DOĞRUD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014266-276VOLKAN YILMAZ, İPEK GÖÇMEN, CANSU ATLAY
Dosya-Derleme

EŞCİNSELLER, SOSYAL DIŞLAMA VE RUH SAĞLIĞI

 • HOMOSEXUALS, SOCIAL EXCLUSION AND MENTAL HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 259-265
 • Seven KAPTAN, Şahika YÜKSEL
homosexuals, social exclusion and mental healtheşcinseller, sosyal dışlama ve ruh sağlığıd294temmuz-ağustos2014259-265seven kaptan, şahika yüksel HOMOSEXUALS, SOCİAL EXCLUSİON AND MENTAL HEALTHEŞCİNSELLER, SOSYAL DIŞLAMA VE RUH SAĞLIĞID294TEMMUZ-AĞUSTOS2014259-265SEVEN KAPTAN, ŞAHİKA YÜKSEL
Dosya-Derleme

HETEROSEKSİST TIP

 • HETEROSEXIST MEDICINE

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 252-258
 • Selçuk CANDANSAYAR
heterosexist medicineheteroseksist tıpd294temmuz-ağustos2014252-258selçuk candansayar HETEROSEXİST MEDİCİNEHETEROSEKSİST TIPD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014252-258SELÇUK CANDANSAYAR
Dosya-Derleme

FARKLI YÖNLERİ İLE CİNSEL KİMLİK: BEDENSEL CİNSİYET, CİNSİYET KİMLİĞİ, CİNSİYET ROLÜ VE CİNSEL YÖNELİM

 • DIFF ERENT FACETS OF SEXUAL İDENTITY: SEX, GENDER İDENTITY, GENDER ROLE, AND SEXUAL ORIENTATION

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 245-251
 • Koray BAŞAR
diff erent facets of sexual identity: sex, gender identity, gender role, and sexual orientationfarklı yönleri ile cinsel kimlik: bedensel cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet rolü ve cinsel yönelimd294temmuz-ağustos2014245-251koray başar DİFF ERENT FACETS OF SEXUAL İDENTİTY: SEX, GENDER İDENTİTY, GENDER ROLE, AND SEXUAL ORİENTATİONFARKLI YÖNLERİ İLE CİNSEL KİMLİK: BEDENSEL CİNSİYET, CİNSİYET KİMLİĞİ, CİNSİYET ROLÜ VE CİNSEL YÖNELİMD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014245-251KORAY BAŞAR
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

CİNSEL YÖNELİMLER, CİNSEL KİMLİKLER VE SAĞLIK

 • SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITIES AND HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 243-244
 • Remzi ALTUNPOLAT, Onur HAMZAOĞLU
sexual orientation, gender ıdentities and healthcinsel yönelimler, cinsel kimlikler ve sağlıkd294temmuz-ağustos2014243-244remzi altunpolat, onur hamzaoğlu SEXUAL ORİENTATİON, GENDER IDENTİTİES AND HEALTHCİNSEL YÖNELİMLER, CİNSEL KİMLİKLER VE SAĞLIKD294TEMMUZ-AĞUSTOS2014243-244REMZİ ALTUNPOLAT, ONUR HAMZAOĞLU
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2014, Sayfa 241-242
hakem kurulu’ndand294temmuz-ağustos2014241-242 HAKEM KURULU’NDAND294TEMMUZ-AĞUSTOS2014241-242
Dosya Gözlem ve Görüşler

ANKARA TABİP ODASI GEZİ DAVASI’NA MÜTALAA, PHR DANIŞMAN RAPORU VE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR

 • OPINIONS ON THE COURT CASE AGAINST ANKARA CHAMBER OF MEDICINE, PHR CONSULTANT REPORT AND PHILOSOPHICAL APPROACHES

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 227-240
 • Işıl GÜL, Ulaş KARAN, Vincent IACOPINO, Donna McKAY, Hayrettin ÖKÇESİZ, Ahmet İNAM, Betül ÇOTUKSÖKEN, İoanna KUÇURADİ, Harun TEPE
opinions on the court case against ankara chamber of medicine, phr consultant report and philosophical approachesankara tabip odası gezi davası’na mütalaa, phr danışman raporu ve felsefi yaklaşımlard293mayıs-haziran2014227-240ışıl gül, ulaş karan, vincent ıacopıno, donna mckay, hayrettin ökçesiz, ahmet inam, betül çotuksöken, ioanna kuçuradi, harun tepe OPİNİONS ON THE COURT CASE AGAİNST ANKARA CHAMBER OF MEDİCİNE, PHR CONSULTANT REPORT AND PHİLOSOPHİCAL APPROACHESANKARA TABİP ODASI GEZİ DAVASI’NA MÜTALAA, PHR DANIŞMAN RAPORU VE FELSEFİ YAKLAŞIMLARD293MAYIS-HAZİRAN2014227-240IŞIL GÜL, ULAŞ KARAN, VİNCENT IACOPINO, DONNA MCKAY, HAYRETTİN ÖKÇESİZ, AHMET İNAM, BETÜL ÇOTUKSÖKEN, İOANNA KUÇURADİ, HARUN TEPE
Dosya Gözlem ve Görüşler

GÖSTERİ/EYLEM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KULLANILMASINA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLMESİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE UYGUNLUĞU VE HEKİMLERİN ROLÜ

 • THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND INTERVENTION TO THE RIGHT TO PEACEFUL ASSEMBLY/DEMONSTRATION BY USING TEAR GAS AND THE ROLE OF PHYSICIANS

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 220-226
 • H. Burak GEMALMAZ
the european convention on human rights and ıntervention to the right to peaceful assembly/demonstration by using tear gas and the role of physiciansgösteri/eylem özgürlüğünün kullanılmasına biber gazıyla müdahale edilmesinin avrupa insan hakları sözleşmesine uygunluğu ve hekimlerin rolüd293mayıs-haziran2014220-226h. burak gemalmaz THE EUROPEAN CONVENTİON ON HUMAN RİGHTS AND INTERVENTİON TO THE RİGHT TO PEACEFUL ASSEMBLY/DEMONSTRATİON BY USİNG TEAR GAS AND THE ROLE OF PHYSİCİANSGÖSTERİ/EYLEM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KULLANILMASINA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLMESİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE UYGUNLUĞU VE HEKİMLERİN ROLÜD293MAYIS-HAZİRAN2014220-226H. BURAK GEMALMAZ
Dosya Gözlem ve Görüşler

HEKİMLERİN İLK YARDIM VE ACİL YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMELERİ GEREKTİREN OLAYLARDA TABİP ODALARININ GÖREVLERİ

 • TASKS OF MEDICAL ORGANIZATIONS IN CASES WHERE PHYSICIANS HAVE TO FULFIL THEIR FIRST AID AND URGENT INTERVENTION OBLIGATIONS

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 215-219
 • Onur KARAHANOĞULLARI
tasks of medical organizations in cases where physicians have to fulfil their first aid and urgent ıntervention obligationshekimlerin ilk yardım ve acil yardım yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerektiren olaylarda tabip odalarının görevlerid293mayıs-haziran2014215-219onur karahanoğulları TASKS OF MEDİCAL ORGANİZATİONS İN CASES WHERE PHYSİCİANS HAVE TO FULFİL THEİR FİRST AİD AND URGENT INTERVENTİON OBLİGATİONSHEKİMLERİN İLK YARDIM VE ACİL YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMELERİ GEREKTİREN OLAYLARDA TABİP ODALARININ GÖREVLERİD293MAYIS-HAZİRAN2014215-219ONUR KARAHANOĞULLARI
Dosya Gözlem ve Görüşler

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YANLIŞ KURGUSU

 • ERRONEOUS CASE BY THE MINISTRY OF HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 208-214
 • Kerem ALTIPARMAK
erroneous case by the ministry of healthsağlık bakanlığı’nın yanlış kurgusud293mayıs-haziran2014208-214kerem altıparmak ERRONEOUS CASE BY THE MİNİSTRY OF HEALTHSAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YANLIŞ KURGUSUD293MAYIS-HAZİRAN2014208-214KEREM ALTIPARMAK
Dosya-Derleme

HEKİMLİK YARGILAMALARI

 • TRIALS OF PHYSICIANS

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 193-207
 • Ziynet ÖZÇELİK
trials of physicianshekimlik yargılamalarıd293mayıs-haziran2014193-207ziynet özçelik TRİALS OF PHYSİCİANSHEKİMLİK YARGILAMALARID293MAYIS-HAZİRAN2014193-207ZİYNET ÖZÇELİK
Dosya-Derleme

HAZİRAN SOKAKLARINDA TIBBIN İNSANLIKLA İMTİHANI

 • TEST OF HUMANITY OF MEDICINE IN THE STREETS OF JUNE

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 186-192
 • Feride Aksu TANIK
test of humanity of medicine in the streets of junehaziran sokaklarında tıbbın insanlıkla imtihanıd293mayıs-haziran2014186-192feride aksu tanık TEST OF HUMANİTY OF MEDİCİNE İN THE STREETS OF JUNEHAZİRAN SOKAKLARINDA TIBBIN İNSANLIKLA İMTİHANID293MAYIS-HAZİRAN2014186-192FERİDE AKSU TANIK

GRİ VE YEŞİL: GEZİ’YE GENEL BİR BAKIŞ

 • GRAY AND GREEN: AN OVERALL OUTLOOK TO GEZI

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 172-185
 • Eriş BİLALOĞLU
gray and green: an overall outlook to gezigri ve yeşil: gezi’ye genel bir bakışd293mayıs-haziran2014172-185eriş bilaloğlu GRAY AND GREEN: AN OVERALL OUTLOOK TO GEZİGRİ VE YEŞİL: GEZİ’YE GENEL BİR BAKIŞD293MAYIS-HAZİRAN2014172-185ERİŞ BİLALOĞLU
Dosya-Belge

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ANKARA TABİP ODASI ORGANLARININ GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ TALEPLİ DAVA DİLEKÇESİ

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 167-171
sağlık bakanlığı’nın ankara tabip odası organlarının görevlerine son verilmesi talepli dava dilekçesi d293mayıs-haziran2014167-171 SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ANKARA TABİP ODASI ORGANLARININ GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ TALEPLİ DAVA DİLEKÇESİ D293MAYIS-HAZİRAN2014167-171
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

GEZİ’DEN TABİP ODALARINA KALAN: YARGILAMALAR

 • WHAT REMAINS TO CHAMBERS OF MEDICINE FROM GEZI: TRIALS

 • Cilt 29, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2014, Sayfa 163-166
 • Eriş BİLALOĞLU
what remains to chambers of medicine from gezi: trialsgezi’den tabip odalarına kalan: yargılamalard293mayıs-haziran2014163-166eriş bilaloğlu WHAT REMAİNS TO CHAMBERS OF MEDİCİNE FROM GEZİ: TRİALSGEZİ’DEN TABİP ODALARINA KALAN: YARGILAMALARD293MAYIS-HAZİRAN2014163-166ERİŞ BİLALOĞLU
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 3, mayıs haziran, 2014, Sayfa 161-162
hakem kurulu’ndand293mayıs haziran2014161-162 HAKEM KURULU’NDAND293MAYIS HAZİRAN2014161-162
Dizin

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2016 YILI MAKALE DİZİNİ

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 475-480
toplum ve hekim dergisi 2016 yılı makale dizinid316kasım-aralık2016475-480 TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2016 YILI MAKALE DİZİNİD316KASIM-ARALIK2016475-480
Kitap

OKUMA ÖNERİLERİ: EVRİMSEL TIP İLE İLGİLİ KİTAPLAR

 • READING RECOMMENDATION: BOOKS ON EVOLUTIONARY MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 472-474
 • Battal ÇIPLAK
reading recommendation: books on evolutionary medicineokuma önerileri: evrimsel tıp ile ilgili kitaplard316kasım-aralık2016472-474battal çıplak READİNG RECOMMENDATİON: BOOKS ON EVOLUTİONARY MEDİCİNEOKUMA ÖNERİLERİ: EVRİMSEL TIP İLE İLGİLİ KİTAPLARD316KASIM-ARALIK2016472-474BATTAL ÇIPLAK
TTB Raporları

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞI MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI’NA AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (22.9.1979)

 • TO THE PRESIDENCY OF THE CENTRAL COUNCIL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION: SEPTEMBER 22, 1979 MONTHLY ACTIVITY REPORT

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 468-471
 • SAMSUN SİNOP TABİP ODASI, Erdal ATABEK
to the presidency of the central council of turkish medical association: september 22, 1979 monthly activity reporttürk tabipleri birliğı merkez konseyi başkanlığı’na aylık çalışma raporu (22.9.1979)d316kasım-aralık2016468-471samsun sinop tabip odası, erdal atabek TO THE PRESİDENCY OF THE CENTRAL COUNCİL OF TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON: SEPTEMBER 22, 1979 MONTHLY ACTİVİTY REPORTTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞI MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI’NA AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (22.9.1979)D316KASIM-ARALIK2016468-471SAMSUN SİNOP TABİP ODASI, ERDAL ATABEK
TTB Raporu

TÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRME

 • THE STATE OF MEDICAL EDUCATION IN TURKEY: A BRIEF ASSESSMENT ON BEHALF OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 463-467
 • Bayazıt İLHAN, Dilek ASLAN, Gülriz ERİŞGEN, Orhan ODABAŞI
the state of medical education in turkey: a brief assessment on behalf of turkish medical associationtürkiye’de tıp eğitiminin durumu: türk tabipleri birliği adına kısa değerlendirmed316kasım-aralık2016463-467bayazıt ilhan, dilek aslan, gülriz erişgen, orhan odabaşı THE STATE OF MEDİCAL EDUCATİON İN TURKEY: A BRİEF ASSESSMENT ON BEHALF OF TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİONTÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİNİN DURUMU: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ADINA KISA DEĞERLENDİRMED316KASIM-ARALIK2016463-467BAYAZIT İLHAN, DİLEK ASLAN, GÜLRİZ ERİŞGEN, ORHAN ODABAŞI
Gözlemler ve Görüşler

TTB 67. BÜYÜK KONGRESİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ: OYLAR NASIL KULLANILIYOR?

 • AN ASSESSMENT ON 67TH GRAND CONGRESS OF TMA (TURKISH MEDICAL ASSOCIATION) HOW THE VOTES ARE CAST?

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 460-462
 • Onur HAMZAOĞLU
an assessment on 67th grand congress of tma (turkish medical association) how the votes are cast?ttb 67. büyük kongresi’nin değerlendirmesi: oylar nasıl kullanılıyor?d316kasım-aralık2016460-462onur hamzaoğlu AN ASSESSMENT ON 67TH GRAND CONGRESS OF TMA (TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON) HOW THE VOTES ARE CAST?TTB 67. BÜYÜK KONGRESİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ: OYLAR NASIL KULLANILIYOR?D316KASIM-ARALIK2016460-462ONUR HAMZAOĞLU
Derleme

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • HOME HEALTH CARE IN TURKEY FROM PAST TO PRESENT

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 443-459
 • Eft al YILDIRIM
home health care ın turkey from past to presentdünden bugüne türkiye’de evde sağlık hizmetlerid316kasım-aralık2016443-459eft al yıldırım HOME HEALTH CARE IN TURKEY FROM PAST TO PRESENTDÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİD316KASIM-ARALIK2016443-459EFT AL YILDIRIM
Derleme

EVDE SAĞLIK SOSYAL VE DESTEK HİZMETLERİNDE DÖRT DÖNEM DÖRT ÖZELLİK

 • FOUR PERIODS, FOUR CHARACTERISTICS IN HOME HEALTH, SOCIAL AND SUPPORT SERVICES

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 424-442
 • Özlem ÖZKAN
four periods, four characteristics in home health, social and support servicesevde sağlık sosyal ve destek hizmetlerinde dört dönem dört özellikd316kasım-aralık2016424-442özlem özkan FOUR PERİODS, FOUR CHARACTERİSTİCS İN HOME HEALTH, SOCİAL AND SUPPORT SERVİCESEVDE SAĞLIK SOSYAL VE DESTEK HİZMETLERİNDE DÖRT DÖNEM DÖRT ÖZELLİKD316KASIM-ARALIK2016424-442ÖZLEM ÖZKAN
Yuvarlak Masa

15 TEMMUZ SONRASINDA DEVLET YENİDEN İNŞA EDİLİRKEN YAPILABİLECEKLER-YAPABİLECEKLERİMİZ

 • WHAT CAN BE DONE, WHAT CAN WE DO AFTER JULY 15 AS THE STATE IS BEING RECONSTRUCTED?

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 403-423
 • Yüksel AKKAYA, Metin ÇULHAOĞLU, Özgür MÜTFÜOĞLU, Cem SOMEL, TTB-MK Üyeleri, Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyeleri
what can be done, what can we do after july 15 as the state ıs being reconstructed?15 temmuz sonrasında devlet yeniden inşa edilirken yapılabilecekler-yapabileceklerimizd316kasım-aralık2016403-423yüksel akkaya, metin çulhaoğlu, özgür mütfüoğlu, cem somel, ttb-mk üyeleri, toplum ve hekim hakem kurulu üyeleri WHAT CAN BE DONE, WHAT CAN WE DO AFTER JULY 15 AS THE STATE IS BEİNG RECONSTRUCTED?15 TEMMUZ SONRASINDA DEVLET YENİDEN İNŞA EDİLİRKEN YAPILABİLECEKLER-YAPABİLECEKLERİMİZD316KASIM-ARALIK2016403-423YÜKSEL AKKAYA, METİN ÇULHAOĞLU, ÖZGÜR MÜTFÜOĞLU, CEM SOMEL, TTB-MK ÜYELERİ, TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU ÜYELERİ
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 31, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2016, Sayfa 401-402
 • Hakem Kurulu’ndan
hakem kurulu’ndand316kasım-aralık2016401-402hakem kurulu’ndan HAKEM KURULU’NDAND316KASIM-ARALIK2016401-402HAKEM KURULU’NDAN
Dosya-Derleme

ŞİZOFRENİ; EVRİME ÖDENEN BİR BEDEL Mİ?

 • IS SCHIZOPHRENIA A PRICE OF HUMAN EVOLUTION ?

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 2-400
 • Ejder Akgün YILDIRIM, Eren YILDIZHAN, Nur ÖZTÜRK
ıs schizophrenia a price of human evolution ?şizofreni; evrime ödenen bir bedel mi?d315eylül-ekim20162-400ejder akgün yıldırım, eren yıldızhan, nur öztürk IS SCHİZOPHRENİA A PRİCE OF HUMAN EVOLUTİON ?ŞİZOFRENİ; EVRİME ÖDENEN BİR BEDEL Mİ?D315EYLÜL-EKİM20162-400EJDER AKGÜN YILDIRIM, EREN YILDIZHAN, NUR ÖZTÜRK
Dosya-Derleme

TIP EĞİTİMİNDE EVRİMİ KONUMLANDIRMAK: EVRİMSEL TIP DİSİPLİNİ

 • FINDING A PLACE FOR EVOLUTIONARY MEDICINE IN MEDICAL EDUCATION : EVOLUTIONARY MEDICINE DISCIPLINE

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 389-391
 • Mehmet Cem MÜDERRİSOĞLU, Necdet ERSÖZ
finding a place for evolutionary medicine in medical education : evolutionary medicine disciplinetıp eğitiminde evrimi konumlandırmak: evrimsel tıp disiplinid315eylül-ekim2016389-391mehmet cem müderrisoğlu, necdet ersöz FİNDİNG A PLACE FOR EVOLUTİONARY MEDİCİNE İN MEDİCAL EDUCATİON : EVOLUTİONARY MEDİCİNE DİSCİPLİNETIP EĞİTİMİNDE EVRİMİ KONUMLANDIRMAK: EVRİMSEL TIP DİSİPLİNİD315EYLÜL-EKİM2016389-391MEHMET CEM MÜDERRİSOĞLU, NECDET ERSÖZ
Dosya-Derleme

EVRİMSEL BİYOLOJİ, EVRİMSEL TIP VE TIP EĞİTİMİ: DÜNYA VE TÜRKİYE

 • EVOLUTIONARY BIOLOGY, EVOLUTIONARY MEDICINE AND MEDICAL EDUCATION: CURRENT STATE IN THE WORLD AND TURKEY

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 385-388
 • İskender SAYEK
evolutionary biology, evolutionary medicine and medical education: current state in the world and turkeyevrimsel biyoloji, evrimsel tıp ve tıp eğitimi: dünya ve türkiyed315eylül-ekim2016385-388iskender sayek EVOLUTİONARY BİOLOGY, EVOLUTİONARY MEDİCİNE AND MEDİCAL EDUCATİON: CURRENT STATE İN THE WORLD AND TURKEYEVRİMSEL BİYOLOJİ, EVRİMSEL TIP VE TIP EĞİTİMİ: DÜNYA VE TÜRKİYED315EYLÜL-EKİM2016385-388İSKENDER SAYEK
Dosya-Derleme

EVRİMSEL TIP EĞİTİMİ İÇİN YENİ MODÜLLER: AVUSTRALYA VE İSVİÇRE DENEYİMLERİ

 • NOVEL MODULES TO TEACH EVOLUTIONARY MEDICINE: AN AUSTRALIAN AND A SWISS EXPERIENCE

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 376-384
 • Frank RUHLI, Martin HAEUSLER, Arthur SANIOTIS, Maciej HENNEBERG, Gülfi rde Akgül
novel modules to teach evolutionary medicine: an australian and a swiss experienceevrimsel tıp eğitimi için yeni modüller: avustralya ve isviçre deneyimlerid315eylül-ekim2016376-384frank ruhlı, martin haeusler, arthur sanıotıs, maciej henneberg, gülfi rde akgül NOVEL MODULES TO TEACH EVOLUTİONARY MEDİCİNE: AN AUSTRALİAN AND A SWİSS EXPERİENCEEVRİMSEL TIP EĞİTİMİ İÇİN YENİ MODÜLLER: AVUSTRALYA VE İSVİÇRE DENEYİMLERİD315EYLÜL-EKİM2016376-384FRANK RUHLI, MARTİN HAEUSLER, ARTHUR SANIOTIS, MACİEJ HENNEBERG, GÜLFİ RDE AKGÜL
Dosya-Derleme

EVRİMSEL DİNAMİKLERİN MEYDAN OKUYAN ÖZNESİ OLARAK HIV

 • HIV AS A CHALLENGING AGENT OF EVOLUTIONARY DYNAMICS

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 371-375
 • Çağatay TARHAN
hıv as a challenging agent of evolutionary dynamicsevrimsel dinamiklerin meydan okuyan öznesi olarak hıvd315eylül-ekim2016371-375çağatay tarhan HIV AS A CHALLENGİNG AGENT OF EVOLUTİONARY DYNAMİCSEVRİMSEL DİNAMİKLERİN MEYDAN OKUYAN ÖZNESİ OLARAK HIVD315EYLÜL-EKİM2016371-375ÇAĞATAY TARHAN
Dosya-Derleme

GÖZÜN EVRİMİ

 • EVOLUTION OF THE EYE

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 367-370
 • Mahmut Oğuz ULUSOY, Sinan EMRE
evolution of the eyegözün evrimid315eylül-ekim2016367-370mahmut oğuz ulusoy, sinan emre EVOLUTİON OF THE EYEGÖZÜN EVRİMİD315EYLÜL-EKİM2016367-370MAHMUT OĞUZ ULUSOY, SİNAN EMRE
Dosya-Derleme

EVRİMSEL ORTAKLIKLAR TEMELİNDE MODEL ORGANİZMALAR: DROSOPHILA MODELİ VE PARKİNSON HASTALIĞI

 • MODEL ORGANISMS AND COMMON EVOLUTIONARY ORIGINS: DROSOPHILA PARKINSON MODEL

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 359-366
 • Özge DÜZGÜN
model organisms and common evolutionary origins: drosophila parkinson modelevrimsel ortaklıklar temelinde model organizmalar: drosophıla modeli ve parkinson hastalığıd315eylül-ekim2016359-366özge düzgün MODEL ORGANİSMS AND COMMON EVOLUTİONARY ORİGİNS: DROSOPHİLA PARKİNSON MODELEVRİMSEL ORTAKLIKLAR TEMELİNDE MODEL ORGANİZMALAR: DROSOPHILA MODELİ VE PARKİNSON HASTALIĞID315EYLÜL-EKİM2016359-366ÖZGE DÜZGÜN
Dosya-Derleme

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE EVRİMSEL TIP

 • INFECTIOUS DISEASES AND EVOLUTIONARY MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 349-358
 • O. Şadi YENEN
ınfectious diseases and evolutionary medicineenfeksiyon hastalıkları ve evrimsel tıpd315eylül-ekim2016349-358o. şadi yenen INFECTİOUS DİSEASES AND EVOLUTİONARY MEDİCİNEENFEKSİYON HASTALIKLARI VE EVRİMSEL TIPD315EYLÜL-EKİM2016349-358O. ŞADİ YENEN
Dosya-Derleme

EVRİMSEL TIP VE ENDOKRİN FENOTİPLER: ERKEN JUVENİLİTEYE EVRİMSEL BAKIŞ

 • EVOLUTIONARY MEDICINE AND ENDOCRINE PHENOTYPES: EVOLUTIONARY APPROACH TO EARLY JUVENILITY

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 345-348
 • Merih BERBEROĞLU
evolutionary medicine and endocrine phenotypes: evolutionary approach to early juvenilityevrimsel tıp ve endokrin fenotipler: erken juveniliteye evrimsel bakışd315eylül-ekim2016345-348merih berberoğlu EVOLUTİONARY MEDİCİNE AND ENDOCRİNE PHENOTYPES: EVOLUTİONARY APPROACH TO EARLY JUVENİLİTYEVRİMSEL TIP VE ENDOKRİN FENOTİPLER: ERKEN JUVENİLİTEYE EVRİMSEL BAKIŞD315EYLÜL-EKİM2016345-348MERİH BERBEROĞLU
Dosya-Derleme

EVRİMSEL EPİDEMİYOLOJİ: EPİDEMİYOLOJİ VE EVRİMSEL BİYOLOJİNİN SENTEZİ

 • EVOLUTIONARY EPIDEMIOLOGY: A SYNTHESIS FOR EVOLUTION AND EPIDEMIOLOGY

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 340-344
 • Efe SEZGİN
evolutionary epidemiology: a synthesis for evolution and epidemiologyevrimsel epidemiyoloji: epidemiyoloji ve evrimsel biyolojinin sentezid315eylül-ekim2016340-344efe sezgin EVOLUTİONARY EPİDEMİOLOGY: A SYNTHESİS FOR EVOLUTİON AND EPİDEMİOLOGYEVRİMSEL EPİDEMİYOLOJİ: EPİDEMİYOLOJİ VE EVRİMSEL BİYOLOJİNİN SENTEZİD315EYLÜL-EKİM2016340-344EFE SEZGİN
Dosya-Derleme

EVRİMSEL TIP PERSPEKTİFİ İLE GENETİK HASTALIKLAR

 • EVOLUTIONARY MEDICINE PERSPECTIVE ON GENETIC DISEASES

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 334-339
 • Ajlan TÜKÜN, Kıvanç BİLECEN
evolutionary medicine perspective on genetic diseasesevrimsel tıp perspektifi ile genetik hastalıklard315eylül-ekim2016334-339ajlan tükün, kıvanç bilecen EVOLUTİONARY MEDİCİNE PERSPECTİVE ON GENETİC DİSEASESEVRİMSEL TIP PERSPEKTİFİ İLE GENETİK HASTALIKLARD315EYLÜL-EKİM2016334-339AJLAN TÜKÜN, KIVANÇ BİLECEN
Dosya-Derleme

UYUMSUZLUK MU? KİTLE PAZARLAMASI MI? TAŞ DEVRİ DİYETLERİ, SANAYİLEŞME VE AŞIRI İŞLEM GÖRMÜŞ GIDALAR

 • MISMATCH OR MASS MARKETING? STONE AGE DIETS, INDUSTRIALIZATION AND ULTRA-PROCESSED FOODS

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 323-333
 • Sarah ELTON
mismatch or mass marketing? stone age diets, ındustrialization and ultra-processed foodsuyumsuzluk mu? kitle pazarlaması mı? taş devri diyetleri, sanayileşme ve aşırı işlem görmüş gıdalard315eylül-ekim2016323-333sarah elton MİSMATCH OR MASS MARKETİNG? STONE AGE DİETS, INDUSTRİALİZATİON AND ULTRA-PROCESSED FOODSUYUMSUZLUK MU? KİTLE PAZARLAMASI MI? TAŞ DEVRİ DİYETLERİ, SANAYİLEŞME VE AŞIRI İŞLEM GÖRMÜŞ GIDALARD315EYLÜL-EKİM2016323-333SARAH ELTON
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULUNDAN

 • Cilt 31, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2016, Sayfa 321-322
hakem kurulundand315eylül-ekim2016321-322 HAKEM KURULUNDAND315EYLÜL-EKİM2016321-322
TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ EVRİMSEL TIP DOSYASI TEKNİK TERİMLER İÇİN KILAVUZ

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ EVRİMSEL TIP DOSYASI TEKNİK TERİMLER İÇİN KILAVUZ

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 320
toplum ve hekim dergisi evrimsel tıp dosyası teknik terimler için kılavuzd314temmuz-ağustos2016320 TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ EVRİMSEL TIP DOSYASI TEKNİK TERİMLER İÇİN KILAVUZD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016320
Dosya-Derleme

BEDENLERİMİZDEKİ TUHAFLIKLAR

 • QUIRKS OF OUR BODIES

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 317-319
 • Metin BERBEROĞLU
quirks of our bodiesbedenlerimizdeki tuhaflıklard314temmuz-ağustos2016317-319metin berberoğlu QUİRKS OF OUR BODİESBEDENLERİMİZDEKİ TUHAFLIKLARD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016317-319METİN BERBEROĞLU
Dosya-Derleme

YAŞLANMANIN EVRİMİ VE TIP

 • EVOLUTION OF AGING AND MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 314-316
 • Abdullah OLGUN
evolution of aging and medicineyaşlanmanın evrimi ve tıpd314temmuz-ağustos2016314-316abdullah olgun EVOLUTİON OF AGİNG AND MEDİCİNEYAŞLANMANIN EVRİMİ VE TIPD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016314-316ABDULLAH OLGUN
Dosya-Derleme

EVRİMSEL PSİKİYATRİ: İNSANIN EVRİMSEL ÖYKÜSÜ VE PSİKOPATOLOJİ

 • EVOLUTIONARY PSYCHIATRY: EVOLUTIONARY HISTORY OF THE HUMAN AND PSCHOPATHOLOGY

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 307-313
 • Ejder Akgün YILDIRIM, Hakan KARAŞ
evolutionary psychiatry: evolutionary history of the human and pschopathologyevrimsel psikiyatri: insanın evrimsel öyküsü ve psikopatolojid314temmuz-ağustos2016307-313ejder akgün yıldırım, hakan karaş EVOLUTİONARY PSYCHİATRY: EVOLUTİONARY HİSTORY OF THE HUMAN AND PSCHOPATHOLOGYEVRİMSEL PSİKİYATRİ: İNSANIN EVRİMSEL ÖYKÜSÜ VE PSİKOPATOLOJİD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016307-313EJDER AKGÜN YILDIRIM, HAKAN KARAŞ
Dosya-Derleme

KANSER VE EVRİMSEL TIP

 • CANCER AND EVOLUTIONARY MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 299-306
 • Sarp KAYA
cancer and evolutionary medicinekanser ve evrimsel tıpd314temmuz-ağustos2016299-306sarp kaya CANCER AND EVOLUTİONARY MEDİCİNEKANSER VE EVRİMSEL TIPD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016299-306SARP KAYA
Dosya-Derleme

ADAPTİF MELEZLENME: HOMO SAPİENS’İN DÜNYAYA YAYILIŞINDA ETKİLERİ

 • ADAPTIVE INTROGRESSION: THE IMPACTS ON HOMO SAPIENS’ SPREAD THROUGHOUT THE WORLD

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 295-298
 • Nefize Ezgi ALTINIŞIK
adaptive ıntrogression: the ımpacts on homo sapiens’ spread throughout the worldadaptif melezlenme: homo sapiens’in dünyaya yayılışında etkilerid314temmuz-ağustos2016295-298nefize ezgi altınışık ADAPTİVE INTROGRESSİON: THE IMPACTS ON HOMO SAPİENS’ SPREAD THROUGHOUT THE WORLDADAPTİF MELEZLENME: HOMO SAPİENS’İN DÜNYAYA YAYILIŞINDA ETKİLERİD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016295-298NEFİZE EZGİ ALTINIŞIK
Dosya-Derleme

FİLOGENİ VE TIP: HER TÜRÜN EVRİMSEL BİR TARİHİ VARDIR

 • PHYLOGENY AND MEDICINE: EVERYONE SPECIES HAS AN EVOLUTIONARY HISTORY

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 288-294
 • Hasan H. BAŞIBÜYÜK
phylogeny and medicine: everyone species has an evolutionary historyfilogeni ve tıp: her türün evrimsel bir tarihi vardırd314temmuz-ağustos2016288-294hasan h. başıbüyük PHYLOGENY AND MEDİCİNE: EVERYONE SPECİES HAS AN EVOLUTİONARY HİSTORYFİLOGENİ VE TIP: HER TÜRÜN EVRİMSEL BİR TARİHİ VARDIRD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016288-294HASAN H. BAŞIBÜYÜK
Dosya Çeviri

EVRİMSEL BİYOLOJİYİ TIP İÇİN TEMEL BİLİMLERDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK

 • MAKING EVOLUTIONARY BIOLOGY A BASIC SCIENCE FOR MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 277-287
 • Ertan Mahir KORKMAZ, Randolph M. Nessea,, Carl T. Bergstrom, Peter T. Ellison, Jeff rey S. Flier
making evolutionary biology a basic science for medicineevrimsel biyolojiyi tıp için temel bilimlerden biri haline getirmekd314temmuz-ağustos2016277-287ertan mahir korkmaz, randolph m. nessea,, carl t. bergstrom, peter t. ellison, jeff rey s. flier MAKİNG EVOLUTİONARY BİOLOGY A BASİC SCİENCE FOR MEDİCİNEEVRİMSEL BİYOLOJİYİ TIP İÇİN TEMEL BİLİMLERDEN BİRİ HALİNE GETİRMEKD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016277-287ERTAN MAHİR KORKMAZ, RANDOLPH M. NESSEA,, CARL T. BERGSTROM, PETER T. ELLİSON, JEFF REY S. FLİER
Dosya-Derleme

EVRİMSEL BİYOLOJİ VE EVRİMSEL TIP İLİŞKİSİ

 • RELATION OF EVOLUTIONARY BIOLOGY AND EVOLUTIONARY MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 257-276
 • Battal ÇIPLAK
relation of evolutionary biology and evolutionary medicineevrimsel biyoloji ve evrimsel tıp ilişkisid314temmuz-ağustos2016257-276battal çıplak RELATİON OF EVOLUTİONARY BİOLOGY AND EVOLUTİONARY MEDİCİNEEVRİMSEL BİYOLOJİ VE EVRİMSEL TIP İLİŞKİSİD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016257-276BATTAL ÇIPLAK
Dosya-Derleme

EVRİMSEL BİYOLOJİ, DARWİN DEVRİMİ VE DOĞAL SEÇİLİMLE EVRİMLEŞME

 • EVOLUTIONARY BIOLOGY, DARWIN’S REVOLUTION AND EVOLUTION BY NATURAL SELECTION

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 245-256
 • Ergi Deniz ÖZSOY
evolutionary biology, darwin’s revolution and evolution by natural selectionevrimsel biyoloji, darwin devrimi ve doğal seçilimle evrimleşmed314temmuz-ağustos2016245-256ergi deniz özsoy EVOLUTİONARY BİOLOGY, DARWİN’S REVOLUTİON AND EVOLUTİON BY NATURAL SELECTİONEVRİMSEL BİYOLOJİ, DARWİN DEVRİMİ VE DOĞAL SEÇİLİMLE EVRİMLEŞMED314TEMMUZ-AĞUSTOS2016245-256ERGİ DENİZ ÖZSOY
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

EVRİMSEL TIP

 • EVOLUTIONARY MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 143-244
 • Ergi Deniz ÖZSOY, Battal ÇIPLAK, Cem TERZİ
evolutionary medicineevrimsel tıpd314temmuz-ağustos2016143-244ergi deniz özsoy, battal çıplak, cem terzi EVOLUTİONARY MEDİCİNEEVRİMSEL TIPD314TEMMUZ-AĞUSTOS2016143-244ERGİ DENİZ ÖZSOY, BATTAL ÇIPLAK, CEM TERZİ
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 241-242
 • Hakem Kurulu’ndan
hakem kurulu’ndand314temmuz-ağustos2016241-242hakem kurulu’ndan HAKEM KURULU’NDAND314TEMMUZ-AĞUSTOS2016241-242HAKEM KURULU’NDAN
Rapor

İCAPÇILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • ON-CALL OBLIGATION

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 230-240
 • Türk Tabipleri Birliği
on-call obligationicapçılık yükümlülüğüd313mayıs-haziran2016230-240türk tabipleri birliği ON-CALL OBLİGATİONİCAPÇILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜD313MAYIS-HAZİRAN2016230-240TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
Derleme

TOPLUMSAL CİNSİYET Mİ, ATAERKİ Mİ?

 • GENDER OR PATRIARCHY?

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 226-229
 • Melda YAMAN
gender or patriarchy?toplumsal cinsiyet mi, ataerki mi?d313mayıs-haziran2016226-229melda yaman GENDER OR PATRİARCHY?TOPLUMSAL CİNSİYET Mİ, ATAERKİ Mİ?D313MAYIS-HAZİRAN2016226-229MELDA YAMAN
Dosya-Derleme

“YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE YENİ VE YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA MÜMKÜN” MÜ?

 • CAN A NEW AND LIVEABLE WORLD BE POSSIBLE WITH RENEWABLE ENERGY?

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 221-225
 • Elif HATMAN
can a new and liveable world be possible with renewable energy?“yenilenebilir enerji ile yeni ve yaşanılabilir bir dünya mümkün” mü?d313mayıs-haziran2016221-225elif hatman CAN A NEW AND LİVEABLE WORLD BE POSSİBLE WİTH RENEWABLE ENERGY?“YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE YENİ VE YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA MÜMKÜN” MÜ?D313MAYIS-HAZİRAN2016221-225ELİF HATMAN
Dosya-Derleme

HİDROELEKTRİK SANTRALLERLE GELEN YIKIM

 • DESTRUCTION FROM HYDROELECTRIC POWER PLANT

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 212-220
 • Hür HASSOY
destruction from hydroelectric power planthidroelektrik santrallerle gelen yıkımd313mayıs-haziran2016212-220hür hassoy DESTRUCTİON FROM HYDROELECTRİC POWER PLANTHİDROELEKTRİK SANTRALLERLE GELEN YIKIMD313MAYIS-HAZİRAN2016212-220HÜR HASSOY
Dosya-Derleme

NÜKLEER SANTRALLER İLE İLGİLİ YANLIŞLAR VE BİASLAR, YALANLARA VE SAFSATALARA NASIL DÖNÜŞÜYOR?

 • HOW DO MISTAKES AND BIASES RELATED TO NUCLEAR POWER PLANTS TRANSFORM INTO LIES AND FALLACIES?

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 201-211
 • Umur GÜRSOY
how do mistakes and biases related to nuclear power plants transform into lies and fallacies?nükleer santraller ile ilgili yanlışlar ve biaslar, yalanlara ve safsatalara nasıl dönüşüyor?d313mayıs-haziran2016201-211umur gürsoy HOW DO MİSTAKES AND BİASES RELATED TO NUCLEAR POWER PLANTS TRANSFORM İNTO LİES AND FALLACİES?NÜKLEER SANTRALLER İLE İLGİLİ YANLIŞLAR VE BİASLAR, YALANLARA VE SAFSATALARA NASIL DÖNÜŞÜYOR?D313MAYIS-HAZİRAN2016201-211UMUR GÜRSOY
Dosya-Derleme

ATIKTAN ETİĞE; NÜKLEER TARTIŞMASI

 • FROM THE WASTE TO ETHICS; NUCLEAR DEBATE

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 197-200
 • Filiz YAVUZ
from the waste to ethics; nuclear debateatıktan etiğe; nükleer tartışmasıd313mayıs-haziran2016197-200filiz yavuz FROM THE WASTE TO ETHİCS; NUCLEAR DEBATEATIKTAN ETİĞE; NÜKLEER TARTIŞMASID313MAYIS-HAZİRAN2016197-200FİLİZ YAVUZ
Dosya-Derleme

SOMA ÖRNEĞİNDE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE SAĞLIK

 • COAL MINING AND HEALTH THROUGH THE EXAMPLE OF SOMA

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 191-196
 • Ahmet SOYSAL
coal mining and health through the example of somasoma örneğinde kömür madenciliği ve sağlıkd313mayıs-haziran2016191-196ahmet soysal COAL MİNİNG AND HEALTH THROUGH THE EXAMPLE OF SOMASOMA ÖRNEĞİNDE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE SAĞLIKD313MAYIS-HAZİRAN2016191-196AHMET SOYSAL
Dosya-Derleme

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLER SESSİZCE ÖLDÜRÜYOR

 • COAL-FIRED POWER PLANTS ARE KILLING SILENTLY

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 182-190
 • Melike YAVUZ
coal-fired power plants are killing silentlykömürlü termik santraller sessizce öldürüyord313mayıs-haziran2016182-190melike yavuz COAL-FİRED POWER PLANTS ARE KİLLİNG SİLENTLYKÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLER SESSİZCE ÖLDÜRÜYORD313MAYIS-HAZİRAN2016182-190MELİKE YAVUZ
Dosya-Derleme

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

 • ENERGY USE IN TURKEY AND ALL OVER THE WORLD

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 174-181
 • Aynur UÇKAÇ
energy use in turkey and all over the worlddünyada ve türkiye’de enerji görünümüd313mayıs-haziran2016174-181aynur uçkaç ENERGY USE İN TURKEY AND ALL OVER THE WORLDDÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜD313MAYIS-HAZİRAN2016174-181AYNUR UÇKAÇ
Dosya-Derleme

KAPİTALİZM VE ENERJİ POLİTİKALARI

 • CAPITALISM AND ENERGY POLICY

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 165-173
 • İzzettin ÖNDER
capitalism and energy policykapitalizm ve enerji politikalarıd313mayıs-haziran2016165-173izzettin önder CAPİTALİSM AND ENERGY POLİCYKAPİTALİZM VE ENERJİ POLİTİKALARID313MAYIS-HAZİRAN2016165-173İZZETTİN ÖNDER
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

ENERJİ VE SAĞLIK

 • ENERGY AND HEALTH

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 163-164
 • Melike YAVUZ
energy and healthenerji ve sağlıkd313mayıs-haziran2016163-164melike yavuz ENERGY AND HEALTHENERJİ VE SAĞLIKD313MAYIS-HAZİRAN2016163-164MELİKE YAVUZ
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 31, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2016, Sayfa 161-162
 • Hakem Kurulu’ndan
hakem kurulu’ndand313mayıs-haziran2016161-162hakem kurulu’ndan HAKEM KURULU’NDAND313MAYIS-HAZİRAN2016161-162HAKEM KURULU’NDAN
TTB Raporu

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SOMA A.Ş. EYNEZ YERALTI LİNYİT MADENİ OCAĞI-İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

 • THE INVESTIGATION AND ASSESSMENT REPORT BY TURKISH MEDICAL ASSOCIATION ON THE WORKPLACE HEALTH UNIT OF SOMA INC., EYNEZ UNDERGROUND LIGNITE MINE

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 156-160
the ınvestigation and assessment report by turkish medical association on the workplace health unit of soma ınc., eynez underground lignite minetürk tabipleri birliği soma a.ş. eynez yeraltı linyit madeni ocağı-işyeri sağlık birimi inceleme ve değerlendirme raporud312mart-nisan2016156-160 THE INVESTİGATİON AND ASSESSMENT REPORT BY TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON ON THE WORKPLACE HEALTH UNİT OF SOMA INC., EYNEZ UNDERGROUND LİGNİTE MİNETÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SOMA A.Ş. EYNEZ YERALTI LİNYİT MADENİ OCAĞI-İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORUD312MART-NİSAN2016156-160
Belge

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

 • THE COMMUNIQUE OF THE SYMPOSIUM “WAR, MIGRATION AND HEALTH”

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 150-155
 • SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ
the communique of the symposium “war, migration and health”savaş, göç ve sağlık sempozyumu sonuç bildirgesid312mart-nisan2016150-155savaş, göç ve sağlık sempozyumu sonuç bildirgesi THE COMMUNİQUE OF THE SYMPOSİUM “WAR, MİGRATİON AND HEALTH”SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİD312MART-NİSAN2016150-155SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ
Derleme

COP21 PARİS TOPLANTISI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI TTB TUTUMU

 • COP21 PARIS MEETING AND TMA ATTITUDE AGAINST CLIMATE CHANGE

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 146-149
 • Kayıhan PALA, Bayazıt İLHAN
cop21 paris meeting and tma attitude against climate changecop21 paris toplantısı ve iklim değişikliğine karşı ttb tutumud312mart-nisan2016146-149kayıhan pala, bayazıt ilhan COP21 PARİS MEETİNG AND TMA ATTİTUDE AGAİNST CLİMATE CHANGECOP21 PARİS TOPLANTISI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI TTB TUTUMUD312MART-NİSAN2016146-149KAYIHAN PALA, BAYAZIT İLHAN
Derleme

KÜRESEL SERMAYENİN “YENİ” SİLAHLARI: TTIP, TPP VE TISA

 • “NEW” WEAPONS OF GLOBAL CAPITAL: TTIP, TPP, AND TISA

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 140-145
 • Hande ARPAT, Özgür ERBAŞ
“new” weapons of global capital: ttıp, tpp, and tısaküresel sermayenin “yeni” silahları: ttıp, tpp ve tısad312mart-nisan2016140-145hande arpat, özgür erbaş “NEW” WEAPONS OF GLOBAL CAPİTAL: TTIP, TPP, AND TISAKÜRESEL SERMAYENİN “YENİ” SİLAHLARI: TTIP, TPP VE TISAD312MART-NİSAN2016140-145HANDE ARPAT, ÖZGÜR ERBAŞ
Derleme

AKP’NİN MUHAFAZAKÂRLIĞI KADINI İKNA EDEBİLİYOR MU?

 • IS AKP CONSERVATION SUFF ICIENT TO PERSUADE WOMEN?

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 133-139
 • Fatma ÖZDEMİR, Başak GÖKTAŞ, İlker BELEK
ıs akp conservation suff icient to persuade women?akp’nin muhafazakârlığı kadını ikna edebiliyor mu?d312mart-nisan2016133-139fatma özdemir, başak göktaş, ilker belek IS AKP CONSERVATİON SUFF İCİENT TO PERSUADE WOMEN?AKP’NİN MUHAFAZAKÂRLIĞI KADINI İKNA EDEBİLİYOR MU?D312MART-NİSAN2016133-139FATMA ÖZDEMİR, BAŞAK GÖKTAŞ, İLKER BELEK
Derleme

HEKİMLER VE TOPLUMSAL CİNSİYET

 • PHYSICIANS AND GENDER

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 128-132
 • Başak GÖKTAŞ, İlker BELEK
physicians and genderhekimler ve toplumsal cinsiyetd312mart-nisan2016128-132başak göktaş, ilker belek PHYSİCİANS AND GENDERHEKİMLER VE TOPLUMSAL CİNSİYETD312MART-NİSAN2016128-132BAŞAK GÖKTAŞ, İLKER BELEK
Dosya-Derleme

MEDYADA TIBBİ ETİK İHLALLER

 • THE VIOLATIONS OF MEDICAL ETHICS IN THE MEDIA

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 122-127
 • Naki BULUT
the violations of medical ethics in the mediamedyada tıbbi etik ihlallerd312mart-nisan2016122-127naki bulut THE VİOLATİONS OF MEDİCAL ETHİCS İN THE MEDİAMEDYADA TIBBİ ETİK İHLALLERD312MART-NİSAN2016122-127NAKİ BULUT
Dosya Araştırma

TÜRKİYE’DE TELEVİZYON DİZİLERİNDE HEKİM İMAJI

 • THE MEDICAL DOCTOR IMAGE IN THE TELEVISION SERIES IN TURKEY

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 110-121
 • Hande UZ, L. Doğan TILIÇ
the medical doctor ımage in the television series in turkeytürkiye’de televizyon dizilerinde hekim imajıd312mart-nisan2016110-121hande uz, l. doğan tılıç THE MEDİCAL DOCTOR IMAGE İN THE TELEVİSİON SERİES İN TURKEYTÜRKİYE’DE TELEVİZYON DİZİLERİNDE HEKİM İMAJID312MART-NİSAN2016110-121HANDE UZ, L. DOĞAN TILIÇ
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM : SAĞLIK PARADİGMASI VE MEDYA

 • TRANSFORMATION IN HEALTH: HEALTH PARADIGM AND MEDIA

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 101-109
 • Deniz SEZGİN
transformation in health: health paradigm and mediasağlıkta dönüşüm : sağlık paradigması ve medyad312mart-nisan2016101-109deniz sezgin TRANSFORMATİON İN HEALTH: HEALTH PARADİGM AND MEDİASAĞLIKTA DÖNÜŞÜM : SAĞLIK PARADİGMASI VE MEDYAD312MART-NİSAN2016101-109DENİZ SEZGİN
Dosya-Derleme

ÇOCUK İSTİSMARI VE MEDYADAKİ YANSIMALARI

 • CHILD ABUSE AND ITS REFL ECTIONS ON MEDIA

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 96-100
 • Tevhide Ekin SÜT
child abuse and ıts refl ections on mediaçocuk istismarı ve medyadaki yansımalarıd312mart-nisan201696-100tevhide ekin süt CHİLD ABUSE AND ITS REFL ECTİONS ON MEDİAÇOCUK İSTİSMARI VE MEDYADAKİ YANSIMALARID312MART-NİSAN201696-100TEVHİDE EKİN SÜT
Dosya-Derleme

MEDYANIN SINIFSAL TEMELLERİ: EMEĞİN GERÇEKLERİ VE SERMAYENİN İLLÜZYONLARI

 • CLASS ANALYSIS OF MEDIA: REALITIES OF LABOUR AND ILLUSIONS OF CAPITAL

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 85-95
 • Gamze YÜCESAN-ÖZDEMİR, Çağrı KADEROĞLU BULUT
class analysis of media: realities of labour and ıllusions of capitalmedyanın sınıfsal temelleri: emeğin gerçekleri ve sermayenin illüzyonlarıd312mart-nisan201685-95gamze yücesan-özdemir, çağrı kaderoğlu bulut CLASS ANALYSİS OF MEDİA: REALİTİES OF LABOUR AND ILLUSİONS OF CAPİTALMEDYANIN SINIFSAL TEMELLERİ: EMEĞİN GERÇEKLERİ VE SERMAYENİN İLLÜZYONLARID312MART-NİSAN201685-95GAMZE YÜCESAN-ÖZDEMİR, ÇAĞRI KADEROĞLU BULUT
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

MEDYA VE SAĞLIK

 • MEDIA AND HEALTH

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 83-84
 • Hande ARPAT
media and healthmedya ve sağlıkd312mart-nisan201683-84hande arpat MEDİA AND HEALTHMEDYA VE SAĞLIKD312MART-NİSAN201683-84HANDE ARPAT
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 31, Sayı 2, Mart-Nisan, 2016, Sayfa 81-82
 • Hakem Kurulu’ndan
hakem kurulu’ndand312mart-nisan201681-82hakem kurulu’ndan HAKEM KURULU’NDAND312MART-NİSAN201681-82HAKEM KURULU’NDAN
Dosya-Belge

YETERLİ AĞRI TEDAVİSİNE ERİŞİME İLİŞKİN DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ KARARI

 • WMA RESOLUTION ON THE ACCESS TO ADEQUATE PAIN TREATMENT

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 79-80
 • Dünya Tabipler Birliği
wma resolution on the access to adequate pain treatmentyeterli ağrı tedavisine erişime ilişkin dünya tabipler birliği kararıd311ocak-şubat201679-80dünya tabipler birliği WMA RESOLUTİON ON THE ACCESS TO ADEQUATE PAİN TREATMENTYETERLİ AĞRI TEDAVİSİNE ERİŞİME İLİŞKİN DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ KARARID311OCAK-ŞUBAT201679-80DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ
Dosya-Derleme

YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE TIBBİ TEDAVİDE KARAR VERME SÜRECİNE İLİŞKİN KILAVUZ

 • GUIDELINE ON THE DECISION-MAKING PROCESS REGARDING MEDICAL TREATMENT IN END-OF-LIFE PERIOD

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 63-78
 • Avrupa Konseyi
guideline on the decision-making process regarding medical treatment ın end-of-life periodyaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuzd311ocak-şubat201663-78avrupa konseyi GUİDELİNE ON THE DECİSİON-MAKİNG PROCESS REGARDİNG MEDİCAL TREATMENT IN END-OF-LİFE PERİODYAŞAMIN SON DÖNEMİNDE TIBBİ TEDAVİDE KARAR VERME SÜRECİNE İLİŞKİN KILAVUZD311OCAK-ŞUBAT201663-78AVRUPA KONSEYİ
Dosya-Belge

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAŞAMIN SONUNA İLİŞKİN ETİK BİLDİRGE

 • DECLARATION ON ETHICS RELATING TO END-OF-LIFE BY TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 60-62
 • Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı
declaration on ethics relating to end-of-life by turkish medical associationtürk tabipleri birliği yaşamın sonuna ilişkin etik bildirged311ocak-şubat201660-62türk tabipleri birliği etik bildirgeler çalıştayı DECLARATİON ON ETHİCS RELATİNG TO END-OF-LİFE BY TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİONTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAŞAMIN SONUNA İLİŞKİN ETİK BİLDİRGED311OCAK-ŞUBAT201660-62TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELER ÇALIŞTAYI
Dosya-Derleme

YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNE DAİR TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

 • THE OPINIONS AND THE SUGGESTIONS OF TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE ON HEALTHCARE DURING END-OF-LIFE PERIOD

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 58-59
 • Prof. Dr. Lütfi Telci
the opinions and the suggestions of turkish society of ıntensive care on healthcare during end-of-life periodyaşamın son döneminde sağlık hizmetlerine dair türk yoğun bakım derneği’nin görüş ve önerilerid311ocak-şubat201658-59prof. dr. lütfi telci THE OPİNİONS AND THE SUGGESTİONS OF TURKİSH SOCİETY OF INTENSİVE CARE ON HEALTHCARE DURİNG END-OF-LİFE PERİODYAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNE DAİR TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİD311OCAK-ŞUBAT201658-59PROF. DR. LÜTFİ TELCİ
Dosya-Derleme

YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ANESTEZİ VE REANİMASYON, YOĞUN BAKIM UZMANLARININ ROLÜ

 • THE CONTRIBUTION OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION CONSULTANTS, AND INTENSIVISTS ON HEALTH SERVICE DURING END OF LIFE PERIOD AND RELATED ISSUES - THE STUDY OF TSAR

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 47-57
 • Doç. Dr. Tuğhan Utku, , Doç. Dr. Nedim Çekmen, Prof. Dr. İsmail Cinel, Prof. Dr. M. Kemal Bayar , Prof. Dr. İ. Özkan Akıncı, Prof. Dr. Sibel Temur, Prof. Dr. Özge Köner
the contribution of anaesthesiology and reanimation consultants, and ıntensivists on health service during end of life period and related ıssues - the study of tsaryaşamın son döneminde sağlık hizmetlerinde anestezi ve reanimasyon, yoğun bakım uzmanlarının rolüd311ocak-şubat201647-57doç. dr. tuğhan utku, , doç. dr. nedim çekmen, prof. dr. ismail cinel, prof. dr. m. kemal bayar , prof. dr. i. özkan akıncı, prof. dr. sibel temur, prof. dr. özge köner THE CONTRİBUTİON OF ANAESTHESİOLOGY AND REANİMATİON CONSULTANTS, AND INTENSİVİSTS ON HEALTH SERVİCE DURİNG END OF LİFE PERİOD AND RELATED ISSUES - THE STUDY OF TSARYAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ANESTEZİ VE REANİMASYON, YOĞUN BAKIM UZMANLARININ ROLÜD311OCAK-ŞUBAT201647-57DOÇ. DR. TUĞHAN UTKU, , DOÇ. DR. NEDİM ÇEKMEN, PROF. DR. İSMAİL CİNEL, PROF. DR. M. KEMAL BAYAR , PROF. DR. İ. ÖZKAN AKINCI, PROF. DR. SİBEL TEMUR, PROF. DR. ÖZGE KÖNER
Dosya-Derleme

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YAŞAMIN SONUNA GELMİŞ HASTALARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TÜRK DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞLERİ

 • PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS FACED WITH THE TERMINALLY ILL INTENSIVE CARE PATIENTS: VIEWS FROM THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 42-46
 • Prof. Dr. Halil Kaya Yorgancı, Doç. Dr. Melda Türkoğlu
problems and possible solutions faced with the terminally ıll ıntensive care patients: views from the turkish society of medical and surgical ıntensive care medicineyoğun bakım ünitelerinde yaşamın sonuna gelmiş hastalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: türk dahili ve cerrahi bilimler yoğun bakım derneği’nin görüşlerid311ocak-şubat201642-46prof. dr. halil kaya yorgancı, doç. dr. melda türkoğlu PROBLEMS AND POSSİBLE SOLUTİONS FACED WİTH THE TERMİNALLY ILL INTENSİVE CARE PATİENTS: VİEWS FROM THE TURKİSH SOCİETY OF MEDİCAL AND SURGİCAL INTENSİVE CARE MEDİCİNEYOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YAŞAMIN SONUNA GELMİŞ HASTALARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TÜRK DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞLERİD311OCAK-ŞUBAT201642-46PROF. DR. HALİL KAYA YORGANCI, DOÇ. DR. MELDA TÜRKOĞLU
Dosya Çeviri

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTALARIN YAKINLARI İÇİN GEREKSİNİM ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

 • ADAPTATION OF THE CRITICAL CARE FAMILY NEED INVENTORY TO TURKISH AND IT’S PSYCHOM ETRIC PROPERTIES

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 31-41
 • Sibel BÜYÜKÇOBA, Nezih VAROL, M. Murat CIVANER, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
adaptation of the critical care family need ınventory to turkish and it’s psychom etric propertiesyoğun bakım ünitesindeki hastaların yakınları için gereksinim ölçeği’nin türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerid311ocak-şubat201631-41sibel büyükçoba, nezih varol, m. murat cıvaner, meltem çiçeklioğlu ADAPTATİON OF THE CRİTİCAL CARE FAMİLY NEED INVENTORY TO TURKİSH AND İT’S PSYCHOM ETRİC PROPERTİESYOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTALARIN YAKINLARI İÇİN GEREKSİNİM ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİD311OCAK-ŞUBAT201631-41SİBEL BÜYÜKÇOBA, NEZİH VAROL, M. MURAT CIVANER, MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU
Dosya-Derleme

PALYATİF BAKIM

 • PALLIATIVE CARE

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 25-30
 • Ayşegül BİLEN
palliative carepalyatif bakımd311ocak-şubat201625-30ayşegül bilen PALLİATİVE CAREPALYATİF BAKIMD311OCAK-ŞUBAT201625-30AYŞEGÜL BİLEN
Dosya-Derleme

HAYATIN SON DÖNEMİNDE KRONİK AĞRI VE TEDAVİYE ERİŞİM

 • CHRONIC PAIN AND ACCESS TO TREATMENT AT THE END OF LIFE

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 18-24
 • Meltem UYAR, Halil ÇETİNGÖK, N. Süleyman ÖZYALÇIN
chronic pain and access to treatment at the end of lifehayatın son döneminde kronik ağrı ve tedaviye erişimd311ocak-şubat201618-24meltem uyar, halil çetingök, n. süleyman özyalçın CHRONİC PAİN AND ACCESS TO TREATMENT AT THE END OF LİFEHAYATIN SON DÖNEMİNDE KRONİK AĞRI VE TEDAVİYE ERİŞİMD311OCAK-ŞUBAT201618-24MELTEM UYAR, HALİL ÇETİNGÖK, N. SÜLEYMAN ÖZYALÇIN
Dosya Çeviri

UTANÇ VERİCİ OLANI MEŞRULAŞTIRMAK: YAŞAMIN SON DÖNEMİNE ETİK YAKLAŞIMI VE ÖLÜMÜN EKONOMİ-POLİTİĞİ

 • LEGITIMIZING THE SHAMEFUL: END-OF-LIFE ETHICS AND THE POLITICAL ECONOMY OF DEATH

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 9-17
 • Miran EPSTEIN
legitimizing the shameful: end-of-life ethics and the political economy of deathutanç verici olanı meşrulaştırmak: yaşamın son dönemine etik yaklaşımı ve ölümün ekonomi-politiğid311ocak-şubat20169-17miran epsteın LEGİTİMİZİNG THE SHAMEFUL: END-OF-LİFE ETHİCS AND THE POLİTİCAL ECONOMY OF DEATHUTANÇ VERİCİ OLANI MEŞRULAŞTIRMAK: YAŞAMIN SON DÖNEMİNE ETİK YAKLAŞIMI VE ÖLÜMÜN EKONOMİ-POLİTİĞİD311OCAK-ŞUBAT20169-17MİRAN EPSTEIN
Dosya-Derleme

YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ: GEREKSİNİM VE SUNUM NE DURUMDA?

 • HEALTH CARE AT THE END OF LIFE: WHAT IS THE SITUATION OF NEEDS AND SERVICES?

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 5-8
 • ReyhanUÇKU
health care at the end of life: what is the situation of needs and services?yaşamın son döneminde sağlık hizmetleri: gereksinim ve sunum ne durumda?d311ocak-şubat20165-8reyhanuçku HEALTH CARE AT THE END OF LİFE: WHAT İS THE SİTUATİON OF NEEDS AND SERVİCES?YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ: GEREKSİNİM VE SUNUM NE DURUMDA?D311OCAK-ŞUBAT20165-8REYHANUÇKU
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ: İHMAL EDİLEN BİR BAŞLIK

 • A NEGLECTED TOPIC: END-OF-LIFE CARE

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 3-4
 • M. Murat CİVANER
a neglected topic: end-of-life careyaşamın son döneminde sağlık hizmetleri: ihmal edilen bir başlıkd311ocak-şubat20163-4m. murat civaner A NEGLECTED TOPİC: END-OF-LİFE CAREYAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ: İHMAL EDİLEN BİR BAŞLIKD311OCAK-ŞUBAT20163-4M. MURAT CİVANER
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 1-2
 • Hakem Kurulu’ndan
hakem kurulu’ndand311ocak-şubat20161-2hakem kurulu’ndan HAKEM KURULU’NDAND311OCAK-ŞUBAT20161-2HAKEM KURULU’NDAN
Dizin

DİZİN

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 475-480
dizind306kasım-aralık2015475-480 DİZİND306KASIM-ARALIK2015475-480
TTB Raporu

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 27. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU’’NÜKLEER ENERJİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI, GÖÇ, SAVAŞ VE SAĞLIK ETKİLERİ, AİLE HEKİMLİĞİNİN 10. YILINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ”

 • TMA PUBLIC HEALTH BRANCH 27. MOBILE TRAINING SEMINAR REPORT: “NUCLEAR ENERGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH, MIGRATION, ARMED CONFL ICT AND EFF ECTS ON HEALTH,FIRST STEP HEALTH SERVICES IN THE 10TH YEAR OF FAMILY MEDICINE”

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 465-474
 • Hakkı AKTAŞ, Hande CİHAN, A. Öner KURT, Tacettin İNANDI, GES Katılımcıları
tma public health branch 27. mobile training seminar report: “nuclear energy and environmental health, migration, armed confl ict and eff ects on health,first step health services ın the 10th year of family medicine”ttb halk sağlığı kolu 27. gezici eğitim semineri raporu’’nükleer enerji ve çevre sağlığı, göç, savaş ve sağlık etkileri, aile hekimliğinin 10. yılında birinci basamak sağlık hizmetleri”d306kasım-aralık2015465-474hakkı aktaş, hande cihan, a. öner kurt, tacettin inandı, ges katılımcıları TMA PUBLİC HEALTH BRANCH 27. MOBİLE TRAİNİNG SEMİNAR REPORT: “NUCLEAR ENERGY AND ENVİRONMENTAL HEALTH, MİGRATİON, ARMED CONFL İCT AND EFF ECTS ON HEALTH,FİRST STEP HEALTH SERVİCES IN THE 10TH YEAR OF FAMİLY MEDİCİNE”TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 27. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU’’NÜKLEER ENERJİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI, GÖÇ, SAVAŞ VE SAĞLIK ETKİLERİ, AİLE HEKİMLİĞİNİN 10. YILINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ”D306KASIM-ARALIK2015465-474HAKKI AKTAŞ, HANDE CİHAN, A. ÖNER KURT, TACETTİN İNANDI, GES KATILIMCILARI
Gözlemler ve Görüşler

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞI 2015 YILI GENEL KURULU’NDAN NOTLAR

 • NOTES FROM THE 2015 GENERAL ASSEMBLY MEETING OF THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 457-464
 • Bayazıt İLHAN, M. Murat CİVANER
notes from the 2015 general assembly meeting of the world medical associationdünya tabipler birliğı 2015 yılı genel kurulu’ndan notlard306kasım-aralık2015457-464bayazıt ilhan, m. murat civaner NOTES FROM THE 2015 GENERAL ASSEMBLY MEETİNG OF THE WORLD MEDİCAL ASSOCİATİONDÜNYA TABİPLER BİRLİĞI 2015 YILI GENEL KURULU’NDAN NOTLARD306KASIM-ARALIK2015457-464BAYAZIT İLHAN, M. MURAT CİVANER
Derleme

AFETLERDE GÖNÜLLÜ HEKİMLİK

 • VOLUNTEER MEDICINE IN DISASTERS

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 455-456
 • Necati DEDEDOĞLU
volunteer medicine ın disastersafetlerde gönüllü hekimlikd306kasım-aralık2015455-456necati dededoğlu VOLUNTEER MEDİCİNE IN DİSASTERSAFETLERDE GÖNÜLLÜ HEKİMLİKD306KASIM-ARALIK2015455-456NECATİ DEDEDOĞLU
Araştırma

ANTALYA MERKEZ ÖRNEĞİNDE; BİRİNCİ BASAMAKTA HİZMET VEREN HEKİMLERİN AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞ SÜREÇLERİ, UYGULAMA SÜRECİNDEKİ DURUM VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ

 • THE TRANSITION PROCESS OF PRIMARY HEALTH CARE PHYSICIANS TO FAMILY PHYSICIAN SYSTEM, THE SITUATION OF THE IMLEMENTATION AND THE SATIFSFACTION LEVELS OF PHYSICIANS : AN EXAMPLE IN THE CENTRE OF ANTALYA

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 447-454
 • Fatma Yeşim KARAKOÇ, İlker BELEK
the transition process of primary health care physicians to family physician system, the situation of the ımlementation and the satifsfaction levels of physicians : an example in the centre of antalyaantalya merkez örneğinde; birinci basamakta hizmet veren hekimlerin aile hekimliğine geçiş süreçleri, uygulama sürecindeki durum ve memnuniyet düzeylerid306kasım-aralık2015447-454fatma yeşim karakoç, ilker belek THE TRANSİTİON PROCESS OF PRİMARY HEALTH CARE PHYSİCİANS TO FAMİLY PHYSİCİAN SYSTEM, THE SİTUATİON OF THE IMLEMENTATİON AND THE SATİFSFACTİON LEVELS OF PHYSİCİANS : AN EXAMPLE İN THE CENTRE OF ANTALYAANTALYA MERKEZ ÖRNEĞİNDE; BİRİNCİ BASAMAKTA HİZMET VEREN HEKİMLERİN AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞ SÜREÇLERİ, UYGULAMA SÜRECİNDEKİ DURUM VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİD306KASIM-ARALIK2015447-454FATMA YEŞİM KARAKOÇ, İLKER BELEK
Derleme

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YENİ BİR TÜR MÜ, AYKIRILIK MI?

 • UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, IS IT A NEW ORGANIZATIONAL FORM OR AN ANOMALY?

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 431446
 • Sibel BÜYÜKÇOBAN , Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Nilüfer DEMIRAL YILMAZ, M. Murat CIVANER
university of health sciences, ıs it a new organizational form or an anomaly?sağlık bilimleri üniversitesi yeni bir tür mü, aykırılık mı?d306kasım-aralık2015431446sibel büyükçoban , meltem çiçeklioğlu, nilüfer demıral yılmaz, m. murat cıvaner UNİVERSİTY OF HEALTH SCİENCES, IS İT A NEW ORGANİZATİONAL FORM OR AN ANOMALY?SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YENİ BİR TÜR MÜ, AYKIRILIK MI?D306KASIM-ARALIK2015431446SİBEL BÜYÜKÇOBAN , MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU, NİLÜFER DEMIRAL YILMAZ, M. MURAT CIVANER
Yuvarlak Masa

TÜRKİYE’NİN YAKIN GELECEKTEKİ SORUN ALANLARI VE ÇÖZÜMLERİ

 • TURKEY’S PROBLEM AREAS IN NEAR FUTURE AND POSSIBLE SOLUTIONS

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 409-430
 • Aydın ÇUBUKÇU, Metin ÇULHAOĞLU, Tülin ÖNGEN, Cem SOMEL, TTB-MK Üyeleri , Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyeleri
turkey’s problem areas in near future and possible solutionstürkiye’nin yakın gelecekteki sorun alanları ve çözümlerid306kasım-aralık2015409-430aydın çubukçu, metin çulhaoğlu, tülin öngen, cem somel, ttb-mk üyeleri , toplum ve hekim hakem kurulu üyeleri TURKEY’S PROBLEM AREAS İN NEAR FUTURE AND POSSİBLE SOLUTİONSTÜRKİYE’NİN YAKIN GELECEKTEKİ SORUN ALANLARI VE ÇÖZÜMLERİD306KASIM-ARALIK2015409-430AYDIN ÇUBUKÇU, METİN ÇULHAOĞLU, TÜLİN ÖNGEN, CEM SOMEL, TTB-MK ÜYELERİ , TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU ÜYELERİ
Dosya-Derleme

HASTANELERDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

 • MANAGEMENT OF MEDICAL WASTE IN HOSPITALS

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 403-408
 • Özlem KURT-AZAP
management of medical waste in hospitalshastanelerde tıbbi atık yönetimid306kasım-aralık2015403-408özlem kurt-azap MANAGEMENT OF MEDİCAL WASTE İN HOSPİTALSHASTANELERDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİD306KASIM-ARALIK2015403-408ÖZLEM KURT-AZAP
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULUN’DAN

 • Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 401-402
 • Hakem Kurulu’ndan
hakem kurulun’dand306kasım-aralık2015401-402hakem kurulu’ndan HAKEM KURULUN’DAND306KASIM-ARALIK2015401-402HAKEM KURULU’NDAN
Dosya-Belge

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİ

 • OPINION OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION ON DRAFT REGULATION CONCERNING THE MANAGEMENT OF MEDICAL WASTES

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 389-400
 • Türk Tabipleri Birliği
opinion of turkish medical association on draft regulation concerning the management of medical wastestıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği taslağı hakkında türk tabipleri birliği görüşlerid305eylül-ekim2015389-400türk tabipleri birliği OPİNİON OF TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON ON DRAFT REGULATİON CONCERNİNG THE MANAGEMENT OF MEDİCAL WASTESTIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİD305EYLÜL-EKİM2015389-400TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
Dosya-Derleme

SAĞLIK BAKIM ATIKLARININ AZALTILMASI, YENİDEN KULLANIMI VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

 • HEALTH CARE WASTE REDUCTION, REUSE AND RECYCLING

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 380-388
 • Elif KÖSE
health care waste reduction, reuse and recyclingsağlık bakım atıklarının azaltılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümüd305eylül-ekim2015380-388elif köse HEALTH CARE WASTE REDUCTİON, REUSE AND RECYCLİNGSAĞLIK BAKIM ATIKLARININ AZALTILMASI, YENİDEN KULLANIMI VE GERİ DÖNÜŞÜMÜD305EYLÜL-EKİM2015380-388ELİF KÖSE
Dosya-Derleme

TIBBİ ATIKLAR VE TIBBİ ATIKLARIN YAKILMASININ TEHLİKELERİ

 • MEDICAL WASTES AND HAZARDS OF IT’S INCINERATION

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 362-379
 • Seval ÇOKER
medical wastes and hazards of ıt’s ıncinerationtıbbi atıklar ve tıbbi atıkların yakılmasının tehlikelerid305eylül-ekim2015362-379seval çoker MEDİCAL WASTES AND HAZARDS OF IT’S INCİNERATİONTIBBİ ATIKLAR VE TIBBİ ATIKLARIN YAKILMASININ TEHLİKELERİD305EYLÜL-EKİM2015362-379SEVAL ÇOKER
Dosya-Derleme

DÜNYADA TIBBİ ATIK SORUNU

 • MEDICAL WASTE PROBLEM IN THE WORLD

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 359-361
 • Ahmet SOYSAL
medical waste problem in the worlddünyada tıbbi atık sorunud305eylül-ekim2015359-361ahmet soysal MEDİCAL WASTE PROBLEM İN THE WORLDDÜNYADA TIBBİ ATIK SORUNUD305EYLÜL-EKİM2015359-361AHMET SOYSAL
Dosya-Derleme

PİYASALAŞMIŞ BİR TIBBİ ATIK YÖNETİMİYLE TIBBİ ATIK VE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KORUNABİLİR Mİ?

 • IS POSSIBLE TO PROTECT MEDICAL WASTE AS WELL AS THE HEALTH OF THE CLEANING STAFF MEMBERS USING A METHOD WHICH IS NOT YET ON THE MARKET?

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 352-358
 • Aslı DAVAS
ıs possible to protect medical waste as well as the health of the cleaning staff members using a method which is not yet on the market?piyasalaşmış bir tıbbi atık yönetimiyle tıbbi atık ve temizlik çalışanlarının sağlığı korunabilir mi?d305eylül-ekim2015352-358aslı davas IS POSSİBLE TO PROTECT MEDİCAL WASTE AS WELL AS THE HEALTH OF THE CLEANİNG STAFF MEMBERS USİNG A METHOD WHİCH İS NOT YET ON THE MARKET?PİYASALAŞMIŞ BİR TIBBİ ATIK YÖNETİMİYLE TIBBİ ATIK VE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KORUNABİLİR Mİ?D305EYLÜL-EKİM2015352-358ASLI DAVAS
Dosya-Derleme

ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TIBBİ ATIKLAR

 • MEDICAL WASTE AND ENVIRONMENTAL HEALTH

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 343-358
 • Hür HASSOY, Seyfi DURMAZ
medical waste and environmental healthçevre sağlığı açısından tıbbi atıklard305eylül-ekim2015343-358hür hassoy, seyfi durmaz MEDİCAL WASTE AND ENVİRONMENTAL HEALTHÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TIBBİ ATIKLARD305EYLÜL-EKİM2015343-358HÜR HASSOY, SEYFİ DURMAZ
Dosya-Derleme

TIBBİ VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞU ATIKLARI

 • MEDICAL AND OTHER HEALTH RELATED WASTES

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 337-342
 • Çağatay GÜLER
medical and other health related wastestıbbi ve diğer sağlık kuruluşu atıklarıd305eylül-ekim2015337-342çağatay güler MEDİCAL AND OTHER HEALTH RELATED WASTESTIBBİ VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞU ATIKLARID305EYLÜL-EKİM2015337-342ÇAĞATAY GÜLER
Dosya-Derleme

TIBBİ BAKIM ATIKLARI; TÜRLERİ, KAYNAKLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ

 • HEALTH- CARE WASTE; TYPES, RESOURCES AND DISPOSAL METHODS

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 325-336
 • Songül A. VAİZOĞLU
health- care waste; types, resources and disposal methodstıbbi bakım atıkları; türleri, kaynakları ve bertaraf yöntemlerid305eylül-ekim2015325-336songül a. vaizoğlu HEALTH- CARE WASTE; TYPES, RESOURCES AND DİSPOSAL METHODSTIBBİ BAKIM ATIKLARI; TÜRLERİ, KAYNAKLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİD305EYLÜL-EKİM2015325-336SONGÜL A. VAİZOĞLU
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

TIBBİ ATIKLAR

 • MEDICAL WASTES

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 323-324
 • Cavit Işık YAVUZ
medical wastestıbbi atıklard305eylül-ekim2015323-324cavit ışık yavuz MEDİCAL WASTESTIBBİ ATIKLARD305EYLÜL-EKİM2015323-324CAVİT IŞIK YAVUZ
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2015, Sayfa 321-322
 • Hakem Kurulu’ndan
hakem kurulu’ndand305eylül-ekim2015321-322hakem kurulu’ndan HAKEM KURULU’NDAND305EYLÜL-EKİM2015321-322HAKEM KURULU’NDAN
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI: BİR ŞEY YAPMALI!

 • HEALTHCARE WORKERS’HEALTH IN TURKEY: SOMETHING MUST BE DONE!

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 238-240
 • Özlem KURT AZAP, Yavuz ÜÇKUYU
healthcare workers’health in turkey: something must be done!türkiye’de sağlık çalışanlarının sağlığı: bir şey yapmalı!d303mayıs-haziran2015238-240özlem kurt azap, yavuz üçkuyu HEALTHCARE WORKERS’HEALTH İN TURKEY: SOMETHİNG MUST BE DONE!TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI: BİR ŞEY YAPMALI!D303MAYIS-HAZİRAN2015238-240ÖZLEM KURT AZAP, YAVUZ ÜÇKUYU
Dosya-Derleme

ERKEN DÖNEM SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE ÇALIŞMA VE EMEK SÜREÇLERİ

 • THE EARLY PERIOD SOVIET UNION’S WORKING AND LABOR PROCESSES

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 227-237
 • Yüksel AKKAYA
the early period soviet union’s working and labor processeserken dönem sovyetler birliği’nde çalışma ve emek süreçlerid303mayıs-haziran2015227-237yüksel akkaya THE EARLY PERİOD SOVİET UNİON’S WORKİNG AND LABOR PROCESSESERKEN DÖNEM SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE ÇALIŞMA VE EMEK SÜREÇLERİD303MAYIS-HAZİRAN2015227-237YÜKSEL AKKAYA
Dosya-Derleme

KÜRESEL KAPİTALİZM VE SENDİKALAR: SORUNLAR VE YENİLENME OLANAKLARI ÜZERİNE DEĞİNİLER

 • GLOBAL CAPITALISM AND TRADE UNIONS: COMMENTS ON PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF RENEWAL

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 213-226
 • Denizcan KUTLU
global capitalism and trade unions: comments on problems and possibilities of renewalküresel kapitalizm ve sendikalar: sorunlar ve yenilenme olanakları üzerine değinilerd303mayıs-haziran2015213-226denizcan kutlu GLOBAL CAPİTALİSM AND TRADE UNİONS: COMMENTS ON PROBLEMS AND POSSİBİLİTİES OF RENEWALKÜRESEL KAPİTALİZM VE SENDİKALAR: SORUNLAR VE YENİLENME OLANAKLARI ÜZERİNE DEĞİNİLERD303MAYIS-HAZİRAN2015213-226DENİZCAN KUTLU
Dosya-Derleme

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YASALARIN YENİ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE UYUM SAĞLAMASI: KORUMADAN DENGEYE GERİLEYEN İŞ HUKUKU

 • ADAPTATION OF LEGISLATION TO NEW INDUSTRIAL RELATIONS IN THE WORLD AND IN TURKEY: LABOUR LEGISLATION IN RETROGRESSION FROM PROTECTION TO BALANCE

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 197-212
 • Murat ÖZVERİ
adaptation of legislation to new ındustrial relations in the world and in turkey: labour legislation in retrogression from protection to balancedünyada ve türkiye’de yasaların yeni çalışma ilişkilerine uyum sağlaması: korumadan dengeye gerileyen iş hukukud303mayıs-haziran2015197-212murat özveri ADAPTATİON OF LEGİSLATİON TO NEW INDUSTRİAL RELATİONS İN THE WORLD AND İN TURKEY: LABOUR LEGİSLATİON İN RETROGRESSİON FROM PROTECTİON TO BALANCEDÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YASALARIN YENİ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE UYUM SAĞLAMASI: KORUMADAN DENGEYE GERİLEYEN İŞ HUKUKUD303MAYIS-HAZİRAN2015197-212MURAT ÖZVERİ
Dosya Gözlem ve Görüşler

NEO-LİBERAL DÖNEMDE ÇALIŞMANIN GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM

 • TRANSFORMATION OF WORK IN NEO-LIBERAL ERA

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 192-196
 • M. Hakan KOÇAK
transformation of work in neo-liberal eraneo-liberal dönemde çalışmanın geçirdiği dönüşümd303mayıs-haziran2015192-196m. hakan koçak TRANSFORMATİON OF WORK İN NEO-LİBERAL ERANEO-LİBERAL DÖNEMDE ÇALIŞMANIN GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜMD303MAYIS-HAZİRAN2015192-196M. HAKAN KOÇAK
Derleme

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ İÇİNDE ARA HALKA: SOSYAL SERMAYE

 • SOCIAL CAPITAL: THE INTERMEDIARY DETERMINANT IN THE SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH FRAMEWORK

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 181-191
 • İlker KAYI, Nuray ÖZGÜLNAR
social capital: the ıntermediary determinant in the social determinants of health frameworksağlığın sosyal belirleyicileri içinde ara halka: sosyal sermayed303mayıs-haziran2015181-191ilker kayı, nuray özgülnar SOCİAL CAPİTAL: THE INTERMEDİARY DETERMİNANT İN THE SOCİAL DETERMİNANTS OF HEALTH FRAMEWORKSAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ İÇİNDE ARA HALKA: SOSYAL SERMAYED303MAYIS-HAZİRAN2015181-191İLKER KAYI, NURAY ÖZGÜLNAR
Dosya-Derleme

SERMAYEYİ ŞAHA KALDIRAN NEO LİBERAL POLİTİKALAR: ÇİFTENİN ALTINDA KALAN EMEK

 • NEOLIBERAL POLICIES THAT START UP THE CAPITAL: THE TRAMPLED LABOR

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 170-180
 • Berna GÜLER
neoliberal policies that start up the capital: the trampled laborsermayeyi şaha kaldıran neo liberal politikalar: çiftenin altında kalan emekd303mayıs-haziran2015170-180berna güler NEOLİBERAL POLİCİES THAT START UP THE CAPİTAL: THE TRAMPLED LABORSERMAYEYİ ŞAHA KALDIRAN NEO LİBERAL POLİTİKALAR: ÇİFTENİN ALTINDA KALAN EMEKD303MAYIS-HAZİRAN2015170-180BERNA GÜLER
Dosya-Derleme

ÇALIŞMAK: OLMAK YA DA OLMAMAK (MI?)

 • WORKING: TO BE OR NOT TO BE (?)

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 165-169
 • Yüksel AKKAYA, Rana GÜRBÜZ
working: to be or not to be (?)çalışmak: olmak ya da olmamak (mı?)d303mayıs-haziran2015165-169yüksel akkaya, rana gürbüz WORKİNG: TO BE OR NOT TO BE (?)ÇALIŞMAK: OLMAK YA DA OLMAMAK (MI?)D303MAYIS-HAZİRAN2015165-169YÜKSEL AKKAYA, RANA GÜRBÜZ
Dosya Editörü’nden

ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

 • WORK AND FORMS OF WORK

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 163-164
 • Yavuz ÜÇKUYU, Yüksel AKKAYA, Hakan TÜZÜN
work and forms of workçalışma ve çalışma biçimlerid303mayıs-haziran2015163-164yavuz üçkuyu, yüksel akkaya, hakan tüzün WORK AND FORMS OF WORKÇALIŞMA VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİD303MAYIS-HAZİRAN2015163-164YAVUZ ÜÇKUYU, YÜKSEL AKKAYA, HAKAN TÜZÜN
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2015, Sayfa 161-162
 • Türkan SAYLAN
hakem kurulu’ndand303mayıs-haziran2015161-162türkan saylan HAKEM KURULU’NDAND303MAYIS-HAZİRAN2015161-162TÜRKAN SAYLAN
Araştırma

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ: KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ

 • DETERMINANTS OF JOB SATISFACTION AND BURNOUT LEVELS OF THE PRIMARY HEALTH CARE WORKERS: SAMPLE OF KARABüK PROVINCE

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 150-160
 • Raziye ÖZDEMİR, Hasan YILDIRIM, Meltem ÇINAR, Elnaz Bagheri NABEL, Sevda URAL
determinants of job satisfaction and burnout levels of the primary health care workers: sample of karabük provincebirinci basamak sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin belirleyicileri: karabük ili örneğid302mart-nisan2015150-160raziye özdemir, hasan yıldırım, meltem çınar, elnaz bagheri nabel, sevda ural DETERMİNANTS OF JOB SATİSFACTİON AND BURNOUT LEVELS OF THE PRİMARY HEALTH CARE WORKERS: SAMPLE OF KARABÜK PROVİNCEBİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ: KARABÜK İLİ ÖRNEĞİD302MART-NİSAN2015150-160RAZİYE ÖZDEMİR, HASAN YILDIRIM, MELTEM ÇINAR, ELNAZ BAGHERİ NABEL, SEVDA URAL
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ TOPLUM SAĞLIĞI GÖSTERGELERİ AÇISINDAN PERFORMANSI

 • THE PERFORMANCE OF THE HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM IN TERMS OF PUBLIC HEALTH INDICATORS

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 141-149
 • Kayıhan PALA
the performance of the health transformation program in terms of public health ındicatorssağlıkta dönüşüm programının toplum sağlığı göstergeleri açısından performansıd302mart-nisan2015141-149kayıhan pala THE PERFORMANCE OF THE HEALTH TRANSFORMATİON PROGRAM İN TERMS OF PUBLİC HEALTH INDİCATORSSAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ TOPLUM SAĞLIĞI GÖSTERGELERİ AÇISINDAN PERFORMANSID302MART-NİSAN2015141-149KAYIHAN PALA
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE ÇOCUK SAĞLIĞI

 • TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME AND CHILD HEALTH

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 127-140
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN
transformation in health programme and child healthsağlıkta dönüşüm programı ve çocuk sağlığıd302mart-nisan2015127-140çiğdem çağlayan TRANSFORMATİON İN HEALTH PROGRAMME AND CHİLD HEALTHSAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE ÇOCUK SAĞLIĞID302MART-NİSAN2015127-140ÇİĞDEM ÇAĞLAYAN
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM KADIN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLEDİ?

 • HOW DID TRANSFORMATION IN HEALTH AFF ECT WOMEN’S HEALTH?

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 120-126
 • Nuray ÖZGÜLNAR
how did transformation in health aff ect women’s health?sağlıkta dönüşüm kadın sağlığını nasıl etkiledi?d302mart-nisan2015120-126nuray özgülnar HOW DİD TRANSFORMATİON İN HEALTH AFF ECT WOMEN’S HEALTH?SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM KADIN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLEDİ?D302MART-NİSAN2015120-126NURAY ÖZGÜLNAR
Dosya-Derleme

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARLA SAVAŞIM KAMPANYALARLA BAŞARILIR MI?

 • CAN COMBAT AGAINST NON-COMMUNICABLE DISEASES SUCCEED THROUGH CAMPAIGNS?

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 115-119
 • Hatice ŞİMŞEK KESKİN, Reyhan UÇKU
can combat against non-communicable diseases succeed through campaigns?bulaşıcı olmayan hastalıklarla savaşım kampanyalarla başarılır mı?d302mart-nisan2015115-119hatice şimşek keskin, reyhan uçku CAN COMBAT AGAİNST NON-COMMUNİCABLE DİSEASES SUCCEED THROUGH CAMPAİGNS?BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARLA SAVAŞIM KAMPANYALARLA BAŞARILIR MI?D302MART-NİSAN2015115-119HATİCE ŞİMŞEK KESKİN, REYHAN UÇKU
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE VEREM SAVAŞI

 • TUBERCULOSIS CONTROL IN TURKEY

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 110-114
 • M. Ferit KOÇOĞLU
tuberculosis control in turkeytürkiye’de verem savaşıd302mart-nisan2015110-114m. ferit koçoğlu TUBERCULOSİS CONTROL İN TURKEYTÜRKİYE’DE VEREM SAVAŞID302MART-NİSAN2015110-114M. FERİT KOÇOĞLU
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜNDE GÜNCEL DURUM: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

 • PRESENT STATE IN TURKEY IN THE CONTROL OF COMMUNICABLE DISEASES: AN ASSESSMENT ON THE EFF ECTS OF THE TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 96-109
 • Muzaffer ESKİOCAK
present state in turkey in the control of communicable diseases: an assessment on the eff ects of the transformation in health programmetürkiye’de bulaşıcı hastalıkların kontrolünde güncel durum: sağlıkta dönüşüm programının etkilerine yönelik bir değerlendirmed302mart-nisan201596-109muzaffer eskiocak PRESENT STATE İN TURKEY İN THE CONTROL OF COMMUNİCABLE DİSEASES: AN ASSESSMENT ON THE EFF ECTS OF THE TRANSFORMATİON İN HEALTH PROGRAMMETÜRKİYE’DE BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜNDE GÜNCEL DURUM: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRMED302MART-NİSAN201596-109MUZAFFER ESKİOCAK
Dosya-Derleme

AKP EKONOMİSİ VE ÖNCESİ

 • ECONOMY BEFORE AND AFTER AKP

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 86-95
 • Korkut BORATAV
economy before and after akpakp ekonomisi ve öncesid302mart-nisan201586-95korkut boratav ECONOMY BEFORE AND AFTER AKPAKP EKONOMİSİ VE ÖNCESİD302MART-NİSAN201586-95KORKUT BORATAV
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE TOPLUM SAĞLIĞINA ETKİLERİ

 • TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME AND ITS EFF ECTS ON PUBLIC HEALTH

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 83-85
 • Melike YAVUZ
transformation in health programme and its eff ects on public healthsağlıkta dönüşüm programı ve toplum sağlığına etkilerid302mart-nisan201583-85melike yavuz TRANSFORMATİON İN HEALTH PROGRAMME AND İTS EFF ECTS ON PUBLİC HEALTHSAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE TOPLUM SAĞLIĞINA ETKİLERİD302MART-NİSAN201583-85MELİKE YAVUZ
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 2, Mart-Nisan, 2015, Sayfa 81-82
 • Hakem Kurulu’ndan
hakem kurulu’ndand302mart-nisan201581-82hakem kurulu’ndan HAKEM KURULU’NDAND302MART-NİSAN201581-82HAKEM KURULU’NDAN
Dosya-Derleme

ÖZEL HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜNDE HUKUKSAL DEĞİŞİM

 • LEGAL CHANGE IN THE TRANSFORMATION OF PRIVATE HOSPITALS

 • Cilt 30, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2015, Sayfa 13-16
 • Mustafa GÜLER
legal change in the transformation of private hospitalsözel hastanelerin dönüşümünde hukuksal değişimd301ocak-şubat201513-16mustafa güler LEGAL CHANGE İN THE TRANSFORMATİON OF PRİVATE HOSPİTALSÖZEL HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜNDE HUKUKSAL DEĞİŞİMD301OCAK-ŞUBAT201513-16MUSTAFA GÜLER
TTB Raporu

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 20 TEMMUZ 2015 SONRASI ÇATIŞMA DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

 • ASSESSMENT ON THE STATE OF HEALTH SERVICES IN SOUTH-EASTERN AND EASTERN ANATOLIA DURING CLASHES BREAKING OUT AFTER JULY 20TH

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 310-320
 • Türk Tabipleri Birliği
assessment on the state of health services in south-eastern and eastern anatolia during clashes breaking out after july 20thgüneydoğu ve doğu anadolu bölgesinde 20 temmuz 2015 sonrası çatışma döneminde sağlık hizmetleri hızlı değerlendirme araştırmasıd304temmuz-ağustos2015310-320türk tabipleri birliği ASSESSMENT ON THE STATE OF HEALTH SERVİCES İN SOUTH-EASTERN AND EASTERN ANATOLİA DURİNG CLASHES BREAKİNG OUT AFTER JULY 20THGÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 20 TEMMUZ 2015 SONRASI ÇATIŞMA DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASID304TEMMUZ-AĞUSTOS2015310-320TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TTB Raporu

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”

 • TURKISH MEDICAL ASSOCIATION PUBLIC HEALTH BRANCH REPORT ON THE 26. MOBILE TRAINING SEMINAR: “WORKERS’ HEALTH, HEALTH SERVICES AND WORK ACCIDENTS”

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 296-309
 • TTB HALK SAĞLIĞI KOLU
turkish medical association public health branch report on the 26. mobile training seminar: “workers’ health, health services and work accidents”ttb halk sağlığı kolu 26. gezici eğitim semineri raporu “çalışan sağlığı, sağlık hizmetleri ve iş kazaları”d304temmuz-ağustos2015296-309ttb halk sağlığı kolu TURKİSH MEDİCAL ASSOCİATİON PUBLİC HEALTH BRANCH REPORT ON THE 26. MOBİLE TRAİNİNG SEMİNAR: “WORKERS’ HEALTH, HEALTH SERVİCES AND WORK ACCİDENTS”TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 26. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “ÇALIŞAN SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞ KAZALARI”D304TEMMUZ-AĞUSTOS2015296-309TTB HALK SAĞLIĞI KOLU
Dosya Gözlem ve Araştırma

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE ÜCRETLENDİRME

 • FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATION IN THE PRIVATE HEALTH SECTOR

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 290-295
 • Kemal ÖZAY
forms of employment and remuneration in the private health sectorözel sağlık sektöründe çalışma biçimleri ve ücretlendirmed304temmuz-ağustos2015290-295kemal özay FORMS OF EMPLOYMENT AND REMUNERATİON İN THE PRİVATE HEALTH SECTORÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE ÜCRETLENDİRMED304TEMMUZ-AĞUSTOS2015290-295KEMAL ÖZAY
Dosya-Derleme

PİYASACI SAĞLIK ORTAMINDA ÜCRETLENDİRME VE İSTİHDAM

 • REMUNERATION AD EMPLOYMENT IN MARKET-ORIENTED HEALTH ENVIRONMENTS

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 285-289
 • İlker BELEK
remuneration ad employment in market-oriented health environmentspiyasacı sağlık ortamında ücretlendirme ve istihdamd304temmuz-ağustos2015285-289ilker belek REMUNERATİON AD EMPLOYMENT İN MARKET-ORİENTED HEALTH ENVİRONMENTSPİYASACI SAĞLIK ORTAMINDA ÜCRETLENDİRME VE İSTİHDAMD304TEMMUZ-AĞUSTOS2015285-289İLKER BELEK
Dosya-Derleme

EMEK GÜCÜ ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK SAĞLIK: DİSİPLİNLER ARASI BİR İZAH

 • HEALTH AS A FACTOR IN REPRODUCING LABOUR POWER: AN INTERDISCIPLINARY ACCOUNT

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 268-284
 • Hakan TÜZÜN
health as a factor ın reproducing labour power: an ınterdisciplinary accountemek gücü üretim faktörü olarak sağlık: disiplinler arası bir izahd304temmuz-ağustos2015268-284hakan tüzün HEALTH AS A FACTOR IN REPRODUCİNG LABOUR POWER: AN INTERDİSCİPLİNARY ACCOUNTEMEK GÜCÜ ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK SAĞLIK: DİSİPLİNLER ARASI BİR İZAHD304TEMMUZ-AĞUSTOS2015268-284HAKAN TÜZÜN
Dosya-Derleme

CHARLİE CHAPLİN’İN MODERN ZAMANLARI YA DA ŞARLO’NUN GÖZÜYLE MODERN ZAMANLARA BAKMAK

 • CHARLIE CHAPLIN’S MODERN TIMES OR LOOKING AT MODERN TIMES WITH THE EYES OF CHARLOT

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 251-267
 • Yavuz ÜÇKUYU
charlie chaplin’s modern times or looking at modern times with the eyes of charlotcharlie chaplin’in modern zamanları ya da şarlo’nun gözüyle modern zamanlara bakmakd304temmuz-ağustos2015251-267yavuz üçkuyu CHARLİE CHAPLİN’S MODERN TİMES OR LOOKİNG AT MODERN TİMES WİTH THE EYES OF CHARLOTCHARLİE CHAPLİN’İN MODERN ZAMANLARI YA DA ŞARLO’NUN GÖZÜYLE MODERN ZAMANLARA BAKMAKD304TEMMUZ-AĞUSTOS2015251-267YAVUZ ÜÇKUYU
Dosya-Derleme

ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜVENCESİZLEŞME , BELİRSİZLİK VE KORKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

 • THOUGHTS ON THE PRECARISATION, THE UNCERTAINITY, AND THE FEAR IN WORKING LIFE

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 243-250
 • Elif HACISALIHOĞLU
thoughts on the precarisation, the uncertainity, and the fear in working lifeçalışma yaşamında güvencesizleşme , belirsizlik ve korku üzerine düşüncelerd304temmuz-ağustos2015243-250elif hacısalıhoğlu THOUGHTS ON THE PRECARİSATİON, THE UNCERTAİNİTY, AND THE FEAR İN WORKİNG LİFEÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜVENCESİZLEŞME , BELİRSİZLİK VE KORKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELERD304TEMMUZ-AĞUSTOS2015243-250ELİF HACISALIHOĞLU
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 30, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2015, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeleri
hakem kurulu’ndand304temmuz-ağustos2015241-242toplum ve hekim dergisi hakem kurulu üyeleri HAKEM KURULU’NDAND304TEMMUZ-AĞUSTOS2015241-242TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ HAKEM KURULU ÜYELERİ
Derleme

ALFRED GROTJAHN : HALK SAĞLIĞINDA BİR PORTRE

 • ALFRED GROTJAHN: A PORTRAIT IN PUBLIC HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 150-160
 • Hande ARPAT
alfred grotjahn: a portrait in public healthalfred grotjahn : halk sağlığında bir portred292mart-nisan2014150-160hande arpat ALFRED GROTJAHN: A PORTRAİT İN PUBLİC HEALTHALFRED GROTJAHN : HALK SAĞLIĞINDA BİR PORTRED292MART-NİSAN2014150-160HANDE ARPAT
Araştırma

VARDİYA SİSTEMİYLE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DİKKAT DÜZEYLERİ

 • ATTENTION LEVEL OF NURSES THAT WORK IN SHIFTS

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 140-149
 • Ayfer PEKER, Süreyya KARAGÖZ
attention level of nurses that work in shiftsvardiya sistemiyle çalışan hemşirelerin dikkat düzeylerid292mart-nisan2014140-149ayfer peker, süreyya karagöz ATTENTİON LEVEL OF NURSES THAT WORK İN SHİFTSVARDİYA SİSTEMİYLE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DİKKAT DÜZEYLERİD292MART-NİSAN2014140-149AYFER PEKER, SÜREYYA KARAGÖZ
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINA UYUMUNU DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİM: ‘’SAĞLIK PERSONELİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI”

 • AN ATTEMPT TO ASSESS THE ADAPTION OF HEALTH CARE LABORERS TO HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM: “STUDY OF HEALTH PERSONNEL SATISFACTION STUDY”

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 129-139
 • Zeliha ÖCEK, Meral TÜRK
an attempt to assess the adaption of health care laborers to health transformation program: “study of health personnel satisfaction study”sağlık emekçilerinin sağlıkta dönüşüm programına uyumunu değerlendirmeye yönelik bir girişim: ‘’sağlık personeli memnuniyet araştırması”d292mart-nisan2014129-139zeliha öcek, meral türk AN ATTEMPT TO ASSESS THE ADAPTİON OF HEALTH CARE LABORERS TO HEALTH TRANSFORMATİON PROGRAM: “STUDY OF HEALTH PERSONNEL SATİSFACTİON STUDY”SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINA UYUMUNU DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİM: ‘’SAĞLIK PERSONELİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI”D292MART-NİSAN2014129-139ZELİHA ÖCEK, MERAL TÜRK
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ARAŞTIRMALARI VESİLESİ İLE HASTA MEMNUNİYETİ

 • PATIENT SATISFACTION ON THE OCCASION OF STUDIES OF MINISTRY OF HEALTH

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 118-128
 • Zeliha ÖCEK
patient satisfaction on the occasion of studies of ministry of healthsağlık bakanlığı’nın araştırmaları vesilesi ile hasta memnuniyetid292mart-nisan2014118-128zeliha öcek PATİENT SATİSFACTİON ON THE OCCASİON OF STUDİES OF MİNİSTRY OF HEALTHSAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ARAŞTIRMALARI VESİLESİ İLE HASTA MEMNUNİYETİD292MART-NİSAN2014118-128ZELİHA ÖCEK
Derleme

SAĞLIK HİZMETLERİNDE “MEMNU-NİYET”

 • PATIENT SATISFACTION (!)

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 114-117
 • Songül A. VAİZOĞLU
patient satisfaction (!)sağlık hizmetlerinde “memnu-niyet”d292mart-nisan2014114-117songül a. vaizoğlu PATİENT SATİSFACTİON (!)SAĞLIK HİZMETLERİNDE “MEMNU-NİYET”D292MART-NİSAN2014114-117SONGÜL A. VAİZOĞLU
Derleme

YURTTAŞLARDAN TÜKETİCİLERE, HAKLAR VE İHTİYAÇLARDAN MEMNUNİYETLERE

 • FROM CITIZENS TO CONSUMERS, FROM RIGHTS AND NEEDS TO SATISFACTIONS

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 105-113
 • Ferda DÖNMEZ ATBAŞI
from citizens to consumers, from rights and needs to satisfactionsyurttaşlardan tüketicilere, haklar ve ihtiyaçlardan memnuniyetlered292mart-nisan2014105-113ferda dönmez atbaşı FROM CİTİZENS TO CONSUMERS, FROM RİGHTS AND NEEDS TO SATİSFACTİONSYURTTAŞLARDAN TÜKETİCİLERE, HAKLAR VE İHTİYAÇLARDAN MEMNUNİYETLERED292MART-NİSAN2014105-113FERDA DÖNMEZ ATBAŞI
Dosya Araştırma

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARDA ALGILANAN SAĞLIK VE SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ*

 • PERCEIVED HEALTH STATUS AND SOCIAL DETERMINANTS IN APPLICANTS TO PRIMARY HEALTH SERVICES

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 91-104
 • Hakan TÜZÜN, Sefer AYCAN, Mustafa N. İLHAN
perceived health status and social determinants in applicants to primary health servicesbirinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuranlarda algılanan sağlık ve sosyal belirleyicileri*d292mart-nisan201491-104hakan tüzün, sefer aycan, mustafa n. ilhan PERCEİVED HEALTH STATUS AND SOCİAL DETERMİNANTS İN APPLİCANTS TO PRİMARY HEALTH SERVİCESBİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARDA ALGILANAN SAĞLIK VE SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ*D292MART-NİSAN201491-104HAKAN TÜZÜN, SEFER AYCAN, MUSTAFA N. İLHAN
Dosya Araştırma

OBEZİTEDE SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİ VE TÜRKİYE’YE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

 • HEALTH INEQUALITIES IN OBESITY AND AN EVALUATION FOR TURKEY

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 83-90
 • Işıl ERGİN
health ınequalities in obesity and an evaluation for turkeyobezitede sağlık eşitsizlikleri ve türkiye’ye dair bir değerlendirmed292mart-nisan201483-90ışıl ergin HEALTH INEQUALİTİES İN OBESİTY AND AN EVALUATİON FOR TURKEYOBEZİTEDE SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİ VE TÜRKİYE’YE DAİR BİR DEĞERLENDİRMED292MART-NİSAN201483-90IŞIL ERGİN
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeleri
hakem kurulu’ndand292mart-nisan201481-82toplum ve hekim dergisi hakem kurulu üyeleri HAKEM KURULU’NDAND292MART-NİSAN201481-82TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ HAKEM KURULU ÜYELERİ
Dosya-Derleme

YİRMİNCİ YÜZYILIN ÜTOPYASI: HERKES İÇİN REFORM! HERKES İÇİN EŞİT(SİZ)LİK!

 • UTOPIA IN THE TWENTIETH CENTURY: REFORM FOR EVERYONE! (IN)EQUALITY FOR EVERYONE!

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 61-80
 • Coşkun BAKAR
utopia in the twentieth century: reform for everyone! (in)equality for everyone!yirminci yüzyılın ütopyası: herkes için reform! herkes için eşit(siz)lik!d291ocak-şubat201461-80coşkun bakar UTOPİA İN THE TWENTİETH CENTURY: REFORM FOR EVERYONE! (İN)EQUALİTY FOR EVERYONE!YİRMİNCİ YÜZYILIN ÜTOPYASI: HERKES İÇİN REFORM! HERKES İÇİN EŞİT(SİZ)LİK!D291OCAK-ŞUBAT201461-80COŞKUN BAKAR
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE ÇOCUK SAĞLIĞINDA EŞİTSİZLİKLER

 • CHILD HEALTH INEQUALITIES IN TURKEY

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 56-60
 • Deniz AKGÜN
child health ınequalities in turkeytürkiye’de çocuk sağlığında eşitsizliklerd291ocak-şubat201456-60deniz akgün CHİLD HEALTH INEQUALİTİES İN TURKEYTÜRKİYE’DE ÇOCUK SAĞLIĞINDA EŞİTSİZLİKLERD291OCAK-ŞUBAT201456-60DENİZ AKGÜN
Dosya-Derleme

DÜNYADA ÇOCUK SAĞLIĞINDAKİ EŞİTSİZLİKLER

 • INEQUALITIES IN CHILD HEALTH IN THE WORLD

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 49-55
 • Neriman AYDIN
ınequalities in child health in the worlddünyada çocuk sağlığındaki eşitsizliklerd291ocak-şubat201449-55neriman aydın INEQUALİTİES İN CHİLD HEALTH İN THE WORLDDÜNYADA ÇOCUK SAĞLIĞINDAKİ EŞİTSİZLİKLERD291OCAK-ŞUBAT201449-55NERİMAN AYDIN
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE KADIN SAĞLIĞINDAKİ EŞİTSİZLİKLER

 • INEQUALITIES IN WOMEN’S HEALTH IN TURKEY

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 41-48
 • Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
ınequalities in women’s health in turkeytürkiye’de kadın sağlığındaki eşitsizliklerd291ocak-şubat201441-48şevkat bahar özvarış INEQUALİTİES İN WOMEN’S HEALTH İN TURKEYTÜRKİYE’DE KADIN SAĞLIĞINDAKİ EŞİTSİZLİKLERD291OCAK-ŞUBAT201441-48ŞEVKAT BAHAR ÖZVARIŞ
Dosya-Derleme

DÜNYA’DA KADIN SAĞLIĞINDAKİ EŞİTSİZLİKLER

 • INEQUITIES IN WOMEN’S HEALTH IN EARTH

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 32-40
 • Gamze VAROL SARAÇOĞLU
ınequities in women’s health in earthdünya’da kadın sağlığındaki eşitsizliklerd291ocak-şubat201432-40gamze varol saraçoğlu INEQUİTİES İN WOMEN’S HEALTH İN EARTHDÜNYA’DA KADIN SAĞLIĞINDAKİ EŞİTSİZLİKLERD291OCAK-ŞUBAT201432-40GAMZE VAROL SARAÇOĞLU
Dosya-Derleme

EŞİTLİK HAKKANİYET HAK

 • EQUALITY EQUITY RIGTH

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 24-31
 • Onur HAMZAOĞLU
equality equity rigtheşitlik hakkaniyet hakd291ocak-şubat201424-31onur hamzaoğlu EQUALİTY EQUİTY RİGTHEŞİTLİK HAKKANİYET HAKD291OCAK-ŞUBAT201424-31ONUR HAMZAOĞLU
Dosya-Derleme

TOPLUM BİÇİMLERİ BOYUNCA EŞİTLİK-EŞİTSİZLİK KAVGASI

 • EQUALITY-INEQUALITY STRUGGLE THROUGHOUT SOCIAL FORMATIONS

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 5-23
 • Alâeddin ŞENEL
equality-ınequality struggle throughout social formationstoplum biçimleri boyunca eşitlik-eşitsizlik kavgasıd291ocak-şubat20145-23alâeddin şenel EQUALİTY-INEQUALİTY STRUGGLE THROUGHOUT SOCİAL FORMATİONSTOPLUM BİÇİMLERİ BOYUNCA EŞİTLİK-EŞİTSİZLİK KAVGASID291OCAK-ŞUBAT20145-23ALÂEDDİN ŞENEL

EŞİTLİK VE SAĞLIK

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 3-4
 • Onur HAMZAOĞLU, Hakan TÜZÜN
eşitlik ve sağlıkd291ocak-şubat20143-4onur hamzaoğlu, hakan tüzün EŞİTLİK VE SAĞLIKD291OCAK-ŞUBAT20143-4ONUR HAMZAOĞLU, HAKAN TÜZÜN
Hakem Kurulu’ndan

HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 29, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2014, Sayfa 1-2
 • Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeleri
hakem kurulu’ndand291ocak-şubat20141-2toplum ve hekim dergisi hakem kurulu üyeleri HAKEM KURULU’NDAND291OCAK-ŞUBAT20141-2TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ HAKEM KURULU ÜYELERİ
Dizin

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2013 YILI (MAKALE) DİZİNİ

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 475-480
toplum ve hekim dergisi 2013 yılı (makale) dizinid286kasım-aralık2013475-480 TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2013 YILI (MAKALE) DİZİNİD286KASIM-ARALIK2013475-480
Derleme

ÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA TIBBİ ARAŞTIRMA

 • MEDICAL RESEARCH ON VULNERABLE GROUPS

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 466-474
 • M. Cumhur İZGİ
medical research on vulnerable groupsörselenebilir gruplarda tıbbi araştırmad286kasım-aralık2013466-474m. cumhur izgi MEDİCAL RESEARCH ON VULNERABLE GROUPSÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA TIBBİ ARAŞTIRMAD286KASIM-ARALIK2013466-474M. CUMHUR İZGİ
Derleme

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ KAYNAĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE SUNUMU

 • THE SOURCE OF HEALTH EXPENDITURES IN TURKEY AND MINISTRY OF HEALTH 2014 BUDGET PRESENTATION

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 459-465
 • Onur HAMZAOĞLU
the source of health expenditures in turkey and ministry of health 2014 budget presentationtürkiye’de sağlık harcamalarının kaynağı ve sağlık bakanlığı 2014 yılı bütçe sunumud286kasım-aralık2013459-465onur hamzaoğlu THE SOURCE OF HEALTH EXPENDİTURES İN TURKEY AND MİNİSTRY OF HEALTH 2014 BUDGET PRESENTATİONTÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ KAYNAĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE SUNUMUD286KASIM-ARALIK2013459-465ONUR HAMZAOĞLU
Araştırma

PİYASA MEKANİZMALARININ VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ BASKISI ALTINDAKİ BİR SAĞLIK MESLEK ALANI: DİŞ HEKİMLİĞİ

 • A HEALTH PROFESSION AREA UNDER THE PRESSURE OF MARKET MECHANISMS AND HEALTH TRANSITION PROJECT: DENTISTRY

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 449-458
 • Zeliha ÖCEK, Kevser VATANSEVER
a health profession area under the pressure of market mechanisms and health transition project: dentistrypiyasa mekanizmalarının ve sağlıkta dönüşüm programının baskısı altındaki bir sağlık meslek alanı: diş hekimliğid286kasım-aralık2013449-458zeliha öcek, kevser vatansever A HEALTH PROFESSİON AREA UNDER THE PRESSURE OF MARKET MECHANİSMS AND HEALTH TRANSİTİON PROJECT: DENTİSTRYPİYASA MEKANİZMALARININ VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ BASKISI ALTINDAKİ BİR SAĞLIK MESLEK ALANI: DİŞ HEKİMLİĞİD286KASIM-ARALIK2013449-458ZELİHA ÖCEK, KEVSER VATANSEVER
Rapor

SUÇU MAĞDURA YÜKLEMEK: VAKIF ÖZEL İDARESİ’NİN GÜNEYDOĞU LONDRA PLANI*

 • BLAMING THE VICTIMS: THE TRUST SPECIAL ADMINISTRATOR’S PLANS FOR SOUTH EAST LONDON

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 436-448
 • Allyson Pollock, Elias Kondilis, David Price, Graham Kirkwood, Louisa Harding-Edgar
blaming the victims: the trust special administrator’s plans for south east londonsuçu mağdura yüklemek: vakıf özel idaresi’nin güneydoğu londra planı*d286kasım-aralık2013436-448allyson pollock, elias kondilis, david price, graham kirkwood, louisa harding-edgar BLAMİNG THE VİCTİMS: THE TRUST SPECİAL ADMİNİSTRATOR’S PLANS FOR SOUTH EAST LONDONSUÇU MAĞDURA YÜKLEMEK: VAKIF ÖZEL İDARESİ’NİN GÜNEYDOĞU LONDRA PLANI*D286KASIM-ARALIK2013436-448ALLYSON POLLOCK, ELİAS KONDİLİS, DAVİD PRİCE, GRAHAM KİRKWOOD, LOUİSA HARDİNG-EDGAR
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK ALANINDA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI ; BİRLEŞİK KRALLIK DENEYİMİ

 • PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH SECTOR: UNITED KINGDOM EXPERIENCE

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 432-435
 • Kayıhan PALA
public private partnership ın health sector: united kingdom experiencesağlık alanında kamu-özel ortaklığı ; birleşik krallık deneyimid286kasım-aralık2013432-435kayıhan pala PUBLİC PRİVATE PARTNERSHİP IN HEALTH SECTOR: UNİTED KİNGDOM EXPERİENCESAĞLIK ALANINDA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI ; BİRLEŞİK KRALLIK DENEYİMİD286KASIM-ARALIK2013432-435KAYIHAN PALA
Gözlemler ve Görüşler

AİLE HEKİMLİĞİ VE 4 ARALIK EYLEMİ

 • FAMILY MEDICINE AND THE ACTION ON DECEMBER 4TH

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 430-431
 • Recep KOÇ
family medicine and the action on december 4thaile hekimliği ve 4 aralık eylemid286kasım-aralık2013430-431recep koç FAMİLY MEDİCİNE AND THE ACTİON ON DECEMBER 4THAİLE HEKİMLİĞİ VE 4 ARALIK EYLEMİD286KASIM-ARALIK2013430-431RECEP KOÇ
Gözlemler ve Görüşler

AİLE HEKİMLİĞİ NEREDEN NEREYE?

 • FAMILY MEDICINE: FROM WHERE TO WHERE?

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 427-429
 • Ersan TAŞÇI
family medicine: from where to where?aile hekimliği nereden nereye?d286kasım-aralık2013427-429ersan taşçı FAMİLY MEDİCİNE: FROM WHERE TO WHERE?AİLE HEKİMLİĞİ NEREDEN NEREYE?D286KASIM-ARALIK2013427-429ERSAN TAŞÇI
Gözlemler ve Görüşler

LANCET DERGİSİ’NDE (SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN) TTB ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE...

 • THE ON THE CRITIQUE OF TTB (BY THE MINISTRY OF HEALTH) IN THE LANCET

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 422-426
 • Eriş BİLALOĞLU
the on the critique of ttb (by the ministry of health) in the lancetlancet dergisi’nde (sağlık bakanlığı’nın) ttb eleştirisi üzerine...d286kasım-aralık2013422-426eriş bilaloğlu THE ON THE CRİTİQUE OF TTB (BY THE MİNİSTRY OF HEALTH) İN THE LANCETLANCET DERGİSİ’NDE (SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN) TTB ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE...D286KASIM-ARALIK2013422-426ERİŞ BİLALOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

‘THE LANCET’ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN ‘BAŞARILARI’NI DÜNYAYA PAZARLIYOR

 • THE LANCET MARKETS THE ‘SUCCESSES’ OF TRANSFORMATION IN HEALTH INTERNATIONALLY

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 403-421
 • Murat CİVANER, Alpay AZAP, Kayıhan PALA, Akif AKALIN, Gazanfer AKSAKOĞLU, Feride Aksu TANIK, Osman ELBEK, Cavit Işık YAVUZ, Muzaffer ESKİOCAK, Özlem ÖZKAN, Özden ŞENER, Bayazıt İLHAN, Kevser VATANSEVER, Cem TERZİ, Onur HAMZAOĞLU
the lancet markets the ‘successes’ of transformation ın health ınternationally‘the lancet’ sağlıkta dönüşüm programı’nın ‘başarıları’nı dünyaya pazarlıyord286kasım-aralık2013403-421murat civaner, alpay azap, kayıhan pala, akif akalın, gazanfer aksakoğlu, feride aksu tanık, osman elbek, cavit ışık yavuz, muzaffer eskiocak, özlem özkan, özden şener, bayazıt ilhan, kevser vatansever, cem terzi, onur hamzaoğlu THE LANCET MARKETS THE ‘SUCCESSES’ OF TRANSFORMATİON IN HEALTH INTERNATİONALLY‘THE LANCET’ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN ‘BAŞARILARI’NI DÜNYAYA PAZARLIYORD286KASIM-ARALIK2013403-421MURAT CİVANER, ALPAY AZAP, KAYIHAN PALA, AKİF AKALIN, GAZANFER AKSAKOĞLU, FERİDE AKSU TANIK, OSMAN ELBEK, CAVİT IŞIK YAVUZ, MUZAFFER ESKİOCAK, ÖZLEM ÖZKAN, ÖZDEN ŞENER, BAYAZIT İLHAN, KEVSER VATANSEVER, CEM TERZİ, ONUR HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 28, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2013, Sayfa 401-402
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu’ndand286kasım-aralık2013401-402toplum ve hekim hakem kurulu TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAND286KASIM-ARALIK2013401-402TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU

BENİM DOĞAN ABİM...*

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 399-400
 • Ata SOYER
benim doğan abim...*d285eylül-ekim2013399-400ata soyer BENİM DOĞAN ABİM...*D285EYLÜL-EKİM2013399-400ATA SOYER

ATA SOYER İÇİN

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 397-398
 • Metin ÇULHAOĞLU
ata soyer içind285eylül-ekim2013397-398metin çulhaoğlu ATA SOYER İÇİND285EYLÜL-EKİM2013397-398METİN ÇULHAOĞLU

ABİLİĞİN KOLEKTİF TRAJEDİSİ

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 393-396
 • Cem TERZİ
abiliğin kolektif trajedisid285eylül-ekim2013393-396cem terzi ABİLİĞİN KOLEKTİF TRAJEDİSİD285EYLÜL-EKİM2013393-396CEM TERZİ

ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK ATA SOYER

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 390-392
 • Reyhan UÇKU
öğretim üyesi olarak ata soyer d285eylül-ekim2013390-392reyhan uçku ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK ATA SOYER D285EYLÜL-EKİM2013390-392REYHAN UÇKU

KÜRT MÜCADELESİNDE ATA SOYER

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 388-389
 • Ata Soyer Sağlık ve Politika Öğrencileri
kürt mücadelesinde ata soyerd285eylül-ekim2013388-389ata soyer sağlık ve politika öğrencileri KÜRT MÜCADELESİNDE ATA SOYERD285EYLÜL-EKİM2013388-389ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA ÖĞRENCİLERİ

KADİM KENT DİYARBAKIR, KADİM DOST ATA SOYER

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 385-387
 • İlhan DİKEN
kadim kent diyarbakır, kadim dost ata soyerd285eylül-ekim2013385-387ilhan diken KADİM KENT DİYARBAKIR, KADİM DOST ATA SOYERD285EYLÜL-EKİM2013385-387İLHAN DİKEN

HER NEWROZ SABAHI

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 376-384
 • Necdet İPEKYÜZ
her newroz sabahıd285eylül-ekim2013376-384necdet ipekyüz HER NEWROZ SABAHID285EYLÜL-EKİM2013376-384NECDET İPEKYÜZ

İYİ BİR MUHALİF, İYİ OKUYAN, DİK DURAN ENDER BİR ADAM!

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 372-375
 • Selim ÖLÇER, İlhan DİKEN
iyi bir muhalif, iyi okuyan, dik duran ender bir adam!d285eylül-ekim2013372-375selim ölçer, ilhan diken İYİ BİR MUHALİF, İYİ OKUYAN, DİK DURAN ENDER BİR ADAM!D285EYLÜL-EKİM2013372-375SELİM ÖLÇER, İLHAN DİKEN

TÜRKİYE'DE BARIŞ MÜCADELESİ

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 367-371
 • Haluk GERGER
türkiye'de barış mücadelesid285eylül-ekim2013367-371haluk gerger TÜRKİYE'DE BARIŞ MÜCADELESİD285EYLÜL-EKİM2013367-371HALUK GERGER

HAK VE ÖZGÜRLÜK ARAYIŞLARI

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 364-366
 • Hüsnü ÖNDÜL
hak ve özgürlük arayışlarıd285eylül-ekim2013364-366hüsnü öndül HAK VE ÖZGÜRLÜK ARAYIŞLARID285EYLÜL-EKİM2013364-366HÜSNÜ ÖNDÜL

BİR DÜĞÜM NOKTASI OLARAK CEZAEVLERİ

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 361-363
 • Aydın ÇUBUKÇU
bir düğüm noktası olarak cezaevlerid285eylül-ekim2013361-363aydın çubukçu BİR DÜĞÜM NOKTASI OLARAK CEZAEVLERİD285EYLÜL-EKİM2013361-363AYDIN ÇUBUKÇU

12 EYLÜL SONRASI MESLEK ÖRGÜTLERİ, SOL VE HEKİM HAREKETİ ÜZERİNE GÖZLEMLER

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 358-360
 • Tanıl BORA
12 eylül sonrası meslek örgütleri, sol ve hekim hareketi üzerine gözlemlerd285eylül-ekim2013358-360tanıl bora 12 EYLÜL SONRASI MESLEK ÖRGÜTLERİ, SOL VE HEKİM HAREKETİ ÜZERİNE GÖZLEMLERD285EYLÜL-EKİM2013358-360TANIL BORA

"BİLİM VE SANAT BENİM İÇİN BİR OKUL OLDU"

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 351-357
 • Raşit KAYA
"bilim ve sanat benim için bir okul oldu"d285eylül-ekim2013351-357raşit kaya "BİLİM VE SANAT BENİM İÇİN BİR OKUL OLDU"D285EYLÜL-EKİM2013351-357RAŞİT KAYA

ZOR YILLARDA "AYDIN OLMAK"

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 340-350
 • Temel DEMİRER
zor yıllarda "aydın olmak"d285eylül-ekim2013340-350temel demirer ZOR YILLARDA "AYDIN OLMAK"D285EYLÜL-EKİM2013340-350TEMEL DEMİRER

ANKARA TIP'TA OKUMAK VE TIP-DER

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 336-339
 • Sedat ABBASOĞLU
ankara tıp'ta okumak ve tıp-derd285eylül-ekim2013336-339sedat abbasoğlu ANKARA TIP'TA OKUMAK VE TIP-DERD285EYLÜL-EKİM2013336-339SEDAT ABBASOĞLU

70'LERDE DEVRİMCİ OLMAK

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 333-335
 • Seyfi ÖNGİDER
70'lerde devrimci olmakd285eylül-ekim2013333-335seyfi öngider 70'LERDE DEVRİMCİ OLMAKD285EYLÜL-EKİM2013333-335SEYFİ ÖNGİDER

SOL YÜKSELİRKEN SOSYALİST VE GENÇ OLMAK

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 329-332
 • Haluk YURTSEVER
sol yükselirken sosyalist ve genç olmakd285eylül-ekim2013329-332haluk yurtsever SOL YÜKSELİRKEN SOSYALİST VE GENÇ OLMAKD285EYLÜL-EKİM2013329-332HALUK YURTSEVER

ATA SOYER’İN ÖZGEÇMİŞİ

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 327-328
ata soyer’in özgeçmişid285eylül-ekim2013327-328 ATA SOYER’İN ÖZGEÇMİŞİD285EYLÜL-EKİM2013327-328

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAN

 • Cilt 28, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2013, Sayfa 321-326
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu'ndand285eylül-ekim2013321-326toplum ve hekim hakem kurulu TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAND285EYLÜL-EKİM2013321-326TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU
Rapor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 24. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU DEĞİŞEN SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA YENİ YAPILANMA

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 311-320
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
türk tabipleri birliği halk sağlığı kolu 24. gezici eğitim semineri raporu değişen sağlık sistemi ve sağlık bakanlığı’nda yeni yapılanmad284temmuz-ağustos2013311-320türk tabipleri birliği halk sağlığı kolu TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 24. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU DEĞİŞEN SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA YENİ YAPILANMAD284TEMMUZ-AĞUSTOS2013311-320TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU
Rapor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 23. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU BÜYÜK KENTLERDE DEĞİŞEN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ*

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 297-310
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
türk tabipleri birliği halk sağlığı kolu 23. gezici eğitim semineri raporu büyük kentlerde değişen birinci basamak sağlık hizmetleri*d284temmuz-ağustos2013297-310türk tabipleri birliği halk sağlığı kolu TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 23. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU BÜYÜK KENTLERDE DEĞİŞEN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ*D284TEMMUZ-AĞUSTOS2013297-310TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması - II

İRLANDA SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 288-296
 • Mehtap TÜRKAY
irlanda sağlık bakanlığı’nın yeniden yapılandırılmasıd284temmuz-ağustos2013288-296mehtap türkay İRLANDA SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASID284TEMMUZ-AĞUSTOS2013288-296MEHTAP TÜRKAY
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması - II

ÇİN’DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÜNCEL YAPISAL DÖNÜŞÜM: SOSYAL YÖNELİMLİ MÜDAHALE (?)

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 270-287
 • Mehmet ZENCİR
çin’de sağlık hizmetlerinde güncel yapısal dönüşüm: sosyal yönelimli müdahale (?)d284temmuz-ağustos2013270-287mehmet zencir ÇİN’DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÜNCEL YAPISAL DÖNÜŞÜM: SOSYAL YÖNELİMLİ MÜDAHALE (?)D284TEMMUZ-AĞUSTOS2013270-287MEHMET ZENCİR
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması - II

BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ REFORMLAR NE SONUÇ VERDİ?

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 255-269
 • İlker KAYI
bulgaristan sağlık sistemindeki reformlar ne sonuç verdi?d284temmuz-ağustos2013255-269ilker kayı BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ REFORMLAR NE SONUÇ VERDİ?D284TEMMUZ-AĞUSTOS2013255-269İLKER KAYI
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması - II

SAĞLIK REFORMLARI VE SLOVAKYA SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA SON 10 YILDAKİ DEĞİŞİM

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 249-254
 • Aslı DAVAS
sağlık reformları ve slovakya sağlık bakanlığı’nda son 10 yıldaki değişimd284temmuz-ağustos2013249-254aslı davas SAĞLIK REFORMLARI VE SLOVAKYA SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA SON 10 YILDAKİ DEĞİŞİMD284TEMMUZ-AĞUSTOS2013249-254ASLI DAVAS
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması - II

POLONYA SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN YENİDEN YAPILANMASI

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 243-248
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN
polonya sağlık bakanlığı'nın yeniden yapılanmasıd284temmuz-ağustos2013243-248çiğdem çağlayan POLONYA SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN YENİDEN YAPILANMASID284TEMMUZ-AĞUSTOS2013243-248ÇİĞDEM ÇAĞLAYAN

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 28, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2013, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu’ndand284temmuz-ağustos2013241-242toplum ve hekim hakem kurulu TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAND284TEMMUZ-AĞUSTOS2013241-242TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

ROMANYA SAĞLIK SİSTEMİ REFORMU: 1989’DAN GELECEĞE Mİ? İNŞADAN ÖZYIKIMA MI?

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 225-240
 • A. Öner KURT
romanya sağlık sistemi reformu: 1989’dan geleceğe mi? inşadan özyıkıma mı?d283mayıs-haziran2013225-240a. öner kurt ROMANYA SAĞLIK SİSTEMİ REFORMU: 1989’DAN GELECEĞE Mİ? İNŞADAN ÖZYIKIMA MI?D283MAYIS-HAZİRAN2013225-240A. ÖNER KURT
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

BELÇİKA’DA HALK SAĞLIĞI VE SOSYAL İŞLER BAKANLIĞI: SAĞLIK REFORMLARI SÜRECİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 220-224
 • Hatice ŞİMŞEK, Hande BAHADIR
belçika’da halk sağlığı ve sosyal işler bakanlığı: sağlık reformları sürecindeki değişikliklerd283mayıs-haziran2013220-224hatice şimşek, hande bahadır BELÇİKA’DA HALK SAĞLIĞI VE SOSYAL İŞLER BAKANLIĞI: SAĞLIK REFORMLARI SÜRECİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERD283MAYIS-HAZİRAN2013220-224HATİCE ŞİMŞEK, HANDE BAHADIR
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

DÜNYA BANKASI PROJELERİYLE ARJANTİN’DE NASIL BİR SAĞLIK BAKANLIĞI YAPISI İNŞA EDİLİYOR? BAHANELER VE GERÇEKLER

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 209-219
 • Işıl ERGİN
dünya bankası projeleriyle arjantin’de nasıl bir sağlık bakanlığı yapısı inşa ediliyor? bahaneler ve gerçeklerd283mayıs-haziran2013209-219ışıl ergin DÜNYA BANKASI PROJELERİYLE ARJANTİN’DE NASIL BİR SAĞLIK BAKANLIĞI YAPISI İNŞA EDİLİYOR? BAHANELER VE GERÇEKLERD283MAYIS-HAZİRAN2013209-219IŞIL ERGİN
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

SAĞLIK REFORMLARINDA SON NOKTA: BAKANLIĞIN ORGANİK YAPISININ YOK EDİLMESİ

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 205-208
 • İlker BELEK
sağlık reformlarında son nokta: bakanlığın organik yapısının yok edilmesi d283mayıs-haziran2013205-208ilker belek SAĞLIK REFORMLARINDA SON NOKTA: BAKANLIĞIN ORGANİK YAPISININ YOK EDİLMESİ D283MAYIS-HAZİRAN2013205-208İLKER BELEK
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

TÜRKİYE’DE SAĞLIK BAKANLIĞI: 1980 SONRASI

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 192-204
 • Cavit Işık YAVUZ
türkiye’de sağlık bakanlığı: 1980 sonrasıd283mayıs-haziran2013192-204cavit ışık yavuz TÜRKİYE’DE SAĞLIK BAKANLIĞI: 1980 SONRASID283MAYIS-HAZİRAN2013192-204CAVİT IŞIK YAVUZ
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİ (1920 - 1980)

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 181-191
 • Hamdi AYTEKİN
türkiye’de sağlık hizmetleri (1920 - 1980)d283mayıs-haziran2013181-191hamdi aytekin TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİ (1920 - 1980)D283MAYIS-HAZİRAN2013181-191HAMDİ AYTEKİN
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

DÜNYADA SAĞLIK REFORMU TÜRKİYE’DE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM: GERÇEKLER VE BELGELERİ

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 172-180
 • Onur HAMZAOĞLU
dünyada sağlık reformu türkiye’de sağlıkta dönüşüm: gerçekler ve belgelerid283mayıs-haziran2013172-180onur hamzaoğlu DÜNYADA SAĞLIK REFORMU TÜRKİYE’DE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM: GERÇEKLER VE BELGELERİD283MAYIS-HAZİRAN2013172-180ONUR HAMZAOĞLU
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

KÜRESEL KAPİTALİZM VE DEVLET

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 165-171
 • Örsan Ö. AKBULUT
küresel kapitalizm ve devletd283mayıs-haziran2013165-171örsan ö. akbulut KÜRESEL KAPİTALİZM VE DEVLETD283MAYIS-HAZİRAN2013165-171ÖRSAN Ö. AKBULUT
Dosya•Sağlık Bakanlıklarının Türkiye ve Dünyada Yeniden Yapılandırılması

DOSYA EDİTÖRÜDEN: SAĞLIK BAKANLIKLARININ TÜRKİYE VE DÜNYADA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 163-164
 • Cavit Işık YAVUZ, Onur HAMZAOĞLU
dosya editörüden: sağlık bakanlıklarının türkiye ve dünyada yeniden yapılandırılmasıd283mayıs-haziran2013163-164cavit ışık yavuz, onur hamzaoğlu DOSYA EDİTÖRÜDEN: SAĞLIK BAKANLIKLARININ TÜRKİYE VE DÜNYADA YENİDEN YAPILANDIRILMASID283MAYIS-HAZİRAN2013163-164CAVİT IŞIK YAVUZ, ONUR HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 28, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2013, Sayfa 161-162
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu’ndand283mayıs-haziran2013161-162toplum ve hekim hakem kurulu TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAND283MAYIS-HAZİRAN2013161-162TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU
Derleme

HERŞEYE FİYAT BİÇEN, AMA DEĞERİNİ BİLMEYEN BİR SİSTEMİ PROTESTO ETMEK*

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 153-160
 • Feride Aksu TANIK, Murat CİVANER
herşeye fiyat biçen, ama değerini bilmeyen bir sistemi protesto etmek*d282mart-nisan2013153-160feride aksu tanık, murat civaner HERŞEYE FİYAT BİÇEN, AMA DEĞERİNİ BİLMEYEN BİR SİSTEMİ PROTESTO ETMEK*D282MART-NİSAN2013153-160FERİDE AKSU TANIK, MURAT CİVANER
Araştırma

AİLE PLANLAMASI HİZMETİ SUNAN BİR BİRİM ÖRNEĞİNDE AİLE PLANLAMASI VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 147-152
 • Deniz EREN, Nazlı ATAK, Ferda ÖZYURDA, Kenan S. KÖSE
aile planlaması hizmeti sunan bir birim örneğinde aile planlaması ve sağlıkta dönüşümd282mart-nisan2013147-152deniz eren, nazlı atak, ferda özyurda, kenan s. köse AİLE PLANLAMASI HİZMETİ SUNAN BİR BİRİM ÖRNEĞİNDE AİLE PLANLAMASI VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMD282MART-NİSAN2013147-152DENİZ EREN, NAZLI ATAK, FERDA ÖZYURDA, KENAN S. KÖSE
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

GEZİ DİRENİŞİNDE TABİP ODALARININ SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU İLE İLGİLİ SAĞLIK BAKANLIĞI YAZILARI

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 145-146
gezi direnişinde tabip odalarının sağlık hizmeti sunumu ile ilgili sağlık bakanlığı yazılarıd282mart-nisan2013145-146 GEZİ DİRENİŞİNDE TABİP ODALARININ SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU İLE İLGİLİ SAĞLIK BAKANLIĞI YAZILARID282MART-NİSAN2013145-146
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

TOPLUMSAL GÖSTERİLERDE KULLANILAN KİMYASALLARLA İLGİLİ TTB YAZIŞMALARI VE YANITLARI

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 141-144
toplumsal gösterilerde kullanılan kimyasallarla ilgili ttb yazışmaları ve yanıtlarıd282mart-nisan2013141-144 TOPLUMSAL GÖSTERİLERDE KULLANILAN KİMYASALLARLA İLGİLİ TTB YAZIŞMALARI VE YANITLARID282MART-NİSAN2013141-144
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

“GEZİ SÜRECİNDE” OLAĞANDIŞI SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU: İSTANBUL VE ANKARA PRATİĞİ

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 127-140
 • Ali ÖZYURT, Ali ÇERKEZOĞLU, Erdoğan MAZMANOĞLU, Mustafa SÜLKÜ, Savaş ÇÖMLEK, Selçuk ATALAY, Hande ARPAT, Eren YAŞA
“gezi sürecinde” olağandışı sağlık hizmeti sunumu: istanbul ve ankara pratiği d282mart-nisan2013127-140ali özyurt, ali çerkezoğlu, erdoğan mazmanoğlu, mustafa sülkü, savaş çömlek, selçuk atalay, hande arpat, eren yaşa “GEZİ SÜRECİNDE” OLAĞANDIŞI SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU: İSTANBUL VE ANKARA PRATİĞİ D282MART-NİSAN2013127-140ALİ ÖZYURT, ALİ ÇERKEZOĞLU, ERDOĞAN MAZMANOĞLU, MUSTAFA SÜLKÜ, SAVAŞ ÇÖMLEK, SELÇUK ATALAY, HANDE ARPAT, EREN YAŞA
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

TTB KİMYASAL GÖSTERİ KONTROL SİLAHLARIYLA TEMAS EDENLERİN SAĞLIK SORUNLARINI DEĞERLENDİRME RAPORU*

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 119-126
 • Türk Tabipleri Birliği
ttb kimyasal gösteri kontrol silahlarıyla temas edenlerin sağlık sorunlarını değerlendirme raporu*d282mart-nisan2013119-126türk tabipleri birliği TTB KİMYASAL GÖSTERİ KONTROL SİLAHLARIYLA TEMAS EDENLERİN SAĞLIK SORUNLARINI DEĞERLENDİRME RAPORU*D282MART-NİSAN2013119-126TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

GÖZ YAŞARTAN GAZLARIN SOLUNUM SAĞLIĞI ÜSTÜNE ETKİLERİ*

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 116-118
 • Peri M. ARBAK
göz yaşartan gazların solunum sağlığı üstüne etkileri*d282mart-nisan2013116-118peri m. arbak GÖZ YAŞARTAN GAZLARIN SOLUNUM SAĞLIĞI ÜSTÜNE ETKİLERİ*D282MART-NİSAN2013116-118PERİ M. ARBAK
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

PSİKOSOSYAL AÇIDAN GEZİ DİRENİŞİ VE TOPLUM RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİ

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 105-115
 • Cem KAPTANOĞLU, Altan EŞSİZOĞLU
psikososyal açıdan gezi direnişi ve toplum ruh sağlığına etkilerid282mart-nisan2013105-115cem kaptanoğlu, altan eşsizoğlu PSİKOSOSYAL AÇIDAN GEZİ DİRENİŞİ VE TOPLUM RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİD282MART-NİSAN2013105-115CEM KAPTANOĞLU, ALTAN EŞSİZOĞLU
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA HİZMET SUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 100-104
 • Murat CİVANER
olağandışı durumlarda hizmet sunma yükümlülüğüd282mart-nisan2013100-104murat civaner OLAĞANDIŞI DURUMLARDA HİZMET SUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜD282MART-NİSAN2013100-104MURAT CİVANER
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

BİR OLAĞANDIŞI DURUM OLARAK KİTLESEL ETKİNLİK VE EYLEMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE “SOKAK” SAĞLIKÇILARI

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 85-99
 • Kevser VATANSEVER
bir olağandışı durum olarak kitlesel etkinlik ve eylemlerde sağlık hizmetleri ve “sokak” sağlıkçılarıd282mart-nisan201385-99kevser vatansever BİR OLAĞANDIŞI DURUM OLARAK KİTLESEL ETKİNLİK VE EYLEMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE “SOKAK” SAĞLIKÇILARID282MART-NİSAN201385-99KEVSER VATANSEVER
Dosya•Bir Olağandışı Durum Olarak “Gezi Direnişi” ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: BİR OLAĞANDIŞI DURUM OLARAK “GEZİ DİRENİŞİ” VE SAĞLIK

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 83-84
 • Harun BALCIOĞLU, Eriş BİLALOĞLU, Cavit Işık YAVUZ
dosya editöründen: bir olağandışı durum olarak “gezi direnişi” ve sağlıkd282mart-nisan201383-84harun balcıoğlu, eriş bilaloğlu, cavit ışık yavuz DOSYA EDİTÖRÜNDEN: BİR OLAĞANDIŞI DURUM OLARAK “GEZİ DİRENİŞİ” VE SAĞLIKD282MART-NİSAN201383-84HARUN BALCIOĞLU, ERİŞ BİLALOĞLU, CAVİT IŞIK YAVUZ

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 28, Sayı 2, Mart-Nisan, 2013, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu’ndand282mart-nisan201381-82toplum ve hekim hakem kurulu TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAND282MART-NİSAN201381-82TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU
Derleme

HEKİME YÖNELİK ŞİDDETİ BESLEYEN SKALA: TEORİK VE PRATİK BOYUT

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 70-80
 • Kansu YILDIRIM
hekime yönelik şiddeti besleyen skala: teorik ve pratik boyutd281ocak-şubat201370-80kansu yıldırım HEKİME YÖNELİK ŞİDDETİ BESLEYEN SKALA: TEORİK VE PRATİK BOYUTD281OCAK-ŞUBAT201370-80KANSU YILDIRIM
Derleme

SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ SİYASALLAŞTIRILIYOR

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 66-69
 • Kayıhan PALA
sağlık istatistikleri siyasallaştırılıyord281ocak-şubat201366-69kayıhan pala SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ SİYASALLAŞTIRILIYORD281OCAK-ŞUBAT201366-69KAYIHAN PALA
Derleme

TANI TEMELLİ GRUPLARA BİR BAKIŞ VE TÜRKİYE

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 54-65
 • İsmail Erdem ERKOYUN
tanı temelli gruplara bir bakış ve türkiyed281ocak-şubat201354-65ismail erdem erkoyun TANI TEMELLİ GRUPLARA BİR BAKIŞ VE TÜRKİYED281OCAK-ŞUBAT201354-65İSMAİL ERDEM ERKOYUN
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

"YAŞAYAN BELGE": DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ'Nİ GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 48-53
 • Murat CİVANER
"yaşayan belge": dünya tabipler birliği helsinki bildirgesi'ni güncelleme çalışmalarıd281ocak-şubat201348-53murat civaner "YAŞAYAN BELGE": DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ'Nİ GÜNCELLEME ÇALIŞMALARID281OCAK-ŞUBAT201348-53MURAT CİVANER
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

İLAÇ ENDÜSTRİSİ, BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE HASTALIK ÜRETİMİ

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 40-47
 • Halis ULAŞ, Burhanettin KAYA
ilaç endüstrisi, bilimsel araştırmalar ve hastalık üretimid281ocak-şubat201340-47halis ulaş, burhanettin kaya İLAÇ ENDÜSTRİSİ, BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE HASTALIK ÜRETİMİD281OCAK-ŞUBAT201340-47HALİS ULAŞ, BURHANETTİN KAYA
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

TÜBİTAK VE TÜBA VAKALARI

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 30-39
 • Namık Kemal PAK
tübitak ve tüba vakalarıd281ocak-şubat201330-39namık kemal pak TÜBİTAK VE TÜBA VAKALARID281OCAK-ŞUBAT201330-39NAMIK KEMAL PAK
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

BİR BİLGİ-YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK DÜNYA BANKASI

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 23-29
 • Filiz ZAPCI
bir bilgi-yönetim sistemi olarak dünya bankasıd281ocak-şubat201323-29filiz zapcı BİR BİLGİ-YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK DÜNYA BANKASID281OCAK-ŞUBAT201323-29FİLİZ ZAPCI
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

BİLİM İNSANININ TOPLUMSAL SORUMLULUĞU1

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 19-22
 • İzge GÜNAL
bilim insanının toplumsal sorumluluğu1d281ocak-şubat201319-22izge günal BİLİM İNSANININ TOPLUMSAL SORUMLULUĞU1D281OCAK-ŞUBAT201319-22İZGE GÜNAL
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

BİLİMSEL YÖNTEME TARİHSELCİ YAKAŞIM

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 14-18
 • Erhan NALÇACI
bilimsel yönteme tarihselci yakaşımd281ocak-şubat201314-18erhan nalçacı BİLİMSEL YÖNTEME TARİHSELCİ YAKAŞIMD281OCAK-ŞUBAT201314-18ERHAN NALÇACI
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

BİLİM'İN KAPİTALİZM İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇERÇEVE DENEMESİ

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 8-13
 • Yavuz ÜÇKUYU
bilim'in kapitalizm ile ilişkisi üzerine bir çerçeve denemesid281ocak-şubat20138-13yavuz üçkuyu BİLİM'İN KAPİTALİZM İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇERÇEVE DENEMESİD281OCAK-ŞUBAT20138-13YAVUZ ÜÇKUYU
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

BİLİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 5-7
 • Afşar TİMUÇİN
bilim düşüncesinin gelişimid281ocak-şubat20135-7afşar timuçin BİLİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİD281OCAK-ŞUBAT20135-7AFŞAR TİMUÇİN
Dosya•Bilim ve Bilimsel Araştırmalar

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 3-4
 • Yavuz ÜÇKUYU, Alpay AZAP
dosya editöründen: bilim ve bilimsel araştırmalard281ocak-şubat20133-4yavuz üçkuyu, alpay azap DOSYA EDİTÖRÜNDEN: BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARD281OCAK-ŞUBAT20133-4YAVUZ ÜÇKUYU, ALPAY AZAP

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2013, Sayfa 1-2
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu’ndand281ocak-şubat20131-2toplum ve hekim hakem kurulu TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAND281OCAK-ŞUBAT20131-2TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU
Araştırma

TÜRKİYE'DE 2009 YILINDA UYGULANMAYA BAŞLAYAN YENİ ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİN İZMİR İLİ ÖRNEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 463-474
 • Raziye ÖZDEMİR, Zeliha Aslı ÖCEK
türkiye'de 2009 yılında uygulanmaya başlayan yeni ölüm bildirim sisteminin işleyişinin izmir ili örneğinde değerlendirilmesid276kasım-aralık2012463-474raziye özdemir, zeliha aslı öcek TÜRKİYE'DE 2009 YILINDA UYGULANMAYA BAŞLAYAN YENİ ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİN İZMİR İLİ ÖRNEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİD276KASIM-ARALIK2012463-474RAZİYE ÖZDEMİR, ZELİHA ASLI ÖCEK
Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ'NİN TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİNE ETKİSİ HAKKINDA ETİK AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 456-462
 • M. Cumhur İZGİ, Berna ARDA
sağlıkta dönüşüm projesi'nin topluma dayalı tıp eğitimine etkisi hakkında etik açıdan bir değerlendirmed276kasım-aralık2012456-462m. cumhur izgi, berna arda SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ'NİN TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİNE ETKİSİ HAKKINDA ETİK AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRMED276KASIM-ARALIK2012456-462M. CUMHUR İZGİ, BERNA ARDA
Araştırma

ANKARA İL MERKEZİNDE BAZI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURAN ON SEKİZ YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERİN AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM VE MEMNUNİYET DEĞERLENDİRMESİ

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 449-455
 • Sefer AYCAN, Seçil ÖZKAN, Emine AVCI, Tuğba ÖZDEMİRKAN, E. Füsun ÇİVİL
ankara il merkezinde bazı aile sağlığı merkezlerine başvuran on sekiz yaş üstü kişilerin aile hekimliği uygulamasına ilişkin bilgi, tutum ve memnuniyet değerlendirmesi d276kasım-aralık2012449-455sefer aycan, seçil özkan, emine avcı, tuğba özdemirkan, e. füsun çivil ANKARA İL MERKEZİNDE BAZI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURAN ON SEKİZ YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERİN AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM VE MEMNUNİYET DEĞERLENDİRMESİ D276KASIM-ARALIK2012449-455SEFER AYCAN, SEÇİL ÖZKAN, EMİNE AVCI, TUĞBA ÖZDEMİRKAN, E. FÜSUN ÇİVİL
Yuvarlak Masa

İKİ BİN ON DÖRT

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 422-448
 • Yüksel AKKAYA, Aydın ÇUBUKÇU, Metin ÇULHAOĞLU, Özgür MÜFTÜOĞLU, Cem SOMEL, Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeleri
iki bin on dörtd276kasım-aralık2012422-448yüksel akkaya, aydın çubukçu, metin çulhaoğlu, özgür müftüoğlu, cem somel, toplum ve hekim dergisi hakem kurulu üyeleri İKİ BİN ON DÖRTD276KASIM-ARALIK2012422-448YÜKSEL AKKAYA, AYDIN ÇUBUKÇU, METİN ÇULHAOĞLU, ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU, CEM SOMEL, TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ HAKEM KURULU ÜYELERİ
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - III

GEBELİĞİN İSTEĞE BAĞLI SONLANDIRILMASI VE "VİCDANİ RET"

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 418-421
 • Murat CİVANER
gebeliğin isteğe bağlı sonlandırılması ve "vicdani ret"d276kasım-aralık2012418-421murat civaner GEBELİĞİN İSTEĞE BAĞLI SONLANDIRILMASI VE "VİCDANİ RET"D276KASIM-ARALIK2012418-421MURAT CİVANER
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - III

TARİHSEL VE TOPLUMSAL BAĞLAMDA FRANSA'DA KÜRTAJ

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 403-417
 • Özlem ÖZKAN, Kader MERT
tarihsel ve toplumsal bağlamda fransa'da kürtajd276kasım-aralık2012403-417özlem özkan, kader mert TARİHSEL VE TOPLUMSAL BAĞLAMDA FRANSA'DA KÜRTAJD276KASIM-ARALIK2012403-417ÖZLEM ÖZKAN, KADER MERT

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 27, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2012, Sayfa 401-402
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu’ndand276kasım-aralık2012401-402toplum ve hekim hakem kurulu TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAND276KASIM-ARALIK2012401-402TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NDE APARTHEİD REJİM'DEN GÜNÜMÜZE KÜRTAJ YASALARI: KÜRTAJ HAKLARINDA EŞİTSİZLİKTEN EŞİTLİĞE (Mİ?)

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 389-400
 • Ummahan YÜCEL
güney afrika cumhuriyeti'nde apartheid rejim'den günümüze kürtaj yasaları: kürtaj haklarında eşitsizlikten eşitliğe (mi?)d275eylül-ekim2012389-400ummahan yücel GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NDE APARTHEİD REJİM'DEN GÜNÜMÜZE KÜRTAJ YASALARI: KÜRTAJ HAKLARINDA EŞİTSİZLİKTEN EŞİTLİĞE (Mİ?)D275EYLÜL-EKİM2012389-400UMMAHAN YÜCEL
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

ORTAOĞU ÜLKELERİNDE ÜREME SAĞLIĞI, İSTEYEREK DÜŞÜK VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 376-388
 • Ayla Berkiten ERGİN, Hatice BEKTAŞ
ortaoğu ülkelerinde üreme sağlığı, isteyerek düşük ve düşündürdüklerid275eylül-ekim2012376-388ayla berkiten ergin, hatice bektaş ORTAOĞU ÜLKELERİNDE ÜREME SAĞLIĞI, İSTEYEREK DÜŞÜK VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİD275EYLÜL-EKİM2012376-388AYLA BERKİTEN ERGİN, HATİCE BEKTAŞ
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

BİRLEŞİK KRALLIK’TA KÜRTAJ

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 361-375
 • Ülkü Zengin İNCE
birleşik krallık’ta kürtajd275eylül-ekim2012361-375ülkü zengin ince BİRLEŞİK KRALLIK’TA KÜRTAJD275EYLÜL-EKİM2012361-375ÜLKÜ ZENGİN İNCE
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE KÜRTAJ KONUSUNDA YASAL DÜZENLEMELER

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 349-360
 • Nilay ETİLER
amerika birleşik devletleri'nde kürtaj konusunda yasal düzenlemelerd275eylül-ekim2012349-360nilay etiler AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE KÜRTAJ KONUSUNDA YASAL DÜZENLEMELERD275EYLÜL-EKİM2012349-360NİLAY ETİLER
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

YENİ KÜRTAJ YASASI, MEDYA VE HATIRLATTIKLARI

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 344-348
 • Nurcan ÖZKAPLAN
yeni kürtaj yasası, medya ve hatırlattıklarıd275eylül-ekim2012344-348nurcan özkaplan YENİ KÜRTAJ YASASI, MEDYA VE HATIRLATTIKLARID275EYLÜL-EKİM2012344-348NURCAN ÖZKAPLAN
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK VERİLERİ DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ VE KÜRTAJ KONUSUNDA NE DİYOR?

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 337-343
 • Mahir ULUSOY
türkiye'deki sağlık verileri doğum kontrol yöntemi ve kürtaj konusunda ne diyor?d275eylül-ekim2012337-343mahir ulusoy TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK VERİLERİ DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ VE KÜRTAJ KONUSUNDA NE DİYOR?D275EYLÜL-EKİM2012337-343MAHİR ULUSOY
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

TÜRKİYE'DE NÜFUS, DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ VE İSTEYEREK DÜŞÜKLERE YÖNELİK POLİTİKALAR: NEDENLERİ VE SONUÇLARI

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 323-336
 • Ayşe AKIN
türkiye'de nüfus, doğum kontrol yöntemi ve isteyerek düşüklere yönelik politikalar: nedenleri ve sonuçlarıd275eylül-ekim2012323-336ayşe akın TÜRKİYE'DE NÜFUS, DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ VE İSTEYEREK DÜŞÜKLERE YÖNELİK POLİTİKALAR: NEDENLERİ VE SONUÇLARID275EYLÜL-EKİM2012323-336AYŞE AKIN
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj - II

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN

 • Cilt 27, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2012, Sayfa 321-322
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu’ndand275eylül-ekim2012321-322toplum ve hekim hakem kurulu TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAND275EYLÜL-EKİM2012321-322TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

ÜLKELEDE GÖRE KÜRTAJA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELERE GENEL BİR BAKIŞ

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 304-320
 • Özlem ÖZKAN
ülkelede göre kürtaja yönelik yasal düzenlemelere genel bir bakışd274temmuz-ağustos2012304-320özlem özkan ÜLKELEDE GÖRE KÜRTAJA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELERE GENEL BİR BAKIŞD274TEMMUZ-AĞUSTOS2012304-320ÖZLEM ÖZKAN
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

KAPİTALİZM KADIN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 295-303
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
kapitalizm kadın sağlığını nasıl etkiliyor?d274temmuz-ağustos2012295-303meltem çiçeklioğlu KAPİTALİZM KADIN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?D274TEMMUZ-AĞUSTOS2012295-303MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

İSLAMCI-MUHAFAZAKARIN ZİHİN HARİTASINDA BİR GEZİNTİ: “NASIL BİR KADIN(LIK)”?

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 282-294
 • Sibel ÖZBUDUN
islamcı-muhafazakarın zihin haritasında bir gezinti: “nasıl bir kadın(lık)”?d274temmuz-ağustos2012282-294sibel özbudun İSLAMCI-MUHAFAZAKARIN ZİHİN HARİTASINDA BİR GEZİNTİ: “NASIL BİR KADIN(LIK)”?D274TEMMUZ-AĞUSTOS2012282-294SİBEL ÖZBUDUN
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

ATAERKİL KAPİTALİST TOPLUMDA KADININ BEDENİ

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 274-281
 • Melda Yaman ÖZTÜRK
ataerkil kapitalist toplumda kadının bedenid274temmuz-ağustos2012274-281melda yaman öztürk ATAERKİL KAPİTALİST TOPLUMDA KADININ BEDENİD274TEMMUZ-AĞUSTOS2012274-281MELDA YAMAN ÖZTÜRK
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

KAPİTALİZM ATAERKİ VE KADIN EMEĞİ

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 256-273
 • Ferda Dönmez ATBAŞI, M. Meryem KURTULMUŞ
kapitalizm ataerki ve kadın emeğid274temmuz-ağustos2012256-273ferda dönmez atbaşı, m. meryem kurtulmuş KAPİTALİZM ATAERKİ VE KADIN EMEĞİD274TEMMUZ-AĞUSTOS2012256-273FERDA DÖNMEZ ATBAŞI, M. MERYEM KURTULMUŞ
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

TARİHSEL VE TOPLUMSAL SÜREÇTE KADIN

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 246-255
 • Funda Karapehlivan ŞENEL
tarihsel ve toplumsal süreçte kadınd274temmuz-ağustos2012246-255funda karapehlivan şenel TARİHSEL VE TOPLUMSAL SÜREÇTE KADIND274TEMMUZ-AĞUSTOS2012246-255FUNDA KARAPEHLİVAN ŞENEL
Dosya•Kapitalizm, Kadın ve Kürtaj

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 243-245
 • Özlem ÖZKAN
dosya editöründend274temmuz-ağustos2012243-245özlem özkan DOSYA EDİTÖRÜNDEND274TEMMUZ-AĞUSTOS2012243-245ÖZLEM ÖZKAN

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAN

 • Cilt 27, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu'ndand274temmuz-ağustos2012241-242toplum ve hekim hakem kurulu TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAND274TEMMUZ-AĞUSTOS2012241-242TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU
Derleme

SAĞLIKTA "YENİDEN YAPILANMA" VE SAĞLIK MESLEK UYGULAMASINDAN DOĞAN ZARARLARIN İDARE TARAFINDAN UZLAŞMA YOLUYLA HALLEDİLMESİ

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 231-240
 • Zeynep ŞİŞLİ
sağlıkta "yeniden yapılanma" ve sağlık meslek uygulamasından doğan zararların idare tarafından uzlaşma yoluyla halledilmesid273mayıs-haziran2012231-240zeynep şişli SAĞLIKTA "YENİDEN YAPILANMA" VE SAĞLIK MESLEK UYGULAMASINDAN DOĞAN ZARARLARIN İDARE TARAFINDAN UZLAŞMA YOLUYLA HALLEDİLMESİD273MAYIS-HAZİRAN2012231-240ZEYNEP ŞİŞLİ
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜME/ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI MÜCADELE ...

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 223-230
 • Pınar ELÇİ
sağlıkta dönüşüme/özelleştirmeye karşı mücadele ... d273mayıs-haziran2012223-230pınar elçi SAĞLIKTA DÖNÜŞÜME/ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI MÜCADELE ... D273MAYIS-HAZİRAN2012223-230PINAR ELÇİ
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE GREV VE ÖĞRETİM ÜYELERİ

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 217-222
 • İzge GÜNAL, Cem TERZİ
üniversite hastanelerinde grev ve öğretim üyelerid273mayıs-haziran2012217-222izge günal, cem terzi ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE GREV VE ÖĞRETİM ÜYELERİD273MAYIS-HAZİRAN2012217-222İZGE GÜNAL, CEM TERZİ
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE “G(Ö)REV”LER SÜRECİ: UZMAN HEKİMLERİN KATILIMI VE TEPKİLERİ

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 213-216
 • Güray KILIÇ
eğitim ve araştırma hastanelerinde “g(ö)rev”ler süreci: uzman hekimlerin katılımı ve tepkilerid273mayıs-haziran2012213-216güray kılıç EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE “G(Ö)REV”LER SÜRECİ: UZMAN HEKİMLERİN KATILIMI VE TEPKİLERİD273MAYIS-HAZİRAN2012213-216GÜRAY KILIÇ
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

BİRİNCİ BASAMAK BEKLEMEDE

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 208-212
 • Bülent Nazım YILMAZ
birinci basamak beklemeded273mayıs-haziran2012208-212bülent nazım yılmaz BİRİNCİ BASAMAK BEKLEMEDED273MAYIS-HAZİRAN2012208-212BÜLENT NAZIM YILMAZ
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR; SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINA VE KIŞKIRTILAN ŞİDDETE KARŞI SÜRESİZ GREV ...!

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 204-207
 • Çetin ERDOLU
sağlık çalışanları mücadeleye devam ediyor; sağlıkta dönüşüm programına ve kışkırtılan şiddete karşı süresiz grev ...!d273mayıs-haziran2012204-207çetin erdolu SAĞLIK ÇALIŞANLARI MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR; SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINA VE KIŞKIRTILAN ŞİDDETE KARŞI SÜRESİZ GREV ...!D273MAYIS-HAZİRAN2012204-207ÇETİN ERDOLU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

TAŞERON SAĞLIK İŞÇİLERİ İÇİN GREV HAKKININ BAĞLAMI

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 200-203
 • Arzu ÇERKEZOĞLU
taşeron sağlık işçileri için grev hakkının bağlamıd273mayıs-haziran2012200-203arzu çerkezoğlu TAŞERON SAĞLIK İŞÇİLERİ İÇİN GREV HAKKININ BAĞLAMID273MAYIS-HAZİRAN2012200-203ARZU ÇERKEZOĞLU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

DOKUZ YILDA DOKUZ G(Ö)REV

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 194-199
 • Osman ÖZTÜRK
dokuz yılda dokuz g(ö)revd273mayıs-haziran2012194-199osman öztürk DOKUZ YILDA DOKUZ G(Ö)REVD273MAYIS-HAZİRAN2012194-199OSMAN ÖZTÜRK
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

2010-12 EYLEM SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİNE DEVAM*

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 191-193
 • Eriş BİLALOĞLU
2010-12 eylem süreci değerlendirmesine devam*d273mayıs-haziran2012191-193eriş bilaloğlu 2010-12 EYLEM SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİNE DEVAM*D273MAYIS-HAZİRAN2012191-193ERİŞ BİLALOĞLU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

SAĞLIK HAKKI TALEPLERİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ MÜCADELESİ EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 184-190
 • Nilgün Tunçgan ONGAN
sağlık hakkı taleplerinin sağlık çalışanlarının iş mücadelesi ekseninde değerlendirilmesid273mayıs-haziran2012184-190nilgün tunçgan ongan SAĞLIK HAKKI TALEPLERİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ MÜCADELESİ EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİD273MAYIS-HAZİRAN2012184-190NİLGÜN TUNÇGAN ONGAN
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

GREV HAKKININ TÜRKİYE’DE GEÇMİŞİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GREV HAKKI

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 174-183
 • Sebiha KABLAY
grev hakkının türkiye’de geçmişi ve sağlık çalışanlarının grev hakkıd273mayıs-haziran2012174-183sebiha kablay GREV HAKKININ TÜRKİYE’DE GEÇMİŞİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GREV HAKKID273MAYIS-HAZİRAN2012174-183SEBİHA KABLAY
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

KAPİTALİST ÜRETİM SİSTEMİNDE EMEĞİN VAROLMA MÜCADELESİNİN VAZGEÇİLMEZ ARACI: GREV

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 167-173
 • Özgür MÜFTÜOĞLU
kapitalist üretim sisteminde emeğin varolma mücadelesinin vazgeçilmez aracı: grevd273mayıs-haziran2012167-173özgür müftüoğlu KAPİTALİST ÜRETİM SİSTEMİNDE EMEĞİN VAROLMA MÜCADELESİNİN VAZGEÇİLMEZ ARACI: GREVD273MAYIS-HAZİRAN2012167-173ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Grevleri

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 162-166
 • Onur HAMZAOĞLU, Murat CİVANER
dosya editöründend273mayıs-haziran2012162-166onur hamzaoğlu, murat civaner DOSYA EDİTÖRÜNDEND273MAYIS-HAZİRAN2012162-166ONUR HAMZAOĞLU, MURAT CİVANER

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAN

 • Cilt 27, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2012, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
toplum ve hekim hakem kurulu'ndand273mayıs-haziran2012161toplum ve hekim hakem kurulu TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAND273MAYIS-HAZİRAN2012161TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU
Dosya•Aşı

“DEMOKRAT” HASTALIĞA KARŞI AŞILAR: ROTAVİRUS AŞILARI

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 143-160
 • Sema ALP ÇAVUŞ, Saliha ALTIPARMAK
“demokrat” hastalığa karşı aşılar: rotavirus aşılarıd272mart-nisan2012143-160sema alp çavuş, saliha altıparmak “DEMOKRAT” HASTALIĞA KARŞI AŞILAR: ROTAVİRUS AŞILARID272MART-NİSAN2012143-160SEMA ALP ÇAVUŞ, SALİHA ALTIPARMAK
Dosya•Aşı

HEPATİT A AŞISI

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 135-142
 • Aslı DAVAS, Hür HASSOY
hepatit a aşısıd272mart-nisan2012135-142aslı davas, hür hassoy HEPATİT A AŞISID272MART-NİSAN2012135-142ASLI DAVAS, HÜR HASSOY
Dosya•Aşı

HPV AŞILARI VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 118-134
 • Mine Esin OCAKTAN
hpv aşıları ve türkiye açısından bir değerlendirmed272mart-nisan2012118-134mine esin ocaktan HPV AŞILARI VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRMED272MART-NİSAN2012118-134MİNE ESİN OCAKTAN
Dosya•Aşı

SUÇİÇEĞİ HASTALIĞI VE AŞISI GÜNCEL TARTIŞMALAR

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 104-117
 • Işıl ERGİN, Raika DURUSOY
suçiçeği hastalığı ve aşısı güncel tartışmalard272mart-nisan2012104-117ışıl ergin, raika durusoy SUÇİÇEĞİ HASTALIĞI VE AŞISI GÜNCEL TARTIŞMALARD272MART-NİSAN2012104-117IŞIL ERGİN, RAİKA DURUSOY
Dosya•Aşı

TÜRKİYE’DE BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİ

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 83-103
 • Muzaffer ESKİOCAK
türkiye’de bağışıklama hizmetlerid272mart-nisan201283-103muzaffer eskiocak TÜRKİYE’DE BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİD272MART-NİSAN201283-103MUZAFFER ESKİOCAK

EDİTÖRDEN

 • Cilt 27, Sayı 2, Mart-Nisan, 2012, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
editördend272mart-nisan201281-82toplum ve hekim yayın kurulu EDİTÖRDEND272MART-NİSAN201281-82TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Aşı

HİNDİSTAN’DA PENTAVALENT AŞI UYGULAMASI: KAMU ÇIKARI DAVASI KANITLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ NASIL ZORUNLU KILDI

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 75-80
 • Jacob PULİYEL, Metin ÇULHAOĞLU
hindistan’da pentavalent aşı uygulaması: kamu çıkarı davası kanıtların yeniden değerlendirilmesini nasıl zorunlu kıldıd271ocak-şubat201275-80jacob puliyel, metin çulhaoğlu HİNDİSTAN’DA PENTAVALENT AŞI UYGULAMASI: KAMU ÇIKARI DAVASI KANITLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ NASIL ZORUNLU KILDID271OCAK-ŞUBAT201275-80JACOB PULİYEL, METİN ÇULHAOĞLU
Dosya•Aşı

HAZİN BİR “ERİŞKİN KIZAMIKÇIK BAĞIŞIKLAMA” KAMPANYA ÖYKÜSÜ: ÖNCE HASTANA ZARAR VERME

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 64-74
 • Ergün DEMİR
hazin bir “erişkin kızamıkçık bağışıklama” kampanya öyküsü: önce hastana zarar vermed271ocak-şubat201264-74ergün demir HAZİN BİR “ERİŞKİN KIZAMIKÇIK BAĞIŞIKLAMA” KAMPANYA ÖYKÜSÜ: ÖNCE HASTANA ZARAR VERMED271OCAK-ŞUBAT201264-74ERGÜN DEMİR
Dosya•Aşı

TÜRKİYE’DE AŞI ÜRETİMİNDE NELER OLUYOR?

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 53-63
 • Zeliha Aslı ÖCEK, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
türkiye’de aşı üretiminde neler oluyor?d271ocak-şubat201253-63zeliha aslı öcek, meltem çiçeklioğlu TÜRKİYE’DE AŞI ÜRETİMİNDE NELER OLUYOR?D271OCAK-ŞUBAT201253-63ZELİHA ASLI ÖCEK, MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU
Dosya•Aşı

AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 41-52
 • Erkan ÖZCENGİZ, Gülay ÖZCENGİZ
aşı araştırma ve geliştirme alanında yeni yaklaşımlard271ocak-şubat201241-52erkan özcengiz, gülay özcengiz AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLARD271OCAK-ŞUBAT201241-52ERKAN ÖZCENGİZ, GÜLAY ÖZCENGİZ
Dosya•Aşı

AŞI VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 27-40
 • Ummahan YÜCEL, Meral TÜRK
aşı ve uluslararası örgütlerd271ocak-şubat201227-40ummahan yücel, meral türk AŞI VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLERD271OCAK-ŞUBAT201227-40UMMAHAN YÜCEL, MERAL TÜRK
Dosya•Aşı

AŞI: KUTSALIN METALAŞTIRILMASI

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 14-26
 • Şafak TANER, Feride Aksu TANIK
aşı: kutsalın metalaştırılmasıd271ocak-şubat201214-26şafak taner, feride aksu tanık AŞI: KUTSALIN METALAŞTIRILMASID271OCAK-ŞUBAT201214-26ŞAFAK TANER, FERİDE AKSU TANIK
Dosya•Aşı

AŞIDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 4-13
 • Feride Aksu TANIK, Şafak TANER
aşıda paradigma değişimid271ocak-şubat20124-13feride aksu tanık, şafak taner AŞIDA PARADİGMA DEĞİŞİMİD271OCAK-ŞUBAT20124-13FERİDE AKSU TANIK, ŞAFAK TANER
Dosya•Aşı

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 3
 • Şafak TANER, Feride Aksu TANIK
dosya editöründend271ocak-şubat20123şafak taner, feride aksu tanık DOSYA EDİTÖRÜNDEND271OCAK-ŞUBAT20123ŞAFAK TANER, FERİDE AKSU TANIK

EDİTÖRDEN

 • Cilt 27, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2012, Sayfa 1-2
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
editördend271ocak-şubat20121-2toplum ve hekim yayın kurulu EDİTÖRDEND271OCAK-ŞUBAT20121-2TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Derleme

ÜLKEMİZDE BEBEK ÖLÜM HIZI VE TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI GÖSTERGELERİNDEKİ İYİLEŞME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME*

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 473-476
 • Mahir ULUSOY
ülkemizde bebek ölüm hızı ve toplam doğurganlık hızı göstergelerindeki iyileşme üzerine bir değerlendirme*d266kasım-aralık2011473-476mahir ulusoy ÜLKEMİZDE BEBEK ÖLÜM HIZI VE TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI GÖSTERGELERİNDEKİ İYİLEŞME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME*D266KASIM-ARALIK2011473-476MAHİR ULUSOY
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

“TTB BAŞKANI DR. ERİŞ BİLALOĞLU İLE SÖYLEŞİ” DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI VE SAĞLIK

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 466-472
 • Toplum ve Hekim Dergisi, Eriş BİLALOĞLU
“ttb başkanı dr. eriş bilaloğlu ile söyleşi” devletin yeniden yapılanması ve sağlıkd266kasım-aralık2011466-472toplum ve hekim dergisi, eriş bilaloğlu “TTB BAŞKANI DR. ERİŞ BİLALOĞLU İLE SÖYLEŞİ” DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI VE SAĞLIKD266KASIM-ARALIK2011466-472TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ, ERİŞ BİLALOĞLU
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

YARGININ ”DÖNÜŞÜM”Ü

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 458-465
 • Tülay EKİCİ, Semra DEMİR
yargının ”dönüşüm”üd266kasım-aralık2011458-465tülay ekici, semra demir YARGININ ”DÖNÜŞÜM”ÜD266KASIM-ARALIK2011458-465TÜLAY EKİCİ, SEMRA DEMİR
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

TÜRKİYE’DEKİ ÜST KURULLAR VE KHK’LARLA YAPILAN DÜZENLEMELER

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 452-457
 • Kürşat BAFRA
türkiye’deki üst kurullar ve khk’larla yapılan düzenlemelerd266kasım-aralık2011452-457kürşat bafra TÜRKİYE’DEKİ ÜST KURULLAR VE KHK’LARLA YAPILAN DÜZENLEMELERD266KASIM-ARALIK2011452-457KÜRŞAT BAFRA
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER: KAMU HİZMETLERİNDE “ATROFİ”

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 444-451
 • Ziynet ÖZÇELİK, Birkan KARADUMAN
kanun hükmünde kararnameler: kamu hizmetlerinde “atrofi”d266kasım-aralık2011444-451ziynet özçelik, birkan karaduman KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER: KAMU HİZMETLERİNDE “ATROFİ”D266KASIM-ARALIK2011444-451ZİYNET ÖZÇELİK, BİRKAN KARADUMAN
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

NEO MALİYE

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 432-443
 • Süleyman ÜÇKUYU
neo maliyed266kasım-aralık2011432-443süleyman üçkuyu NEO MALİYED266KASIM-ARALIK2011432-443SÜLEYMAN ÜÇKUYU
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

CUMHURİYET EĞİTİMİNDE YAPISAL DÖNÜŞÜMLER VE KHK’LERLE YENİDEN YAPILANMA

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 415-431
 • Rıfat OKÇABOL
cumhuriyet eğitiminde yapısal dönüşümler ve khk’lerle yeniden yapılanmad266kasım-aralık2011415-431rıfat okçabol CUMHURİYET EĞİTİMİNDE YAPISAL DÖNÜŞÜMLER VE KHK’LERLE YENİDEN YAPILANMAD266KASIM-ARALIK2011415-431RIFAT OKÇABOL
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 406-414
 • Tülin ÖNGEN
devletin yeniden yapılanmasıd266kasım-aralık2011406-414tülin öngen DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASID266KASIM-ARALIK2011406-414TÜLİN ÖNGEN
Dosya•Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 403-405
 • Yavuz ÜÇKUYU, Onur HAMZAOĞLU
dosya editöründend266kasım-aralık2011403-405yavuz üçkuyu, onur hamzaoğlu DOSYA EDİTÖRÜNDEND266KASIM-ARALIK2011403-405YAVUZ ÜÇKUYU, ONUR HAMZAOĞLU

EDİTÖRDEN

 • Cilt 26, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2011, Sayfa 401-402
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
editördend266kasım-aralık2011401-402toplum ve hekim yayın kurulu EDİTÖRDEND266KASIM-ARALIK2011401-402TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Derleme

TÜTÜN KONTROLÜNDE NEOLİBERAL POLİTİKALARIN YANSIMASI VE SAĞLIK EĞİTİMİ*

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 390-400
 • Hülya YÜKSEL
tütün kontrolünde neoliberal politikaların yansıması ve sağlık eğitimi*d265eylül-ekim2011390-400hülya yüksel TÜTÜN KONTROLÜNDE NEOLİBERAL POLİTİKALARIN YANSIMASI VE SAĞLIK EĞİTİMİ*D265EYLÜL-EKİM2011390-400HÜLYA YÜKSEL
Araştırma

ANTALYA KENT MERKEZİ SAĞLIK OCAKLARINA BAŞVURAN KİŞİLERDE AFET RİSK ALGILAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 383-389
 • Necati DEDEOĞLU, K. Hakan ERENGİN, Hasan Hüseyin POLAT
antalya kent merkezi sağlık ocaklarına başvuran kişilerde afet risk algılamasına etki eden faktörlerin araştırılmasıd265eylül-ekim2011383-389necati dedeoğlu, k. hakan erengin, hasan hüseyin polat ANTALYA KENT MERKEZİ SAĞLIK OCAKLARINA BAŞVURAN KİŞİLERDE AFET RİSK ALGILAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASID265EYLÜL-EKİM2011383-389NECATİ DEDEOĞLU, K. HAKAN ERENGİN, HASAN HÜSEYİN POLAT
Gözlemler ve Görüşler

VAN DEPREMİNDEN ALINACAK DERSLER

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 378-382
 • Necati DEDEOĞLU
van depreminden alınacak derslerd265eylül-ekim2011378-382necati dedeoğlu VAN DEPREMİNDEN ALINACAK DERSLERD265EYLÜL-EKİM2011378-382NECATİ DEDEOĞLU
Derleme

TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 366-377
 • Cavit Işık YAVUZ
türkiye’de afet yönetiminde değişimd265eylül-ekim2011366-377cavit ışık yavuz TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMD265EYLÜL-EKİM2011366-377CAVİT IŞIK YAVUZ
Derleme

AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 348-365
 • Necati DEDEOĞLU
afetlerde sağlık hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonu d265eylül-ekim2011348-365necati dedeoğlu AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU D265EYLÜL-EKİM2011348-365NECATİ DEDEOĞLU
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

KAMU HİZMETLERİ PİYASA İLİŞKİSİNDE DÖRDÜNCÜ TİP: EKSİK İMTİYAZ (KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI)

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 323-347
 • Onur KARAHANOĞULLARI
kamu hizmetleri piyasa ilişkisinde dördüncü tip: eksik imtiyaz (kamu-özel ortaklığı)d265eylül-ekim2011323-347onur karahanoğulları KAMU HİZMETLERİ PİYASA İLİŞKİSİNDE DÖRDÜNCÜ TİP: EKSİK İMTİYAZ (KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI)D265EYLÜL-EKİM2011323-347ONUR KARAHANOĞULLARI

EDİTÖRDEN

 • Cilt 26, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2011, Sayfa 321-322
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
editördend265eylül-ekim2011321-322toplum ve hekim yayın kurulu EDİTÖRDEND265EYLÜL-EKİM2011321-322TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 308-320
 • Şafak TANER, Saliha ALTIPARMAK
sağlıkta kamu özel ortaklığıd264temmuz-ağustos2011308-320şafak taner, saliha altıparmak SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞID264TEMMUZ-AĞUSTOS2011308-320ŞAFAK TANER, SALİHA ALTIPARMAK
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

KÜRESEL KAMU-ÖZEL SAĞLIK İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ: GAVI (GLOBAL ALLİANCE FOR VACCİNES AND IMMUNİZATİON)

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 297-307
 • Işıl ERGİN
küresel kamu-özel sağlık işbirliği örneği: gavı (global alliance for vaccines and ımmunization)d264temmuz-ağustos2011297-307ışıl ergin KÜRESEL KAMU-ÖZEL SAĞLIK İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ: GAVI (GLOBAL ALLİANCE FOR VACCİNES AND IMMUNİZATİON)D264TEMMUZ-AĞUSTOS2011297-307IŞIL ERGİN
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

DÜNYADA SAĞLIKTA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI: KAVRAM VE DEĞİŞİMLER*

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 289-296
 • David PRICE
dünyada sağlıkta kamu-özel ortaklığı: kavram ve değişimler*d264temmuz-ağustos2011289-296david prıce DÜNYADA SAĞLIKTA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI: KAVRAM VE DEĞİŞİMLER*D264TEMMUZ-AĞUSTOS2011289-296DAVİD PRICE
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMALARININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ*

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 274-288
 • Mine Kasapoğlu TURHAN
çeşitli ülkelerdeki kamu özel ortaklığı uygulamalarının hukuki açıdan değerlendirilmesi* d264temmuz-ağustos2011274-288mine kasapoğlu turhan ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMALARININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ* D264TEMMUZ-AĞUSTOS2011274-288MİNE KASAPOĞLU TURHAN
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİNDE KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI*

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 245-273
 • Koray KARASU
sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde kamu-özel ortaklığı*d264temmuz-ağustos2011245-273koray karasu SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİNDE KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI*D264TEMMUZ-AĞUSTOS2011245-273KORAY KARASU
Dosya•Kamu Özel Ortaklığı

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 243-244
 • Cavit Işık YAVUZ, Alpaslan TÜRKKAN
dosya editöründend264temmuz-ağustos2011243-244cavit ışık yavuz, alpaslan türkkan DOSYA EDİTÖRÜNDEND264TEMMUZ-AĞUSTOS2011243-244CAVİT IŞIK YAVUZ, ALPASLAN TÜRKKAN

EDİTÖRDEN

 • Cilt 26, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2011, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
editördend264temmuz-ağustos2011241-242toplum ve hekim yayın kurulu EDİTÖRDEND264TEMMUZ-AĞUSTOS2011241-242TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Yuvarlak Masa

SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 219-240
 • Yüksel AKKAYA, Aydın ÇUBUKÇU, Özgür MÜFTÜOĞLU, Cem SOMEL, Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri
seçim değerlendirmesid263mayıs-haziran2011219-240yüksel akkaya, aydın çubukçu, özgür müftüoğlu, cem somel, toplum ve hekim dergisi yayın kurulu üyeleri SEÇİM DEĞERLENDİRMESİD263MAYIS-HAZİRAN2011219-240YÜKSEL AKKAYA, AYDIN ÇUBUKÇU, ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU, CEM SOMEL, TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ YAYIN KURULU ÜYELERİ
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI PAZARI NEREYE GİDİYOR?

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 199-218
 • Zeliha Aslı ÖCEK, Emel COŞKUN
dünya'da ve türkiye'de ağız-diş sağlığı pazarı nereye gidiyor?d263mayıs-haziran2011199-218zeliha aslı öcek, emel coşkun DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI PAZARI NEREYE GİDİYOR?D263MAYIS-HAZİRAN2011199-218ZELİHA ASLI ÖCEK, EMEL COŞKUN
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

EVDE BAKIM ÖZEL SEKTÖRÜN İLGİSİNİ ÇEKER Mİ?

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 193-198
 • Reyhan UÇKU
evde bakım özel sektörün ilgisini çeker mi?d263mayıs-haziran2011193-198reyhan uçku EVDE BAKIM ÖZEL SEKTÖRÜN İLGİSİNİ ÇEKER Mİ?D263MAYIS-HAZİRAN2011193-198REYHAN UÇKU
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ: DİYALİZ ÖRNEĞİ

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 182-192
 • Seyfi DURMAZ, Hür HASSOY
özel sağlık hizmetleri: diyaliz örneğid263mayıs-haziran2011182-192seyfi durmaz, hür hassoy ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ: DİYALİZ ÖRNEĞİD263MAYIS-HAZİRAN2011182-192SEYFİ DURMAZ, HÜR HASSOY
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

ÖZEL SAĞLIK VE EMEKLİLİK SEKTÖRÜ

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 176-181
 • Cahide SARI
özel sağlık ve emeklilik sektörüd263mayıs-haziran2011176-181cahide sarı ÖZEL SAĞLIK VE EMEKLİLİK SEKTÖRÜD263MAYIS-HAZİRAN2011176-181CAHİDE SARI
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

EMPERYALİZM VE SAĞLIKLI YAŞAM-SAĞLIKLI TOPLUM*

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 163-175
 • Haluk BAŞCIL
emperyalizm ve sağlıklı yaşam-sağlıklı toplum*d263mayıs-haziran2011163-175haluk başcıl EMPERYALİZM VE SAĞLIKLI YAŞAM-SAĞLIKLI TOPLUM*D263MAYIS-HAZİRAN2011163-175HALUK BAŞCIL

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 26, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2011, Sayfa 161-162
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand263mayıs-haziran2011161-162toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND263MAYIS-HAZİRAN2011161-162TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

ÖZEL TIP LABORATUVARLARI: ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN HASTALARLA DAHA AZ KARŞILAŞAN YÜZÜ

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 151-160
 • Raika DURUSOY
özel tıp laboratuvarları: özel sağlık sektörünün hastalarla daha az karşılaşan yüzüd262mart-nisan2011151-160raika durusoy ÖZEL TIP LABORATUVARLARI: ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN HASTALARLA DAHA AZ KARŞILAŞAN YÜZÜD262MART-NİSAN2011151-160RAİKA DURUSOY
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN PARAMETRELERİ

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 135-150
 • Kansu YILDIRIM
özel sağlık sektörünün parametrelerid262mart-nisan2011135-150kansu yıldırım ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN PARAMETRELERİD262MART-NİSAN2011135-150KANSU YILDIRIM
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SORUNU: FOTOĞRAF VE DİNAMİKLER

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 123-134
 • Nurettin ABACIOĞLU
dünyada ve türkiye'de ilaç sorunu: fotoğraf ve dinamiklerd262mart-nisan2011123-134nurettin abacıoğlu DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SORUNU: FOTOĞRAF VE DİNAMİKLERD262MART-NİSAN2011123-134NURETTİN ABACIOĞLU
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

KAMUDAKİ ÖZEL

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 113-122
 • H. Aslı DAVAS
kamudaki özeld262mart-nisan2011113-122h. aslı davas KAMUDAKİ ÖZELD262MART-NİSAN2011113-122H. ASLI DAVAS
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE NELER OLUYOR?

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 109-112
 • Güray KILIÇ
özel sağlık sektöründe neler oluyor?d262mart-nisan2011109-112güray kılıç ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE NELER OLUYOR?D262MART-NİSAN2011109-112GÜRAY KILIÇ
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN TİCARİLEŞMESİ: ÖZEL HASTANE SEKTÖRÜNÜN İNŞA SÜRECİ*

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 84-108
 • Derya Gültekin KARAKAŞ, Ferimah Yusufi YILMAZ
türkiye'de sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi: özel hastane sektörünün inşa süreci*d262mart-nisan201184-108derya gültekin karakaş, ferimah yusufi yılmaz TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN TİCARİLEŞMESİ: ÖZEL HASTANE SEKTÖRÜNÜN İNŞA SÜRECİ*D262MART-NİSAN201184-108DERYA GÜLTEKİN KARAKAŞ, FERİMAH YUSUFİ YILMAZ
Dosya•Özel Sağlık Sektörü

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 83
 • Ata SOYER, Tufan KAAN
dosya editöründend262mart-nisan201183ata soyer, tufan kaan DOSYA EDİTÖRÜNDEND262MART-NİSAN201183ATA SOYER, TUFAN KAAN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 26, Sayı 2, Mart-Nisan, 2011, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand262mart-nisan201181-82toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND262MART-NİSAN201181-82TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

MARDİN/MİDYAT

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 79-80
 • Sadık ÇAYAN
mardin/midyatd261ocak-şubat201179-80sadık çayan MARDİN/MİDYATD261OCAK-ŞUBAT201179-80SADIK ÇAYAN
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

KOCAELİ

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 67-78
 • Emine Zahide ÖZDEMİR, Hasret AKTAŞ, Şeyda KOÇARSLAN, Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
kocaelid261ocak-şubat201167-78emine zahide özdemir, hasret aktaş, şeyda koçarslan, toplum ve hekim yayın kurulu KOCAELİD261OCAK-ŞUBAT201167-78EMİNE ZAHİDE ÖZDEMİR, HASRET AKTAŞ, ŞEYDA KOÇARSLAN, TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

İZMİR

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 47-66
 • Deniz CEYLAN, Ali İhsan UYSAL, Sevilay AYDOĞDU, Hediye GÜRBÜZ, Günseli UĞUR, Ege Üniversitesi Hastanesi SES İşyeri Temsilciliği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu, Hülya ULAŞOĞLU, Rukiye ÇAKIR
izmird261ocak-şubat201147-66deniz ceylan, ali ihsan uysal, sevilay aydoğdu, hediye gürbüz, günseli uğur, ege üniversitesi hastanesi ses işyeri temsilciliği, ege üniversitesi tıp fakültesi türk tabipleri birliği tıp öğrencileri kolu, hülya ulaşoğlu, rukiye çakır İZMİRD261OCAK-ŞUBAT201147-66DENİZ CEYLAN, ALİ İHSAN UYSAL, SEVİLAY AYDOĞDU, HEDİYE GÜRBÜZ, GÜNSELİ UĞUR, EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SES İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ, EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TIP ÖĞRENCİLERİ KOLU, HÜLYA ULAŞOĞLU, RUKİYE ÇAKIR
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

İSTANBUL

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 43-46
 • Tunçalp DEMİR, Aysen GÜRBÜZ, Ali MALKOÇ
istanbuld261ocak-şubat201143-46tunçalp demir, aysen gürbüz, ali malkoç İSTANBULD261OCAK-ŞUBAT201143-46TUNÇALP DEMİR, AYSEN GÜRBÜZ, ALİ MALKOÇ
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

EDİRNE

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 41-42
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistanları
edirned261ocak-şubat201141-42trakya üniversitesi tıp fakültesi asistanları EDİRNED261OCAK-ŞUBAT201141-42TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ASİSTANLARI
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

DENİZLİ

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 38-40
 • Adil ZORLU
denizlid261ocak-şubat201138-40adil zorlu DENİZLİD261OCAK-ŞUBAT201138-40ADİL ZORLU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

ÇANAKKALE

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 37
 • Çanakkale Tabip Odası Tıp Öğrencileri Kolu
çanakkaled261ocak-şubat201137çanakkale tabip odası tıp öğrencileri kolu ÇANAKKALED261OCAK-ŞUBAT201137ÇANAKKALE TABİP ODASI TIP ÖĞRENCİLERİ KOLU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

BATMAN

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 34-36
 • Selahattin OĞUZ
batmand261ocak-şubat201134-36selahattin oğuz BATMAND261OCAK-ŞUBAT201134-36SELAHATTİN OĞUZ
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

AYDIN

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 33
 • Osman ELBEK
aydınd261ocak-şubat201133osman elbek AYDIND261OCAK-ŞUBAT201133OSMAN ELBEK
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

ANTALYA

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 30-32
 • Nihan KEYSAN, Zeynep TURGUT
antalyad261ocak-şubat201130-32nihan keysan, zeynep turgut ANTALYAD261OCAK-ŞUBAT201130-32NİHAN KEYSAN, ZEYNEP TURGUT
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

AĞRI

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 27-29
 • Heval BOZDAĞ, Halis YERLİKAYA
ağrıd261ocak-şubat201127-29heval bozdağ, halis yerlikaya AĞRID261OCAK-ŞUBAT201127-29HEVAL BOZDAĞ, HALİS YERLİKAYA
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

ANKARA

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 20-26
 • Bayazıt İLHAN, Selçuk ATALAY, Özden ŞENER
ankarad261ocak-şubat201120-26bayazıt ilhan, selçuk atalay, özden şener ANKARAD261OCAK-ŞUBAT201120-26BAYAZIT İLHAN, SELÇUK ATALAY, ÖZDEN ŞENER
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

TIP FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE BİR GİRİŞİMİN ÖYKÜSÜ

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 17-19
 • Raşit TÜKEL
tıp fakülteleri öğretim üyeleri ve bir girişimin öyküsüd261ocak-şubat201117-19raşit tükel TIP FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE BİR GİRİŞİMİN ÖYKÜSÜD261OCAK-ŞUBAT201117-19RAŞİT TÜKEL
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

13 MART, 19-20 NİSAN: ÖNCESİ SONRASINA KISA NOTLAR ...

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 14-16
 • Eriş BİLALOĞLU
13 mart, 19-20 nisan: öncesi sonrasına kısa notlar ...d261ocak-şubat201114-16eriş bilaloğlu 13 MART, 19-20 NİSAN: ÖNCESİ SONRASINA KISA NOTLAR ...D261OCAK-ŞUBAT201114-16ERİŞ BİLALOĞLU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

GÖÇ YOLDA DÜZÜLSE DE, ARAÇSIZ VE EMEKSİZ OLMAZ

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 11-13
 • Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu
göç yolda düzülse de, araçsız ve emeksiz olmazd261ocak-şubat201111-13sağlık ve sosyal hizmetler emekçileri sendikası merkez yönetim kurulu GÖÇ YOLDA DÜZÜLSE DE, ARAÇSIZ VE EMEKSİZ OLMAZD261OCAK-ŞUBAT201111-13SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER EMEKÇİLERİ SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

13 MART MİTİNGİNDEN 19-20 NİSAN GÖREVLERİNE SAĞLIKTA GÜVENCESİZLİK

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 8-10
 • DİSK/Dev Sağlık İş Merkez Yönetim Kurulu
13 mart mitinginden 19-20 nisan görevlerine sağlıkta güvencesizlikd261ocak-şubat20118-10disk/dev sağlık iş merkez yönetim kurulu 13 MART MİTİNGİNDEN 19-20 NİSAN GÖREVLERİNE SAĞLIKTA GÜVENCESİZLİKD261OCAK-ŞUBAT20118-10DİSK/DEV SAĞLIK İŞ MERKEZ YÖNETİM KURULU
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SON EYLEMLERİ ÜZERİNE BİRKAÇ (TAMAMLAYICI) NOT

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 5-7
 • Yalçın BÜRKEV
sağlık emekçilerinin son eylemleri üzerine birkaç (tamamlayıcı) notd261ocak-şubat20115-7yalçın bürkev SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SON EYLEMLERİ ÜZERİNE BİRKAÇ (TAMAMLAYICI) NOTD261OCAK-ŞUBAT20115-7YALÇIN BÜRKEV
Dosya•Sağlık Emekçilerinin Eylemleri-2011

SON SAĞLIK ÇALIŞANI EYLEMLERİ; YENİ BİR "DALGA"NIN HABERCİSİ Mİ?

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 2-4
 • Ata SOYER
son sağlık çalışanı eylemleri; yeni bir "dalga"nın habercisi mi?d261ocak-şubat20112-4ata soyer SON SAĞLIK ÇALIŞANI EYLEMLERİ; YENİ BİR "DALGA"NIN HABERCİSİ Mİ?D261OCAK-ŞUBAT20112-4ATA SOYER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2011, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand261ocak-şubat20111toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND261OCAK-ŞUBAT20111TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Rapor

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 22. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU 3-9 TEMMUZ 2010 "SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE BULAŞICI HASTALIKLAR"

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 467-476
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
ttb halk sağlığı kolu 22. gezici eğitim semineri raporu 3-9 temmuz 2010 "sağlıkta dönüşüm programı ve bulaşıcı hastalıklar"d256kasım-aralık2010467-476türk tabipleri birliği halk sağlığı kolu TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 22. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU 3-9 TEMMUZ 2010 "SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE BULAŞICI HASTALIKLAR"D256KASIM-ARALIK2010467-476TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU
Derleme

TÜRKİYE'DE SAĞLIK SİSTEMİNİN PİYASALAŞMASI VE TIP EĞİTİMİ*

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 448-466
 • Volkan KAVAS, İnci Özgür İLHAN
türkiye'de sağlık sisteminin piyasalaşması ve tıp eğitimi*d256kasım-aralık2010448-466volkan kavas, inci özgür ilhan TÜRKİYE'DE SAĞLIK SİSTEMİNİN PİYASALAŞMASI VE TIP EĞİTİMİ*D256KASIM-ARALIK2010448-466VOLKAN KAVAS, İNCİ ÖZGÜR İLHAN
Derleme

"PERFORMANS" VE HEKİMLİK

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 432-447
 • Osman ELBEK
"performans" ve hekimlikd256kasım-aralık2010432-447osman elbek "PERFORMANS" VE HEKİMLİKD256KASIM-ARALIK2010432-447OSMAN ELBEK
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIKTA BİR "ALTERNATİF" TARTIŞMASI*

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 425-431
 • Ata SOYER
sağlıkta bir "alternatif" tartışması*d256kasım-aralık2010425-431ata soyer SAĞLIKTA BİR "ALTERNATİF" TARTIŞMASI*D256KASIM-ARALIK2010425-431ATA SOYER
Derleme

"YENİ SAĞLIK ANLAYIŞI VE YENİ TIP" ÜZERİNE DEĞİNMELER*

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 411-424
 • Cavit Işık YAVUZ
"yeni sağlık anlayışı ve yeni tıp" üzerine değinmeler*d256kasım-aralık2010411-424cavit ışık yavuz "YENİ SAĞLIK ANLAYIŞI VE YENİ TIP" ÜZERİNE DEĞİNMELER*D256KASIM-ARALIK2010411-424CAVİT IŞIK YAVUZ
Derleme

SAĞLIK NEDİR? NASIL TANIMLANMALIDIR?*

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 403-410
 • Onur HAMZAOĞLU
sağlık nedir? nasıl tanımlanmalıdır?*d256kasım-aralık2010403-410onur hamzaoğlu SAĞLIK NEDİR? NASIL TANIMLANMALIDIR?*D256KASIM-ARALIK2010403-410ONUR HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2010, Sayfa 401-402
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand256kasım-aralık2010401-402toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND256KASIM-ARALIK2010401-402TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Göç ve Sağlık

‘İŞÇİ DÖVİZLERİNİN 1998 SONRASI EĞİLİMİ VE GÖÇMENLERİN TASARRUF DAVRANIŞININ EKONOMİK KRİZLERE DUYARLILIĞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ’ *

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 391-400
 • Seçil PaçacıI ELİTOK
‘işçi dövizlerinin 1998 sonrası eğilimi ve göçmenlerin tasarruf davranışının ekonomik krizlere duyarlılığı: türkiye örneği’ *d255eylül-ekim2010391-400seçil paçacıı elitok ‘İŞÇİ DÖVİZLERİNİN 1998 SONRASI EĞİLİMİ VE GÖÇMENLERİN TASARRUF DAVRANIŞININ EKONOMİK KRİZLERE DUYARLILIĞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ’ *D255EYLÜL-EKİM2010391-400SEÇİL PAÇACII ELİTOK
Dosya•Klinik Araştırmalar

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 387-390
 • Alpay AZAP
klinik araştırmalar ve sözleşmeli araştırma şirketlerid255eylül-ekim2010387-390alpay azap KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİD255EYLÜL-EKİM2010387-390ALPAY AZAP
Dosya•Klinik Araştırmalar

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN BİLİMSEL ÖZERKLİĞİ: KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 380-386
 • Onur HAMZAOĞLU
üniversite hastanelerinin bilimsel özerkliği: klinik araştırmalar hakkında yönetmelikd255eylül-ekim2010380-386onur hamzaoğlu ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN BİLİMSEL ÖZERKLİĞİ: KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKD255EYLÜL-EKİM2010380-386ONUR HAMZAOĞLU
Dosya•Klinik Araştırmalar

HEKİMLER GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİLGİ İÇİN TIBBİ LİTERATÜRE GÜVENEMEZLER

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 346-379
 • Cem TERZİ
hekimler geçerli ve güvenilir bilgi için tıbbi literatüre güvenemezlerd255eylül-ekim2010346-379cem terzi HEKİMLER GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİLGİ İÇİN TIBBİ LİTERATÜRE GÜVENEMEZLERD255EYLÜL-EKİM2010346-379CEM TERZİ
Dosya•Klinik Araştırmalar

BİLİMSEL BİLGİ ÜRETİMİNİN BELİRLEYENLERİ VE SORUN ALANLARI

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 339-345
 • Murat CİVANER
bilimsel bilgi üretiminin belirleyenleri ve sorun alanlarıd255eylül-ekim2010339-345murat civaner BİLİMSEL BİLGİ ÜRETİMİNİN BELİRLEYENLERİ VE SORUN ALANLARID255EYLÜL-EKİM2010339-345MURAT CİVANER
Dosya•Klinik Araştırmalar

TIPTA VE TÜPTE AFSUN MU, İLİM Mİ, BİLİM Mİ? TARİH BOYUNCA BİLGİ ÜRETME BİÇİMLERİ

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 325-338
 • Alaeddin ŞENEL
tıpta ve tüpte afsun mu, ilim mi, bilim mi? tarih boyunca bilgi üretme biçimlerid255eylül-ekim2010325-338alaeddin şenel TIPTA VE TÜPTE AFSUN MU, İLİM Mİ, BİLİM Mİ? TARİH BOYUNCA BİLGİ ÜRETME BİÇİMLERİD255EYLÜL-EKİM2010325-338ALAEDDİN ŞENEL
Dosya•Klinik Araştırmalar

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 323-324
 • Murat CİVANER, Onur HAMZAOĞLU
dosya editöründend255eylül-ekim2010323-324murat civaner, onur hamzaoğlu DOSYA EDİTÖRÜNDEND255EYLÜL-EKİM2010323-324MURAT CİVANER, ONUR HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2010, Sayfa 321-322
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand255eylül-ekim2010321-322toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND255EYLÜL-EKİM2010321-322TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Göç ve Sağlık

KİTAP TANITIMI: MİCHAEL RİCHTER - GELDİLER VE KALDILAR: ALMANYA TÜRKLERİ'NİN YAŞAM ÖYKÜLERİ*

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 319-320
kitap tanıtımı: michael richter - geldiler ve kaldılar: almanya türkleri'nin yaşam öyküleri*d254temmuz-ağustos2010319-320 KİTAP TANITIMI: MİCHAEL RİCHTER - GELDİLER VE KALDILAR: ALMANYA TÜRKLERİ'NİN YAŞAM ÖYKÜLERİ*D254TEMMUZ-AĞUSTOS2010319-320
Dosya•Göç ve Sağlık

"GÖÇMEN KİM?" SORUSUNDAN HAREKETLE, GÖÇEN EMEĞİN ZİHİNSEL SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 309-318
 • Nesligül Nihal OLGUN
"göçmen kim?" sorusundan hareketle, göçen emeğin zihinsel sağlıkla ilişkisid254temmuz-ağustos2010309-318nesligül nihal olgun "GÖÇMEN KİM?" SORUSUNDAN HAREKETLE, GÖÇEN EMEĞİN ZİHİNSEL SAĞLIKLA İLİŞKİSİD254TEMMUZ-AĞUSTOS2010309-318NESLİGÜL NİHAL OLGUN
Dosya•Göç ve Sağlık

KAÇAK GÖÇMENLER VE SAĞLIK

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 296-308
 • Hür HASSOY, H. Aslı DAVAS
kaçak göçmenler ve sağlıkd254temmuz-ağustos2010296-308hür hassoy, h. aslı davas KAÇAK GÖÇMENLER VE SAĞLIKD254TEMMUZ-AĞUSTOS2010296-308HÜR HASSOY, H. ASLI DAVAS
Dosya•Göç ve Sağlık

İÇ GÖÇ VE SAĞLIK: TÜRKİYE'DE YAŞANAN İÇ GÖÇ SÜRECİ VE SAĞLIĞA ETKİLERİ

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 285-295
 • Raika DURUSOY, Işıl ERGİN
iç göç ve sağlık: türkiye'de yaşanan iç göç süreci ve sağlığa etkilerid254temmuz-ağustos2010285-295raika durusoy, ışıl ergin İÇ GÖÇ VE SAĞLIK: TÜRKİYE'DE YAŞANAN İÇ GÖÇ SÜRECİ VE SAĞLIĞA ETKİLERİD254TEMMUZ-AĞUSTOS2010285-295RAİKA DURUSOY, IŞIL ERGİN
Dosya•Göç ve Sağlık

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE GÖÇ VE KADIN EMEĞİ: TÜRKİYE'DE EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÖÇMEN KADINLAR ÖRNEĞİ*

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 276-284
 • Demet Özmen YILMAZ, Nihan Ciğerci ULUKAN
küreselleşme sürecinde göç ve kadın emeği: türkiye'de ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadınlar örneği*d254temmuz-ağustos2010276-284demet özmen yılmaz, nihan ciğerci ulukan KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE GÖÇ VE KADIN EMEĞİ: TÜRKİYE'DE EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÖÇMEN KADINLAR ÖRNEĞİ*D254TEMMUZ-AĞUSTOS2010276-284DEMET ÖZMEN YILMAZ, NİHAN CİĞERCİ ULUKAN
Dosya•Göç ve Sağlık

TARIMDA KADIN VE GÖÇ: TOPLUMSAL MI? EKONOMİK Mİ?

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 265-275
 • Nadide KARKINER
tarımda kadın ve göç: toplumsal mı? ekonomik mi?d254temmuz-ağustos2010265-275nadide karkıner TARIMDA KADIN VE GÖÇ: TOPLUMSAL MI? EKONOMİK Mİ?D254TEMMUZ-AĞUSTOS2010265-275NADİDE KARKINER
Dosya•Göç ve Sağlık

YENİ DÖNEM KÜRT GÖÇMENLERİ: KIRILGAN, İSYANKAR, YARATICI

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 254-264
 • Özgür Sevgi GÖRAL
yeni dönem kürt göçmenleri: kırılgan, isyankar, yaratıcıd254temmuz-ağustos2010254-264özgür sevgi göral YENİ DÖNEM KÜRT GÖÇMENLERİ: KIRILGAN, İSYANKAR, YARATICID254TEMMUZ-AĞUSTOS2010254-264ÖZGÜR SEVGİ GÖRAL
Dosya•Göç ve Sağlık

NEOLİBERALİZM VE GÖÇ OLGUSUNUN DEĞİŞEN YÜZÜ

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 245-253
 • Yasemin ÖZGÜN
neoliberalizm ve göç olgusunun değişen yüzüd254temmuz-ağustos2010245-253yasemin özgün NEOLİBERALİZM VE GÖÇ OLGUSUNUN DEĞİŞEN YÜZÜD254TEMMUZ-AĞUSTOS2010245-253YASEMİN ÖZGÜN
Dosya•Göç ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 243-244
 • Bülent Nazım YILMAZ, Yasemin ÖZGÜN
dosya editöründend254temmuz-ağustos2010243-244bülent nazım yılmaz, yasemin özgün DOSYA EDİTÖRÜNDEND254TEMMUZ-AĞUSTOS2010243-244BÜLENT NAZIM YILMAZ, YASEMİN ÖZGÜN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2010, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand254temmuz-ağustos2010241-242toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND254TEMMUZ-AĞUSTOS2010241-242TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Gözlemler ve Görüşler

ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ÜZERİNE KİŞİSEL GÖRÜŞ

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 237-240
 • Murat CİVANER
alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları üzerine kişisel görüşd253mayıs-haziran2010237-240murat civaner ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ÜZERİNE KİŞİSEL GÖRÜŞD253MAYIS-HAZİRAN2010237-240MURAT CİVANER
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMDE SON AŞAMAYA DOĞRU: HASTANELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE YENİ FİNANSMAN MODELİ

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 230-236
 • Raşit TÜKEL
sağlıkta dönüşümde son aşamaya doğru: hastanelerin yeniden yapılandırılması ve yeni finansman modelid253mayıs-haziran2010230-236raşit tükel SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMDE SON AŞAMAYA DOĞRU: HASTANELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE YENİ FİNANSMAN MODELİD253MAYIS-HAZİRAN2010230-236RAŞİT TÜKEL
Araştırma

AİLESEL ÖZELLİKLERİN ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ*

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 218-229
 • Binali ÇATAK, A. İhsan BOZKURT
ailesel özelliklerin çocuk işçiliği üzerine etkisi*d253mayıs-haziran2010218-229binali çatak, a. ihsan bozkurt AİLESEL ÖZELLİKLERİN ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ*D253MAYIS-HAZİRAN2010218-229BİNALİ ÇATAK, A. İHSAN BOZKURT
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

HERKESE BESİN VE YAKIT: GERÇEKÇİ Mİ GÜLÜNÇ MÜ?*

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 212-217
 • Kenneth G. CASSMAN, Adam J. LISKAY, Emrah YELBOĞA
herkese besin ve yakıt: gerçekçi mi gülünç mü?*d253mayıs-haziran2010212-217kenneth g. cassman, adam j. lıskay, emrah yelboğa HERKESE BESİN VE YAKIT: GERÇEKÇİ Mİ GÜLÜNÇ MÜ?*D253MAYIS-HAZİRAN2010212-217KENNETH G. CASSMAN, ADAM J. LISKAY, EMRAH YELBOĞA
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

KİTAP TANITIMI: "KAPİTALİZM VE KÖYLÜLÜK: AĞALAR, ÜRETENLER, PATRONLAR"

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 207-211
 • M. Nisa MENCET
kitap tanıtımı: "kapitalizm ve köylülük: ağalar, üretenler, patronlar"d253mayıs-haziran2010207-211m. nisa mencet KİTAP TANITIMI: "KAPİTALİZM VE KÖYLÜLÜK: AĞALAR, ÜRETENLER, PATRONLAR"D253MAYIS-HAZİRAN2010207-211M. NİSA MENCET
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

TÜRKİYE'DE SAĞLIKLI BESLENME POLİTİKA VE UYGULAMALARI

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 198-206
 • Reci MESERİ
türkiye'de sağlıklı beslenme politika ve uygulamalarıd253mayıs-haziran2010198-206reci meseri TÜRKİYE'DE SAĞLIKLI BESLENME POLİTİKA VE UYGULAMALARID253MAYIS-HAZİRAN2010198-206RECİ MESERİ
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

GIDA GÜVENLİĞİ

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 192-197
 • Ahmet SOYSAL
gıda güvenliğid253mayıs-haziran2010192-197ahmet soysal GIDA GÜVENLİĞİD253MAYIS-HAZİRAN2010192-197AHMET SOYSAL
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

MALNÜTRİSYON EPİDEMİYOLOJİSİ VE SAĞLIĞA ETKİLERİ

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 183-191
 • Deniz AKGÜN
malnütrisyon epidemiyolojisi ve sağlığa etkilerid253mayıs-haziran2010183-191deniz akgün MALNÜTRİSYON EPİDEMİYOLOJİSİ VE SAĞLIĞA ETKİLERİD253MAYIS-HAZİRAN2010183-191DENİZ AKGÜN
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR AÇLIĞA ÇARE MİDİR?

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 177-182
 • Tayfun ÖZKAYA
genetiği değiştirilmiş organizmalar açlığa çare midir?d253mayıs-haziran2010177-182tayfun özkaya GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR AÇLIĞA ÇARE MİDİR?D253MAYIS-HAZİRAN2010177-182TAYFUN ÖZKAYA
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

GIDA KRİZİ

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 167-176
 • Işıl ERGİN, Raika DURUSOY
gıda krizid253mayıs-haziran2010167-176ışıl ergin, raika durusoy GIDA KRİZİD253MAYIS-HAZİRAN2010167-176IŞIL ERGİN, RAİKA DURUSOY
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

NEOLİBERALİZMİN KOÇ BAŞI; GIDA VE TARIM HEGEMONYASI

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 163-166
 • Metin YEĞİN
neoliberalizmin koç başı; gıda ve tarım hegemonyasıd253mayıs-haziran2010163-166metin yeğin NEOLİBERALİZMİN KOÇ BAŞI; GIDA VE TARIM HEGEMONYASID253MAYIS-HAZİRAN2010163-166METİN YEĞİN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2010, Sayfa 161-162
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand253mayıs-haziran2010161-162toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND253MAYIS-HAZİRAN2010161-162TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

TARIMDA SENDİKALAŞMA HAREKETLERİ

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 157-160
 • Satılmış BAŞKAVAK
tarımda sendikalaşma hareketlerid252mart-nisan2010157-160satılmış başkavak TARIMDA SENDİKALAŞMA HAREKETLERİD252MART-NİSAN2010157-160SATILMIŞ BAŞKAVAK
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

BİYOGÜVENLİK YASASI, TOPLUMSAL ŞİZOFRENİ VE DOĞANIN DEĞİŞİM DEĞERİ

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 137-156
 • Ilgın Özkaya ÖZLÜER, Fevzi ÖZLÜER
biyogüvenlik yasası, toplumsal şizofreni ve doğanın değişim değeri d252mart-nisan2010137-156ılgın özkaya özlüer, fevzi özlüer BİYOGÜVENLİK YASASI, TOPLUMSAL ŞİZOFRENİ VE DOĞANIN DEĞİŞİM DEĞERİ D252MART-NİSAN2010137-156ILGIN ÖZKAYA ÖZLÜER, FEVZİ ÖZLÜER
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TARIM POLİTİKALARI ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELER

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 124-136
 • Oğuz OYAN
dünyada ve türkiye'de tarım politikaları üzerine genel değerlendirmelerd252mart-nisan2010124-136oğuz oyan DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TARIM POLİTİKALARI ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELERD252MART-NİSAN2010124-136OĞUZ OYAN
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

KÖY HANE HALKI ANKETLERİNDEN KIRSAL SINIFLARA*

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 116-123
 • Korkut BORATAV
köy hane halkı anketlerinden kırsal sınıflara*d252mart-nisan2010116-123korkut boratav KÖY HANE HALKI ANKETLERİNDEN KIRSAL SINIFLARA*D252MART-NİSAN2010116-123KORKUT BORATAV
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA TOPRAK MÜLKİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜ

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 103-115
 • Nevzat Evrim ÖNAL
cumhuriyet tarihi boyunca toprak mülkiyetinin dönüşümüd252mart-nisan2010103-115nevzat evrim önal CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA TOPRAK MÜLKİYETİNİN DÖNÜŞÜMÜD252MART-NİSAN2010103-115NEVZAT EVRİM ÖNAL
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

TARIMDA KAPİTALİST DÖNÜŞÜMÜN KLASİK MODELİ: İLKEL BİRİKİMDEN TARIMSAL KAPİTALİZME İNGİLİZ TARIMI

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 85-102
 • Muammer KAYMAK
tarımda kapitalist dönüşümün klasik modeli: ilkel birikimden tarımsal kapitalizme ingiliz tarımıd252mart-nisan201085-102muammer kaymak TARIMDA KAPİTALİST DÖNÜŞÜMÜN KLASİK MODELİ: İLKEL BİRİKİMDEN TARIMSAL KAPİTALİZME İNGİLİZ TARIMID252MART-NİSAN201085-102MUAMMER KAYMAK
Dosya•Tarım, Gıda, Beslenme ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 83-84
 • M. Nisa MENCET, Hakan TÜZÜN
dosya editöründend252mart-nisan201083-84m. nisa mencet, hakan tüzün DOSYA EDİTÖRÜNDEND252MART-NİSAN201083-84M. NİSA MENCET, HAKAN TÜZÜN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan, 2010, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand252mart-nisan201081-82toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND252MART-NİSAN201081-82TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Rapor

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 19. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ 2007 "AİLE HEKİMLİĞİ"

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 56-71
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
ttb halk sağlığı kolu 19. gezici eğitim semineri 2007 "aile hekimliği"d251ocak-şubat201056-71türk tabipleri birliği halk sağlığı kolu TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 19. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ 2007 "AİLE HEKİMLİĞİ"D251OCAK-ŞUBAT201056-71TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU
Derleme

İZMİR'DE SOSYALLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞTİ? İZMİR'DE SAĞLIK OCAKLARININ KURULUŞ ÖYKÜSÜ*

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 48-55
 • Raika DURUSOY
izmir'de sosyalleştirme nasıl gerçekleşti? izmir'de sağlık ocaklarının kuruluş öyküsü*d251ocak-şubat201048-55raika durusoy İZMİR'DE SOSYALLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞTİ? İZMİR'DE SAĞLIK OCAKLARININ KURULUŞ ÖYKÜSÜ*D251OCAK-ŞUBAT201048-55RAİKA DURUSOY
Derleme

RİSK BİLİNCİ VE SAĞLIK

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 39-47
 • Necati DEDEOĞLU
risk bilinci ve sağlıkd251ocak-şubat201039-47necati dedeoğlu RİSK BİLİNCİ VE SAĞLIKD251OCAK-ŞUBAT201039-47NECATİ DEDEOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK BAKANLIĞI BÖLGE MERKEZLİ SAĞLIK UYGULAMASI GENELGESİNİN İNCELENMESİ

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 33-38
 • Cavit Işık YAVUZ
sağlık bakanlığı bölge merkezli sağlık uygulaması genelgesinin incelenmesid251ocak-şubat201033-38cavit ışık yavuz SAĞLIK BAKANLIĞI BÖLGE MERKEZLİ SAĞLIK UYGULAMASI GENELGESİNİN İNCELENMESİD251OCAK-ŞUBAT201033-38CAVİT IŞIK YAVUZ
Dosya•Madencilik ve Sağlık

KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ VE İNAY KÖYÜ VİCDAN HAREKETİ

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 22-32
 • Muammer SAKARYALI
kışladağ altın madeni ve inay köyü vicdan hareketid251ocak-şubat201022-32muammer sakaryalı KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ VE İNAY KÖYÜ VİCDAN HAREKETİD251OCAK-ŞUBAT201022-32MUAMMER SAKARYALI
Dosya•Madencilik ve Sağlık

TÜRKİYE'DE ALTIN MADENCİLİĞİNE KARŞI HALK DİRENİŞLERİ

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 9-21
 • Ertuğrul BARKA
türkiye'de altın madenciliğine karşı halk direnişlerid251ocak-şubat20109-21ertuğrul barka TÜRKİYE'DE ALTIN MADENCİLİĞİNE KARŞI HALK DİRENİŞLERİD251OCAK-ŞUBAT20109-21ERTUĞRUL BARKA
Dosya•Madencilik ve Sağlık

MADENCİLİK HUKUK(SUZLUĞ)U

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 3-8
 • Arif Ali CANGI
madencilik hukuk(suzluğ)ud251ocak-şubat20103-8arif ali cangı MADENCİLİK HUKUK(SUZLUĞ)UD251OCAK-ŞUBAT20103-8ARİF ALİ CANGI

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2010, Sayfa 1-2
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand251ocak-şubat20101-2toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND251OCAK-ŞUBAT20101-2TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Madencilik ve Sağlık

MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 470-480
 • Meral TÜRK
madenlerde işçi sağlığıd246kasım-aralık2009470-480meral türk MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞID246KASIM-ARALIK2009470-480MERAL TÜRK
Dosya•Madencilik ve Sağlık

MADENCİLİK-MADEN İŞLETMECİLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 462-469
 • Ali Osman KARABABA
madencilik-maden işletmeciliği ve sağlık etkilerid246kasım-aralık2009462-469ali osman karababa MADENCİLİK-MADEN İŞLETMECİLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİD246KASIM-ARALIK2009462-469ALİ OSMAN KARABABA
Dosya•Madencilik ve Sağlık

ALTIN MADENCİLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 452-461
 • Cem DOĞAN, Burçak Karaman UYSAL, Ethem TORUNOĞLU
altın madenciliği ve çevre korumad246kasım-aralık2009452-461cem doğan, burçak karaman uysal, ethem torunoğlu ALTIN MADENCİLİĞİ VE ÇEVRE KORUMAD246KASIM-ARALIK2009452-461CEM DOĞAN, BURÇAK KARAMAN UYSAL, ETHEM TORUNOĞLU
Dosya•Madencilik ve Sağlık

KÜRESELLEŞEN MADENCİLİK POLİTİKALARI VE BAĞIMSIZLIK

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 423-451
 • Tahir ÖNGÜR
küreselleşen madencilik politikaları ve bağımsızlıkd246kasım-aralık2009423-451tahir öngür KÜRESELLEŞEN MADENCİLİK POLİTİKALARI VE BAĞIMSIZLIKD246KASIM-ARALIK2009423-451TAHİR ÖNGÜR
Dosya•Madencilik ve Sağlık

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK MADENLERİ

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 404-422
 • Aydoğan AKBULUT
türkiye'nin stratejik madenlerid246kasım-aralık2009404-422aydoğan akbulut TÜRKİYE'NİN STRATEJİK MADENLERİD246KASIM-ARALIK2009404-422AYDOĞAN AKBULUT
Dosya•Madencilik ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 403
 • Ali Osman KARABABA, Tufan KAAN
dosya editöründend246kasım-aralık2009403ali osman karababa, tufan kaan DOSYA EDİTÖRÜNDEND246KASIM-ARALIK2009403ALİ OSMAN KARABABA, TUFAN KAAN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 24, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2009, Sayfa 401-402
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand246kasım-aralık2009401-402toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND246KASIM-ARALIK2009401-402TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

SOLUN YERELDE BAŞARISI İÇİN ALTERNATİF BİR PROGRAM ÖNERİSİ*

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 394-400
 • Bülent DURU
solun yerelde başarısı için alternatif bir program önerisi*d244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009394-400bülent duru SOLUN YERELDE BAŞARISI İÇİN ALTERNATİF BİR PROGRAM ÖNERİSİ*D244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009394-400BÜLENT DURU
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

VENEZUELLA'DAN RAPOR BARRİO ADENTRO VE VENEZUELLA'DA SAĞLIKTAKİ EŞİTSİZLİKLERİN AZALIŞI: İLK YILLARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ *

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 377-393
 • Francisco ARMADA, Carles MUNTANER, Haejoo CHUNG, Haejoo CHUNG, Joan BENEACH, Melike YAVUZ
venezuella'dan rapor barrio adentro ve venezuella'da sağlıktaki eşitsizliklerin azalışı: ilk yılların bir değerlendirmesi *d244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009377-393francisco armada, carles muntaner, haejoo chung, haejoo chung, joan beneach, melike yavuz VENEZUELLA'DAN RAPOR BARRİO ADENTRO VE VENEZUELLA'DA SAĞLIKTAKİ EŞİTSİZLİKLERİN AZALIŞI: İLK YILLARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ *D244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009377-393FRANCİSCO ARMADA, CARLES MUNTANER, HAEJOO CHUNG, HAEJOO CHUNG, JOAN BENEACH, MELİKE YAVUZ
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

MEKSİKA: EZLN, CARACOLES VE YEREL ÖZERKLİK

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 372-376
 • Sibel ÖZBUDUN
meksika: ezln, caracoles ve yerel özerklikd244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009372-376sibel özbudun MEKSİKA: EZLN, CARACOLES VE YEREL ÖZERKLİKD244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009372-376SİBEL ÖZBUDUN
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

TÜRKİYE'DE BELEDİYELER VE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 362-371
 • Melike YAVUZ, Selim YÜKSEL, Onur HAMZAOĞLU
türkiye'de belediyeler ve sağlık hizmetlerid244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009362-371melike yavuz, selim yüksel, onur hamzaoğlu TÜRKİYE'DE BELEDİYELER VE SAĞLIK HİZMETLERİD244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009362-371MELİKE YAVUZ, SELİM YÜKSEL, ONUR HAMZAOĞLU
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

YEREL YÖNETİMLER VE SAĞLIK: YENİDEN

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 357-361
 • Necati DEDEOĞLU
yerel yönetimler ve sağlık: yenidend244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009357-361necati dedeoğlu YEREL YÖNETİMLER VE SAĞLIK: YENİDEND244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009357-361NECATİ DEDEOĞLU
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

SAĞLIK HİZMETLERİNİN YERELLEŞTİRİLMESİ: ÜLKE ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE

 • Cilt 24, Sayı 4, Eylül-Ekim , 2009, Sayfa 349-356
 • Melike YAVUZ, Onur HAMZAOĞLU
sağlık hizmetlerinin yerelleştirilmesi: ülke örnekleri ve türkiyed244eylül-ekim 2009349-356melike yavuz, onur hamzaoğlu SAĞLIK HİZMETLERİNİN YERELLEŞTİRİLMESİ: ÜLKE ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYED244EYLÜL-EKİM 2009349-356MELİKE YAVUZ, ONUR HAMZAOĞLU
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

DEMOKRATİK YEREL YÖNETİM

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 343-348
 • Osman ÖZGÜVEN
demokratik yerel yönetimd244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009343-348osman özgüven DEMOKRATİK YEREL YÖNETİMD244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009343-348OSMAN ÖZGÜVEN
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

ÖZGÜR BELEDİYECİLİK MODELİ

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 340-342
 • Abdullah DEMİRBAŞ
özgür belediyecilik modelid244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009340-342abdullah demirbaş ÖZGÜR BELEDİYECİLİK MODELİD244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009340-342ABDULLAH DEMİRBAŞ
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ 1999-2009 DÖNEMİ SAĞLIK ÇALIŞMALARI

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 337-339
 • Emrullah CİN, Cegerğun POLAT, Onur HAMZAOĞLU
viranşehir belediyesi 1999-2009 dönemi sağlık çalışmalarıd244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009337-339emrullah cin, cegerğun polat, onur hamzaoğlu VİRANŞEHİR BELEDİYESİ 1999-2009 DÖNEMİ SAĞLIK ÇALIŞMALARID244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009337-339EMRULLAH CİN, CEGERĞUN POLAT, ONUR HAMZAOĞLU
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

TANIKLARINDAN FATSA DENEYİMİ*

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 333-336
 • Melih PEKDEMİR
tanıklarından fatsa deneyimi*d244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009333-336melih pekdemir TANIKLARINDAN FATSA DENEYİMİ*D244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009333-336MELİH PEKDEMİR
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRESEL RANT ALANLARI

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 324-332
 • Örgen UĞURLU
yerel yönetimler ve çevresel rant alanlarıd244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009324-332örgen uğurlu YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRESEL RANT ALANLARID244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009324-332ÖRGEN UĞURLU
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA YEREL YÖNETİMLER

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 305-323
 • Can Giray ÖZGÜL
türkiye'de siyasi parti programlarında yerel yönetimlerd244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009305-323can giray özgül TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA YEREL YÖNETİMLERD244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009305-323CAN GİRAY ÖZGÜL
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

KENT, KENTLİ, KENT YÖNETİMİ VE KATILIM ÜZERİNE GÖZLEMLER

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 289-304
 • Atilla GÖKTÜRK, Mim Sertaç TÜMTAŞ
kent, kentli, kent yönetimi ve katılım üzerine gözlemlerd244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009289-304atilla göktürk, mim sertaç tümtaş KENT, KENTLİ, KENT YÖNETİMİ VE KATILIM ÜZERİNE GÖZLEMLERD244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009289-304ATİLLA GÖKTÜRK, MİM SERTAÇ TÜMTAŞ
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

YEREL YÖNETİMLERDE NEOLİBERAL REFORM: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YENİDEN ÖLÇEKLENDİRİLMESİ

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 280-288
 • Tayfun ÇINAR
yerel yönetimlerde neoliberal reform: büyükşehir belediyelerinin yeniden ölçeklendirilmesid244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009280-288tayfun çınar YEREL YÖNETİMLERDE NEOLİBERAL REFORM: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YENİDEN ÖLÇEKLENDİRİLMESİD244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009280-288TAYFUN ÇINAR
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

İKTİSADİ ZORUNLULUK VE POLİTİK BİR İNŞA OLARAK MEKAN: MERKEZİN VE YERELİN YERSELLİĞİ

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 275-279
 • Örsan Ö. AKBULUT
iktisadi zorunluluk ve politik bir inşa olarak mekan: merkezin ve yerelin yerselliğid244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009275-279örsan ö. akbulut İKTİSADİ ZORUNLULUK VE POLİTİK BİR İNŞA OLARAK MEKAN: MERKEZİN VE YERELİN YERSELLİĞİD244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009275-279ÖRSAN Ö. AKBULUT
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME İLİŞKİSİ-MERKEZİYETÇİLİKTEN ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİĞE, ULUS DEVLETTEN ULUSÜSTÜ BİRLİKLERE VE BÖLGESELLEŞMEYE

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 264-274
 • Şenay ERAY
küreselleşme ve bölgeselleşme ilişkisi-merkeziyetçilikten adem-i merkeziyetçiliğe, ulus devletten ulusüstü birliklere ve bölgeselleşmeyed244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009264-274şenay eray KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME İLİŞKİSİ-MERKEZİYETÇİLİKTEN ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİĞE, ULUS DEVLETTEN ULUSÜSTÜ BİRLİKLERE VE BÖLGESELLEŞMEYED244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009264-274ŞENAY ERAY
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

KAVRAMLARLA YEREL YÖNETİMLER

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 251-263
 • Yeşim Edis ŞAHİN
kavramlarla yerel yönetimlerd244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009251-263yeşim edis şahin KAVRAMLARLA YEREL YÖNETİMLERD244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009251-263YEŞİM EDİS ŞAHİN
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

UNUTULAN BİR SOSYALİST DENEYİM: PARİS KOMÜNÜ

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 245-250
 • Bilge Kağan ŞAKACI
unutulan bir sosyalist deneyim: paris komünüd244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009245-250bilge kağan şakacı UNUTULAN BİR SOSYALİST DENEYİM: PARİS KOMÜNÜD244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009245-250BİLGE KAĞAN ŞAKACI
Dosya•Yerel Yönetimler ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: DÜNDEN BUGÜNE YEREL YÖNETİM(LER)

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 243-244
 • Onur HAMZAOĞLU, İlhan DİKEN
dosya editöründen: dünden bugüne yerel yönetim(ler)d244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009243-244onur hamzaoğlu, ilhan diken DOSYA EDİTÖRÜNDEN: DÜNDEN BUGÜNE YEREL YÖNETİM(LER)D244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009243-244ONUR HAMZAOĞLU, İLHAN DİKEN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 24, Sayı 4, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim, 2009, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand244temmuz-ağustos-eylül-ekim2009241-242toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND244TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM2009241-242TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Belge

TAM SÜRE ÇALIŞMA SONRASI*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 239-240
 • Erdal ATABEK
tam süre çalışma sonrası*d243mayıs-haziran2009239-240erdal atabek TAM SÜRE ÇALIŞMA SONRASI*D243MAYIS-HAZİRAN2009239-240ERDAL ATABEK
Belge

TAM SÜRE ÇALIŞMA*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 236-238
 • Erdal ATABEK
tam süre çalışma*d243mayıs-haziran2009236-238erdal atabek TAM SÜRE ÇALIŞMA*D243MAYIS-HAZİRAN2009236-238ERDAL ATABEK
Belge

MERKEZ KONSEYİ'NİN GÖRÜŞLERİ TTB MERKEZ KONSEYİ'NİN TAM-SÜRE ÇALIŞMA YASA TASARISI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 235
 • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
merkez konseyi'nin görüşleri ttb merkez konseyi'nin tam-süre çalışma yasa tasarısı üzerine görüşleri*d243mayıs-haziran2009235türk tabipleri birliği merkez konseyi MERKEZ KONSEYİ'NİN GÖRÜŞLERİ TTB MERKEZ KONSEYİ'NİN TAM-SÜRE ÇALIŞMA YASA TASARISI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ*D243MAYIS-HAZİRAN2009235TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
Araştırma

İZMİR İLİ "METROPOLİTAN" ALANDA TOPLUMUN SAĞLIK DÜZEYİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI *

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 226-234
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Reyhan UÇKU, ZuhaI OKUYAN, Gül ERGÖR, Türkan GÜNAY, O. Alp ERGÖR, Semih ŞEMİN, Murat CİVANER, Yücel DEMİRAL, Sibel KlRAN, Bülent KILIÇ, Erol GÜRPINAR, Ozan PABUCCUOĞLU, Okan BADILLIOĞLU, Leyla S. ARSLAN, Esin KULAÇ, Canan KAYNAK, Pembe KESKİNOĞLU, Yonca SÖNMEZ, Serap K. KONAKÇI
izmir ili "metropolitan" alanda toplumun sağlık düzeyi ve sağlık hizmetlerinin kullanımı *d243mayıs-haziran2009226-234gazanfer aksakoğlu, reyhan uçku, zuhaı okuyan, gül ergör, türkan günay, o. alp ergör, semih şemin, murat civaner, yücel demiral, sibel klran, bülent kılıç, erol gürpınar, ozan pabuccuoğlu, okan badıllıoğlu, leyla s. arslan, esin kulaç, canan kaynak, pembe keskinoğlu, yonca sönmez, serap k. konakçı İZMİR İLİ "METROPOLİTAN" ALANDA TOPLUMUN SAĞLIK DÜZEYİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI *D243MAYIS-HAZİRAN2009226-234GAZANFER AKSAKOĞLU, REYHAN UÇKU, ZUHAI OKUYAN, GÜL ERGÖR, TÜRKAN GÜNAY, O. ALP ERGÖR, SEMİH ŞEMİN, MURAT CİVANER, YÜCEL DEMİRAL, SİBEL KLRAN, BÜLENT KILIÇ, EROL GÜRPINAR, OZAN PABUCCUOĞLU, OKAN BADILLIOĞLU, LEYLA S. ARSLAN, ESİN KULAÇ, CANAN KAYNAK, PEMBE KESKİNOĞLU, YONCA SÖNMEZ, SERAP K. KONAKÇI
Gözlemler ve Görüşler

NEOLİBERALİZM VE DOMUZ GRİBİ

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 216-225
 • Cavit Işık YAVUZ
neoliberalizm ve domuz gribid243mayıs-haziran2009216-225cavit ışık yavuz NEOLİBERALİZM VE DOMUZ GRİBİD243MAYIS-HAZİRAN2009216-225CAVİT IŞIK YAVUZ
Gözlemler ve Görüşler

TRAVMA, TOPLUMSAL YAS VE BAĞIŞLAMA*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 212-215
 • Cem KAPTANOĞLU
travma, toplumsal yas ve bağışlama*d243mayıs-haziran2009212-215cem kaptanoğlu TRAVMA, TOPLUMSAL YAS VE BAĞIŞLAMA*D243MAYIS-HAZİRAN2009212-215CEM KAPTANOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

MEZOPOTAMYA TIP GÜNLERİ*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 210-211
 • Cegerğun POLAT
mezopotamya tıp günleri*d243mayıs-haziran2009210-211cegerğun polat MEZOPOTAMYA TIP GÜNLERİ*D243MAYIS-HAZİRAN2009210-211CEGERĞUN POLAT
Derleme

İŞÇİ "SAĞLIĞI" ÜZERİNDEN EKONOMİK VE EĞİTİM İHTİYACINI HARMANLAYAN SERMAYE-DEVLET

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 203-209
 • Levent KOŞAR
işçi "sağlığı" üzerinden ekonomik ve eğitim ihtiyacını harmanlayan sermaye-devletd243mayıs-haziran2009203-209levent koşar İŞÇİ "SAĞLIĞI" ÜZERİNDEN EKONOMİK VE EĞİTİM İHTİYACINI HARMANLAYAN SERMAYE-DEVLETD243MAYIS-HAZİRAN2009203-209LEVENT KOŞAR
Dosya•Hekim Emeği

"YABAN", YABANCILAŞMA VE HEKİMLİK ÜZERİNE BİR DENEME

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 198-202
 • Yavuz ÜÇKUYU
"yaban", yabancılaşma ve hekimlik üzerine bir denemed243mayıs-haziran2009198-202yavuz üçkuyu "YABAN", YABANCILAŞMA VE HEKİMLİK ÜZERİNE BİR DENEMED243MAYIS-HAZİRAN2009198-202YAVUZ ÜÇKUYU
Dosya•Hekim Emeği

HEKİM EMEKGÜCÜ VE HEKİM ÖDEME BİÇİMLERİNE ULUSLARARASI BAKIŞ

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 188-197
 • Hakan TÜZÜN
hekim emekgücü ve hekim ödeme biçimlerine uluslararası bakışd243mayıs-haziran2009188-197hakan tüzün HEKİM EMEKGÜCÜ VE HEKİM ÖDEME BİÇİMLERİNE ULUSLARARASI BAKIŞD243MAYIS-HAZİRAN2009188-197HAKAN TÜZÜN
Dosya•Hekim Emeği

SAĞLIK HİZMETLERİNDE METALAŞMA VE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SÖMÜRÜSÜ KAPİTALİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 177-187
 • Mehmet ZENCİR
sağlık hizmetlerinde metalaşma ve sağlık emekçilerinin sömürüsü kapitalizm ve sağlık hizmetlerid243mayıs-haziran2009177-187mehmet zencir SAĞLIK HİZMETLERİNDE METALAŞMA VE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SÖMÜRÜSÜ KAPİTALİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİD243MAYIS-HAZİRAN2009177-187MEHMET ZENCİR
Gözlemler ve Görüşler

'SAĞLIK GİZİ' ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 172-176
 • Hasan Ünal NALBANTOĞLU
'sağlık gizi' üzerine bir kaç sözd243mayıs-haziran2009172-176hasan ünal nalbantoğlu 'SAĞLIK GİZİ' ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZD243MAYIS-HAZİRAN2009172-176HASAN ÜNAL NALBANTOĞLU
Dosya•Hekim Emeği

(YETKİN MÜHENDİS VE İŞÇİ SINIFI) "YETKİN MÜHENDİS" BERATI YA DA ŞAHSİYETLİ SOYUT EMEKÇİLER: TMMOB NEREYE?*

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 163-171
 • Ahmet ÖNCÜ
(yetkin mühendis ve işçi sınıfı) "yetkin mühendis" beratı ya da şahsiyetli soyut emekçiler: tmmob nereye?*d243mayıs-haziran2009163-171ahmet öncü (YETKİN MÜHENDİS VE İŞÇİ SINIFI) "YETKİN MÜHENDİS" BERATI YA DA ŞAHSİYETLİ SOYUT EMEKÇİLER: TMMOB NEREYE?*D243MAYIS-HAZİRAN2009163-171AHMET ÖNCÜ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 24, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2009, Sayfa 161-162
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand243mayıs-haziran2009161-162toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND243MAYIS-HAZİRAN2009161-162TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Hekim Emeği

AİLE HEKİMLİĞİ: HEKİM EMEĞİNİN DEĞERSİZLEŞMESİ VE ESNEKLEŞMESİ

 • Cilt 24, Sayı 21, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 159-160
 • Bülent Nazım YILMAZ
aile hekimliği: hekim emeğinin değersizleşmesi ve esnekleşmesid2421mart-nisan2009159-160bülent nazım yılmaz AİLE HEKİMLİĞİ: HEKİM EMEĞİNİN DEĞERSİZLEŞMESİ VE ESNEKLEŞMESİD2421MART-NİSAN2009159-160BÜLENT NAZIM YILMAZ
Dosya•Hekim Emeği

TIPTA UZMANLAŞMA VE AŞIRI UZMANLAŞMA: GENEL CERRAHİ ALANINA ÖZEL OLARAK ODAKLANARAK

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 151-158
 • Cem TERZİ
tıpta uzmanlaşma ve aşırı uzmanlaşma: genel cerrahi alanına özel olarak odaklanarakd242mart-nisan2009151-158cem terzi TIPTA UZMANLAŞMA VE AŞIRI UZMANLAŞMA: GENEL CERRAHİ ALANINA ÖZEL OLARAK ODAKLANARAKD242MART-NİSAN2009151-158CEM TERZİ
Dosya•Hekim Emeği

PROFESYONELDEN PROLETERE, HEKİMLER; DEĞİŞEN NE?

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 130-150
 • Ata SOYER
profesyonelden proletere, hekimler; değişen ne?d242mart-nisan2009130-150ata soyer PROFESYONELDEN PROLETERE, HEKİMLER; DEĞİŞEN NE?D242MART-NİSAN2009130-150ATA SOYER
Dosya•Hekim Emeği

HEKİMLERİN SINIFSAL KONUMU: HEKİM EMEĞİNE NASIL BAKMALI?

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 120-129
 • Yavuz ÜÇKUYU
hekimlerin sınıfsal konumu: hekim emeğine nasıl bakmalı?d242mart-nisan2009120-129yavuz üçkuyu HEKİMLERİN SINIFSAL KONUMU: HEKİM EMEĞİNE NASIL BAKMALI?D242MART-NİSAN2009120-129YAVUZ ÜÇKUYU
Dosya•Hekim Emeği

BİYOSİYASET VE YÖNETİM TEKNİKLERİ AÇISINDAN NEOLİBERAL "SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK" POLİTİKALARI

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 115-119
 • Cahide SARI
biyosiyaset ve yönetim teknikleri açısından neoliberal "sağlık ve sosyal güvenlik" politikalarıd242mart-nisan2009115-119cahide sarı BİYOSİYASET VE YÖNETİM TEKNİKLERİ AÇISINDAN NEOLİBERAL "SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK" POLİTİKALARID242MART-NİSAN2009115-119CAHİDE SARI
Dosya•Hekim Emeği

ZOR KULLANMAK SURETİYLE İRADELERİN "UZLAŞTIRILMASI": İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ SÖZLEŞME ÜZERİNE MÜLAHAZALAR

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 109-114
 • Ali Murat ÖZDEMİR
zor kullanmak suretiyle iradelerin "uzlaştırılması": işçi ve işveren arasındaki sözleşme üzerine mülahazalard242mart-nisan2009109-114ali murat özdemir ZOR KULLANMAK SURETİYLE İRADELERİN "UZLAŞTIRILMASI": İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ SÖZLEŞME ÜZERİNE MÜLAHAZALARD242MART-NİSAN2009109-114ALİ MURAT ÖZDEMİR
Dosya•Hekim Emeği

HEKİM EMEĞİ

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 98-108
 • Gaye YILMAZ
hekim emeğid242mart-nisan200998-108gaye yılmaz HEKİM EMEĞİD242MART-NİSAN200998-108GAYE YILMAZ
Dosya•Hekim Emeği

TÜRKİYE'DE ÜRETKEN OLMAYAN İŞÇİLER SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI?

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 91-97
 • Yiğit KARAHANOĞULLARI, E. Ahmet TONAK
türkiye'de üretken olmayan işçiler sömürülmüyorlar mı?d242mart-nisan200991-97yiğit karahanoğulları, e. ahmet tonak TÜRKİYE'DE ÜRETKEN OLMAYAN İŞÇİLER SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI?D242MART-NİSAN200991-97YİĞİT KARAHANOĞULLARI, E. AHMET TONAK
Dosya•Hekim Emeği

MARKS (SINIF) VE WEBER (STATÜ) ÇÖZÜMLEMELERİNDE BIR UĞRAK OLARAK MESLEK VE HEKİMLİK

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 83-90
 • Tülin ÖNGEN
marks (sınıf) ve weber (statü) çözümlemelerinde bır uğrak olarak meslek ve hekimlikd242mart-nisan200983-90tülin öngen MARKS (SINIF) VE WEBER (STATÜ) ÇÖZÜMLEMELERİNDE BIR UĞRAK OLARAK MESLEK VE HEKİMLİKD242MART-NİSAN200983-90TÜLİN ÖNGEN
Dosya•Hekim Emeği

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 82
 • Yavuz ÜÇKUYU, Ata SOYER
dosya editöründend242mart-nisan200982yavuz üçkuyu, ata soyer DOSYA EDİTÖRÜNDEND242MART-NİSAN200982YAVUZ ÜÇKUYU, ATA SOYER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 24, Sayı 2, Mart-Nisan, 2009, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand242mart-nisan200981toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND242MART-NİSAN200981TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Çeviri

YOKSULLUK DURUMU VE SAĞLIKTA HAKKANİYET: BANGLADEŞ KIRSALINDAN KANIT*

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 71-80
 • F. Karim, A. TRIPURA, A.M.R. CHOWDHURY, Hakan TÜZÜN
yoksulluk durumu ve sağlıkta hakkaniyet: bangladeş kırsalından kanıt*d241ocak-şubat200971-80f. karim, a. trıpura, a.m.r. chowdhury, hakan tüzün YOKSULLUK DURUMU VE SAĞLIKTA HAKKANİYET: BANGLADEŞ KIRSALINDAN KANIT*D241OCAK-ŞUBAT200971-80F. KARİM, A. TRIPURA, A.M.R. CHOWDHURY, HAKAN TÜZÜN
Derleme

SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIKTA REFORM MU, DÖNÜŞÜM MÜ? SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK SİSTEMİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 61-70
 • Oğuz TOPAK
sosyal güvenlik ve sağlıkta reform mu, dönüşüm mü? sosyal güvenlik ve sağlık sisteminin ekonomi politiğid241ocak-şubat200961-70oğuz topak SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIKTA REFORM MU, DÖNÜŞÜM MÜ? SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK SİSTEMİNİN EKONOMİ POLİTİĞİD241OCAK-ŞUBAT200961-70OĞUZ TOPAK
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

KAPİTALİZMİN KRİZİ NEDENİYLE "BİZİM" KRİZİMİZE DAİR ...

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 59-60
 • Eriş BİLALOĞLU
kapitalizmin krizi nedeniyle "bizim" krizimize dair ...d241ocak-şubat200959-60eriş bilaloğlu KAPİTALİZMİN KRİZİ NEDENİYLE "BİZİM" KRİZİMİZE DAİR ...D241OCAK-ŞUBAT200959-60ERİŞ BİLALOĞLU
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

SERMAYENİN KRİZİNİN BEDELİNİ SERMAYEYE ÖDETTİRMENİN ÖZNESİ GÜCÜ VE GÜVENCESİ BİZLERİZ!

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 54-58
 • Bedriye YORGUN
sermayenin krizinin bedelini sermayeye ödettirmenin öznesi gücü ve güvencesi bizleriz!d241ocak-şubat200954-58bedriye yorgun SERMAYENİN KRİZİNİN BEDELİNİ SERMAYEYE ÖDETTİRMENİN ÖZNESİ GÜCÜ VE GÜVENCESİ BİZLERİZ!D241OCAK-ŞUBAT200954-58BEDRİYE YORGUN
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

GLOBAL TEĞET

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 52-53
 • Ersin YARIŞ
global teğetd241ocak-şubat200952-53ersin yarış GLOBAL TEĞETD241OCAK-ŞUBAT200952-53ERSİN YARIŞ
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

1997-1998 GÜNEYDOĞU ASYA KRİZİNİN SAĞLIĞA YANSIMALARI

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 44-51
 • Nilay ETİLER
1997-1998 güneydoğu asya krizinin sağlığa yansımalarıd241ocak-şubat200944-51nilay etiler 1997-1998 GÜNEYDOĞU ASYA KRİZİNİN SAĞLIĞA YANSIMALARID241OCAK-ŞUBAT200944-51NİLAY ETİLER
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

MEKSİKA, ARJANTİN VE PERU KRİZLERİ ÖRNEKLERİ İLE LATİN AMERİKA KRİZLERİNİN SAĞLIĞA/SAĞLIK HİZMETİNE ETKİLERİ

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 36-43
 • Mehmet ZENCİR
meksika, arjantin ve peru krizleri örnekleri ile latin amerika krizlerinin sağlığa/sağlık hizmetine etkilerid241ocak-şubat200936-43mehmet zencir MEKSİKA, ARJANTİN VE PERU KRİZLERİ ÖRNEKLERİ İLE LATİN AMERİKA KRİZLERİNİN SAĞLIĞA/SAĞLIK HİZMETİNE ETKİLERİD241OCAK-ŞUBAT200936-43MEHMET ZENCİR
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

KAPİTALİZM KRİZİ VE SAĞLIK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 26-35
 • Onur HAMZAOĞLU
kapitalizm krizi ve sağlık: türkiye örneğid241ocak-şubat200926-35onur hamzaoğlu KAPİTALİZM KRİZİ VE SAĞLIK: TÜRKİYE ÖRNEĞİD241OCAK-ŞUBAT200926-35ONUR HAMZAOĞLU
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

KÜRESEL KRİZİN MERKEZ VE ÇEVRE ÜLKELERDE YAŞANMA BİÇİMLERİ

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 20-25
 • Mustafa SÖNMEZ
küresel krizin merkez ve çevre ülkelerde yaşanma biçimlerid241ocak-şubat200920-25mustafa sönmez KÜRESEL KRİZİN MERKEZ VE ÇEVRE ÜLKELERDE YAŞANMA BİÇİMLERİD241OCAK-ŞUBAT200920-25MUSTAFA SÖNMEZ
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

ULUSLARARASI KRİZ, TÜRKİYE VE SEÇENEKLER

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 15-19
 • Korkut BORATAV
uluslararası kriz, türkiye ve seçeneklerd241ocak-şubat200915-19korkut boratav ULUSLARARASI KRİZ, TÜRKİYE VE SEÇENEKLERD241OCAK-ŞUBAT200915-19KORKUT BORATAV
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

NEOLİBERAL KÜRESELLEŞMENİN YAPILANDIRILMASI VE ULUSLARARASI YENİ İŞBÖLÜMÜ

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 11-14
 • A. Erinç YELDAN
neoliberal küreselleşmenin yapılandırılması ve uluslararası yeni işbölümüd241ocak-şubat200911-14a. erinç yeldan NEOLİBERAL KÜRESELLEŞMENİN YAPILANDIRILMASI VE ULUSLARARASI YENİ İŞBÖLÜMÜD241OCAK-ŞUBAT200911-14A. ERİNÇ YELDAN
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

MARKSİST PERSPEKTİFTEN KRİZE BAKIŞ: BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR ... *

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 3-10
 • Ahmet Haşim KÖSE, Ahmet ÖNCÜ
marksist perspektiften krize bakış: başka bir dünya mümkündür ... *d241ocak-şubat20093-10ahmet haşim köse, ahmet öncü MARKSİST PERSPEKTİFTEN KRİZE BAKIŞ: BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR ... *D241OCAK-ŞUBAT20093-10AHMET HAŞİM KÖSE, AHMET ÖNCÜ
Dosya•Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: KAPİTALİZMİN KRİZİ VE SAĞLIK DOSYASI

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 2
 • Onur HAMZAOĞLU, Ata SOYER
dosya editöründen: kapitalizmin krizi ve sağlık dosyasıd241ocak-şubat20092onur hamzaoğlu, ata soyer DOSYA EDİTÖRÜNDEN: KAPİTALİZMİN KRİZİ VE SAĞLIK DOSYASID241OCAK-ŞUBAT20092ONUR HAMZAOĞLU, ATA SOYER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 24, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2009, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand241ocak-şubat20091toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND241OCAK-ŞUBAT20091TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Rapor

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 20. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ, HAZİRAN 2008*

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 469-475
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
ttb halk sağlığı kolu 20. gezici eğitim semineri, haziran 2008*d236kasım-aralık2008469-475türk tabipleri birliği halk sağlığı kolu TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 20. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ, HAZİRAN 2008*D236KASIM-ARALIK2008469-475TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU
Araştırma

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET SIKLIĞI, TÜRLERİ VE ÖNLEMLER

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 462-468
 • Ebru TURHAN, Selim MATKAP, Riyat KIRMIZIOĞLU, Tacettin İNANDI
sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sıklığı, türleri ve önlemlerd236kasım-aralık2008462-468ebru turhan, selim matkap, riyat kırmızıoğlu, tacettin inandı SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET SIKLIĞI, TÜRLERİ VE ÖNLEMLERD236KASIM-ARALIK2008462-468EBRU TURHAN, SELİM MATKAP, RİYAT KIRMIZIOĞLU, TACETTİN İNANDI
Derleme

ŞİDDET VE KAPİTALİZM: ANTROPOLOJİK BİR BAKIŞ*

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 450-461
 • Sibel ÖZBUDUN
şiddet ve kapitalizm: antropolojik bir bakış*d236kasım-aralık2008450-461sibel özbudun ŞİDDET VE KAPİTALİZM: ANTROPOLOJİK BİR BAKIŞ*D236KASIM-ARALIK2008450-461SİBEL ÖZBUDUN
Derleme

ALTIN MADENİ İŞLETMESİNİN ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN YARATTIĞI YIKIMI NEDEN TAM OLARAK ORTAYA KOYAMIYORUZ? POLİTİK, FİNANSAL VE YÖNTEMSEL SORUNLAR

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 436-449
 • Zeliha Aslı ÖCEK, Ali Osman KARABABA
altın madeni işletmesinin çevre ve halk sağlığı açısından yarattığı yıkımı neden tam olarak ortaya koyamıyoruz? politik, finansal ve yöntemsel sorunlard236kasım-aralık2008436-449zeliha aslı öcek, ali osman karababa ALTIN MADENİ İŞLETMESİNİN ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN YARATTIĞI YIKIMI NEDEN TAM OLARAK ORTAYA KOYAMIYORUZ? POLİTİK, FİNANSAL VE YÖNTEMSEL SORUNLARD236KASIM-ARALIK2008436-449ZELİHA ASLI ÖCEK, ALİ OSMAN KARABABA
Derleme

CUMHURİYETTEN BUGÜNE BULAŞICI HASTALIKLARDA DEĞİŞME VE SAĞLIK POLİTİKALARI İLE İLİŞKİSİ

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 430-435
 • Necati DEDEOĞLU
cumhuriyetten bugüne bulaşıcı hastalıklarda değişme ve sağlık politikaları ile ilişkisid236kasım-aralık2008430-435necati dedeoğlu CUMHURİYETTEN BUGÜNE BULAŞICI HASTALIKLARDA DEĞİŞME VE SAĞLIK POLİTİKALARI İLE İLİŞKİSİD236KASIM-ARALIK2008430-435NECATİ DEDEOĞLU
Belge

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARI TASLAĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 426-429
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
iş sağlığı ve güvenliği kanunu tasarı taslağı üzerine bir değerlendirmed236kasım-aralık2008426-429kocaeli üniversitesi tıp fakültesi halk sağlığı ad İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARI TASLAĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMED236KASIM-ARALIK2008426-429KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI AD
Belge

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 424-425
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
iş sağlığı ve güvenliği kanunu tasarısı taslağı'nın değerlendirilmesid236kasım-aralık2008424-425uludağ üniversitesi tıp fakültesi halk sağlığı ad İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİD236KASIM-ARALIK2008424-425ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI AD
Güz Okulu•Sosyal Politika

BUGÜNÜN TÜRKİYE'SİNDE SOSYAL POLİTİKA

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 419-423
 • Mehmet BEŞELİ
bugünün türkiye'sinde sosyal politikad236kasım-aralık2008419-423mehmet beşeli BUGÜNÜN TÜRKİYE'SİNDE SOSYAL POLİTİKAD236KASIM-ARALIK2008419-423MEHMET BEŞELİ
Yuvarlak Masa

TOPLUM VE HEKİM'İN 30. YILINDA: 1978-2008 TÜRKİYE'DE SİYASET, TOPLUMSAL MUHALEFET, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE YAYINCILIK FAALİYETLERİ

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 402-418
 • Aydın ÇUBUKÇU, Cem SOMEL, Feride Aksu TANIK, Gazanfer AKSAKOĞLU, A. Hamdi AYTEKiN, Mahir ULUSOY, Özgür MÜFTÜOĞLU, Yücel DEMİRER, Yüksel AKKAYA, Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri
toplum ve hekim'in 30. yılında: 1978-2008 türkiye'de siyaset, toplumsal muhalefet, demokratik kitle örgütleri ve yayıncılık faaliyetlerid236kasım-aralık2008402-418aydın çubukçu, cem somel, feride aksu tanık, gazanfer aksakoğlu, a. hamdi aytekin, mahir ulusoy, özgür müftüoğlu, yücel demirer, yüksel akkaya, toplum ve hekim dergisi yayın kurulu üyeleri TOPLUM VE HEKİM'İN 30. YILINDA: 1978-2008 TÜRKİYE'DE SİYASET, TOPLUMSAL MUHALEFET, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE YAYINCILIK FAALİYETLERİD236KASIM-ARALIK2008402-418AYDIN ÇUBUKÇU, CEM SOMEL, FERİDE AKSU TANIK, GAZANFER AKSAKOĞLU, A. HAMDİ AYTEKİN, MAHİR ULUSOY, ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU, YÜCEL DEMİRER, YÜKSEL AKKAYA, TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ YAYIN KURULU ÜYELERİ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2008, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand236kasım-aralık2008401toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND236KASIM-ARALIK2008401TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Güz Okulu•Sosyal Politika

TOPLUMSAL CİNSİYET GÖZÜYLE SOSYAL POLİTİKA REFORMU

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 396-400
 • Azer KILIÇ
toplumsal cinsiyet gözüyle sosyal politika reformud235eylül-ekim2008396-400azer kılıç TOPLUMSAL CİNSİYET GÖZÜYLE SOSYAL POLİTİKA REFORMUD235EYLÜL-EKİM2008396-400AZER KILIÇ
Güz Okulu•Sosyal Politika

SERMAYE BİRİKİMİ SÜRECİNDE KADIN EMEĞİ VE EV İÇİ HİZMETLER*

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 391-395
 • Gaye YILMAZ
sermaye birikimi sürecinde kadın emeği ve ev içi hizmetler*d235eylül-ekim2008391-395gaye yılmaz SERMAYE BİRİKİMİ SÜRECİNDE KADIN EMEĞİ VE EV İÇİ HİZMETLER*D235EYLÜL-EKİM2008391-395GAYE YILMAZ
Güz Okulu•Sosyal Politika

NEOLİBERALİZM VE SOSYAL POLİTİKANIN YENİDEN KURUMSALLAŞMA SÜRECİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ*

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 382-390
 • Osman SAVAŞKAN
neoliberalizm ve sosyal politikanın yeniden kurumsallaşma süreci: türkiye örneği*d235eylül-ekim2008382-390osman savaşkan NEOLİBERALİZM VE SOSYAL POLİTİKANIN YENİDEN KURUMSALLAŞMA SÜRECİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ*D235EYLÜL-EKİM2008382-390OSMAN SAVAŞKAN
Güz Okulu•Sosyal Politika

REFAH REJİMLERİ, SAĞLIK SİSTEMLERİ, HAKKANİYET VE DEĞİŞİM

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 378-381
 • Asena GÜNAL
refah rejimleri, sağlık sistemleri, hakkaniyet ve değişimd235eylül-ekim2008378-381asena günal REFAH REJİMLERİ, SAĞLIK SİSTEMLERİ, HAKKANİYET VE DEĞİŞİMD235EYLÜL-EKİM2008378-381ASENA GÜNAL
Güz Okulu•Sosyal Politika

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKANIN DÖNÜŞÜMÜ*

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 365-377
 • Gamze Yücesan ÖZDEMİR, Ali Murat ÖZDEMİR
dünyada sosyal politikanın dönüşümü*d235eylül-ekim2008365-377gamze yücesan özdemir, ali murat özdemir DÜNYADA SOSYAL POLİTİKANIN DÖNÜŞÜMÜ*D235EYLÜL-EKİM2008365-377GAMZE YÜCESAN ÖZDEMİR, ALİ MURAT ÖZDEMİR
Güz Okulu•Sosyal Politika

TÜRKİYE'Yİ ANLAMAK: BİR ÇERÇEVE DENEMESİ

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 354-364
 • Fuat ERCAN
türkiye'yi anlamak: bir çerçeve denemesid235eylül-ekim2008354-364fuat ercan TÜRKİYE'Yİ ANLAMAK: BİR ÇERÇEVE DENEMESİD235EYLÜL-EKİM2008354-364FUAT ERCAN
Güz Okulu•Sosyal Politika

SOSYAL POLİTİKA KONULU GÜZ OKULU VE DOSYASI

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 352-353
 • Ata SOYER
sosyal politika konulu güz okulu ve dosyasıd235eylül-ekim2008352-353ata soyer SOSYAL POLİTİKA KONULU GÜZ OKULU VE DOSYASID235EYLÜL-EKİM2008352-353ATA SOYER
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

TAŞERON FİRMALARDA ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ VE KORUNMA YOLLARI

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 338-351
 • Önder ERGÖNÜL
taşeron firmalarda çalışan sağlık çalışanlarının enfeksiyon riskleri ve korunma yollarıd235eylül-ekim2008338-351önder ergönül TAŞERON FİRMALARDA ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ VE KORUNMA YOLLARID235EYLÜL-EKİM2008338-351ÖNDER ERGÖNÜL
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

TAŞERON İŞÇİ OLMAK

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 335-337
 • Tufan SERTLEK
taşeron işçi olmakd235eylül-ekim2008335-337tufan sertlek TAŞERON İŞÇİ OLMAKD235EYLÜL-EKİM2008335-337TUFAN SERTLEK
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

TÜRKİYE' DE KOT KUMLAMA İŞÇİLERİNDE SİLİKOZİS; KURALSIZ, KAYIT DIŞI ÇALIŞMA KOŞULLARINA BAĞLI GELİŞEN DÜNYA/ TARİHSEL DRAMATİK BİR OLGU

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 332-334
 • Zeki KILIÇASLAN
türkiye' de kot kumlama işçilerinde silikozis; kuralsız, kayıt dışı çalışma koşullarına bağlı gelişen dünya/ tarihsel dramatik bir olgud235eylül-ekim2008332-334zeki kılıçaslan TÜRKİYE' DE KOT KUMLAMA İŞÇİLERİNDE SİLİKOZİS; KURALSIZ, KAYIT DIŞI ÇALIŞMA KOŞULLARINA BAĞLI GELİŞEN DÜNYA/ TARİHSEL DRAMATİK BİR OLGUD235EYLÜL-EKİM2008332-334ZEKİ KILIÇASLAN
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

DAHA ESNEK İSTİHDAM DAHA AZ SAĞLIK: TAŞERONLAŞMANIN ÇALIŞANLARIN SAĞLLĞINA, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİLERİ

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 322-331
 • Hakan TÜZÜN
daha esnek istihdam daha az sağlık: taşeronlaşmanın çalışanların sağllğına, sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine etkilerid235eylül-ekim2008322-331hakan tüzün DAHA ESNEK İSTİHDAM DAHA AZ SAĞLIK: TAŞERONLAŞMANIN ÇALIŞANLARIN SAĞLLĞINA, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİLERİD235EYLÜL-EKİM2008322-331HAKAN TÜZÜN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2008, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand235eylül-ekim2008321toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND235EYLÜL-EKİM2008321TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

SAĞLIKTA HİZMET SATIN ALMA MÜCADELE, ÖRGÜTLENME, DENEYİMLER ...

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 316-320
 • Arzu ÇERKEZOĞLU
sağlıkta hizmet satın alma mücadele, örgütlenme, deneyimler ...d234temmuz-ağustos2008316-320arzu çerkezoğlu SAĞLIKTA HİZMET SATIN ALMA MÜCADELE, ÖRGÜTLENME, DENEYİMLER ...D234TEMMUZ-AĞUSTOS2008316-320ARZU ÇERKEZOĞLU
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ STATÜ KAYBI: TAŞERONLAŞMANIN YAKIN TARİHİ

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 313-315
 • Mustafa GÜLER
sağlık çalışanlarının statü kaybı: taşeronlaşmanın yakın tarihid234temmuz-ağustos2008313-315mustafa güler SAĞLIK ÇALIŞANLARININ STATÜ KAYBI: TAŞERONLAŞMANIN YAKIN TARİHİD234TEMMUZ-AĞUSTOS2008313-315MUSTAFA GÜLER
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

SAĞLIK HİZMETLERİ VE TAŞERONLAŞTIRMA

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 309-312
 • Tufan SERTLEK
sağlık hizmetleri ve taşeronlaştırmad234temmuz-ağustos2008309-312tufan sertlek SAĞLIK HİZMETLERİ VE TAŞERONLAŞTIRMAD234TEMMUZ-AĞUSTOS2008309-312TUFAN SERTLEK
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

KÜRESELLEŞME, NEOLİBERALİZM VE SAĞLIK BASKI ALTINDA, KONTROL EDİLEMEZ VEYA EVDE TEK BAŞINA? TAŞERONLUK VE EV EKSENLİ ÇALIŞMANIN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA VE POLİTİK TARTIŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ*

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 302-308
 • Michael QUİNLAN, Philip BOHLE, Melike ERKOÇ
küreselleşme, neoliberalizm ve sağlık baskı altında, kontrol edilemez veya evde tek başına? taşeronluk ve ev eksenli çalışmanın işçi sağlığı ve iş güvenliğine etkileri ile ilgili araştırma ve politik tartışmaların gözden geçirilmesi*d234temmuz-ağustos2008302-308michael quinlan, philip bohle, melike erkoç KÜRESELLEŞME, NEOLİBERALİZM VE SAĞLIK BASKI ALTINDA, KONTROL EDİLEMEZ VEYA EVDE TEK BAŞINA? TAŞERONLUK VE EV EKSENLİ ÇALIŞMANIN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA VE POLİTİK TARTIŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ*D234TEMMUZ-AĞUSTOS2008302-308MİCHAEL QUİNLAN, PHİLİP BOHLE, MELİKE ERKOÇ
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

TAŞERONLAŞMA VE GEÇİCİ/ÖDÜNÇ İŞÇİLİK GİBİ ESNEK İSTİHDAM REJİMİ FORMLARI, İŞ GÜVENCESİ VE İNSAN SAĞLIĞI: TÜRKİYE VE ALMANYA'DAN ÖRNEKLER VE TEPKİLER

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 284-301
 • Aslı ODMAN
taşeronlaşma ve geçici/ödünç işçilik gibi esnek istihdam rejimi formları, iş güvencesi ve insan sağlığı: türkiye ve almanya'dan örnekler ve tepkilerd234temmuz-ağustos2008284-301aslı odman TAŞERONLAŞMA VE GEÇİCİ/ÖDÜNÇ İŞÇİLİK GİBİ ESNEK İSTİHDAM REJİMİ FORMLARI, İŞ GÜVENCESİ VE İNSAN SAĞLIĞI: TÜRKİYE VE ALMANYA'DAN ÖRNEKLER VE TEPKİLERD234TEMMUZ-AĞUSTOS2008284-301ASLI ODMAN
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

TAŞERONLUK VE İŞ KAZALARINI BİRLEŞTİREN EKSEN: GÜVENCESİZ ÇALIŞMA

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 276-283
 • Nevra AKDEMİR
taşeronluk ve iş kazalarını birleştiren eksen: güvencesiz çalışmad234temmuz-ağustos2008276-283nevra akdemir TAŞERONLUK VE İŞ KAZALARINI BİRLEŞTİREN EKSEN: GÜVENCESİZ ÇALIŞMAD234TEMMUZ-AĞUSTOS2008276-283NEVRA AKDEMİR
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

ESNEKLEŞMENİN ULUSLARARASI DAYANAKLARI

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 269-275
 • Özgür MÜFTÜOĞLU
esnekleşmenin uluslararası dayanaklarıd234temmuz-ağustos2008269-275özgür müftüoğlu ESNEKLEŞMENİN ULUSLARARASI DAYANAKLARID234TEMMUZ-AĞUSTOS2008269-275ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

BELİRSİZLİĞİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ: TAŞERONLUK MÜESSESESİ ÜZERİNE SAPTAMALAR

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 263-268
 • Ali Murat ÖZDEMİR
belirsizliğin düzenleyici etkisi: taşeronluk müessesesi üzerine saptamalard234temmuz-ağustos2008263-268ali murat özdemir BELİRSİZLİĞİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ: TAŞERONLUK MÜESSESESİ ÜZERİNE SAPTAMALARD234TEMMUZ-AĞUSTOS2008263-268ALİ MURAT ÖZDEMİR
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

EMEK SÜRECİ, DENETİM VE EMEK REJİMLERİ: TAŞERON ÇALIŞMA ÜZERİNE İLK NOTLAR

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 254-262
 • Gamze Yücesan ÖZDEMİR
emek süreci, denetim ve emek rejimleri: taşeron çalışma üzerine ilk notlard234temmuz-ağustos2008254-262gamze yücesan özdemir EMEK SÜRECİ, DENETİM VE EMEK REJİMLERİ: TAŞERON ÇALIŞMA ÜZERİNE İLK NOTLARD234TEMMUZ-AĞUSTOS2008254-262GAMZE YÜCESAN ÖZDEMİR
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

FİRMALAR ARASI DEĞİŞİM İLİŞKİSİ : FASONLAŞMA VE TAŞERONLAŞMA

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 243-253
 • Berna GÜLER MÜFTÜOĞLU
firmalar arası değişim ilişkisi : fasonlaşma ve taşeronlaşmad234temmuz-ağustos2008243-253berna güler müftüoğlu FİRMALAR ARASI DEĞİŞİM İLİŞKİSİ : FASONLAŞMA VE TAŞERONLAŞMAD234TEMMUZ-AĞUSTOS2008243-253BERNA GÜLER MÜFTÜOĞLU
Dosya•Taşeronlaşma ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 242
 • Özgür MÜFTÜOĞLU, Osman ÖZTÜRK
dosya editöründend234temmuz-ağustos2008242özgür müftüoğlu, osman öztürk DOSYA EDİTÖRÜNDEND234TEMMUZ-AĞUSTOS2008242ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU, OSMAN ÖZTÜRK

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2008, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand234temmuz-ağustos2008241toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND234TEMMUZ-AĞUSTOS2008241TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Sağlık Emek Göçü

SAĞLIK EMEK GÖÇÜNE KARŞI BİR İŞ LİSTESİ İÇİN TARTIŞMA NOTLARI

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 235-240
 • Hakan TÜZÜN
sağlık emek göçüne karşı bir iş listesi için tartışma notlarıd233mayıs-haziran2008235-240hakan tüzün SAĞLIK EMEK GÖÇÜNE KARŞI BİR İŞ LİSTESİ İÇİN TARTIŞMA NOTLARID233MAYIS-HAZİRAN2008235-240HAKAN TÜZÜN
Dosya•Sağlık Emek Göçü

TÜRKİYE'DE İTHAL HEKİM TARTIŞMALARI

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 232-234
 • Eriş BİLALOĞLU
türkiye'de ithal hekim tartışmalarıd233mayıs-haziran2008232-234eriş bilaloğlu TÜRKİYE'DE İTHAL HEKİM TARTIŞMALARID233MAYIS-HAZİRAN2008232-234ERİŞ BİLALOĞLU
Dosya•Sağlık Emek Göçü

ULUSLARARASI HEMŞİRE GÖÇÜ: KİM(LER) İÇİN VE NEDEN BİR SORUNDUR?

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 222-231
 • Özlem ÖZKAN
uluslararası hemşire göçü: kim(ler) için ve neden bir sorundur?d233mayıs-haziran2008222-231özlem özkan ULUSLARARASI HEMŞİRE GÖÇÜ: KİM(LER) İÇİN VE NEDEN BİR SORUNDUR?D233MAYIS-HAZİRAN2008222-231ÖZLEM ÖZKAN
Dosya•Sağlık Emek Göçü

SAHRAALTI AFRİKA ÜLKELERİNDE SAĞLIK EMEK GÖÇÜ

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 212-221
 • Nasır NESANIR
sahraaltı afrika ülkelerinde sağlık emek göçüd233mayıs-haziran2008212-221nasır nesanır SAHRAALTI AFRİKA ÜLKELERİNDE SAĞLIK EMEK GÖÇÜD233MAYIS-HAZİRAN2008212-221NASIR NESANIR
Dosya•Sağlık Emek Göçü

SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN HAREKET ALANLARI: BİRLEŞİK DEVLETLER, KANADA, BİRLEŞİK KRALLIK

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 205-211
 • Hatice Giray ŞİMŞEK
sağlık emek göçünün hareket alanları: birleşik devletler, kanada, birleşik krallıkd233mayıs-haziran2008205-211hatice giray şimşek SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN HAREKET ALANLARI: BİRLEŞİK DEVLETLER, KANADA, BİRLEŞİK KRALLIKD233MAYIS-HAZİRAN2008205-211HATİCE GİRAY ŞİMŞEK
Dosya•Sağlık Emek Göçü

SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN HAREKET ALANLARI: AVRUPA

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 194-204
 • Hür HASSOY, Şafak Taner GÜRSOY
sağlık emek göçünün hareket alanları: avrupad233mayıs-haziran2008194-204hür hassoy, şafak taner gürsoy SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN HAREKET ALANLARI: AVRUPAD233MAYIS-HAZİRAN2008194-204HÜR HASSOY, ŞAFAK TANER GÜRSOY
Dosya•Sağlık Emek Göçü

SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN DİNAMİKLERİ

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 184-193
 • Zeliha Aslı ÖCEK, Feride AKSU, Şafak Taner GÜRSOY
sağlık emek göçünün dinamiklerid233mayıs-haziran2008184-193zeliha aslı öcek, feride aksu, şafak taner gürsoy SAĞLIK EMEK GÖÇÜNÜN DİNAMİKLERİD233MAYIS-HAZİRAN2008184-193ZELİHA ASLI ÖCEK, FERİDE AKSU, ŞAFAK TANER GÜRSOY
Dosya•Sağlık Emek Göçü

ULUSLARARASI SAĞLIK EMEK GÖÇÜ: NE, NASIL, NEDEN?*

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 179-183
 • Özlem ÖZKAN, Onur HAMZAOĞLU
uluslararası sağlık emek göçü: ne, nasıl, neden?*d233mayıs-haziran2008179-183özlem özkan, onur hamzaoğlu ULUSLARARASI SAĞLIK EMEK GÖÇÜ: NE, NASIL, NEDEN?*D233MAYIS-HAZİRAN2008179-183ÖZLEM ÖZKAN, ONUR HAMZAOĞLU
Dosya•Sağlık Emek Göçü

DÜŞ, UMUT, ACI VE TRAVMANIN SENTEZİ: SERMAYE BİRİKİMİNDE GÖÇMEN EMEĞİ

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 172-178
 • Gaye YILMAZ
düş, umut, acı ve travmanın sentezi: sermaye birikiminde göçmen emeğid233mayıs-haziran2008172-178gaye yılmaz DÜŞ, UMUT, ACI VE TRAVMANIN SENTEZİ: SERMAYE BİRİKİMİNDE GÖÇMEN EMEĞİD233MAYIS-HAZİRAN2008172-178GAYE YILMAZ
Dosya•Sağlık Emek Göçü

ÖLÇEKLER, MEKANLAR DEĞİŞİRKEN EMEK VE SERMAYE (21. YÜZYIL SERMAYESİ 19. YÜZYIL İŞÇİSİNİ ARIYOR)

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 163-171
 • Yüksel AKKAYA
ölçekler, mekanlar değişirken emek ve sermaye (21. yüzyıl sermayesi 19. yüzyıl işçisini arıyor)d233mayıs-haziran2008163-171yüksel akkaya ÖLÇEKLER, MEKANLAR DEĞİŞİRKEN EMEK VE SERMAYE (21. YÜZYIL SERMAYESİ 19. YÜZYIL İŞÇİSİNİ ARIYOR)D233MAYIS-HAZİRAN2008163-171YÜKSEL AKKAYA
Dosya•Sağlık Emek Göçü

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SOPA KİMİN HAVUÇ KİME: SAĞLIK EMEK GÖÇÜ

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 162
 • Hakan TÜZÜN
dosya editöründen: sopa kimin havuç kime: sağlık emek göçüd233mayıs-haziran2008162hakan tüzün DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SOPA KİMİN HAVUÇ KİME: SAĞLIK EMEK GÖÇÜD233MAYIS-HAZİRAN2008162HAKAN TÜZÜN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2008, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand233mayıs-haziran2008161toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND233MAYIS-HAZİRAN2008161TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Araştırma

HEKİMLERE YÖNELİK ŞİDDET ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 147-160
 • Emin ADAŞ, Osman ELBEK
hekimlere yönelik şiddet üzerine bir değerlendirmed232mart-nisan2008147-160emin adaş, osman elbek HEKİMLERE YÖNELİK ŞİDDET ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMED232MART-NİSAN2008147-160EMİN ADAŞ, OSMAN ELBEK
Panel

SAĞLIK REFORMLARININ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PSI (ULUSLARARASI KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI) POLİTİKA VE STRATEJİK AMAÇLAR

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 143-146
 • Jorge R. MANCILLAS
sağlık reformlarının sağlık çalışanları üzerindeki etkileri psı (uluslararası kamu çalışanları sendikası) politika ve stratejik amaçlard232mart-nisan2008143-146jorge r. mancıllas SAĞLIK REFORMLARININ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PSI (ULUSLARARASI KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI) POLİTİKA VE STRATEJİK AMAÇLARD232MART-NİSAN2008143-146JORGE R. MANCILLAS
Panel

LATİN AMERİKA'DA SAĞLIK REFORMLARI

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 134-142
 • Asa Cristina LAURELL
latin amerika'da sağlık reformlarıd232mart-nisan2008134-142asa cristina laurell LATİN AMERİKA'DA SAĞLIK REFORMLARID232MART-NİSAN2008134-142ASA CRİSTİNA LAURELL
Panel

DÜNYADA "SAĞLIK REFORMLARININ" DİNAMİĞİ

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 129-133
 • Hans Ulrich DEPPE
dünyada "sağlık reformlarının" dinamiğid232mart-nisan2008129-133hans ulrich deppe DÜNYADA "SAĞLIK REFORMLARININ" DİNAMİĞİD232MART-NİSAN2008129-133HANS ULRİCH DEPPE
Panel

"SOSYALLEŞTİRMENİN 47. YILINDA DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK REFORMLARI VE SONUÇLARI" TOPLANTI HAKKINDA

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 128
 • Ata SOYER
"sosyalleştirmenin 47. yılında dünyada ve türkiye'de sağlık reformları ve sonuçları" toplantı hakkındad232mart-nisan2008128ata soyer "SOSYALLEŞTİRMENİN 47. YILINDA DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK REFORMLARI VE SONUÇLARI" TOPLANTI HAKKINDAD232MART-NİSAN2008128ATA SOYER
Çeviri

"YENİ KÜRESEL SAĞLIK" MANTIĞIN, TARİHİN VE İLKELERİN TERSYÜZ EDİLİŞİ*

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 125-127
 • Alison KATZ, Nazmi ZENGİN
"yeni küresel sağlık" mantığın, tarihin ve ilkelerin tersyüz edilişi*d232mart-nisan2008125-127alison katz, nazmi zengin "YENİ KÜRESEL SAĞLIK" MANTIĞIN, TARİHİN VE İLKELERİN TERSYÜZ EDİLİŞİ*D232MART-NİSAN2008125-127ALİSON KATZ, NAZMİ ZENGİN
Derleme

TAM SÜRE ÇALIŞMA DÜZENİNİN KAMUSAL ÖNEMİ

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 117-124
 • Kayıhan PALA
tam süre çalışma düzeninin kamusal önemid232mart-nisan2008117-124kayıhan pala TAM SÜRE ÇALIŞMA DÜZENİNİN KAMUSAL ÖNEMİD232MART-NİSAN2008117-124KAYIHAN PALA
Dosya•Su ve Sağlık

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE ULUSLARARASI ÇABALAR VE TÜRKİYE

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 108-116
 • Yunus ARIKAN
iklim değişikliği sürecinde uluslararası çabalar ve türkiyed232mart-nisan2008108-116yunus arıkan İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE ULUSLARARASI ÇABALAR VE TÜRKİYED232MART-NİSAN2008108-116YUNUS ARIKAN
Dosya•Su ve Sağlık

GÖZLENEN İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE KURAKLIK: NEDENLERİ VE GELECEĞİ

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 97-107
 • Murat TÜRKEŞ
gözlenen iklim değişiklikleri ve kuraklık: nedenleri ve geleceğid232mart-nisan200897-107murat türkeş GÖZLENEN İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE KURAKLIK: NEDENLERİ VE GELECEĞİD232MART-NİSAN200897-107MURAT TÜRKEŞ
Dosya•Su ve Sağlık

TOPLUMSAL MÜCADELELERDE YENİ BİR AÇILIM : SU MÜCADELELERİ

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 87-96
 • Selim YILMAZ
toplumsal mücadelelerde yeni bir açılım : su mücadelelerid232mart-nisan200887-96selim yılmaz TOPLUMSAL MÜCADELELERDE YENİ BİR AÇILIM : SU MÜCADELELERİD232MART-NİSAN200887-96SELİM YILMAZ
Dosya•Su ve Sağlık

ULUSLARARASI POLİTİKA BAĞLAMINDA SUYA ERİŞİM SORUNU

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 82-86
 • Nesrin ALGAN
uluslararası politika bağlamında suya erişim sorunud232mart-nisan200882-86nesrin algan ULUSLARARASI POLİTİKA BAĞLAMINDA SUYA ERİŞİM SORUNUD232MART-NİSAN200882-86NESRİN ALGAN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 2, Mart-Nisan, 2008, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand232mart-nisan200881toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND232MART-NİSAN200881TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Su ve Sağlık

SUSUZLUĞUN VE SU KESİNTİLERİNİN YARATACAĞI HALK SAĞLIĞI SORUNLARI

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 75-80
 • Çağatay GÜLER
susuzluğun ve su kesintilerinin yaratacağı halk sağlığı sorunlarıd231ocak-şubat200875-80çağatay güler SUSUZLUĞUN VE SU KESİNTİLERİNİN YARATACAĞI HALK SAĞLIĞI SORUNLARID231OCAK-ŞUBAT200875-80ÇAĞATAY GÜLER
Dosya•Su ve Sağlık

SUYUN GERİ KAZANIMI VE YENİDEN KULLANIMI

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 69-74
 • Leyla ÖZKAN, Emrah ALKAYA, Göksel N. DEMİRER
suyun geri kazanımı ve yeniden kullanımıd231ocak-şubat200869-74leyla özkan, emrah alkaya, göksel n. demirer SUYUN GERİ KAZANIMI VE YENİDEN KULLANIMID231OCAK-ŞUBAT200869-74LEYLA ÖZKAN, EMRAH ALKAYA, GÖKSEL N. DEMİRER
Dosya•Su ve Sağlık

SU KAYNAKLARININ PLANLANMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ (KÜRESEL, BÖLGESEL VE ÜLKESEL BAKIŞ)

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 63-68
 • Dursun YILDIZ
su kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi ve yönetimi (küresel, bölgesel ve ülkesel bakış)d231ocak-şubat200863-68dursun yıldız SU KAYNAKLARININ PLANLANMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ (KÜRESEL, BÖLGESEL VE ÜLKESEL BAKIŞ)D231OCAK-ŞUBAT200863-68DURSUN YILDIZ
Dosya•Su ve Sağlık

SU ÖZELLEŞTİRMELERİNİN YÖNTEMİ OLARAK YAP-İŞLET DEVRET MODELİ VE KAMU ÖZEL İŞBİRLİKLERİ

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 53-62
 • Evren HASPOLAT
su özelleştirmelerinin yöntemi olarak yap-işlet devret modeli ve kamu özel işbirliklerid231ocak-şubat200853-62evren haspolat SU ÖZELLEŞTİRMELERİNİN YÖNTEMİ OLARAK YAP-İŞLET DEVRET MODELİ VE KAMU ÖZEL İŞBİRLİKLERİD231OCAK-ŞUBAT200853-62EVREN HASPOLAT
Dosya•Su ve Sağlık

SU HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE MODEL ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 41-52
 • Tayfun ÇINAR
su hizmetlerinin özelleştirilmesinde model ülkeler ve türkiye örneğid231ocak-şubat200841-52tayfun çınar SU HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE MODEL ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİD231OCAK-ŞUBAT200841-52TAYFUN ÇINAR
Dosya•Su ve Sağlık

KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ MODELİ: KAMU HİZMETİ HAKKININ PAYLAŞILMASI

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 31-40
 • Eda Yazıcıoğlu ÇELİK
kamu özel sektör işbirliği modeli: kamu hizmeti hakkının paylaşılmasıd231ocak-şubat200831-40eda yazıcıoğlu çelik KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ MODELİ: KAMU HİZMETİ HAKKININ PAYLAŞILMASID231OCAK-ŞUBAT200831-40EDA YAZICIOĞLU ÇELİK
Dosya•Su ve Sağlık

DÜNYA BANKASI VE SU POLİTİKASI

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 20-30
 • Asli YILMAZ
dünya bankası ve su politikasıd231ocak-şubat200820-30asli yılmaz DÜNYA BANKASI VE SU POLİTİKASID231OCAK-ŞUBAT200820-30ASLİ YILMAZ
Dosya•Su ve Sağlık

KURAKLIK VE KENTSEL SU YÖNETİMİ SORUNU: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 10-19
 • Tayfun ÇINAR
kuraklık ve kentsel su yönetimi sorunu: türkiye örneğid231ocak-şubat200810-19tayfun çınar KURAKLIK VE KENTSEL SU YÖNETİMİ SORUNU: TÜRKİYE ÖRNEĞİD231OCAK-ŞUBAT200810-19TAYFUN ÇINAR
Dosya•Su ve Sağlık

SU SORUNUNA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM : ÜRETİMİN BİR FAKTÖRÜ OLARAK SU

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 3-9
 • Gaye YILMAZ
su sorununa eleştirel bir yaklaşım : üretimin bir faktörü olarak sud231ocak-şubat20083-9gaye yılmaz SU SORUNUNA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM : ÜRETİMİN BİR FAKTÖRÜ OLARAK SUD231OCAK-ŞUBAT20083-9GAYE YILMAZ
Dosya•Su ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 2
 • Onur HAMZAOĞLU, Göksel N. DEMİRER
dosya editöründend231ocak-şubat20082onur hamzaoğlu, göksel n. demirer DOSYA EDİTÖRÜNDEND231OCAK-ŞUBAT20082ONUR HAMZAOĞLU, GÖKSEL N. DEMİRER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 23, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2008, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand231ocak-şubat20081toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND231OCAK-ŞUBAT20081TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Gözlemler ve Görüşler

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 472-474
 • Birtürk ÖZKAVAK
toplum sağlığı merkezlerid226kasım-aralık2007472-474birtürk özkavak TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİD226KASIM-ARALIK2007472-474BİRTÜRK ÖZKAVAK
Gözlemler ve Görüşler

SAMSUN İLİ AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASINDA TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 470-471
 • Canan ÇAKIR
samsun ili aile hekimliği pilot uygulamasında toplum sağlığı hizmetlerinin durumud226kasım-aralık2007470-471canan çakır SAMSUN İLİ AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASINDA TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMUD226KASIM-ARALIK2007470-471CANAN ÇAKIR
Gözlemler ve Görüşler

EDİRNE'DE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ'NDE ÇALIŞMAK

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 463-469
 • Gamze Varol SARAÇOĞLU
edirne'de toplum sağlığı merkezi'nde çalışmakd226kasım-aralık2007463-469gamze varol saraçoğlu EDİRNE'DE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ'NDE ÇALIŞMAKD226KASIM-ARALIK2007463-469GAMZE VAROL SARAÇOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

AİLE HEKİMLİĞİ ESKİŞEHİR AYAĞI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ*

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 460-462
 • Bülent Nazım YILMAZ
aile hekimliği eskişehir ayağı ve düşündürdükleri*d226kasım-aralık2007460-462bülent nazım yılmaz AİLE HEKİMLİĞİ ESKİŞEHİR AYAĞI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ*D226KASIM-ARALIK2007460-462BÜLENT NAZIM YILMAZ
Derleme

TERSANE İŞYERLERİNDE İŞ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 452-459
 • Şeref ÖZCAN
tersane işyerlerinde iş ilişkileri ve işçi sağlığıd226kasım-aralık2007452-459şeref özcan TERSANE İŞYERLERİNDE İŞ İLİŞKİLERİ VE İŞÇİ SAĞLIĞID226KASIM-ARALIK2007452-459ŞEREF ÖZCAN
Gözlemler ve Görüşler

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İKİ KARARIYLA SAĞLIK HİZMETLERİNE BAKIŞ

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 447-451
 • Ali Rıza AYDIN
anayasa mahkemesi'nin iki kararıyla sağlık hizmetlerine bakışd226kasım-aralık2007447-451ali rıza aydın ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İKİ KARARIYLA SAĞLIK HİZMETLERİNE BAKIŞD226KASIM-ARALIK2007447-451ALİ RIZA AYDIN
Gözlemler ve Görüşler

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ AÇISINDAN SON UYGULAMALAR NASIL GÖZÜKÜYOR?

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 443-446
 • B. Faruk ERDEN
üniversite hastaneleri açısından son uygulamalar nasıl gözüküyor?d226kasım-aralık2007443-446b. faruk erden ÜNİVERSİTE HASTANELERİ AÇISINDAN SON UYGULAMALAR NASIL GÖZÜKÜYOR?D226KASIM-ARALIK2007443-446B. FARUK ERDEN
Derleme

SAĞLIKTA PİYASALAŞMA VE TIP FAKÜLTELERİ

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 436-442
 • Cem TERZİ
sağlıkta piyasalaşma ve tıp fakültelerid226kasım-aralık2007436-442cem terzi SAĞLIKTA PİYASALAŞMA VE TIP FAKÜLTELERİD226KASIM-ARALIK2007436-442CEM TERZİ
Derleme

2007 SONU İTİBARİYLE SAĞLIK HARCAMALARI BAĞLAMINDA, AKP'NİN SAĞLIKTAKİ "PEMBE TABLOSU"NUN AKIBETİ

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 432-435
 • Ata SOYER
2007 sonu itibariyle sağlık harcamaları bağlamında, akp'nin sağlıktaki "pembe tablosu"nun akıbetid226kasım-aralık2007432-435ata soyer 2007 SONU İTİBARİYLE SAĞLIK HARCAMALARI BAĞLAMINDA, AKP'NİN SAĞLIKTAKİ "PEMBE TABLOSU"NUN AKIBETİD226KASIM-ARALIK2007432-435ATA SOYER
Derleme

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR VE TÜRKİYE'DE SAĞLIKTA REFORM-DÖNÜŞÜM*

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 418-431
 • Onur HAMZAOĞLU
yeni liberal politikalar ve türkiye'de sağlıkta reform-dönüşüm*d226kasım-aralık2007418-431onur hamzaoğlu YENİ LİBERAL POLİTİKALAR VE TÜRKİYE'DE SAĞLIKTA REFORM-DÖNÜŞÜM*D226KASIM-ARALIK2007418-431ONUR HAMZAOĞLU
Dosya•Çocuk ve Sağlık

KARDEŞ CİNSİYET BİLEŞİMİ VE ÇOCUKLARIN SAĞLIK ÇIKTILARI*

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 409-417
 • Ali BERKER
kardeş cinsiyet bileşimi ve çocukların sağlık çıktıları*d226kasım-aralık2007409-417ali berker KARDEŞ CİNSİYET BİLEŞİMİ VE ÇOCUKLARIN SAĞLIK ÇIKTILARI*D226KASIM-ARALIK2007409-417ALİ BERKER
Dosya•Çocuk ve Sağlık

TÜRKİYE'DE ÇOCUK POLİTİKALARI

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 402-408
 • Nilay ETİLER
türkiye'de çocuk politikalarıd226kasım-aralık2007402-408nilay etiler TÜRKİYE'DE ÇOCUK POLİTİKALARID226KASIM-ARALIK2007402-408NİLAY ETİLER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 22, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2007, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand226kasım-aralık2007401toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND226KASIM-ARALIK2007401TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Çocuk ve Sağlık

ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET YA DA ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 391-399
 • Halis DOKGÖZ, Lale TIRTIL
çocuğa yönelik şiddet ya da çocuk istismarı ve ihmalid225eylül-ekim2007391-399halis dokgöz, lale tırtıl ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET YA DA ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİD225EYLÜL-EKİM2007391-399HALİS DOKGÖZ, LALE TIRTIL
Dosya•Çocuk ve Sağlık

SAVAŞ VE ÇOCUK SAĞLIĞI: IRAK SAVAŞININ BEŞİNCİ YILINA GİRERKEN YENİDEN DÜŞÜNMEK ZAMANI

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 386-390
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN
savaş ve çocuk sağlığı: ırak savaşının beşinci yılına girerken yeniden düşünmek zamanıd225eylül-ekim2007386-390çiğdem çağlayan SAVAŞ VE ÇOCUK SAĞLIĞI: IRAK SAVAŞININ BEŞİNCİ YILINA GİRERKEN YENİDEN DÜŞÜNMEK ZAMANID225EYLÜL-EKİM2007386-390ÇİĞDEM ÇAĞLAYAN
Dosya•Çocuk ve Sağlık

SAHİBİNDEN SATILIK AZ KULLANILMIŞ HAYAT PARÇASI : ÇOCUKLUK

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 379-385
 • Hakan TÜZÜN
sahibinden satılık az kullanılmış hayat parçası : çocuklukd225eylül-ekim2007379-385hakan tüzün SAHİBİNDEN SATILIK AZ KULLANILMIŞ HAYAT PARÇASI : ÇOCUKLUKD225EYLÜL-EKİM2007379-385HAKAN TÜZÜN
Dosya•Çocuk ve Sağlık

ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ÇOCUK HAKLARI

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 373-378
 • Seda AKÇO
uluslararası hukuk açısından çocuk haklarıd225eylül-ekim2007373-378seda akço ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ÇOCUK HAKLARID225EYLÜL-EKİM2007373-378SEDA AKÇO
Dosya•Çocuk ve Sağlık

MEDYA VE ÇOCUK

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 368-372
 • Levent KAYAALP
medya ve çocukd225eylül-ekim2007368-372levent kayaalp MEDYA VE ÇOCUKD225EYLÜL-EKİM2007368-372LEVENT KAYAALP
Dosya•Çocuk ve Sağlık

OYUN: ÇOCUKLAR İÇİN HASTALIKLA BAŞ ETME SÜRECİNDE GÜÇLÜ BİR PSİKO-SOSYAL DESTEK ARACI

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 364-367
 • Eda KARGI
oyun: çocuklar için hastalıkla baş etme sürecinde güçlü bir psiko-sosyal destek aracıd225eylül-ekim2007364-367eda kargı OYUN: ÇOCUKLAR İÇİN HASTALIKLA BAŞ ETME SÜRECİNDE GÜÇLÜ BİR PSİKO-SOSYAL DESTEK ARACID225EYLÜL-EKİM2007364-367EDA KARGI
Dosya•Çocuk ve Sağlık

MÜLTECİ VE ÇOCUK OLMAK

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 356-363
 • Kıvılcım Turanlı YÜCEL
mülteci ve çocuk olmakd225eylül-ekim2007356-363kıvılcım turanlı yücel MÜLTECİ VE ÇOCUK OLMAKD225EYLÜL-EKİM2007356-363KIVILCIM TURANLI YÜCEL
Dosya•Çocuk ve Sağlık

DÜNDEN BUGÜNE ÇOCUK EMEĞİ*

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 350-355
 • Aziz ÇELİK
dünden bugüne çocuk emeği*d225eylül-ekim2007350-355aziz çelik DÜNDEN BUGÜNE ÇOCUK EMEĞİ*D225EYLÜL-EKİM2007350-355AZİZ ÇELİK
Dosya•Çocuk ve Sağlık

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE BEDENSEL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 344-349
 • İzzet DUYAR
çocuk işçiliği ve bedensel gelişim üzerindeki etkilerid225eylül-ekim2007344-349izzet duyar ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE BEDENSEL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİD225EYLÜL-EKİM2007344-349İZZET DUYAR
Dosya•Çocuk ve Sağlık

ÇOCUKLUĞUN SOSYAL TARİHİ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN GENEL BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 324-343
 • Kemal İNAL
çocukluğun sosyal tarihi bazı değişkenler açısından genel bir değerlendirmed225eylül-ekim2007324-343kemal inal ÇOCUKLUĞUN SOSYAL TARİHİ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN GENEL BİR DEĞERLENDİRMED225EYLÜL-EKİM2007324-343KEMAL İNAL
Dosya•Çocuk ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: ÇOCUK VE SAĞLIK

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 323
 • Osman ÖZTÜRK
dosya editöründen: çocuk ve sağlıkd225eylül-ekim2007323osman öztürk DOSYA EDİTÖRÜNDEN: ÇOCUK VE SAĞLIKD225EYLÜL-EKİM2007323OSMAN ÖZTÜRK

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2007, Sayfa 321-322
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand225eylül-ekim2007321-322toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND225EYLÜL-EKİM2007321-322TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Derleme

DEVLET VE KADIN(LAR)

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 313-320
 • Sibel ÖZBUDUN
devlet ve kadın(lar)d224temmuz-ağustos2007313-320sibel özbudun DEVLET VE KADIN(LAR)D224TEMMUZ-AĞUSTOS2007313-320SİBEL ÖZBUDUN
Gözlemler ve Görüşler

AÇLIK EYLEMLERİ VE TOPLUMDA ETİKDIŞI TUTUMLAR*

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 310-312
 • Yaman ÖRS
açlık eylemleri ve toplumda etikdışı tutumlar*d224temmuz-ağustos2007310-312yaman örs AÇLIK EYLEMLERİ VE TOPLUMDA ETİKDIŞI TUTUMLAR*D224TEMMUZ-AĞUSTOS2007310-312YAMAN ÖRS
Dosya•Sağlık Sistemleri

ALLENDE'NİN SOSYAL TIP YAKLAŞIMI

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 306-309
 • Deniz AKGÜN
allende'nin sosyal tıp yaklaşımıd224temmuz-ağustos2007306-309deniz akgün ALLENDE'NİN SOSYAL TIP YAKLAŞIMID224TEMMUZ-AĞUSTOS2007306-309DENİZ AKGÜN
Derleme

DR. BETHUNE: ÖRNEK BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 291-305
 • M. Akif AKALIN
dr. bethune: örnek bir yaşam öyküsüd224temmuz-ağustos2007291-305m. akif akalın DR. BETHUNE: ÖRNEK BİR YAŞAM ÖYKÜSÜD224TEMMUZ-AĞUSTOS2007291-305M. AKİF AKALIN
Derleme

PATENT YASASI VE TÜRKİYE'DE AŞI ÜRETİMİNİN KOŞULLARI

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 287-290
 • Feride AKSU, Şafak Taner GÜRSOY
patent yasası ve türkiye'de aşı üretiminin koşullarıd224temmuz-ağustos2007287-290feride aksu, şafak taner gürsoy PATENT YASASI VE TÜRKİYE'DE AŞI ÜRETİMİNİN KOŞULLARID224TEMMUZ-AĞUSTOS2007287-290FERİDE AKSU, ŞAFAK TANER GÜRSOY
Derleme

İLAÇTA PATENT VE VERİ İMTİYAZI: DÜNYADAKİ DURUM VE TÜRKİYE'YE YANSIMASI

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 280-286
 • Murat D. ÇEKİN, Sabriye YAZICI
ilaçta patent ve veri imtiyazı: dünyadaki durum ve türkiye'ye yansımasıd224temmuz-ağustos2007280-286murat d. çekin, sabriye yazıcı İLAÇTA PATENT VE VERİ İMTİYAZI: DÜNYADAKİ DURUM VE TÜRKİYE'YE YANSIMASID224TEMMUZ-AĞUSTOS2007280-286MURAT D. ÇEKİN, SABRİYE YAZICI
Derleme

SAĞLIĞIN PİYASALAŞTIRILMASI SÜRECİNE ÖNEMLİ BİR KATKI: DÖNER SERMAYE VE SAĞLIK HİZMETİ SUNANLARA ÖDEME YÖNTEMLERİ*

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 274-279
 • Nasır NESANIR
sağlığın piyasalaştırılması sürecine önemli bir katkı: döner sermaye ve sağlık hizmeti sunanlara ödeme yöntemleri*d224temmuz-ağustos2007274-279nasır nesanır SAĞLIĞIN PİYASALAŞTIRILMASI SÜRECİNE ÖNEMLİ BİR KATKI: DÖNER SERMAYE VE SAĞLIK HİZMETİ SUNANLARA ÖDEME YÖNTEMLERİ*D224TEMMUZ-AĞUSTOS2007274-279NASIR NESANIR
Dosya•Sağlık Sistemleri

ÜÇÜNCÜ YOL OLASI MI?

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 272-273
 • M. Akif AKALIN
üçüncü yol olası mı?d224temmuz-ağustos2007272-273m. akif akalın ÜÇÜNCÜ YOL OLASI MI?D224TEMMUZ-AĞUSTOS2007272-273M. AKİF AKALIN
Dosya•Sağlık Sistemleri

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNDE NELER OLUYOR? YAKLAŞAN DSÖ GENEL SEKRETERİ SEÇİMLERİ*

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 269-271
 • Vicente NAVARRO, Necati DEDEOĞLU
dünya sağlık örgütünde neler oluyor? yaklaşan dsö genel sekreteri seçimleri*d224temmuz-ağustos2007269-271vicente navarro, necati dedeoğlu DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNDE NELER OLUYOR? YAKLAŞAN DSÖ GENEL SEKRETERİ SEÇİMLERİ*D224TEMMUZ-AĞUSTOS2007269-271VİCENTE NAVARRO, NECATİ DEDEOĞLU
Dosya•Sağlık Sistemleri

KÜRESEL YANILSAMANIN İŞÇİ AYAĞI

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 266-268
 • Yavuz ABAMOR
küresel yanılsamanın işçi ayağıd224temmuz-ağustos2007266-268yavuz abamor KÜRESEL YANILSAMANIN İŞÇİ AYAĞID224TEMMUZ-AĞUSTOS2007266-268YAVUZ ABAMOR
Dosya•Sağlık Sistemleri

BELÇİKA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 260-265
 • Hatice GİRAY, Gazanfer AKSAKOĞLU
belçika sağlık sistemid224temmuz-ağustos2007260-265hatice giray, gazanfer aksakoğlu BELÇİKA SAĞLIK SİSTEMİD224TEMMUZ-AĞUSTOS2007260-265HATİCE GİRAY, GAZANFER AKSAKOĞLU
Dosya•Sağlık Sistemleri

HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 247-259
 • Reci MESERİ
hollanda sağlık sistemid224temmuz-ağustos2007247-259reci meseri HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİD224TEMMUZ-AĞUSTOS2007247-259RECİ MESERİ
Dosya•Sağlık Sistemleri

İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ: YERİNDEN YÖNETMEK MERKEZDEN YÖNETİME GÖRE DAHA MI İYİ?

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 242-246
 • Alpay AZAP
ispanya sağlık sistemi: yerinden yönetmek merkezden yönetime göre daha mı iyi?d224temmuz-ağustos2007242-246alpay azap İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ: YERİNDEN YÖNETMEK MERKEZDEN YÖNETİME GÖRE DAHA MI İYİ?D224TEMMUZ-AĞUSTOS2007242-246ALPAY AZAP

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 22, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2007, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand224temmuz-ağustos2007241toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND224TEMMUZ-AĞUSTOS2007241TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK SİSTEMLERİ DOSYASINDAN AKILDA KALANLAR

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 239-240
 • Onur HAMZAOĞLU
sağlık sistemleri dosyasından akılda kalanlard223mayıs-haziran2007239-240onur hamzaoğlu SAĞLIK SİSTEMLERİ DOSYASINDAN AKILDA KALANLARD223MAYIS-HAZİRAN2007239-240ONUR HAMZAOĞLU
Yuvarlak Masa

YAKIN VE UZAK GELECEKTE DÜNYA, TÜRKİYE VE SAĞLIK*

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 226-238
 • Toplum ve Hekim Dergisi Danışma Kurulu Üyeleri, Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri
yakın ve uzak gelecekte dünya, türkiye ve sağlık*d223mayıs-haziran2007226-238toplum ve hekim dergisi danışma kurulu üyeleri, toplum ve hekim dergisi yayın kurulu üyeleri YAKIN VE UZAK GELECEKTE DÜNYA, TÜRKİYE VE SAĞLIK*D223MAYIS-HAZİRAN2007226-238TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ DANIŞMA KURULU ÜYELERİ, TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ YAYIN KURULU ÜYELERİ
Dosya•Sağlık Sistemleri - III

ÇİN SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNÜŞÜM SOSYALİST SAĞLIK SİSTEMİNDEN ÖZELLEŞMİŞ SAĞLIK SİSTEMİNE

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 198-225
 • Mehmet ZENCİR
çin sağlık sistemi ve sağlık hizmetlerinde dönüşüm sosyalist sağlık sisteminden özelleşmiş sağlık sistemined223mayıs-haziran2007198-225mehmet zencir ÇİN SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNÜŞÜM SOSYALİST SAĞLIK SİSTEMİNDEN ÖZELLEŞMİŞ SAĞLIK SİSTEMİNED223MAYIS-HAZİRAN2007198-225MEHMET ZENCİR
Dosya•Sağlık Sistemleri - III

MEKSİKA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 188-197
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
meksika sağlık sistemid223mayıs-haziran2007188-197meltem çiçeklioğlu MEKSİKA SAĞLIK SİSTEMİD223MAYIS-HAZİRAN2007188-197MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU
Dosya•Sağlık Sistemleri - III

GUATEMALA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 184-187
 • Eftal YILDIRIM
guatemala sağlık sistemid223mayıs-haziran2007184-187eftal yıldırım GUATEMALA SAĞLIK SİSTEMİD223MAYIS-HAZİRAN2007184-187EFTAL YILDIRIM
Dosya•Sağlık Sistemleri - III

ARJANTİN SAĞLIK SİSTEMİ VE REFORMLAR

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 171-183
 • Işıl ERGİN
arjantin sağlık sistemi ve reformlard223mayıs-haziran2007171-183ışıl ergin ARJANTİN SAĞLIK SİSTEMİ VE REFORMLARD223MAYIS-HAZİRAN2007171-183IŞIL ERGİN
Dosya•Sağlık Sistemleri - III

FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 162-170
 • Meral TÜRK
fransa sağlık sistemid223mayıs-haziran2007162-170meral türk FRANSA SAĞLIK SİSTEMİD223MAYIS-HAZİRAN2007162-170MERAL TÜRK

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 22, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2007, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand223mayıs-haziran2007161toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND223MAYIS-HAZİRAN2007161TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

SLOVAKYA SAĞLIK SİSTEMİ VE SON 20 YILDAKİ REFORMLAR

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 152-160
 • H. Aslı DAVAS
slovakya sağlık sistemi ve son 20 yıldaki reformlard221ocak-şubat-mart-nisan2007152-160h. aslı davas SLOVAKYA SAĞLIK SİSTEMİ VE SON 20 YILDAKİ REFORMLARD221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN2007152-160H. ASLI DAVAS
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

ÇEK CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİ VE REFORM SÜRECİ

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 144-151
 • Hür HASSOY
çek cumhuriyeti sağlık sistemi ve reform sürecid221ocak-şubat-mart-nisan2007144-151hür hassoy ÇEK CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİ VE REFORM SÜRECİD221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN2007144-151HÜR HASSOY
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

BOLİVYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 138-143
 • Şafak Taner GÜRSOY
bolivya sağlık sistemid221ocak-şubat-mart-nisan2007138-143şafak taner gürsoy BOLİVYA SAĞLIK SİSTEMİD221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN2007138-143ŞAFAK TANER GÜRSOY
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

JAPONYA SAĞLIK SİSTEMİNDE DEĞİŞİM

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 130-137
 • Kayıhan PALA
japonya sağlık sisteminde değişimd221ocak-şubat-mart-nisan2007130-137kayıhan pala JAPONYA SAĞLIK SİSTEMİNDE DEĞİŞİMD221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN2007130-137KAYIHAN PALA
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

LÜKSEMBURG: KÜÇÜK BİR ÜLKEDE MERKEZİ, LİBERAL AMA KAMU FİNANSMANLI SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 121-129
 • Raika DURUSOY
lüksemburg: küçük bir ülkede merkezi, liberal ama kamu finansmanlı sağlık sistemi d221ocak-şubat-mart-nisan2007121-129raika durusoy LÜKSEMBURG: KÜÇÜK BİR ÜLKEDE MERKEZİ, LİBERAL AMA KAMU FİNANSMANLI SAĞLIK SİSTEMİ D221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN2007121-129RAİKA DURUSOY
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 112-120
 • Yonca SÖNMEZ
isviçre sağlık sistemi d221ocak-şubat-mart-nisan2007112-120yonca sönmez İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ D221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN2007112-120YONCA SÖNMEZ
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

GÜNEY KORE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 102-111
 • Canan KAYNAK
güney kore sağlık sistemid221ocak-şubat-mart-nisan2007102-111canan kaynak GÜNEY KORE SAĞLIK SİSTEMİD221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN2007102-111CANAN KAYNAK
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 96-101
 • Aylin Sena BELİNER
avusturya sağlık sistemid221ocak-şubat-mart-nisan200796-101aylin sena beliner AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİD221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200796-101AYLİN SENA BELİNER
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 83-95
 • Zeliha Aslı ÖCEK
almanya sağlık sistemid221ocak-şubat-mart-nisan200783-95zeliha aslı öcek ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİD221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200783-95ZELİHA ASLI ÖCEK
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

VENEZÜELLA’DA TOPLUMA DAYALI SAĞLIK HİZMETİ MODELİ BARRİO ADENTRO

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 75-82
 • Deniz AKGÜN
venezüella’da topluma dayalı sağlık hizmeti modeli barrio adentrod221ocak-şubat-mart-nisan200775-82deniz akgün VENEZÜELLA’DA TOPLUMA DAYALI SAĞLIK HİZMETİ MODELİ BARRİO ADENTROD221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200775-82DENİZ AKGÜN
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

SRİ LANKA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 70-74
 • Erce SEVİN
sri lanka sağlık sistemid221ocak-şubat-mart-nisan200770-74erce sevin SRİ LANKA SAĞLIK SİSTEMİD221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200770-74ERCE SEVİN
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ NEREYE GİDİYOR?

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 62-69
 • Kayıhan PALA
türkiye sağlık sistemi nereye gidiyor?d221ocak-şubat-mart-nisan200762-69kayıhan pala TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ NEREYE GİDİYOR?D221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200762-69KAYIHAN PALA
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

SİERRA LEONE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 53-61
 • Rukiye Çetin SEÇKİN
sierra leone sağlık sistemid221ocak-şubat-mart-nisan200753-61rukiye çetin seçkin SİERRA LEONE SAĞLIK SİSTEMİD221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200753-61RUKİYE ÇETİN SEÇKİN
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

HİNDİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 45-52
 • Harika GERÇEK
hindistan sağlık sistemid221ocak-şubat-mart-nisan200745-52harika gerçek HİNDİSTAN SAĞLIK SİSTEMİD221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200745-52HARİKA GERÇEK
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

FİLİPİNLER’DE SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 39-44
 • Meriç Arzu UTKU
filipinler’de sağlık sistemid221ocak-şubat-mart-nisan200739-44meriç arzu utku FİLİPİNLER’DE SAĞLIK SİSTEMİD221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200739-44MERİÇ ARZU UTKU
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

BREZİLYA FEDERAL CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 29-38
 • Alpaslan TÜRKKAN
brezilya federal cumhuriyeti sağlık sistemid221ocak-şubat-mart-nisan200729-38alpaslan türkkan BREZİLYA FEDERAL CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİD221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200729-38ALPASLAN TÜRKKAN
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

URUGUAY SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 23-28
 • Feride AKSU
uruguay sağlık sistemid221ocak-şubat-mart-nisan200723-28feride aksu URUGUAY SAĞLIK SİSTEMİD221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN200723-28FERİDE AKSU
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 2-22
 • Cem TERZİ
amerika birleşik devletleri sağlık sistemid221ocak-şubat-mart-nisan20072-22cem terzi AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİD221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN20072-22CEM TERZİ
Dosya•Sağlık Sistemleri - II

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 22, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2007, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand221ocak-şubat-mart-nisan20071toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND221OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN20071TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 470-474
 • Selim YÜKSEL, Nilay ETİLER
kore demokratik halk cumhuriyeti sağlık sistemid215eylül-ekim-kasım-aralık2006470-474selim yüksel, nilay etiler KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİD215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006470-474SELİM YÜKSEL, NİLAY ETİLER
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

KÜBA SAĞLIK SİSTEMİ, PARADOKS MU, SOSYALİZM Mİ?

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 459-469
 • Melike ERKOÇ, Çiğdem ÇAĞLAYAN
küba sağlık sistemi, paradoks mu, sosyalizm mi?d215eylül-ekim-kasım-aralık2006459-469melike erkoç, çiğdem çağlayan KÜBA SAĞLIK SİSTEMİ, PARADOKS MU, SOSYALİZM Mİ?D215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006459-469MELİKE ERKOÇ, ÇİĞDEM ÇAĞLAYAN
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

ROMANYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 450-458
 • Nilay ETİLER
romanya sağlık sistemid215eylül-ekim-kasım-aralık2006450-458nilay etiler ROMANYA SAĞLIK SİSTEMİD215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006450-458NİLAY ETİLER
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

POLONYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 437-449
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN, Melike ERKOÇ
polonya sağlık sistemid215eylül-ekim-kasım-aralık2006437-449çiğdem çağlayan, melike erkoç POLONYA SAĞLIK SİSTEMİD215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006437-449ÇİĞDEM ÇAĞLAYAN, MELİKE ERKOÇ
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ'NDE DEĞİŞİM

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 426-436
 • Cavit Işık YAVUZ
bulgaristan sağlık sistemi'nde değişimd215eylül-ekim-kasım-aralık2006426-436cavit ışık yavuz BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ'NDE DEĞİŞİMD215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006426-436CAVİT IŞIK YAVUZ
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

DANİMARKA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 413-425
 • Aysun ÖZŞAHİN, Melih Kaan SÖZMEN
danimarka sağlık sistemid215eylül-ekim-kasım-aralık2006413-425aysun özşahin, melih kaan sözmen DANİMARKA SAĞLIK SİSTEMİD215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006413-425AYSUN ÖZŞAHİN, MELİH KAAN SÖZMEN
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

YENİ ZELANDA SAĞLIK SİSTEMİ’NİN ORGANİZASYONU VE FİNANSMANI

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 408-412
 • Binali ÇATAK, Melih Kaan SÖZMEN
yeni zelanda sağlık sistemi’nin organizasyonu ve finansmanıd215eylül-ekim-kasım-aralık2006408-412binali çatak, melih kaan sözmen YENİ ZELANDA SAĞLIK SİSTEMİ’NİN ORGANİZASYONU VE FİNANSMANID215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006408-412BİNALİ ÇATAK, MELİH KAAN SÖZMEN
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

İSRAİL SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 399-407
 • Umut ÖZCAN
israil sağlık sistemid215eylül-ekim-kasım-aralık2006399-407umut özcan İSRAİL SAĞLIK SİSTEMİD215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006399-407UMUT ÖZCAN
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

KANADA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 394-398
 • Ayhan ALPAR
kanada sağlık sistemid215eylül-ekim-kasım-aralık2006394-398ayhan alpar KANADA SAĞLIK SİSTEMİD215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006394-398AYHAN ALPAR
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

KOMŞU ÜLKE YUNANİSTAN’DA DA REÇETE AYNI: SAĞLIKTA REFORM

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 388-393
 • Evin ARAS, Hakan TÜZÜN
komşu ülke yunanistan’da da reçete aynı: sağlıkta reformd215eylül-ekim-kasım-aralık2006388-393evin aras, hakan tüzün KOMŞU ÜLKE YUNANİSTAN’DA DA REÇETE AYNI: SAĞLIKTA REFORMD215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006388-393EVİN ARAS, HAKAN TÜZÜN
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

SEKSENLİ YILLARDAN GÜNÜMÜZE İTALYAN SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 379-387
 • Mine KAYA
seksenli yıllardan günümüze italyan sağlık sistemid215eylül-ekim-kasım-aralık2006379-387mine kaya SEKSENLİ YILLARDAN GÜNÜMÜZE İTALYAN SAĞLIK SİSTEMİD215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006379-387MİNE KAYA
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 372-378
 • Galip EKUKLU
norveç sağlık sistemid215eylül-ekim-kasım-aralık2006372-378galip ekuklu NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİD215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006372-378GALİP EKUKLU
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

İSVEÇ: SOSYAL DEVLETİN DÜŞEN KALESİNDE SAĞLIK NEREYE?

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 366-371
 • Hakan TÜZÜN
isveç: sosyal devletin düşen kalesinde sağlık nereye?d215eylül-ekim-kasım-aralık2006366-371hakan tüzün İSVEÇ: SOSYAL DEVLETİN DÜŞEN KALESİNDE SAĞLIK NEREYE?D215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006366-371HAKAN TÜZÜN
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

FİNLANDİYA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 357-365
 • Yeşim ŞENOL
finlandiya sağlık sistemid215eylül-ekim-kasım-aralık2006357-365yeşim şenol FİNLANDİYA SAĞLIK SİSTEMİD215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006357-365YEŞİM ŞENOL
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

İRLANDA SAĞLIK SİSTEMİ

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 344-356
 • Mehtap TÜRKAY
irlanda sağlık sistemid215eylül-ekim-kasım-aralık2006344-356mehtap türkay İRLANDA SAĞLIK SİSTEMİD215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006344-356MEHTAP TÜRKAY
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

BİRLEŞİK KRALLIK’TA ULUSAL SAĞLIK HİZMETİNİN ÖYKÜSÜ

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 335-343
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Hatice GİRAY
birleşik krallık’ta ulusal sağlık hizmetinin öyküsüd215eylül-ekim-kasım-aralık2006335-343gazanfer aksakoğlu, hatice giray BİRLEŞİK KRALLIK’TA ULUSAL SAĞLIK HİZMETİNİN ÖYKÜSÜD215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006335-343GAZANFER AKSAKOĞLU, HATİCE GİRAY
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

SAĞLIK TEK BAŞINA SINIF MÜCADELESİNİN BİR ARACI OLABİLİR Mİ? TARİHSEL SÜRECİ YENİDEN İNCELEME: BİSMARCK ÖNCESİNDE SOSYAL GÜVENLİK

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 330-334
 • Onur HAMZAOĞLU
sağlık tek başına sınıf mücadelesinin bir aracı olabilir mi? tarihsel süreci yeniden inceleme: bismarck öncesinde sosyal güvenlikd215eylül-ekim-kasım-aralık2006330-334onur hamzaoğlu SAĞLIK TEK BAŞINA SINIF MÜCADELESİNİN BİR ARACI OLABİLİR Mİ? TARİHSEL SÜRECİ YENİDEN İNCELEME: BİSMARCK ÖNCESİNDE SOSYAL GÜVENLİKD215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006330-334ONUR HAMZAOĞLU
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

TOPLUMSAL YAPI VE SAĞLIK SİSTEMLERİ "SAĞLIK SİSTEMLERİNE NASIL BAKMALI?"

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 325-329
 • Yavuz ÜÇKUYU
toplumsal yapı ve sağlık sistemleri "sağlık sistemlerine nasıl bakmalı?"d215eylül-ekim-kasım-aralık2006325-329yavuz üçkuyu TOPLUMSAL YAPI VE SAĞLIK SİSTEMLERİ "SAĞLIK SİSTEMLERİNE NASIL BAKMALI?"D215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006325-329YAVUZ ÜÇKUYU
Dosya•Sağlık Sistemleri - I

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 322-324
 • Onur HAMZAOĞLU, Ata SOYER, Harun BALCIOĞLU
dosya editöründend215eylül-ekim-kasım-aralık2006322-324onur hamzaoğlu, ata soyer, harun balcıoğlu DOSYA EDİTÖRÜNDEND215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006322-324ONUR HAMZAOĞLU, ATA SOYER, HARUN BALCIOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 21, Sayı 5, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, 2006, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand215eylül-ekim-kasım-aralık2006321toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND215EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK2006321TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

YILLAR İTİBARIYLA GÜNLÜK VE AYLIK ASGARİ ÜCRETLER

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 320
yıllar itibarıyla günlük ve aylık asgari ücretlerd214temmuz-ağustos2006320 YILLAR İTİBARIYLA GÜNLÜK VE AYLIK ASGARİ ÜCRETLERD214TEMMUZ-AĞUSTOS2006320
Gözlemler ve Görüşler

HACPP UYGULAMALARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 315-318
 • M. Akif AKALIN
hacpp uygulamalarına eleştirel bir yaklaşımd214temmuz-ağustos2006315-318m. akif akalın HACPP UYGULAMALARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIMD214TEMMUZ-AĞUSTOS2006315-318M. AKİF AKALIN
Derleme

EMPERYALİZMİN GÖLGESİNDE ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ: 1908-1923

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 299-314
 • Ferruh Niyazi AYOĞLU
emperyalizmin gölgesinde zonguldak kömür havzası’nın tarihsel gelişimi: 1908-1923d214temmuz-ağustos2006299-314ferruh niyazi ayoğlu EMPERYALİZMİN GÖLGESİNDE ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ: 1908-1923D214TEMMUZ-AĞUSTOS2006299-314FERRUH NİYAZİ AYOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİNDE SEMİNERLER NASIL OLMALI?*

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 297-298
 • Kayıhan PALA
halk sağlığı uzmanlık eğitiminde seminerler nasıl olmalı?*d214temmuz-ağustos2006297-298kayıhan pala HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİNDE SEMİNERLER NASIL OLMALI?*D214TEMMUZ-AĞUSTOS2006297-298KAYIHAN PALA
Araştırma

BİRİNCİ BASAMAKTA DÖNER SERMAYE UYGULAMASININ SAMSUN MERKEZ İLÇE SAĞLIK OCAKLARININ HİZMET SUNUMUNA ETKİLERİ

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 292-296
 • Sevgi CANBAZ, Cihad DÜNDAR, Yıldız PEKŞEN
birinci basamakta döner sermaye uygulamasının samsun merkez ilçe sağlık ocaklarının hizmet sunumuna etkilerid214temmuz-ağustos2006292-296sevgi canbaz, cihad dündar, yıldız pekşen BİRİNCİ BASAMAKTA DÖNER SERMAYE UYGULAMASININ SAMSUN MERKEZ İLÇE SAĞLIK OCAKLARININ HİZMET SUNUMUNA ETKİLERİD214TEMMUZ-AĞUSTOS2006292-296SEVGİ CANBAZ, CİHAD DÜNDAR, YILDIZ PEKŞEN
Araştırma

NALDÖKEN SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 20-64 YAŞ KADINLARDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK ETMENLER

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 280-291
 • Işıl ERGİN, Meral TÜRK
naldöken sağlık ocağı bölgesinde 20-64 yaş kadınlarda obezite sıklığı ve etkileyen sosyoekonomik etmenlerd214temmuz-ağustos2006280-291ışıl ergin, meral türk NALDÖKEN SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 20-64 YAŞ KADINLARDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK ETMENLERD214TEMMUZ-AĞUSTOS2006280-291IŞIL ERGİN, MERAL TÜRK
Araştırma

TÜRKİYE'DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ 2000-2004 DURUM DEĞERLENDİRMESİ

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 271-279
 • Zeliha Aslı ÖCEK, Ata SOYER
türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetleri 2000-2004 durum değerlendirmesid214temmuz-ağustos2006271-279zeliha aslı öcek, ata soyer TÜRKİYE'DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ 2000-2004 DURUM DEĞERLENDİRMESİD214TEMMUZ-AĞUSTOS2006271-279ZELİHA ASLI ÖCEK, ATA SOYER
Derleme

"EDWİN CHADWİCK"

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 262-270
 • Şafak Taner GÜRSOY
"edwin chadwick"d214temmuz-ağustos2006262-270şafak taner gürsoy "EDWİN CHADWİCK"D214TEMMUZ-AĞUSTOS2006262-270ŞAFAK TANER GÜRSOY
Rapor

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YERELLEŞME*

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 259-261
 • İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu
sağlık hizmetleri ve yerelleşme*d214temmuz-ağustos2006259-261izmir tabip odası halk sağlığı komisyonu SAĞLIK HİZMETLERİ VE YERELLEŞME*D214TEMMUZ-AĞUSTOS2006259-261İZMİR TABİP ODASI HALK SAĞLIĞI KOMİSYONU
Gözlemler ve Görüşler

ALTERNATİFİMİZ VAR (MI?)*

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 256-258
 • Ata SOYER
alternatifimiz var (mı?)*d214temmuz-ağustos2006256-258ata soyer ALTERNATİFİMİZ VAR (MI?)*D214TEMMUZ-AĞUSTOS2006256-258ATA SOYER
Gözlemler ve Görüşler

PROF. DR. İZGE GÜNAL OLAYI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE YAŞANAN İŞTEN ÇIKARILMA ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN SAĞLIKTA VE EĞİTİMDE PİYASALAŞMA

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 252-255
 • Cem TERZİ
prof. dr. izge günal olayı: dokuz eylül üniversitesi'nde yaşanan işten çıkarılma örnekleri üzerinden sağlıkta ve eğitimde piyasalaşmad214temmuz-ağustos2006252-255cem terzi PROF. DR. İZGE GÜNAL OLAYI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE YAŞANAN İŞTEN ÇIKARILMA ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN SAĞLIKTA VE EĞİTİMDE PİYASALAŞMAD214TEMMUZ-AĞUSTOS2006252-255CEM TERZİ
Gözlemler ve Görüşler

"AYRIMCILIĞA HUKUKİ ONAY: ANAYASA MAHKEMESİ'NİN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI (SSGSS) İPTAL KARARI"

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 246-251
 • Tufan KAAN, Osman ÖZTÜRK
"ayrımcılığa hukuki onay: anayasa mahkemesi'nin sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası (ssgss) iptal kararı"d214temmuz-ağustos2006246-251tufan kaan, osman öztürk "AYRIMCILIĞA HUKUKİ ONAY: ANAYASA MAHKEMESİ'NİN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI (SSGSS) İPTAL KARARI"D214TEMMUZ-AĞUSTOS2006246-251TUFAN KAAN, OSMAN ÖZTÜRK
Gözlemler ve Görüşler

MESLEKİ GELECEĞİMİZ TEHLİKE ALTINDA!

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 243-245
 • Güray KILIÇ
mesleki geleceğimiz tehlike altında!d214temmuz-ağustos2006243-245güray kılıç MESLEKİ GELECEĞİMİZ TEHLİKE ALTINDA!D214TEMMUZ-AĞUSTOS2006243-245GÜRAY KILIÇ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 21, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2006, Sayfa 241-242
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand214temmuz-ağustos2006241-242toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND214TEMMUZ-AĞUSTOS2006241-242TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 240
sayıların dilid213mayıs-haziran2006240 SAYILARIN DİLİD213MAYIS-HAZİRAN2006240
Araştırma

MANİSA’DA BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARLNDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN BAKIŞ AÇISIYLA PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE UYGULAMASI

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 231-238
 • Nasır NESANIR, Ali EREM, Bedri BİLGE, Ahmet SALTIK
manisa’da birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarlnda çalışan hekimlerin bakış açısıyla performansa dayalı döner sermaye uygulamasıd213mayıs-haziran2006231-238nasır nesanır, ali erem, bedri bilge, ahmet saltık MANİSA’DA BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARLNDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN BAKIŞ AÇISIYLA PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE UYGULAMASID213MAYIS-HAZİRAN2006231-238NASIR NESANIR, ALİ EREM, BEDRİ BİLGE, AHMET SALTIK
Gözlemler ve Görüşler

TÜRKİYE'DE HALK SAĞLIĞI BİLİMİ VE UYGULAMALARINDA NEREDEYİZ?

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 230
 • Necati DEDEOĞLU
türkiye'de halk sağlığı bilimi ve uygulamalarında neredeyiz?d213mayıs-haziran2006230necati dedeoğlu TÜRKİYE'DE HALK SAĞLIĞI BİLİMİ VE UYGULAMALARINDA NEREDEYİZ?D213MAYIS-HAZİRAN2006230NECATİ DEDEOĞLU
Bildiriler

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİ POLİTİK DEĞERLENDİRMESİ*

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 219-229
 • İzzettin ÖNDER
sağlıkta dönüşümün ekonomi politik değerlendirmesi*d213mayıs-haziran2006219-229izzettin önder SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİ POLİTİK DEĞERLENDİRMESİ*D213MAYIS-HAZİRAN2006219-229İZZETTİN ÖNDER
Gözlemler ve Görüşler

2007 BÜTÇESİ: IMF KISKACINDA BİR SEÇİM BÜTÇESİ

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 212-218
 • Aziz KONUKMAN
2007 bütçesi: ımf kıskacında bir seçim bütçesid213mayıs-haziran2006212-218aziz konukman 2007 BÜTÇESİ: IMF KISKACINDA BİR SEÇİM BÜTÇESİD213MAYIS-HAZİRAN2006212-218AZİZ KONUKMAN
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI II. ULUSAL KONGRESİ 16-18 KASIM 2001

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 208-211
sağlık çalışanlarının sağlığı ıı. ulusal kongresi 16-18 kasım 2001d213mayıs-haziran2006208-211 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI II. ULUSAL KONGRESİ 16-18 KASIM 2001D213MAYIS-HAZİRAN2006208-211
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI I. ULUSAL KONGRESİ 26-28 KASIM 1999

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 205-207
sağlık çalışanlarının sağlığı ı. ulusal kongresi 26-28 kasım 1999d213mayıs-haziran2006205-207 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI I. ULUSAL KONGRESİ 26-28 KASIM 1999D213MAYIS-HAZİRAN2006205-207
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK REFORMLARI ALMANYA'DA GREV YAPAN DOKTORLARIN ÖFKESİNİ ARTIRIYOR*

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 203-204
 • Clare CHAPMAN, Gamze UĞURLUER
sağlık reformları almanya'da grev yapan doktorların öfkesini artırıyor*d213mayıs-haziran2006203-204clare chapman, gamze uğurluer SAĞLIK REFORMLARI ALMANYA'DA GREV YAPAN DOKTORLARIN ÖFKESİNİ ARTIRIYOR*D213MAYIS-HAZİRAN2006203-204CLARE CHAPMAN, GAMZE UĞURLUER
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

ALMANYA’DA BİR HASTANIN ÖLÜMÜNDEN DOKTORLARIN GREVLERİ SORUMLU TUTULDU*

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 202
 • Gamze UĞURLUER, Clare CHAPMAN
almanya’da bir hastanın ölümünden doktorların grevleri sorumlu tutuldu*d213mayıs-haziran2006202gamze uğurluer, clare chapman ALMANYA’DA BİR HASTANIN ÖLÜMÜNDEN DOKTORLARIN GREVLERİ SORUMLU TUTULDU*D213MAYIS-HAZİRAN2006202GAMZE UĞURLUER, CLARE CHAPMAN
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ SÖZLÜĞÜ

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 197-201
 • Gamze UĞURLUER, Alpay AZAP
sağlık çalışanlarının meslek riskleri sözlüğüd213mayıs-haziran2006197-201gamze uğurluer, alpay azap SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ SÖZLÜĞÜD213MAYIS-HAZİRAN2006197-201GAMZE UĞURLUER, ALPAY AZAP
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLEN MESLEKİ HASTALIKLAR VE ÖLÜMLER

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 194-196
 • Bayazıt İLHAN
sağlık çalışanlarında görülen mesleki hastalıklar ve ölümlerd213mayıs-haziran2006194-196bayazıt ilhan SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLEN MESLEKİ HASTALIKLAR VE ÖLÜMLERD213MAYIS-HAZİRAN2006194-196BAYAZIT İLHAN
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

ÖZELEŞTİRMELER, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE PSİKOSOSYAL ETMENLER

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 189-193
 • İ. Tolga BİNBAY, Burhanettin KAYA
özeleştirmeler, sağlık çalışanları ve psikososyal etmenlerd213mayıs-haziran2006189-193i. tolga binbay, burhanettin kaya ÖZELEŞTİRMELER, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE PSİKOSOSYAL ETMENLERD213MAYIS-HAZİRAN2006189-193İ. TOLGA BİNBAY, BURHANETTİN KAYA
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA UYULMASI GEREKLİ İŞYERİ KURALLARI, DENETLEME, YAPTIRIM

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 179-188
 • Bülent ASLANHAN, Arif MÜEZZİNOĞLU
sağlık kuruluşlarında uyulması gerekli işyeri kuralları, denetleme, yaptırımd213mayıs-haziran2006179-188bülent aslanhan, arif müezzinoğlu SAĞLIK KURULUŞLARINDA UYULMASI GEREKLİ İŞYERİ KURALLARI, DENETLEME, YAPTIRIMD213MAYIS-HAZİRAN2006179-188BÜLENT ASLANHAN, ARİF MÜEZZİNOĞLU
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KİME EMANET?!

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 173-178
 • Sedat ABBASOĞLU, Celal EMİROĞLU, Mustafa N. İLHAN, Levent KOŞAR, Sıtkı KESEDAR, Arif MÜEZZİNOĞLU
sağlık çalışanlarının sağlığı kime emanet?!d213mayıs-haziran2006173-178sedat abbasoğlu, celal emiroğlu, mustafa n. ilhan, levent koşar, sıtkı kesedar, arif müezzinoğlu SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KİME EMANET?!D213MAYIS-HAZİRAN2006173-178SEDAT ABBASOĞLU, CELAL EMİROĞLU, MUSTAFA N. İLHAN, LEVENT KOŞAR, SITKI KESEDAR, ARİF MÜEZZİNOĞLU
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI: 1999'DAN BUGÜNE VE GELECEĞE

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 170-172
 • Önder ERGÖNÜL
sağlık çalışanlarının sağlığı: 1999'dan bugüne ve geleceğed213mayıs-haziran2006170-172önder ergönül SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI: 1999'DAN BUGÜNE VE GELECEĞED213MAYIS-HAZİRAN2006170-172ÖNDER ERGÖNÜL
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SAĞLIK MESLEKLERİ VE MESLEK RİSKLERİ HAKKINDA KURAMSAL BİR ÇERÇEVE DENEMESİ

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 164-169
 • Yavuz ÜÇKUYU
sağlık meslekleri ve meslek riskleri hakkında kuramsal bir çerçeve denemesid213mayıs-haziran2006164-169yavuz üçkuyu SAĞLIK MESLEKLERİ VE MESLEK RİSKLERİ HAKKINDA KURAMSAL BİR ÇERÇEVE DENEMESİD213MAYIS-HAZİRAN2006164-169YAVUZ ÜÇKUYU
Dosya•Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 162-163
 • Alpay AZAP, Gamze UĞURLUER
dosya editöründend213mayıs-haziran2006162-163alpay azap, gamze uğurluer DOSYA EDİTÖRÜNDEND213MAYIS-HAZİRAN2006162-163ALPAY AZAP, GAMZE UĞURLUER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 21, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2006, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand213mayıs-haziran2006161toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND213MAYIS-HAZİRAN2006161TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 159
sayıların dilid212mart-nisan2006159 SAYILARIN DİLİD212MART-NİSAN2006159
Çeviri

TEMEL SAĞLIK BAKIMI*

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 143-158
 • Rafael BENGOA, Rania KAWAR, Orvill ADAMS, Yusuf ÖZTÜRK
temel sağlık bakımı*d212mart-nisan2006143-158rafael bengoa, rania kawar, orvill adams, yusuf öztürk TEMEL SAĞLIK BAKIMI*D212MART-NİSAN2006143-158RAFAEL BENGOA, RANİA KAWAR, ORVİLL ADAMS, YUSUF ÖZTÜRK
Söyleşi

KÜRESELLEŞME, AVRUPA SAĞLIK REFOMLARI VE HEKİMLERE ETKİLERİ: BATI AVRUPA’DAN BİR BAKIŞ AÇISI/GÖRÜŞ

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 136-142
 • Hans Ulrich DEPPE, Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
küreselleşme, avrupa sağlık refomları ve hekimlere etkileri: batı avrupa’dan bir bakış açısı/görüşd212mart-nisan2006136-142hans ulrich deppe, toplum ve hekim yayın kurulu KÜRESELLEŞME, AVRUPA SAĞLIK REFOMLARI VE HEKİMLERE ETKİLERİ: BATI AVRUPA’DAN BİR BAKIŞ AÇISI/GÖRÜŞD212MART-NİSAN2006136-142HANS ULRİCH DEPPE, TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

İŞSİZLİĞİN SAĞLIK SONUÇLARINI GÖZDEN GEÇİRME

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 129-135
 • Hakan TÜZÜN
işsizliğin sağlık sonuçlarını gözden geçirmed212mart-nisan2006129-135hakan tüzün İŞSİZLİĞİN SAĞLIK SONUÇLARINI GÖZDEN GEÇİRMED212MART-NİSAN2006129-135HAKAN TÜZÜN
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

AKIL SAĞLIĞI PENCERESİNDEN İŞSİZLİK

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 122-128
 • Burhanettin KAYA, İ. Tolga BİNBAY
akıl sağlığı penceresinden işsizlikd212mart-nisan2006122-128burhanettin kaya, i. tolga binbay AKIL SAĞLIĞI PENCERESİNDEN İŞSİZLİKD212MART-NİSAN2006122-128BURHANETTİN KAYA, İ. TOLGA BİNBAY
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

SAĞLIK PERSONELİ İŞSİZLİĞİ

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 119-121
 • Ata SOYER
sağlık personeli işsizliği d212mart-nisan2006119-121ata soyer SAĞLIK PERSONELİ İŞSİZLİĞİ D212MART-NİSAN2006119-121ATA SOYER
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

İŞSİZLİK VE SAĞLIK İLİŞKİSİNDE YÖNTEM SORUNU

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 114-118
 • Özlem ÖZKAN
işsizlik ve sağlık ilişkisinde yöntem sorunud212mart-nisan2006114-118özlem özkan İŞSİZLİK VE SAĞLIK İLİŞKİSİNDE YÖNTEM SORUNUD212MART-NİSAN2006114-118ÖZLEM ÖZKAN
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

TÜRKİYE'NİN İŞSİZLERİ KİMLERDİR? CİNSEL, COĞRAFİ, EĞİTİMSEL PROFİL

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 110-113
 • Mustafa SÖNMEZ
türkiye'nin işsizleri kimlerdir? cinsel, coğrafi, eğitimsel profil d212mart-nisan2006110-113mustafa sönmez TÜRKİYE'NİN İŞSİZLERİ KİMLERDİR? CİNSEL, COĞRAFİ, EĞİTİMSEL PROFİL D212MART-NİSAN2006110-113MUSTAFA SÖNMEZ
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

İŞSİZLİK ÜZERİNE ...

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 104-109
 • Yüksel AKKAYA
işsizlik üzerine ...d212mart-nisan2006104-109yüksel akkaya İŞSİZLİK ÜZERİNE ...D212MART-NİSAN2006104-109YÜKSEL AKKAYA
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

İSTİHDAM SORUNU VE SOSYALİZM

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 101-103
 • Mustafa YALÇINER
istihdam sorunu ve sosyalizmd212mart-nisan2006101-103mustafa yalçıner İSTİHDAM SORUNU VE SOSYALİZMD212MART-NİSAN2006101-103MUSTAFA YALÇINER
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

ÇEVRE ÜLKELERİNDE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK SORUNU

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 93-100
 • Cem SOMEL
çevre ülkelerinde istihdam ve işsizlik sorunud212mart-nisan200693-100cem somel ÇEVRE ÜLKELERİNDE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK SORUNUD212MART-NİSAN200693-100CEM SOMEL
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

MARX'IN "YEDEK İŞGÜCÜ ORDUSU" KAVRAMINA, GÜNÜMÜZ KAPİTALİZMİ TARAFINDAN GETİRİLEN "BİLİMSEL GEREKÇE": NAIRU*

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 86-92
 • Gaye YILMAZ
marx'ın "yedek işgücü ordusu" kavramına, günümüz kapitalizmi tarafından getirilen "bilimsel gerekçe": naıru*d212mart-nisan200686-92gaye yılmaz MARX'IN "YEDEK İŞGÜCÜ ORDUSU" KAVRAMINA, GÜNÜMÜZ KAPİTALİZMİ TARAFINDAN GETİRİLEN "BİLİMSEL GEREKÇE": NAIRU*D212MART-NİSAN200686-92GAYE YILMAZ
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

KAPİTALİZMDE İŞSİZLİK: TEMEL KAVRAMLAR ÜZERİNE

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 83-85
 • Metin ÇULHAOĞLU
kapitalizmde işsizlik: temel kavramlar üzerined212mart-nisan200683-85metin çulhaoğlu KAPİTALİZMDE İŞSİZLİK: TEMEL KAVRAMLAR ÜZERİNED212MART-NİSAN200683-85METİN ÇULHAOĞLU
Dosya•İşsizlik ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 82
 • Bülent Nazım YILMAZ
dosya editöründend212mart-nisan200682bülent nazım yılmaz DOSYA EDİTÖRÜNDEND212MART-NİSAN200682BÜLENT NAZIM YILMAZ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 21, Sayı 2, Mart-Nisan, 2006, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand212mart-nisan200681toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND212MART-NİSAN200681TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 79
sayıların dilid211ocak-şubat200679 SAYILARIN DİLİD211OCAK-ŞUBAT200679
Panel

SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER VE KULLANILAN ÖLÇÜTLER

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 73-78
 • Onur HAMZAOĞLU
sağlıkta eşitsizlikler ve kullanılan ölçütlerd211ocak-şubat200673-78onur hamzaoğlu SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER VE KULLANILAN ÖLÇÜTLERD211OCAK-ŞUBAT200673-78ONUR HAMZAOĞLU
Panel

MARKSİZMİN SOSYOLOJİYE KATKILARI

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 69-72
 • Metin ÇULHAOĞLU
marksizmin sosyolojiye katkılarıd211ocak-şubat200669-72metin çulhaoğlu MARKSİZMİN SOSYOLOJİYE KATKILARID211OCAK-ŞUBAT200669-72METİN ÇULHAOĞLU
Panel

TÜRKİYE'DE GELİR EŞİTSİZLİKLERİ VE SAHA ÇALIŞMALARI

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 64-68
 • Korkut BORATAV
türkiye'de gelir eşitsizlikleri ve saha çalışmalarıd211ocak-şubat200664-68korkut boratav TÜRKİYE'DE GELİR EŞİTSİZLİKLERİ VE SAHA ÇALIŞMALARID211OCAK-ŞUBAT200664-68KORKUT BORATAV
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

ARZ VE TALEP DENGESİ(ZLİĞİ)NDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİ POLİTİĞİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 55-63
 • İsmail ŞİRİNER
arz ve talep dengesi(zliği)nde sağlık hizmetlerindeki dönüşümün ekonomi politiğid211ocak-şubat200655-63ismail şiriner ARZ VE TALEP DENGESİ(ZLİĞİ)NDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİ POLİTİĞİD211OCAK-ŞUBAT200655-63İSMAİL ŞİRİNER
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

TÜRKİYE'DE SAĞLIK VE NÜFUS SİYASETLERİNİN RASYONELLERİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 39-54
 • Güven BAKIREZER
türkiye'de sağlık ve nüfus siyasetlerinin rasyonellerid211ocak-şubat200639-54güven bakırezer TÜRKİYE'DE SAĞLIK VE NÜFUS SİYASETLERİNİN RASYONELLERİD211OCAK-ŞUBAT200639-54GÜVEN BAKIREZER
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

MEDYA VE SAĞLIK: PATOLOJİK BİR İLİŞKİ?

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 32-38
 • Gamze Yücesan ÖZDEMİR, Ali Murat ÖZDEMİR
medya ve sağlık: patolojik bir ilişki?d211ocak-şubat200632-38gamze yücesan özdemir, ali murat özdemir MEDYA VE SAĞLIK: PATOLOJİK BİR İLİŞKİ?D211OCAK-ŞUBAT200632-38GAMZE YÜCESAN ÖZDEMİR, ALİ MURAT ÖZDEMİR
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

KÜLTÜR VE SİYASET EKSENİNDE SAĞLIK'TA KAVRAMSALLAŞTIRMA: "HASTA" VE "HASTALIK" ÖRNEKLERİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 25-31
 • Yücel Demİrer
kültür ve siyaset ekseninde sağlık'ta kavramsallaştırma: "hasta" ve "hastalık" örneklerid211ocak-şubat200625-31yücel demirer KÜLTÜR VE SİYASET EKSENİNDE SAĞLIK'TA KAVRAMSALLAŞTIRMA: "HASTA" VE "HASTALIK" ÖRNEKLERİD211OCAK-ŞUBAT200625-31YÜCEL DEMİRER
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

TOPLUMSAL-CİNSEL HİYERARŞİ MEKANI OLARAK İNSAN BEDENİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 21-24
 • Sibel ÖZBUDUN
toplumsal-cinsel hiyerarşi mekanı olarak insan bedenid211ocak-şubat200621-24sibel özbudun TOPLUMSAL-CİNSEL HİYERARŞİ MEKANI OLARAK İNSAN BEDENİD211OCAK-ŞUBAT200621-24SİBEL ÖZBUDUN
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

ELEŞTİREL MEDİKAL ANTROPOLOJİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 17-20
 • İzzet DUYAR
eleştirel medikal antropolojid211ocak-şubat200617-20izzet duyar ELEŞTİREL MEDİKAL ANTROPOLOJİD211OCAK-ŞUBAT200617-20İZZET DUYAR
Dosya•Sağlık, Kültür, Siyaset

İKTİDAR OLARAK TIPÇI GELENEK: TBBIN ERK TARİHİ*

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 7-16
 • Armağan ÖZTÜRK
iktidar olarak tıpçı gelenek: tbbın erk tarihi*d211ocak-şubat20067-16armağan öztürk İKTİDAR OLARAK TIPÇI GELENEK: TBBIN ERK TARİHİ*D211OCAK-ŞUBAT20067-16ARMAĞAN ÖZTÜRK
Dosya•Sağlık, Kültür Siyaset

TOPLUMSAL YAŞAM, KÜLTÜR, POLİTİKA, İDEOLOJİ

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 3-6
 • Aydın ÇUBUKÇU
toplumsal yaşam, kültür, politika, ideolojid211ocak-şubat20063-6aydın çubukçu TOPLUMSAL YAŞAM, KÜLTÜR, POLİTİKA, İDEOLOJİD211OCAK-ŞUBAT20063-6AYDIN ÇUBUKÇU
Dosya•Sağlık, Kültür Siyaset

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SAĞLIK, KÜLTÜR, SİYASET

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 2
 • Yücel DEMİRER, Onur HAMZAOĞLU
dosya editöründen: sağlık, kültür, siyasetd211ocak-şubat20062yücel demirer, onur hamzaoğlu DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SAĞLIK, KÜLTÜR, SİYASETD211OCAK-ŞUBAT20062YÜCEL DEMİRER, ONUR HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 21, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2006, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand211ocak-şubat20061toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND211OCAK-ŞUBAT20061TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

YOKSULLUK ÇALIŞMASI SONUÇLARI, 2004

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 471
 • Türkiye İstatistik Kurumu
yoksulluk çalışması sonuçları, 2004d206kasım-aralık2005471türkiye istatistik kurumu YOKSULLUK ÇALIŞMASI SONUÇLARI, 2004D206KASIM-ARALIK2005471TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Derleme

YÜKSEKÖĞRETİM KONUSU VE YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANI SORUNU

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 463-470
 • İzzettin ÖNDER
yükseköğretim konusu ve yükseköğretimin finansmanı sorunud206kasım-aralık2005463-470izzettin önder YÜKSEKÖĞRETİM KONUSU VE YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANI SORUNUD206KASIM-ARALIK2005463-470İZZETTİN ÖNDER
Araştırma

AYNAYI KENDİNE DOĞRULTMAK: BİR TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDE KİŞİSEL ÖZELLİKLER VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN DEĞİŞKENLERİN TÜKENMİŞLİK SENDROMU İLE İLİŞKİSİ*

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 455-462
 • Mustafa N. İLHAN, Hakan TÜZÜN, Mustafa N. CEYHAN, Işıl MARAL, Remzi AYGÜN
aynayı kendine doğrultmak: bir tıp fakültesi araştırma görevlilerinde kişisel özellikler ve çalışma koşullarına ilişkin değişkenlerin tükenmişlik sendromu ile ilişkisi*d206kasım-aralık2005455-462mustafa n. ilhan, hakan tüzün, mustafa n. ceyhan, ışıl maral, remzi aygün AYNAYI KENDİNE DOĞRULTMAK: BİR TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDE KİŞİSEL ÖZELLİKLER VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN DEĞİŞKENLERİN TÜKENMİŞLİK SENDROMU İLE İLİŞKİSİ*D206KASIM-ARALIK2005455-462MUSTAFA N. İLHAN, HAKAN TÜZÜN, MUSTAFA N. CEYHAN, IŞIL MARAL, REMZİ AYGÜN
Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE HEMŞİRE NEREDE?*

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 448-454
 • Aynur UYSAL
sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında birinci basamak sağlık hizmetlerinde hemşire nerede?*d206kasım-aralık2005448-454aynur uysal SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE HEMŞİRE NEREDE?*D206KASIM-ARALIK2005448-454AYNUR UYSAL
Belge

DÜNYA BANKASI SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ DEĞERLENDİRME BELGESİ*

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 431-447
dünya bankası sağlıkta dönüşüm projesi değerlendirme belgesi*d206kasım-aralık2005431-447 DÜNYA BANKASI SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ DEĞERLENDİRME BELGESİ*D206KASIM-ARALIK2005431-447
Çeviri

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME VE TİCARET: KANITA DAYALI BİR DERLEME*

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 423-430
 • Chris HOLDEN, Özlem ÖZKAN
sağlık hizmetlerinde özelleştirme ve ticaret: kanıta dayalı bir derleme*d206kasım-aralık2005423-430chris holden, özlem özkan SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME VE TİCARET: KANITA DAYALI BİR DERLEME*D206KASIM-ARALIK2005423-430CHRİS HOLDEN, ÖZLEM ÖZKAN
Gözlemler ve Görüşler

MİLLİYETÇİ KAMPTAN BİR AVRUPA BİRLİĞİ GÜZELLEMESİ YILDIRIM KOÇ'A CEVAP

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 415-422
 • Sungur SAVRAN
milliyetçi kamptan bir avrupa birliği güzellemesi yıldırım koç'a cevapd206kasım-aralık2005415-422sungur savran MİLLİYETÇİ KAMPTAN BİR AVRUPA BİRLİĞİ GÜZELLEMESİ YILDIRIM KOÇ'A CEVAPD206KASIM-ARALIK2005415-422SUNGUR SAVRAN
Yuvarlak Masa

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ DARALMA NE GETİRECEK?

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 402-414
 • Yüksel AKKAYA, Metin ÇULHAOĞLU, Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri
sağlık ve sosyal güvenlikteki daralma ne getirecek?d206kasım-aralık2005402-414yüksel akkaya, metin çulhaoğlu, toplum ve hekim dergisi yayın kurulu üyeleri SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ DARALMA NE GETİRECEK?D206KASIM-ARALIK2005402-414YÜKSEL AKKAYA, METİN ÇULHAOĞLU, TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ YAYIN KURULU ÜYELERİ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2005, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand206kasım-aralık2005401toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND206KASIM-ARALIK2005401TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 399
sayıların dilid205eylül-ekim2005399 SAYILARIN DİLİD205EYLÜL-EKİM2005399
Derleme

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER VE SAĞLIK

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 390-398
 • Selda YÖRÜK
genetiği değiştirilmiş ürünler ve sağlıkd205eylül-ekim2005390-398selda yörük GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER VE SAĞLIKD205EYLÜL-EKİM2005390-398SELDA YÖRÜK
Rapor

TTB 17. HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ "GÜNEYDOĞU VE DOĞU İLLERİNDE ÇEVRE SAĞLIĞI VE BULAŞICI HASTALIKLAR"*

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 381-389
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, Reci MESERİ, Müjde İLGÜN
ttb 17. halk sağlığı gezici eğitim semineri "güneydoğu ve doğu illerinde çevre sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar"*d205eylül-ekim2005381-389türk tabipleri birliği halk sağlığı kolu, reci meseri, müjde ilgün TTB 17. HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ "GÜNEYDOĞU VE DOĞU İLLERİNDE ÇEVRE SAĞLIĞI VE BULAŞICI HASTALIKLAR"*D205EYLÜL-EKİM2005381-389TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU, RECİ MESERİ, MÜJDE İLGÜN
Derleme

TÜRKİYE'DE PLANLI DÖNEM BOYUNCA (1963-2000) DOKTOR VE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ SAYILARINDA GELİŞMELER*

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 372-380
 • Güven ÖZDEM
türkiye'de planlı dönem boyunca (1963-2000) doktor ve tıp fakültesi öğrenci sayılarında gelişmeler*d205eylül-ekim2005372-380güven özdem TÜRKİYE'DE PLANLI DÖNEM BOYUNCA (1963-2000) DOKTOR VE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ SAYILARINDA GELİŞMELER*D205EYLÜL-EKİM2005372-380GÜVEN ÖZDEM
Araştırma

İZMİR İLİ GÜLYAKA SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-6 YAŞ ÇOCUKLARIN SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 361-371
 • Hür HASSOY, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
izmir ili gülyaka sağlık ocağı bölgesinde 0-6 yaş çocukların sağlık hizmeti kullanımları ve etkileyen faktörlerd205eylül-ekim2005361-371hür hassoy, meltem çiçeklioğlu İZMİR İLİ GÜLYAKA SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-6 YAŞ ÇOCUKLARIN SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERD205EYLÜL-EKİM2005361-371HÜR HASSOY, MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU
Çeviri

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖZELLEŞTİRME VE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ*

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 353-360
 • J. ÖVRETVEIT, Nilay ETİLER
iskandinav ülkelerinde özelleştirme ve özel sağlık hizmetleri*d205eylül-ekim2005353-360j. övretveıt, nilay etiler İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖZELLEŞTİRME VE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ*D205EYLÜL-EKİM2005353-360J. ÖVRETVEIT, NİLAY ETİLER
Derleme

TÜRKİYE'DE SAĞLIK REFORMLARI; SONU GELMEYEN HİKAYE

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 339-352
 • Coşkun BAKAR, Seval AKGÜN
türkiye'de sağlık reformları; sonu gelmeyen hikayed205eylül-ekim2005339-352coşkun bakar, seval akgün TÜRKİYE'DE SAĞLIK REFORMLARI; SONU GELMEYEN HİKAYED205EYLÜL-EKİM2005339-352COŞKUN BAKAR, SEVAL AKGÜN
Panel

SOSYAL GÜVENLİK "REFORMU”NUN GEREKÇELERİ GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 322-338
 • Cem SOMEL, Nilgün KÜÇÜKYALÇIN, Mümtaz PEKER, Bayram ÜNAL, Aziz ÇELİK, İsmail Hakkı TOMBUL, Haluk BAŞCIL, Ercan YAVUZ, Osman ÖZTÜRK
sosyal güvenlik "reformu”nun gerekçeleri gerçeği yansıtıyor mu?d205eylül-ekim2005322-338cem somel, nilgün küçükyalçın, mümtaz peker, bayram ünal, aziz çelik, ismail hakkı tombul, haluk başcıl, ercan yavuz, osman öztürk SOSYAL GÜVENLİK "REFORMU”NUN GEREKÇELERİ GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?D205EYLÜL-EKİM2005322-338CEM SOMEL, NİLGÜN KÜÇÜKYALÇIN, MÜMTAZ PEKER, BAYRAM ÜNAL, AZİZ ÇELİK, İSMAİL HAKKI TOMBUL, HALUK BAŞCIL, ERCAN YAVUZ, OSMAN ÖZTÜRK

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2005, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand205eylül-ekim2005321toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND205EYLÜL-EKİM2005321TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 319
sayıların dilid204temmuz-ağustos2005319 SAYILARIN DİLİD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005319
Portre

MUSA'NIN ARDINDAN HÜZÜNLE

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 318
 • Hayri KURTGÖZÜ
musa'nın ardından hüzünled204temmuz-ağustos2005318hayri kurtgözü MUSA'NIN ARDINDAN HÜZÜNLED204TEMMUZ-AĞUSTOS2005318HAYRİ KURTGÖZÜ
Portre

MUSA'NIN ARDINDAN

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 316-317
 • Sacit YÖRÜKER
musa'nın ardındand204temmuz-ağustos2005316-317sacit yörüker MUSA'NIN ARDINDAND204TEMMUZ-AĞUSTOS2005316-317SACİT YÖRÜKER
Portre

UNUTULMAZ BAŞKAN MUSA ÖZDEMİR

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 315
 • Ali Rıza AYDIN
unutulmaz başkan musa özdemird204temmuz-ağustos2005315ali rıza aydın UNUTULMAZ BAŞKAN MUSA ÖZDEMİRD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005315ALİ RIZA AYDIN
Portre

TOPLUMCULUĞA GÖNÜL VEREN BİR DERVİŞ: MUSA ÖZDEMİR

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 314
 • Tevfik ÇAVDAR
toplumculuğa gönül veren bir derviş: musa özdemird204temmuz-ağustos2005314tevfik çavdar TOPLUMCULUĞA GÖNÜL VEREN BİR DERVİŞ: MUSA ÖZDEMİRD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005314TEVFİK ÇAVDAR
Portre

MUSA ÖZDEMİR İÇİN ...

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 312-313
 • Ata SOYER
musa özdemir için ...d204temmuz-ağustos2005312-313ata soyer MUSA ÖZDEMİR İÇİN ...D204TEMMUZ-AĞUSTOS2005312-313ATA SOYER
Gözlemler ve Görüşler

TTB GELECEĞİNİ TARTIŞMALIDIR

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 310-311
 • Bülent Nazım YILMAZ
ttb geleceğini tartışmalıdırd204temmuz-ağustos2005310-311bülent nazım yılmaz TTB GELECEĞİNİ TARTIŞMALIDIRD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005310-311BÜLENT NAZIM YILMAZ
Derleme

KAPİTALİZMLE EKLEMLENME SÜRECİNDE ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ: 1829-1908

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 298-309
 • Ferruh Niyazi AYOĞLU
kapitalizmle eklemlenme sürecinde zonguldak kömür havzası’nın tarihsel gelişimi: 1829-1908d204temmuz-ağustos2005298-309ferruh niyazi ayoğlu KAPİTALİZMLE EKLEMLENME SÜRECİNDE ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ: 1829-1908D204TEMMUZ-AĞUSTOS2005298-309FERRUH NİYAZİ AYOĞLU
Araştırma

AYDIN MERKEZ 2 NO'LU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 15 YAŞ ÜZERİ KADINLARIN SAĞLIK OCAĞINI KULLANMA DURUMLARI, ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ*

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 291-297
 • Mehmet TORCU, Pınar OKYAY, Adalet ÇIBIK, İlknur YILMAZ, Mehmet VAROL, Hayati ÇAKIR, Özay ÜNLÜ
aydın merkez 2 no'lu sağlık ocağı bölgesinde 15 yaş üzeri kadınların sağlık ocağını kullanma durumları, etkileyen faktörler ile memnuniyet düzeyleri*d204temmuz-ağustos2005291-297mehmet torcu, pınar okyay, adalet çıbık, ilknur yılmaz, mehmet varol, hayati çakır, özay ünlü AYDIN MERKEZ 2 NO'LU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 15 YAŞ ÜZERİ KADINLARIN SAĞLIK OCAĞINI KULLANMA DURUMLARI, ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ*D204TEMMUZ-AĞUSTOS2005291-297MEHMET TORCU, PINAR OKYAY, ADALET ÇIBIK, İLKNUR YILMAZ, MEHMET VAROL, HAYATİ ÇAKIR, ÖZAY ÜNLÜ
Derleme

AVRUPA BİRLİĞİ TOPLUM SAĞLIĞI YÖNÜYLE NE GETİREBİLİR?*

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 285-290
 • Kayıhan PALA
avrupa birliği toplum sağlığı yönüyle ne getirebilir?*d204temmuz-ağustos2005285-290kayıhan pala AVRUPA BİRLİĞİ TOPLUM SAĞLIĞI YÖNÜYLE NE GETİREBİLİR?*D204TEMMUZ-AĞUSTOS2005285-290KAYIHAN PALA
Derleme

TEKNOLOJİ SAĞLIK HİZMETLERİNE BAKIŞIMIZI NASIL ETKİLİYOR?

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 279-284
 • Murat CİVANER
teknoloji sağlık hizmetlerine bakışımızı nasıl etkiliyor?d204temmuz-ağustos2005279-284murat civaner TEKNOLOJİ SAĞLIK HİZMETLERİNE BAKIŞIMIZI NASIL ETKİLİYOR?D204TEMMUZ-AĞUSTOS2005279-284MURAT CİVANER
Derleme

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI; DEPREM DENEYİMİ

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 274-278
 • Cavit Işık YAVUZ
olağandışı durumlarda sağlık çalışanları; deprem deneyimid204temmuz-ağustos2005274-278cavit ışık yavuz OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI; DEPREM DENEYİMİD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005274-278CAVİT IŞIK YAVUZ
Gözlemler ve Görüşler

KAMU PERSONELİ KANUNU TASARISI TASLAĞI NELER GETİRİYOR?*

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 269-273
 • Osman ÖZTÜRK
kamu personeli kanunu tasarısı taslağı neler getiriyor?*d204temmuz-ağustos2005269-273osman öztürk KAMU PERSONELİ KANUNU TASARISI TASLAĞI NELER GETİRİYOR?*D204TEMMUZ-AĞUSTOS2005269-273OSMAN ÖZTÜRK
Gözlemler ve Görüşler

"HEKİMLERE ZORUNLU HİZMET UYGULAMASI" TARTIŞMAYI NEREDEN BAŞLATIP, NASIL SÜRDÜRELİM?*

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 267-268
 • Onur HAMZAOĞLU
"hekimlere zorunlu hizmet uygulaması" tartışmayı nereden başlatıp, nasıl sürdürelim?*d204temmuz-ağustos2005267-268onur hamzaoğlu "HEKİMLERE ZORUNLU HİZMET UYGULAMASI" TARTIŞMAYI NEREDEN BAŞLATIP, NASIL SÜRDÜRELİM?*D204TEMMUZ-AĞUSTOS2005267-268ONUR HAMZAOĞLU
Araştırma

HEMŞİRELERDE TÜKENME VE OTONOMİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 259-266
 • Mukadder MOLLAOĞLU, Tülay Kars FERTELLİ, Fatma ÖZKAN TUNCAY
hemşirelerde tükenme ve otonomi düzeylerinin incelenmesid204temmuz-ağustos2005259-266mukadder mollaoğlu, tülay kars fertelli, fatma özkan tuncay HEMŞİRELERDE TÜKENME VE OTONOMİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005259-266MUKADDER MOLLAOĞLU, TÜLAY KARS FERTELLİ, FATMA ÖZKAN TUNCAY
Derleme

TOPLUMSAL YAPIDA HEMŞİRELERİN KONUMU

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 254-258
 • Süheyla Altuğ ÖZSOY, Fatma Başalan İZ
toplumsal yapıda hemşirelerin konumud204temmuz-ağustos2005254-258süheyla altuğ özsoy, fatma başalan iz TOPLUMSAL YAPIDA HEMŞİRELERİN KONUMUD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005254-258SÜHEYLA ALTUĞ ÖZSOY, FATMA BAŞALAN İZ
Derleme

AVRUPA BİRLİĞİ, HEKİM İŞSİZLİĞİ VE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 250-253
 • İ. Tolga BİNBAY
avrupa birliği, hekim işsizliği ve sağlıkta eşitsizlikd204temmuz-ağustos2005250-253i. tolga binbay AVRUPA BİRLİĞİ, HEKİM İŞSİZLİĞİ VE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005250-253İ. TOLGA BİNBAY
Derleme

BİR ÖĞRENME SÜRECİ OLARAK SAĞLIĞIN SATIN ALINMASI VE REKABETİ

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 247-249
 • A. Tamer AKER
bir öğrenme süreci olarak sağlığın satın alınması ve rekabetid204temmuz-ağustos2005247-249a. tamer aker BİR ÖĞRENME SÜRECİ OLARAK SAĞLIĞIN SATIN ALINMASI VE REKABETİD204TEMMUZ-AĞUSTOS2005247-249A. TAMER AKER
Derleme

PAZAR DİNAMİKLERİ TIP EĞİTİMİNİ VE HEKİMLERİ NASİL ETKİLİYOR? "GİZLİ MÜFREDAT"

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 242-246
 • Feride SAÇAKLIOĞLU
pazar dinamikleri tıp eğitimini ve hekimleri nasil etkiliyor? "gizli müfredat"d204temmuz-ağustos2005242-246feride saçaklıoğlu PAZAR DİNAMİKLERİ TIP EĞİTİMİNİ VE HEKİMLERİ NASİL ETKİLİYOR? "GİZLİ MÜFREDAT"D204TEMMUZ-AĞUSTOS2005242-246FERİDE SAÇAKLIOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2005, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand204temmuz-ağustos2005241toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND204TEMMUZ-AĞUSTOS2005241TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 239
sayıların dilid203mayıs-haziran2005239 SAYILARIN DİLİD203MAYIS-HAZİRAN2005239
Araştırma

HALK SAĞLIĞI UZMANLIK ÖGRENCİLERİ NEREYE KOŞUYOR?

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 235-238
 • Servet AKER, Cihad DÜNDAR, Yıldız PEKŞEN
halk sağlığı uzmanlık ögrencileri nereye koşuyor?d203mayıs-haziran2005235-238servet aker, cihad dündar, yıldız pekşen HALK SAĞLIĞI UZMANLIK ÖGRENCİLERİ NEREYE KOŞUYOR?D203MAYIS-HAZİRAN2005235-238SERVET AKER, CİHAD DÜNDAR, YILDIZ PEKŞEN
Araştırma

ELAZIĞ İL MERKEZİNDE 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI*

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 229-234
 • S. Erhan DEVECİ, Yasemin AÇIK, Canan GÜLBAYRAK, Mehmet TOKDEMİR
elazığ il merkezinde 15-49 yaş evli kadınların aile içi şiddete maruz kalma durumları*d203mayıs-haziran2005229-234s. erhan deveci, yasemin açık, canan gülbayrak, mehmet tokdemir ELAZIĞ İL MERKEZİNDE 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI*D203MAYIS-HAZİRAN2005229-234S. ERHAN DEVECİ, YASEMİN AÇIK, CANAN GÜLBAYRAK, MEHMET TOKDEMİR
Derleme

ENGELLİLİK: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VE TIP EĞİTİMİNİN BAKIŞ AÇISI NEDİR?

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 219-228
 • Hatice ŞAHİN
engellilik: sağlık çalışanlarının ve tıp eğitiminin bakış açısı nedir?d203mayıs-haziran2005219-228hatice şahin ENGELLİLİK: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VE TIP EĞİTİMİNİN BAKIŞ AÇISI NEDİR?D203MAYIS-HAZİRAN2005219-228HATİCE ŞAHİN
Derleme

SITMA KONTROLÜNDE SORUNLAR: ENTEGRASYON, TOPLUM KATILIMI, SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 214-218
 • Günay SAKA, Melikşah ERTEM
sıtma kontrolünde sorunlar: entegrasyon, toplum katılımı, sektörler arası işbirliğid203mayıs-haziran2005214-218günay saka, melikşah ertem SITMA KONTROLÜNDE SORUNLAR: ENTEGRASYON, TOPLUM KATILIMI, SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİD203MAYIS-HAZİRAN2005214-218GÜNAY SAKA, MELİKŞAH ERTEM
Derleme

BOLİVARCI VENEZÜELLA CUMHURİYETİ’NDE KAMUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 208-213
 • Özlem ÖZKAN, Aslıhan ÇATlKER
bolivarcı venezüella cumhuriyeti’nde kamucu sağlık hizmetlerid203mayıs-haziran2005208-213özlem özkan, aslıhan çatlker BOLİVARCI VENEZÜELLA CUMHURİYETİ’NDE KAMUCU SAĞLIK HİZMETLERİD203MAYIS-HAZİRAN2005208-213ÖZLEM ÖZKAN, ASLIHAN ÇATLKER
Derleme

EMEĞİN ANAYASALLAŞMASI, KOLEKTİF HAKLAR VE SAĞLIK HAKKI: CHAVEZ VENEZÜELLA'SINDA DEMOKRASİ VERSUS KAPİTALİZM

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 201-207
 • Ali Murat ÖZDEMİR
emeğin anayasallaşması, kolektif haklar ve sağlık hakkı: chavez venezüella'sında demokrasi versus kapitalizmd203mayıs-haziran2005201-207ali murat özdemir EMEĞİN ANAYASALLAŞMASI, KOLEKTİF HAKLAR VE SAĞLIK HAKKI: CHAVEZ VENEZÜELLA'SINDA DEMOKRASİ VERSUS KAPİTALİZMD203MAYIS-HAZİRAN2005201-207ALİ MURAT ÖZDEMİR
Derleme

GEBZE’DEKİ HIZLI KENTLEŞMENİN SAĞLIK GÖSTERGELERE OLAN ETKİSİ

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 192-200
 • Hüseyin UKUŞLU
gebze’deki hızlı kentleşmenin sağlık göstergelere olan etkisid203mayıs-haziran2005192-200hüseyin ukuşlu GEBZE’DEKİ HIZLI KENTLEŞMENİN SAĞLIK GÖSTERGELERE OLAN ETKİSİD203MAYIS-HAZİRAN2005192-200HÜSEYİN UKUŞLU
Çeviri

AVRUPA’NIN SAĞLIKSIZ SAĞLIK POLİTİKASI*

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 186-191
 • Polde VAS, Harrie DEWITLE, Patric Van Der STUYFF, Çiğdem ÇAĞLAYAN
avrupa’nın sağlıksız sağlık politikası*d203mayıs-haziran2005186-191polde vas, harrie dewıtle, patric van der stuyff, çiğdem çağlayan AVRUPA’NIN SAĞLIKSIZ SAĞLIK POLİTİKASI*D203MAYIS-HAZİRAN2005186-191POLDE VAS, HARRİE DEWITLE, PATRİC VAN DER STUYFF, ÇİĞDEM ÇAĞLAYAN
Araştırma

BURSA MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA ÇALIŞANLARIN DÖNER SERMAYE VE AİLE HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 177-185
 • Kayıhan PALA, Dilnaz SARISÖZEN, Alpaslan TÜRKKAN, Nazmi GÜNAY
bursa merkez sağlık ocaklarında çalışanların döner sermaye ve aile hekimliği ile ilgili düşüncelerid203mayıs-haziran2005177-185kayıhan pala, dilnaz sarısözen, alpaslan türkkan, nazmi günay BURSA MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA ÇALIŞANLARIN DÖNER SERMAYE VE AİLE HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİD203MAYIS-HAZİRAN2005177-185KAYIHAN PALA, DİLNAZ SARISÖZEN, ALPASLAN TÜRKKAN, NAZMİ GÜNAY
Araştırma

AİLE HEKİMLİĞİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME KAVRAMLARINA HALKIN YAKLAŞIMI - BİR ÖN ÇALIŞMA*

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 172-176
 • S. Erhan DEVECİ, Yasemin AÇIK, Aylin ÖGETÜRK, Canan GÜLBAYRAK, A. Tevfik OZAN
aile hekimliği ve sağlık hizmetlerinde özelleştirme kavramlarına halkın yaklaşımı - bir ön çalışma*d203mayıs-haziran2005172-176s. erhan deveci, yasemin açık, aylin ögetürk, canan gülbayrak, a. tevfik ozan AİLE HEKİMLİĞİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME KAVRAMLARINA HALKIN YAKLAŞIMI - BİR ÖN ÇALIŞMA*D203MAYIS-HAZİRAN2005172-176S. ERHAN DEVECİ, YASEMİN AÇIK, AYLİN ÖGETÜRK, CANAN GÜLBAYRAK, A. TEVFİK OZAN
Derleme

AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: DÜZCE ÖRNEĞİ *

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 162-171
 • Kayıhan PALA, Cavit Işık YAVUZ
aile hekimliği pilot uygulaması üzerine bir değerlendirme: düzce örneği *d203mayıs-haziran2005162-171kayıhan pala, cavit ışık yavuz AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: DÜZCE ÖRNEĞİ *D203MAYIS-HAZİRAN2005162-171KAYIHAN PALA, CAVİT IŞIK YAVUZ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2005, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand203mayıs-haziran2005161toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND203MAYIS-HAZİRAN2005161TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 159
sayıların dilid202mart-nisan2005159 SAYILARIN DİLİD202MART-NİSAN2005159
Dosya•Sosyal Güvenlik

ESKİ SSK HASTANELERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DEVİR SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YENİ SİSTEME UYUMU, BEKLENTİ VE KAYGILARI

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 154-158
 • Rojan ARCAK, İlhan DİKEN, Nevruz CÜRCEĞİZ
eski ssk hastanelerinin sağlık bakanlığı'na devir sürecinde yaşanan sorunlar ve sağlık çalışanlarının yeni sisteme uyumu, beklenti ve kaygılarıd202mart-nisan2005154-158rojan arcak, ilhan diken, nevruz cürceğiz ESKİ SSK HASTANELERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DEVİR SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YENİ SİSTEME UYUMU, BEKLENTİ VE KAYGILARID202MART-NİSAN2005154-158ROJAN ARCAK, İLHAN DİKEN, NEVRUZ CÜRCEĞİZ
Dosya•Sosyal Güvenlik

SOSYAL GÜVENLİKTE PİYASALAŞMA DÖNEMİ VE SENDİKALAR

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 151-153
 • Serhat SALİHOĞLU
sosyal güvenlikte piyasalaşma dönemi ve sendikalard202mart-nisan2005151-153serhat salihoğlu SOSYAL GÜVENLİKTE PİYASALAŞMA DÖNEMİ VE SENDİKALARD202MART-NİSAN2005151-153SERHAT SALİHOĞLU
Dosya•Sosyal Güvenlik

TÜRKİYEDE SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ GELECEĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER1

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 147-150
 • Murat ÖZVERİ
türkiyede sosyal güvenlik hakkının geleceğine ilişkin düşünceler1d202mart-nisan2005147-150murat özveri TÜRKİYEDE SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ GELECEĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER1D202MART-NİSAN2005147-150MURAT ÖZVERİ
Dosya•Sosyal Güvenlik

1999'DAN 2004'E SOSYAL GÜVENLİK "REFORM”U

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 143-146
 • Osman ÖZTÜRK
1999'dan 2004'e sosyal güvenlik "reform”ud202mart-nisan2005143-146osman öztürk 1999'DAN 2004'E SOSYAL GÜVENLİK "REFORM”UD202MART-NİSAN2005143-146OSMAN ÖZTÜRK
Dosya•Sosyal Güvenlik

TÜRKİYE'DE DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 134-142
 • Gamze Yücesan ÖZDEMİR, Ali Murat ÖZDEMİR
türkiye'de devletin değişen rolü ve sosyal güvenlik reformud202mart-nisan2005134-142gamze yücesan özdemir, ali murat özdemir TÜRKİYE'DE DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMUD202MART-NİSAN2005134-142GAMZE YÜCESAN ÖZDEMİR, ALİ MURAT ÖZDEMİR
Dosya•Sosyal Güvenlik

SOSYAL GÜVENLİK VE EMEK PİYASASI

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 129-133
 • Şermin MARANGOZ
sosyal güvenlik ve emek piyasasıd202mart-nisan2005129-133şermin marangoz SOSYAL GÜVENLİK VE EMEK PİYASASID202MART-NİSAN2005129-133ŞERMİN MARANGOZ
Dosya•Sosyal Güvenlik

SOSYAL GÜVENLİĞİN PİYASALAŞTIRILMASI: İSTİKRAR VE UYUM PROGRAMLARI

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 122-128
 • Tufan KAAN
sosyal güvenliğin piyasalaştırılması: istikrar ve uyum programlarıd202mart-nisan2005122-128tufan kaan SOSYAL GÜVENLİĞİN PİYASALAŞTIRILMASI: İSTİKRAR VE UYUM PROGRAMLARID202MART-NİSAN2005122-128TUFAN KAAN
Dosya•Sosyal Güvenlik

BİRİKİM, KRİZ VE SOSYAL GÜVENLİK

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 112-121
 • Oğuz TOPAK
birikim, kriz ve sosyal güvenlikd202mart-nisan2005112-121oğuz topak BİRİKİM, KRİZ VE SOSYAL GÜVENLİKD202MART-NİSAN2005112-121OĞUZ TOPAK
Dosya•Sosyal Güvenlik

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE SOSYAL GÜVENLİK

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 102-111
 • Yıldırım KOÇ
avrupa birliği ülkelerinde sosyal güvenlikd202mart-nisan2005102-111yıldırım koç AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE SOSYAL GÜVENLİKD202MART-NİSAN2005102-111YILDIRIM KOÇ
Dosya•Sosyal Güvenlik

AVRUPA BİRLİĞİ, İŞÇİ SINIFI VE SOSYAL GÜVENLİK

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 94-101
 • Yüksel AKKAYA
avrupa birliği, işçi sınıfı ve sosyal güvenlikd202mart-nisan200594-101yüksel akkaya AVRUPA BİRLİĞİ, İŞÇİ SINIFI VE SOSYAL GÜVENLİKD202MART-NİSAN200594-101YÜKSEL AKKAYA
Dosya•Sosyal Güvenlik

TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKANIN DÖNÜŞÜMÜ

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 87-93
 • Metin ÖZUĞURLU
türkiye'de sosyal politikanın dönüşümüd202mart-nisan200587-93metin özuğurlu TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKANIN DÖNÜŞÜMÜD202MART-NİSAN200587-93METİN ÖZUĞURLU
Dosya•Sosyal Güvenlik

TARİHSEL SÜREÇTE BİR PARANTEZ: "SOSYAL GÜVENLİK HAKKI"

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 83-86
 • Özgür MÜFTÜOĞLU
tarihsel süreçte bir parantez: "sosyal güvenlik hakkı"d202mart-nisan200583-86özgür müftüoğlu TARİHSEL SÜREÇTE BİR PARANTEZ: "SOSYAL GÜVENLİK HAKKI"D202MART-NİSAN200583-86ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU
Dosya•Sosyal Güvenlik

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 82
 • Tufan KAAN
dosya editöründend202mart-nisan200582tufan kaan DOSYA EDİTÖRÜNDEND202MART-NİSAN200582TUFAN KAAN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 2, Mart-Nisan, 2005, Sayfa 81
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand202mart-nisan200581toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND202MART-NİSAN200581TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 79
sayıların dilid201ocak-şubat200579 SAYILARIN DİLİD201OCAK-ŞUBAT200579
Derleme

SAĞLIKTA "DÖNÜŞÜM"ÜN TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİLERİ

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 75-78
 • Sarp ÜNER
sağlıkta "dönüşüm"ün temel sağlık hizmetlerine etkilerid201ocak-şubat200575-78sarp üner SAĞLIKTA "DÖNÜŞÜM"ÜN TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİLERİD201OCAK-ŞUBAT200575-78SARP ÜNER
Derleme

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNER SERMAYE UYGULAMASI

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 72-74
 • Kayıhan PALA
sağlık hizmetlerinde döner sermaye uygulamasıd201ocak-şubat200572-74kayıhan pala SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNER SERMAYE UYGULAMASID201OCAK-ŞUBAT200572-74KAYIHAN PALA
Dosya•Küreselleşen Devlet

KAMU HİZMETLERİNİN METALAŞTIRILMASI VE SAĞLIKTAKİ YANSIMALARI

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 65-71
 • Faruk ATAAY
kamu hizmetlerinin metalaştırılması ve sağlıktaki yansımalarıd201ocak-şubat200565-71faruk ataay KAMU HİZMETLERİNİN METALAŞTIRILMASI VE SAĞLIKTAKİ YANSIMALARID201OCAK-ŞUBAT200565-71FARUK ATAAY
Dosya•Küreselleşen Devlet

YENİ LİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ESNEK KAMU PERSONEL REJİMİ

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 53-64
 • Seyhan ERDOĞDU
yeni liberal küreselleşme sürecinde esnek kamu personel rejimid201ocak-şubat200553-64seyhan erdoğdu YENİ LİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ESNEK KAMU PERSONEL REJİMİD201OCAK-ŞUBAT200553-64SEYHAN ERDOĞDU
Dosya•Küreselleşen Devlet

TÜRKİYE'DE DEVLETİN DEĞİŞEN KARAKTERİ VE DÜZENLEYİCİ REFORMLAR

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 41-52
 • Sonay Bayramoğlu ÖZUĞURLU
türkiye'de devletin değişen karakteri ve düzenleyici reformlard201ocak-şubat200541-52sonay bayramoğlu özuğurlu TÜRKİYE'DE DEVLETİN DEĞİŞEN KARAKTERİ VE DÜZENLEYİCİ REFORMLARD201OCAK-ŞUBAT200541-52SONAY BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU
Dosya•Küreselleşen Devlet

"YAPISAL REFORMLAR SERMAYENİN KURUMLARINI VE HUKUKUNU OLUŞTURUYOR"

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 36-40
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu, Ahmet Haşim KÖSE
"yapısal reformlar sermayenin kurumlarını ve hukukunu oluşturuyor"d201ocak-şubat200536-40toplum ve hekim yayın kurulu, ahmet haşim köse "YAPISAL REFORMLAR SERMAYENİN KURUMLARINI VE HUKUKUNU OLUŞTURUYOR"D201OCAK-ŞUBAT200536-40TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU, AHMET HAŞİM KÖSE
Dosya•Küreselleşen Devlet

KÜRESELLEŞME: DEVLET ELİYLE NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜM

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 28-35
 • Ceren KALFA
küreselleşme: devlet eliyle neo-liberal dönüşümd201ocak-şubat200528-35ceren kalfa KÜRESELLEŞME: DEVLET ELİYLE NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜMD201OCAK-ŞUBAT200528-35CEREN KALFA
Dosya•Küreselleşen Devlet

REFAH DEVLETİ VE SOSYAL POLİTİKALAR

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 20-27
 • İpek EREN
refah devleti ve sosyal politikalard201ocak-şubat200520-27ipek eren REFAH DEVLETİ VE SOSYAL POLİTİKALARD201OCAK-ŞUBAT200520-27İPEK EREN
Dosya•Küreselleşen Devlet

MALİ DENGESİZLİK, KRİZ VE DEVLET

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 4-19
 • Sinan SÖNMEZ
mali dengesizlik, kriz ve devletd201ocak-şubat20054-19sinan sönmez MALİ DENGESİZLİK, KRİZ VE DEVLETD201OCAK-ŞUBAT20054-19SİNAN SÖNMEZ
Dosya•Küreselleşen Devlet

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 2-3
 • Ata SOYER, Faruk ATAAY
dosya editöründend201ocak-şubat20052-3ata soyer, faruk ataay DOSYA EDİTÖRÜNDEND201OCAK-ŞUBAT20052-3ATA SOYER, FARUK ATAAY

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 20, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2005, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand201ocak-şubat20051toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND201OCAK-ŞUBAT20051TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 471
 • The United Nations Children's Fund
dünya çocuklarının durumu 2005d196kasım-aralık2004471the united nations children's fund DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005D196KASIM-ARALIK2004471THE UNİTED NATİONS CHİLDREN'S FUND
Rapor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 16. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU: "MADENLER VE SAĞLIK" (27 HAZİRAN - 2 TEMMUZ 2004)

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 459-470
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
türk tabipleri birliği halk sağlığı kolu 16. gezici eğitim semineri raporu: "madenler ve sağlık" (27 haziran - 2 temmuz 2004)d196kasım-aralık2004459-470türk tabipleri birliği halk sağlığı kolu TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 16. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU: "MADENLER VE SAĞLIK" (27 HAZİRAN - 2 TEMMUZ 2004)D196KASIM-ARALIK2004459-470TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU
Gözlemler ve Görüşler

YASALARIN ANLAMI

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 456-458
 • Eriş BİLALOĞLU
yasaların anlamıd196kasım-aralık2004456-458eriş bilaloğlu YASALARIN ANLAMID196KASIM-ARALIK2004456-458ERİŞ BİLALOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

DÜZENİN KURUMLARI EMEK GÜÇLERİNİ SİNDİRMEK İÇİN VARDIR

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 452-455
 • İhsan ÇARALAN
düzenin kurumları emek güçlerini sindirmek için vardırd196kasım-aralık2004452-455ihsan çaralan DÜZENİN KURUMLARI EMEK GÜÇLERİNİ SİNDİRMEK İÇİN VARDIRD196KASIM-ARALIK2004452-455İHSAN ÇARALAN
Panel

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE NEOLİBERAL POLİTİKALARIN TOPLUMA YANSIMASI*

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 448-451
 • Cem SOMEL
dünyada ve türkiye'de neoliberal politikaların topluma yansıması*d196kasım-aralık2004448-451cem somel DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE NEOLİBERAL POLİTİKALARIN TOPLUMA YANSIMASI*D196KASIM-ARALIK2004448-451CEM SOMEL
Dosya•İlaç

ETİK KURULLAR

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 441-447
 • Mehmet MELLİ, S. Oğuz KAYAALP
etik kurullard196kasım-aralık2004441-447mehmet melli, s. oğuz kayaalp ETİK KURULLARD196KASIM-ARALIK2004441-447MEHMET MELLİ, S. OĞUZ KAYAALP
Belge

SAĞLIK BAKANLIĞI 2003 YILI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK TANI VE TEDAVİ REHBERİNİN 2005 YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI TASLAĞI'NA GÖRE İNCELENMESİ*

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 437-440
 • Kocaeli Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu
sağlık bakanlığı 2003 yılı birinci basamağa yönelik tanı ve tedavi rehberinin 2005 yılı bütçe uygulama talimatı taslağı'na göre incelenmesi*d196kasım-aralık2004437-440kocaeli tabip odası pratisyen hekimlik komisyonu SAĞLIK BAKANLIĞI 2003 YILI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK TANI VE TEDAVİ REHBERİNİN 2005 YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI TASLAĞI'NA GÖRE İNCELENMESİ*D196KASIM-ARALIK2004437-440KOCAELİ TABİP ODASI PRATİSYEN HEKİMLİK KOMİSYONU
Dosya•İlaç

JENERİK VE ÖZGÜN İLAÇ: BİYOYARARLANIM ÇALIŞMALARI VE BİYOEŞDEĞERLİK

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 431-436
 • Süleyman ÇELİK
jenerik ve özgün ilaç: biyoyararlanım çalışmaları ve biyoeşdeğerlikd196kasım-aralık2004431-436süleyman çelik JENERİK VE ÖZGÜN İLAÇ: BİYOYARARLANIM ÇALIŞMALARI VE BİYOEŞDEĞERLİKD196KASIM-ARALIK2004431-436SÜLEYMAN ÇELİK
Dosya•İlaç

SINAİ ÜRÜN BOYUTUYLA İLAÇ PAZARI VE ULUSLARARASILAŞMA

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 404-430
 • Nurettin ABACIOĞLU
sınai ürün boyutuyla ilaç pazarı ve uluslararasılaşmad196kasım-aralık2004404-430nurettin abacıoğlu SINAİ ÜRÜN BOYUTUYLA İLAÇ PAZARI VE ULUSLARARASILAŞMAD196KASIM-ARALIK2004404-430NURETTİN ABACIOĞLU
Dosya•İlaç

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 402-403
 • Ersin YARIŞ
dosya editöründend196kasım-aralık2004402-403ersin yarış DOSYA EDİTÖRÜNDEND196KASIM-ARALIK2004402-403ERSİN YARIŞ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2004, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand196kasım-aralık2004401toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND196KASIM-ARALIK2004401TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

İLAÇLA İLGİLİ BAZI RAKAMLAR

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 398-399
ilaçla ilgili bazı rakamlard195eylül-ekim2004398-399 İLAÇLA İLGİLİ BAZI RAKAMLARD195EYLÜL-EKİM2004398-399
Dosya•İlaç

TÜRKİYE'DE İLAÇTA PATENT VE VERİ KORUMASI'NIN BUGÜNÜ VE YARINI

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 394-397
 • İlker KANZIK
türkiye'de ilaçta patent ve veri koruması'nın bugünü ve yarınıd195eylül-ekim2004394-397ilker kanzık TÜRKİYE'DE İLAÇTA PATENT VE VERİ KORUMASI'NIN BUGÜNÜ VE YARINID195EYLÜL-EKİM2004394-397İLKER KANZIK
Dosya•İlaç

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE TÜRKİYE'DE İLAÇ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK FİKRİ MÜLKİYET REJİMİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN SİYASAL İKTİSADI

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 383-393
 • İpek EREN
gelişmekte olan ülkeler ve türkiye'de ilaç ürünlerine yönelik fikri mülkiyet rejimi değişikliklerinin siyasal iktisadıd195eylül-ekim2004383-393ipek eren GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE TÜRKİYE'DE İLAÇ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK FİKRİ MÜLKİYET REJİMİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN SİYASAL İKTİSADID195EYLÜL-EKİM2004383-393İPEK EREN
Dosya•İlaç

BİRİNCİ BASAMAKTA İLAÇ KISITLAMALARI VE HASTA HAKLARI

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 381-382
 • Mustafa SÜTLAŞ
birinci basamakta ilaç kısıtlamaları ve hasta haklarıd195eylül-ekim2004381-382mustafa sütlaş BİRİNCİ BASAMAKTA İLAÇ KISITLAMALARI VE HASTA HAKLARID195EYLÜL-EKİM2004381-382MUSTAFA SÜTLAŞ
Dosya•İlaç

İLAÇTA GERİ ÖDEME TEKNİKLERİ: NEDEN, NASIL?

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 373-380
 • Özlem ÖZKAN
ilaçta geri ödeme teknikleri: neden, nasıl?d195eylül-ekim2004373-380özlem özkan İLAÇTA GERİ ÖDEME TEKNİKLERİ: NEDEN, NASIL?D195EYLÜL-EKİM2004373-380ÖZLEM ÖZKAN
Dosya•İlaç

TEZGAHÜSTÜ İLAÇ SATILMASI VE İLAÇTA REKLAMLA İLİŞKİSİ

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 369-372
 • Ersin YARIŞ
tezgahüstü ilaç satılması ve ilaçta reklamla ilişkisid195eylül-ekim2004369-372ersin yarış TEZGAHÜSTÜ İLAÇ SATILMASI VE İLAÇTA REKLAMLA İLİŞKİSİD195EYLÜL-EKİM2004369-372ERSİN YARIŞ
Dosya•İlaç

İLAÇ VE HASTA HAKLARI

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 364-368
 • Mustafa SÜTLAŞ
ilaç ve hasta haklarıd195eylül-ekim2004364-368mustafa sütlaş İLAÇ VE HASTA HAKLARID195EYLÜL-EKİM2004364-368MUSTAFA SÜTLAŞ
Dosya•İlaç

AKILCI İLAÇ KULLANIMINDA HEKİM SORUMLULUĞU

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 359-363
 • Nuri İhsan KALYONCU, Ersin YARIŞ
akılcı ilaç kullanımında hekim sorumluluğud195eylül-ekim2004359-363nuri ihsan kalyoncu, ersin yarış AKILCI İLAÇ KULLANIMINDA HEKİM SORUMLULUĞUD195EYLÜL-EKİM2004359-363NURİ İHSAN KALYONCU, ERSİN YARIŞ
Dosya•İlaç

İLAÇ VE PROMOSYON*

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 350-358
 • Semih ŞEMİN, Şahbal ARAS
ilaç ve promosyon*d195eylül-ekim2004350-358semih şemin, şahbal aras İLAÇ VE PROMOSYON*D195EYLÜL-EKİM2004350-358SEMİH ŞEMİN, ŞAHBAL ARAS
Dosya•İlaç

TÜRKİYE’NİN KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARIYLA İLGİLİ POLİTİKASI NE OLMALIDIR?*

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 347-349
 • Mehmet MELLİ
türkiye’nin klinik ilaç araştırmalarıyla ilgili politikası ne olmalıdır?*d195eylül-ekim2004347-349mehmet melli TÜRKİYE’NİN KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARIYLA İLGİLİ POLİTİKASI NE OLMALIDIR?*D195EYLÜL-EKİM2004347-349MEHMET MELLİ
Dosya•İlaç

ON SORUDA KLİNİKTE İLAÇ ARAŞTIRMALARI

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 338-346
 • B. Faruk ERDEN, Hafize ERDEN
on soruda klinikte ilaç araştırmalarıd195eylül-ekim2004338-346b. faruk erden, hafize erden ON SORUDA KLİNİKTE İLAÇ ARAŞTIRMALARID195EYLÜL-EKİM2004338-346B. FARUK ERDEN, HAFİZE ERDEN
Dosya•İlaç

KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA YENİDEN ELE ALINAN İLAÇ ENDÜSTRİSİ*

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 324-337
 • Joan BUSFIELD, Ersin YARIŞ
küreselleşme ve küreselleşme bağlamında yeniden ele alınan ilaç endüstrisi*d195eylül-ekim2004324-337joan busfıeld, ersin yarış KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA YENİDEN ELE ALINAN İLAÇ ENDÜSTRİSİ*D195EYLÜL-EKİM2004324-337JOAN BUSFIELD, ERSİN YARIŞ
Dosya•İlaç

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 322-323
 • Ersin YARIŞ
dosya editöründend195eylül-ekim2004322-323ersin yarış DOSYA EDİTÖRÜNDEND195EYLÜL-EKİM2004322-323ERSİN YARIŞ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2004, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand195eylül-ekim2004321toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND195EYLÜL-EKİM2004321TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 319
sayıların dilid194temmuz-ağustos2004319 SAYILARIN DİLİD194TEMMUZ-AĞUSTOS2004319
Araştırma

TÜRKİYE'DE SAĞLIK OCAKLARINDA AŞI İLE İLGİLİ SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 310-318
 • Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
türkiye'de sağlık ocaklarında aşı ile ilgili sorunların değerlendirilmesid194temmuz-ağustos2004310-318türk tabipleri birliği halk sağlığı kolu TÜRKİYE'DE SAĞLIK OCAKLARINDA AŞI İLE İLGİLİ SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİD194TEMMUZ-AĞUSTOS2004310-318TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU
Derleme

ADLİ TIP VE HALK SAĞLIĞI İLİŞKİSİ *

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 307-309
 • Metin PIÇAKÇIEFE
adli tıp ve halk sağlığı ilişkisi *d194temmuz-ağustos2004307-309metin pıçakçıefe ADLİ TIP VE HALK SAĞLIĞI İLİŞKİSİ *D194TEMMUZ-AĞUSTOS2004307-309METİN PIÇAKÇIEFE
Derleme

CEZA HUKUKU VE ETİK*

 • Cilt 19, Sayı 19, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 300-306
 • Tuğrul KATOĞLU
ceza hukuku ve etik*d1919temmuz-ağustos2004300-306tuğrul katoğlu CEZA HUKUKU VE ETİK*D1919TEMMUZ-AĞUSTOS2004300-306TUĞRUL KATOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

SİYASETİN OLANAK VE ZORUNLULUĞU MÜDAHALEYE MÜDAHALE İÇİN

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 293-299
 • İlker BELEK
siyasetin olanak ve zorunluluğu müdahaleye müdahale içind194temmuz-ağustos2004293-299ilker belek SİYASETİN OLANAK VE ZORUNLULUĞU MÜDAHALEYE MÜDAHALE İÇİND194TEMMUZ-AĞUSTOS2004293-299İLKER BELEK
Derleme

SAĞLIK REFORMLARLNIN ANA SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: ÜLKE ÖRNEKLERİ

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 285-292
 • Nilay ETİLER, Cavit Işık YAVUZ
sağlık reformlarlnın ana sağlığı hizmetleri üzerine etkileri: ülke örneklerid194temmuz-ağustos2004285-292nilay etiler, cavit ışık yavuz SAĞLIK REFORMLARLNIN ANA SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: ÜLKE ÖRNEKLERİD194TEMMUZ-AĞUSTOS2004285-292NİLAY ETİLER, CAVİT IŞIK YAVUZ
Derleme

DOĞU AVRUPA’DA SAĞLIK "REFORMLARI" VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA-YAŞAM KOŞULLARI

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 268-284
 • Ata SOYER, Ayşe ÖZTÜRK
doğu avrupa’da sağlık "reformları" ve sağlık çalışanlarının çalışma-yaşam koşullarıd194temmuz-ağustos2004268-284ata soyer, ayşe öztürk DOĞU AVRUPA’DA SAĞLIK "REFORMLARI" VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA-YAŞAM KOŞULLARID194TEMMUZ-AĞUSTOS2004268-284ATA SOYER, AYŞE ÖZTÜRK
Derleme

YÖNETİŞİM VE SAĞLIK ALANINDAKİ UYGULAMALARI: GAVI ÖRNEĞİ

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 262-267
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN
yönetişim ve sağlık alanındaki uygulamaları: gavı örneğid194temmuz-ağustos2004262-267çiğdem çağlayan YÖNETİŞİM VE SAĞLIK ALANINDAKİ UYGULAMALARI: GAVI ÖRNEĞİD194TEMMUZ-AĞUSTOS2004262-267ÇİĞDEM ÇAĞLAYAN
Gözlemler ve Görüşler

YENİ BİR TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YASASI İÇİN PRA(GMA)TİK NOTLAR

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 256-261
 • Ata SOYER
yeni bir türk tabipleri birliği yasası için pra(gma)tik notlard194temmuz-ağustos2004256-261ata soyer YENİ BİR TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YASASI İÇİN PRA(GMA)TİK NOTLARD194TEMMUZ-AĞUSTOS2004256-261ATA SOYER
Belge

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA "SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI BİRLİĞİ KANUNU TASARI TASLAĞI" HAKKINDAKİ DB MEKTUBU

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 253-255
 • Füsun SAYEK
sağlık bakanlığı'na "sağlık meslek mensupları birliği kanunu tasarı taslağı" hakkındaki db mektubud194temmuz-ağustos2004253-255füsun sayek SAĞLIK BAKANLIĞI'NA "SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI BİRLİĞİ KANUNU TASARI TASLAĞI" HAKKINDAKİ DB MEKTUBUD194TEMMUZ-AĞUSTOS2004253-255FÜSUN SAYEK
Gözlemler ve Görüşler

TTB'NİN MÜCADELESİ SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI BİRLİĞİ KANUNUNA HAPSEDİLEBİLİR Mİ?

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 251-252
 • Osman ÖZTÜRK
ttb'nin mücadelesi sağlık meslek mensupları birliği kanununa hapsedilebilir mi?d194temmuz-ağustos2004251-252osman öztürk TTB'NİN MÜCADELESİ SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI BİRLİĞİ KANUNUNA HAPSEDİLEBİLİR Mİ?D194TEMMUZ-AĞUSTOS2004251-252OSMAN ÖZTÜRK
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK KANUNU

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 248-250
 • Altan AYAZ
sağlık kanunud194temmuz-ağustos2004248-250altan ayaz SAĞLIK KANUNUD194TEMMUZ-AĞUSTOS2004248-250ALTAN AYAZ
Gözlemler ve Görüşler

TÜSİAD-AKP-SAĞLIK: PATRONLAR HÜKÜMETLERİ(MİZİ)N MASKESİNİ DÜŞÜRDÜ

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 242-247
 • Onur HAMZAOĞLU
tüsiad-akp-sağlık: patronlar hükümetleri(mizi)n maskesini düşürdüd194temmuz-ağustos2004242-247onur hamzaoğlu TÜSİAD-AKP-SAĞLIK: PATRONLAR HÜKÜMETLERİ(MİZİ)N MASKESİNİ DÜŞÜRDÜD194TEMMUZ-AĞUSTOS2004242-247ONUR HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2004, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand194temmuz-ağustos2004241toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND194TEMMUZ-AĞUSTOS2004241TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 239
sayıların dilid193mayıs-haziran2004239 SAYILARIN DİLİD193MAYIS-HAZİRAN2004239
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

AKP'NİN SALDIRISI DURDURULABİLİR Mİ?

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 236-238
 • Osman ÖZTÜRK
akp'nin saldırısı durdurulabilir mi?d193mayıs-haziran2004236-238osman öztürk AKP'NİN SALDIRISI DURDURULABİLİR Mİ?D193MAYIS-HAZİRAN2004236-238OSMAN ÖZTÜRK
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

HEKİMLER; NEREDEN NEREYE? "BİR UZUN YÜRÜYÜŞ GEREKÇESİ YERİNE ... "

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 233-235
 • Ata SOYER
hekimler; nereden nereye? "bir uzun yürüyüş gerekçesi yerine ... "d193mayıs-haziran2004233-235ata soyer HEKİMLER; NEREDEN NEREYE? "BİR UZUN YÜRÜYÜŞ GEREKÇESİ YERİNE ... "D193MAYIS-HAZİRAN2004233-235ATA SOYER
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

PERFORMANSIN BAŞARISI!!!

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 228-232
 • Eriş BİLALOĞLU
performansın başarısı!!!d193mayıs-haziran2004228-232eriş bilaloğlu PERFORMANSIN BAŞARISI!!!D193MAYIS-HAZİRAN2004228-232ERİŞ BİLALOĞLU
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

KAMU SAĞLIK KURUMLARINDA TAŞERONLAŞTIRMA DÖNEMİ

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 223-227
 • Osman ÖZTÜRK
kamu sağlık kurumlarında taşeronlaştırma dönemid193mayıs-haziran2004223-227osman öztürk KAMU SAĞLIK KURUMLARINDA TAŞERONLAŞTIRMA DÖNEMİD193MAYIS-HAZİRAN2004223-227OSMAN ÖZTÜRK
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

DSÖ YOL GÖSTERİYOR, HÜKÜMET UYGULUYOR: "SAĞLIK SİSTEMİNDE BENİMSENEBİLECEK TEK VE BASİT BİR PİYASA KAVRAMI YOKTUR"

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 216-222
 • Cavit Işık YAVUZ
dsö yol gösteriyor, hükümet uyguluyor: "sağlık sisteminde benimsenebilecek tek ve basit bir piyasa kavramı yoktur"d193mayıs-haziran2004216-222cavit ışık yavuz DSÖ YOL GÖSTERİYOR, HÜKÜMET UYGULUYOR: "SAĞLIK SİSTEMİNDE BENİMSENEBİLECEK TEK VE BASİT BİR PİYASA KAVRAMI YOKTUR"D193MAYIS-HAZİRAN2004216-222CAVİT IŞIK YAVUZ
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

ESNEKLİK UYGULAMALARI VE HEKİMLİK

 • Cilt 19, Sayı 19, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 213-215
 • Semih TATLlCAN
esneklik uygulamaları ve hekimlikd1919mayıs-haziran2004213-215semih tatllcan ESNEKLİK UYGULAMALARI VE HEKİMLİKD1919MAYIS-HAZİRAN2004213-215SEMİH TATLLCAN
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

HEKİM ÖDEME SİSTEMLERİ*

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 210-212
 • R.B. SALTMAN, J. FIGUERAS, İlker BELEK
hekim ödeme sistemleri*d193mayıs-haziran2004210-212r.b. saltman, j. fıgueras, ilker belek HEKİM ÖDEME SİSTEMLERİ*D193MAYIS-HAZİRAN2004210-212R.B. SALTMAN, J. FIGUERAS, İLKER BELEK
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

HEKİM ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENİYOR? HEKİMLERİN ÜCRET MÜCADELESİNİN EKONOMİ-POLİTİK ZEMİNİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 203-209
 • Yavuz ÜÇKUYU
hekim ücretleri nasıl belirleniyor? hekimlerin ücret mücadelesinin ekonomi-politik zemini üzerine düşüncelerd193mayıs-haziran2004203-209yavuz üçkuyu HEKİM ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENİYOR? HEKİMLERİN ÜCRET MÜCADELESİNİN EKONOMİ-POLİTİK ZEMİNİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERD193MAYIS-HAZİRAN2004203-209YAVUZ ÜÇKUYU
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

ESNEK İSTİHDAM, ESNEK ÜCRETLENDİRME EKONOMİ POLİTİK

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 197-202
 • İlker BELEK
esnek istihdam, esnek ücretlendirme ekonomi politikd193mayıs-haziran2004197-202ilker belek ESNEK İSTİHDAM, ESNEK ÜCRETLENDİRME EKONOMİ POLİTİKD193MAYIS-HAZİRAN2004197-202İLKER BELEK
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

HER DERDE DEVA İKSİR: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 190-196
 • Meltem Kayıran DİKMEN, Ahmet Alpay DİKMEN
her derde deva iksir: toplam kalite yönetimid193mayıs-haziran2004190-196meltem kayıran dikmen, ahmet alpay dikmen HER DERDE DEVA İKSİR: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİD193MAYIS-HAZİRAN2004190-196MELTEM KAYIRAN DİKMEN, AHMET ALPAY DİKMEN
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

TEKNOLOJİ, ESNEKLİK, ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE SENDİKACILIK

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 176-189
 • Yüksel AKKAYA
teknoloji, esneklik, çalışma ilişkileri ve sendikacılıkd193mayıs-haziran2004176-189yüksel akkaya TEKNOLOJİ, ESNEKLİK, ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE SENDİKACILIKD193MAYIS-HAZİRAN2004176-189YÜKSEL AKKAYA
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

TEKNOLOJİK DEĞİŞİM, KÜRESELLEŞME VE EMEĞİN VASFI ÜZERİNE

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 169-175
 • Meltem Kayıran DİKMEN
teknolojik değişim, küreselleşme ve emeğin vasfı üzerined193mayıs-haziran2004169-175meltem kayıran dikmen TEKNOLOJİK DEĞİŞİM, KÜRESELLEŞME VE EMEĞİN VASFI ÜZERİNED193MAYIS-HAZİRAN2004169-175MELTEM KAYIRAN DİKMEN
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

EMEK SÜRECİNDE YENİ HEDEF: ESNEKLİK ÇALIŞANLAR İÇİN NE DEMEK?

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 164-168
 • Hacer ANSAL
emek sürecinde yeni hedef: esneklik çalışanlar için ne demek?d193mayıs-haziran2004164-168hacer ansal EMEK SÜRECİNDE YENİ HEDEF: ESNEKLİK ÇALIŞANLAR İÇİN NE DEMEK?D193MAYIS-HAZİRAN2004164-168HACER ANSAL
Dosya•Emeğin Ücretlendirilmesi

DOSYA EDİTÖRÜNDEN

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 162-163
 • İlker BELEK
dosya editöründend193mayıs-haziran2004162-163ilker belek DOSYA EDİTÖRÜNDEND193MAYIS-HAZİRAN2004162-163İLKER BELEK

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2004, Sayfa 161
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand193mayıs-haziran2004161toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND193MAYIS-HAZİRAN2004161TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2004

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 159
dünya çocuklarının durumu 2004d192mart-nisan2004159 DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2004D192MART-NİSAN2004159
Araştırma

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTERN DOKTORLARININ TIP EĞİTİMİNE VE TIPTA UZMANLIK SINAVINA BAKIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 154-158
 • İskender GÜN, Ahmet ÖZTÜRK, Yusuf ÖZTÜRK
erciyes üniversitesi tıp fakültesi intern doktorlarının tıp eğitimine ve tıpta uzmanlık sınavına bakışlarının değerlendirilmesi d192mart-nisan2004154-158iskender gün, ahmet öztürk, yusuf öztürk ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTERN DOKTORLARININ TIP EĞİTİMİNE VE TIPTA UZMANLIK SINAVINA BAKIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D192MART-NİSAN2004154-158İSKENDER GÜN, AHMET ÖZTÜRK, YUSUF ÖZTÜRK
Çeviri

MİKRO-DAĞILIM: HASTALAR ARASINDA SEÇİM YAPMA*

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 147-153
 • John HARRIS, Murat CİVANER
mikro-dağılım: hastalar arasında seçim yapma*d192mart-nisan2004147-153john harrıs, murat civaner MİKRO-DAĞILIM: HASTALAR ARASINDA SEÇİM YAPMA*D192MART-NİSAN2004147-153JOHN HARRIS, MURAT CİVANER
Araştırma

TRABZON İLİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI*

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 139-146
 • Havva KARADENİZ MUMCU, Nesrin NURAL
trabzon ili birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hemşirelerin halk sağlığı hemşireliğine ilişkin görüş ve uygulamaları*d192mart-nisan2004139-146havva karadeniz mumcu, nesrin nural TRABZON İLİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI*D192MART-NİSAN2004139-146HAVVA KARADENİZ MUMCU, NESRİN NURAL
Araştırma

ADLİ TIP HİZMETLERİ KİM TARAFINDAN SUNULMAKTADIR/SUNULMALIDIR?: SAĞLIK BAKANLIĞI MI? ADALET BAKANLIĞI MI?

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 131-138
 • Başar ÇOLAK, Nilay ETİLER, Ümit BİÇER
adli tıp hizmetleri kim tarafından sunulmaktadır/sunulmalıdır?: sağlık bakanlığı mı? adalet bakanlığı mı?d192mart-nisan2004131-138başar çolak, nilay etiler, ümit biçer ADLİ TIP HİZMETLERİ KİM TARAFINDAN SUNULMAKTADIR/SUNULMALIDIR?: SAĞLIK BAKANLIĞI MI? ADALET BAKANLIĞI MI?D192MART-NİSAN2004131-138BAŞAR ÇOLAK, NİLAY ETİLER, ÜMİT BİÇER
Derleme

TOPLUM SAĞLIĞI VE ETİK AÇIDAN İLAÇ REKLAMI

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 117-130
 • Semih ŞEMİN, Şahbal ARAS, Dilek GÜLDAL
toplum sağlığı ve etik açıdan ilaç reklamıd192mart-nisan2004117-130semih şemin, şahbal aras, dilek güldal TOPLUM SAĞLIĞI VE ETİK AÇIDAN İLAÇ REKLAMID192MART-NİSAN2004117-130SEMİH ŞEMİN, ŞAHBAL ARAS, DİLEK GÜLDAL
Derleme

BİR SÖZDE-BİLİM OLARAK İLAÇ ARAŞTIRMALARI

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 110-116
 • Murat D. ÇEKİN, Sabriye YAZICI
bir sözde-bilim olarak ilaç araştırmalarıd192mart-nisan2004110-116murat d. çekin, sabriye yazıcı BİR SÖZDE-BİLİM OLARAK İLAÇ ARAŞTIRMALARID192MART-NİSAN2004110-116MURAT D. ÇEKİN, SABRİYE YAZICI
Çeviri

DOĞUDA MAMOGRAFİ İLE TARAMA YAPMAK YARARDAN ÇOK ZARAR MI GETİRİR?*

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 105-109
 • Gabriel M. LEUNG, Tai-Hing LAM, Tuan Q. THACH, Authony J. HEDLEY, Didem GÜLMEZ, İlker BELEK
doğuda mamografi ile tarama yapmak yarardan çok zarar mı getirir?*d192mart-nisan2004105-109gabriel m. leung, tai-hing lam, tuan q. thach, authony j. hedley, didem gülmez, ilker belek DOĞUDA MAMOGRAFİ İLE TARAMA YAPMAK YARARDAN ÇOK ZARAR MI GETİRİR?*D192MART-NİSAN2004105-109GABRİEL M. LEUNG, TAİ-HİNG LAM, TUAN Q. THACH, AUTHONY J. HEDLEY, DİDEM GÜLMEZ, İLKER BELEK
Çeviri

KORE CUMHURİYETİ’NDE SON EKONOMİK KRİZDEN SONRA MORBİDİTE VE SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMINDA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER*

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 101-104
 • Hanjoong KIM, Woo Jin CHUNG, Özlem GÜNDÜZ
kore cumhuriyeti’nde son ekonomik krizden sonra morbidite ve sağlık hizmeti kullanımında oluşan değişiklikler*d192mart-nisan2004101-104hanjoong kım, woo jin chung, özlem gündüz KORE CUMHURİYETİ’NDE SON EKONOMİK KRİZDEN SONRA MORBİDİTE VE SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMINDA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER*D192MART-NİSAN2004101-104HANJOONG KIM, WOO JİN CHUNG, ÖZLEM GÜNDÜZ
Araştırma

SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLERİN DEĞİŞİMİ ANTALYA’DA BEŞ YILLIK BİR ARAŞTIRMA

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 92-100
 • İlker BELEK
sağlıkta eşitsizliklerin değişimi antalya’da beş yıllık bir araştırmad192mart-nisan200492-100ilker belek SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLERİN DEĞİŞİMİ ANTALYA’DA BEŞ YILLIK BİR ARAŞTIRMAD192MART-NİSAN200492-100İLKER BELEK
Araştırma

TÜRKİYE'DE KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BAZI ÖLÇÜTLER İLE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR EKOLOJİK ÇALIŞMA

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 83-91
 • Semra AY, Erhan ESER, CemiL ÖZCAN
türkiye'de kadın ve çocuk sağlığı ile ilgili bazı ölçütler ile sosyo-ekonomik değişkenler arasındaki ilişki: bir ekolojik çalışmad192mart-nisan200483-91semra ay, erhan eser, cemil özcan TÜRKİYE'DE KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BAZI ÖLÇÜTLER İLE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR EKOLOJİK ÇALIŞMAD192MART-NİSAN200483-91SEMRA AY, ERHAN ESER, CEMİL ÖZCAN

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 2, Mart-Nisan, 2004, Sayfa 81-82
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand192mart-nisan200481-82toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND192MART-NİSAN200481-82TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

NEDENLERİNE VE CİNSİYETE GÖRE DÜNYADA ÖLÜMLER (2002)

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 79
nedenlerine ve cinsiyete göre dünyada ölümler (2002)d191ocak-şubat200479 NEDENLERİNE VE CİNSİYETE GÖRE DÜNYADA ÖLÜMLER (2002)D191OCAK-ŞUBAT200479
Derleme

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA KENTSEL GELİŞME VE YÖNETİM PARADİGMALARINDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 69-78
 • H. Tarık ŞENGÜL
ikinci dünya savaşı sonrasında kentsel gelişme ve yönetim paradigmalarında yaşanan dönüşüm üzerine bir değerlendirmed191ocak-şubat200469-78h. tarık şengül İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA KENTSEL GELİŞME VE YÖNETİM PARADİGMALARINDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMED191OCAK-ŞUBAT200469-78H. TARIK ŞENGÜL
Derleme

YERELLEŞME KAPİTALİZMİN KILCAL DAMARLARINA SERMAYE GİDİYOR

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 65-68
 • İlker BELEK
yerelleşme kapitalizmin kılcal damarlarına sermaye gidiyord191ocak-şubat200465-68ilker belek YERELLEŞME KAPİTALİZMİN KILCAL DAMARLARINA SERMAYE GİDİYORD191OCAK-ŞUBAT200465-68İLKER BELEK
Gözlemler ve Görüşler

SİYASAL-İDEOLOJİK KIRILMA YÜZEYİ OLARAK YEREL YÖNETİMLER

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 63-64
 • Metin ÇULHAOĞLU
siyasal-ideolojik kırılma yüzeyi olarak yerel yönetimlerd191ocak-şubat200463-64metin çulhaoğlu SİYASAL-İDEOLOJİK KIRILMA YÜZEYİ OLARAK YEREL YÖNETİMLERD191OCAK-ŞUBAT200463-64METİN ÇULHAOĞLU
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

TÜRKİYE'DE YOKSULLUK ARAŞTIRMALARI BİBLİYOGRAFYASI

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 58-62
 • Özlem ÖZKAN
türkiye'de yoksulluk araştırmaları bibliyografyasıd191ocak-şubat200458-62özlem özkan TÜRKİYE'DE YOKSULLUK ARAŞTIRMALARI BİBLİYOGRAFYASID191OCAK-ŞUBAT200458-62ÖZLEM ÖZKAN
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

YOKSULLARIN SAĞLIĞI NE DURUMDA, ETKEN NE, SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 54-57
 • Onur HAMZAOĞLU
yoksulların sağlığı ne durumda, etken ne, sorun nasıl çözülür?d191ocak-şubat200454-57onur hamzaoğlu YOKSULLARIN SAĞLIĞI NE DURUMDA, ETKEN NE, SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?D191OCAK-ŞUBAT200454-57ONUR HAMZAOĞLU
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

SAĞLIK VE YOKSULLUK

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 51-53
 • Necati DEDEOĞLU
sağlık ve yoksullukd191ocak-şubat200451-53necati dedeoğlu SAĞLIK VE YOKSULLUKD191OCAK-ŞUBAT200451-53NECATİ DEDEOĞLU
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

SHP VE TÜSİAD’IN YOKSULLUK DEĞERLENDİRMELERİ

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 48-50
 • Bülent Nazım YILMAZ
shp ve tüsiad’ın yoksulluk değerlendirmelerid191ocak-şubat200448-50bülent nazım yılmaz SHP VE TÜSİAD’IN YOKSULLUK DEĞERLENDİRMELERİD191OCAK-ŞUBAT200448-50BÜLENT NAZIM YILMAZ
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

"BİZİM KÖYDE YOKSULLUK YOK Kİ!" YA DA YOKSUNLUKTAN YOKSULLUĞA TÜRKİYE KIRSALI ÜZERİNE NOTLAR

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 39-47
 • Sibel ÖZBUDUN, Elif KANCA BAŞOKÇU
"bizim köyde yoksulluk yok ki!" ya da yoksunluktan yoksulluğa türkiye kırsalı üzerine notlard191ocak-şubat200439-47sibel özbudun, elif kanca başokçu "BİZİM KÖYDE YOKSULLUK YOK Kİ!" YA DA YOKSUNLUKTAN YOKSULLUĞA TÜRKİYE KIRSALI ÜZERİNE NOTLARD191OCAK-ŞUBAT200439-47SİBEL ÖZBUDUN, ELİF KANCA BAŞOKÇU
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

DİE'NİN "GELİR DAĞILLMI İYİLEŞTİ" SAFSATASI ÜZERİNE

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 34-38
 • Mustafa SÖNMEZ
die'nin "gelir dağıllmı iyileşti" safsatası üzerined191ocak-şubat200434-38mustafa sönmez DİE'NİN "GELİR DAĞILLMI İYİLEŞTİ" SAFSATASI ÜZERİNED191OCAK-ŞUBAT200434-38MUSTAFA SÖNMEZ
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE'DE YOKSULLUĞU ARAŞTIRIYOR *

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 27-33
 • Özlem ÖZKAN
dünya bankası türkiye'de yoksulluğu araştırıyor *d191ocak-şubat200427-33özlem özkan DÜNYA BANKASI TÜRKİYE'DE YOKSULLUĞU ARAŞTIRIYOR *D191OCAK-ŞUBAT200427-33ÖZLEM ÖZKAN
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

DÜNYA BANKASI VE BENZER KURULUŞLARIN RAPORLARINDA YOKSULLUK, NE İÇİN, NE ZAMANDIR VAR?

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 23-26
 • Ahmet Haşim KÖSE
dünya bankası ve benzer kuruluşların raporlarında yoksulluk, ne için, ne zamandır var?d191ocak-şubat200423-26ahmet haşim köse DÜNYA BANKASI VE BENZER KURULUŞLARIN RAPORLARINDA YOKSULLUK, NE İÇİN, NE ZAMANDIR VAR?D191OCAK-ŞUBAT200423-26AHMET HAŞİM KÖSE
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

YOKSULLUK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 19-22
 • İzzettin ÖNDER
yoksulluk ve yoksullukla mücadeled191ocak-şubat200419-22izzettin önder YOKSULLUK VE YOKSULLUKLA MÜCADELED191OCAK-ŞUBAT200419-22İZZETTİN ÖNDER
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

YOKSULLUĞUN KÜRESELLEŞMESİ Mİ? KÜRESELLEŞMENİN YOKSULLUĞU MU?

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 13-18
 • Fikret ŞENSES
yoksulluğun küreselleşmesi mi? küreselleşmenin yoksulluğu mu?d191ocak-şubat200413-18fikret şenses YOKSULLUĞUN KÜRESELLEŞMESİ Mİ? KÜRESELLEŞMENİN YOKSULLUĞU MU?D191OCAK-ŞUBAT200413-18FİKRET ŞENSES
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

KAPİTALİZM VE YOKSULLUK

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 10-12
 • Fikret BAŞKAYA
kapitalizm ve yoksullukd191ocak-şubat200410-12fikret başkaya KAPİTALİZM VE YOKSULLUKD191OCAK-ŞUBAT200410-12FİKRET BAŞKAYA
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

"YOKSULLUK" KAVRAMI ÜZERİNE NOTLAR

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 7-9
 • Korkut BORATAV
"yoksulluk" kavramı üzerine notlard191ocak-şubat20047-9korkut boratav "YOKSULLUK" KAVRAMI ÜZERİNE NOTLARD191OCAK-ŞUBAT20047-9KORKUT BORATAV
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

YOKSULLUK VE YOKSULLAŞMA: İPİN UCUNU KAÇIRMADAN

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 3-6
 • Metin ÇULHAOĞLU
yoksulluk ve yoksullaşma: ipin ucunu kaçırmadand191ocak-şubat20043-6metin çulhaoğlu YOKSULLUK VE YOKSULLAŞMA: İPİN UCUNU KAÇIRMADAND191OCAK-ŞUBAT20043-6METİN ÇULHAOĞLU
Dosya•Yoksulluk ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: YOKSULLUK VE SAĞLIK DOSYASI’NIN HİKAYESİ

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 2
 • Onur HAMZAOĞLU
dosya editöründen: yoksulluk ve sağlık dosyası’nın hikayesid191ocak-şubat20042onur hamzaoğlu DOSYA EDİTÖRÜNDEN: YOKSULLUK VE SAĞLIK DOSYASI’NIN HİKAYESİD191OCAK-ŞUBAT20042ONUR HAMZAOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 19, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2004, Sayfa 1
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand191ocak-şubat20041toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND191OCAK-ŞUBAT20041TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2004

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 471
 • The United Nations Children's Fund
dünya çocuklarının durumu 2004d186kasım-aralık2003471the united nations children's fund DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2004D186KASIM-ARALIK2003471THE UNİTED NATİONS CHİLDREN'S FUND
Derleme

HALK SAĞLIĞINDA GEÇERLİ ULUSAL BİLİM DERGİSİ NASIL OLMALIDIR VE BÖYLE BİR DERGİNİN SORUNLARI NELERDİR?

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 463-470
 • Umur GÜRSOY
halk sağlığında geçerli ulusal bilim dergisi nasıl olmalıdır ve böyle bir derginin sorunları nelerdir?d186kasım-aralık2003463-470umur gürsoy HALK SAĞLIĞINDA GEÇERLİ ULUSAL BİLİM DERGİSİ NASIL OLMALIDIR VE BÖYLE BİR DERGİNİN SORUNLARI NELERDİR?D186KASIM-ARALIK2003463-470UMUR GÜRSOY
Gözlemler ve Görüşler

BİYOTEKNİK MÜDAHALELER: KLONLAMA, TRANSGENİK, PİD VE NANO TEKNOLOJİ YA DA BİYOTEKNİK MÜDAHALELER VE İNSAN

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 458-462
 • Aysel YURTSEVER
biyoteknik müdahaleler: klonlama, transgenik, pid ve nano teknoloji ya da biyoteknik müdahaleler ve insand186kasım-aralık2003458-462aysel yurtsever BİYOTEKNİK MÜDAHALELER: KLONLAMA, TRANSGENİK, PİD VE NANO TEKNOLOJİ YA DA BİYOTEKNİK MÜDAHALELER VE İNSAND186KASIM-ARALIK2003458-462AYSEL YURTSEVER
Çeviri

DAN PROBLEME DAYALI ÖĞRENİMİ DENİYOR: BİR OLGU ÇALIŞMASI*

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 452-457
 • Harold B. WHITE, Mustafa F. DİKİCİ, Füsun YARIŞ, B. Murat YALÇIN, Ersin YARIŞ
dan probleme dayalı öğrenimi deniyor: bir olgu çalışması*d186kasım-aralık2003452-457harold b. whıte, mustafa f. dikici, füsun yarış, b. murat yalçın, ersin yarış DAN PROBLEME DAYALI ÖĞRENİMİ DENİYOR: BİR OLGU ÇALIŞMASI*D186KASIM-ARALIK2003452-457HAROLD B. WHITE, MUSTAFA F. DİKİCİ, FÜSUN YARIŞ, B. MURAT YALÇIN, ERSİN YARIŞ
Gözlemler ve Görüşler

TIP EĞİTİMİNİN GELİŞİM SÜRECİ

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 446-451
 • Erol GÜRPINAR, Berna MUSAL
tıp eğitiminin gelişim sürecid186kasım-aralık2003446-451erol gürpınar, berna musal TIP EĞİTİMİNİN GELİŞİM SÜRECİD186KASIM-ARALIK2003446-451EROL GÜRPINAR, BERNA MUSAL
Çeviri

BİRLEŞİK DEVLETLER SAĞLIK HİZMETLERİNİN İNSANLIK DIŞI DURUMU *

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 443-445
 • Vicente NAVARRO, Erce SEVİN
birleşik devletler sağlık hizmetlerinin insanlık dışı durumu *d186kasım-aralık2003443-445vicente navarro, erce sevin BİRLEŞİK DEVLETLER SAĞLIK HİZMETLERİNİN İNSANLIK DIŞI DURUMU *D186KASIM-ARALIK2003443-445VİCENTE NAVARRO, ERCE SEVİN
Çeviri

BİRİNCİL SAĞLIK HİZMETLERİ: KORUMA İÇİN YETERLİ Mİ?*

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 436-442
 • Yarnall KIMBERLY, K.I. POLLAK, T. OSTBYE, K.M. KRAUSE, J.L. MIHENER, Canan KAYNAK, Pembe KESKİNOĞLU
birincil sağlık hizmetleri: koruma için yeterli mi?*d186kasım-aralık2003436-442yarnall kımberly, k.ı. pollak, t. ostbye, k.m. krause, j.l. mıhener, canan kaynak, pembe keskinoğlu BİRİNCİL SAĞLIK HİZMETLERİ: KORUMA İÇİN YETERLİ Mİ?*D186KASIM-ARALIK2003436-442YARNALL KIMBERLY, K.I. POLLAK, T. OSTBYE, K.M. KRAUSE, J.L. MIHENER, CANAN KAYNAK, PEMBE KESKİNOĞLU
Gözlemler ve Görüşler

SAĞLIK BAKANLIĞININ "SAĞLIK REFORMU" VE ALTERNATİFİ

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 434-435
 • Necati DEDEOĞLU
sağlık bakanlığının "sağlık reformu" ve alternatifid186kasım-aralık2003434-435necati dedeoğlu SAĞLIK BAKANLIĞININ "SAĞLIK REFORMU" VE ALTERNATİFİD186KASIM-ARALIK2003434-435NECATİ DEDEOĞLU
Mektuplar

MEKTUPLAR

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 433
 • Hakan YAMAN
mektuplard186kasım-aralık2003433hakan yaman MEKTUPLARD186KASIM-ARALIK2003433HAKAN YAMAN
Mektuplar

YARIN NE OLACAK?

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 431-432
 • Seçkin KARA
yarın ne olacak?d186kasım-aralık2003431-432seçkin kara YARIN NE OLACAK?D186KASIM-ARALIK2003431-432SEÇKİN KARA
Derleme

10 SORUDA AİLE HEKİMLİĞİ-DOKTORLUĞU YANLIŞLAR DEĞİL DOĞRULAR YALANLAR DEĞİL GERÇEKLER

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 414-430
 • İlker BELEK, Bülent KILIÇ
10 soruda aile hekimliği-doktorluğu yanlışlar değil doğrular yalanlar değil gerçeklerd186kasım-aralık2003414-430ilker belek, bülent kılıç 10 SORUDA AİLE HEKİMLİĞİ-DOKTORLUĞU YANLIŞLAR DEĞİL DOĞRULAR YALANLAR DEĞİL GERÇEKLERD186KASIM-ARALIK2003414-430İLKER BELEK, BÜLENT KILIÇ
Panel

TTB TARTIŞMALARI

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 407-413
 • Özen AŞUT, M. Şükrü GÜNER, Şükrü HATUN, Güray KILIÇ, Veli LÖK, Selim ÖLÇER
ttb tartışmalarıd186kasım-aralık2003407-413özen aşut, m. şükrü güner, şükrü hatun, güray kılıç, veli lök, selim ölçer TTB TARTIŞMALARID186KASIM-ARALIK2003407-413ÖZEN AŞUT, M. ŞÜKRÜ GÜNER, ŞÜKRÜ HATUN, GÜRAY KILIÇ, VELİ LÖK, SELİM ÖLÇER
Gözlemler ve Görüşler

TTB TARTIŞMALARINA BİR EK: "ÇAĞDAŞ HEKİMLER", ETKİN DEMOKRATİK TTB VE TTB DEĞERLERİ

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 402-406
 • Ata SOYER
ttb tartışmalarına bir ek: "çağdaş hekimler", etkin demokratik ttb ve ttb değerlerid186kasım-aralık2003402-406ata soyer TTB TARTIŞMALARINA BİR EK: "ÇAĞDAŞ HEKİMLER", ETKİN DEMOKRATİK TTB VE TTB DEĞERLERİD186KASIM-ARALIK2003402-406ATA SOYER

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 18, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2003, Sayfa 401
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand186kasım-aralık2003401toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND186KASIM-ARALIK2003401TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Dosya•Aşı

PANEL: TÜRKİYE AŞI ÜRETMELİ Mİ? ÜRETEBİLİR Mİ?

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 398-400
 • Orhan AYLAN, Necati DEDEOĞLU, Erkan ÖZCENGİZ, Necdet ÜNÜVAR
panel: türkiye aşı üretmeli mi? üretebilir mi?d185eylül-ekim2003398-400orhan aylan, necati dedeoğlu, erkan özcengiz, necdet ünüvar PANEL: TÜRKİYE AŞI ÜRETMELİ Mİ? ÜRETEBİLİR Mİ?D185EYLÜL-EKİM2003398-400ORHAN AYLAN, NECATİ DEDEOĞLU, ERKAN ÖZCENGİZ, NECDET ÜNÜVAR
Dosya•Aşı

VETERİNER HEKİMLİKTE VETERİNER AŞILARI

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 395-397
 • Orhan AYLAN
veteriner hekimlikte veteriner aşılarıd185eylül-ekim2003395-397orhan aylan VETERİNER HEKİMLİKTE VETERİNER AŞILARID185EYLÜL-EKİM2003395-397ORHAN AYLAN
Dosya•Aşı

TÜRKİYE'DE AŞI ARAŞTIRMALARI

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 384-394
 • Erkan ÖZCENGİZ
türkiye'de aşı araştırmalarıd185eylül-ekim2003384-394erkan özcengiz TÜRKİYE'DE AŞI ARAŞTIRMALARID185EYLÜL-EKİM2003384-394ERKAN ÖZCENGİZ
Dosya•Aşı

SAVAŞ YILLARINDA AŞI VE SERUM ÜRETİMİ

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 379-383
 • Nermin EROL
savaş yıllarında aşı ve serum üretimid185eylül-ekim2003379-383nermin erol SAVAŞ YILLARINDA AŞI VE SERUM ÜRETİMİD185EYLÜL-EKİM2003379-383NERMİN EROL
Dosya•Aşı

BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK BİYOTERÖRİZM

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 373-378
 • Kayıhan PALA
bir halk sağlığı sorunu olarak biyoterörizmd185eylül-ekim2003373-378kayıhan pala BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK BİYOTERÖRİZMD185EYLÜL-EKİM2003373-378KAYIHAN PALA
Dosya•Aşı

ÇİÇEK: BİR ERADİKASYON ÖYKÜSÜ (MÜ?)

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 367-372
 • Raika DURUSOY
çiçek: bir eradikasyon öyküsü (mü?)d185eylül-ekim2003367-372raika durusoy ÇİÇEK: BİR ERADİKASYON ÖYKÜSÜ (MÜ?)D185EYLÜL-EKİM2003367-372RAİKA DURUSOY
Dosya•Aşı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BAĞIŞIKLAMA STRATEJİLERİ VE YENİ GELİŞTİRİLEN AŞILAR

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 365-366
 • Gülbin GÖKÇAY
gelişmekte olan ülkelerde bağışıklama stratejileri ve yeni geliştirilen aşılard185eylül-ekim2003365-366gülbin gökçay GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BAĞIŞIKLAMA STRATEJİLERİ VE YENİ GELİŞTİRİLEN AŞILARD185EYLÜL-EKİM2003365-366GÜLBİN GÖKÇAY
Dosya•Aşı

SAĞLIK "REFORM"LARI VE BAĞIŞIKLAMA

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 355-364
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Işıl ERGİN, Hür HASSOY
sağlık "reform"ları ve bağışıklamad185eylül-ekim2003355-364meltem çiçeklioğlu, ışıl ergin, hür hassoy SAĞLIK "REFORM"LARI VE BAĞIŞIKLAMAD185EYLÜL-EKİM2003355-364MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU, IŞIL ERGİN, HÜR HASSOY
Dosya•Aşı

AŞININ EKONOMİ POLİTİĞİ

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 348-354
 • Şafak Taner GÜRSOY, H. Aslı DAVAS
aşının ekonomi politiğid185eylül-ekim2003348-354şafak taner gürsoy, h. aslı davas AŞININ EKONOMİ POLİTİĞİD185EYLÜL-EKİM2003348-354ŞAFAK TANER GÜRSOY, H. ASLI DAVAS
Dosya•Aşı

AŞI NEDEN KAMUDA ÜRETİLMELİDİR ?

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 337-347
 • Meral TÜRK, Banu DÖNER
aşı neden kamuda üretilmelidir ?d185eylül-ekim2003337-347meral türk, banu döner AŞI NEDEN KAMUDA ÜRETİLMELİDİR ?D185EYLÜL-EKİM2003337-347MERAL TÜRK, BANU DÖNER
Dosya•Aşı

SERMAYENİN KÜRESELLEŞMESİ SÜRECİNDE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİNİN TİCARİLEŞMESİ: 'AŞI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ'

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 331-336
 • Feride SAÇAKLIOĞLU, Eşe Esen ARMAĞAN
sermayenin küreselleşmesi sürecinde araştırma geliştirme etkinliklerinin ticarileşmesi: 'aşı araştırma geliştirme etkinlikleri'd185eylül-ekim2003331-336feride saçaklıoğlu, eşe esen armağan SERMAYENİN KÜRESELLEŞMESİ SÜRECİNDE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİNİN TİCARİLEŞMESİ: 'AŞI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ'D185EYLÜL-EKİM2003331-336FERİDE SAÇAKLIOĞLU, EŞE ESEN ARMAĞAN
Dosya•Aşı

ULUSLARARASI SERMAYE VE BAĞIŞIKLAMA PAZARI

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 323-330
 • Gazanfer AKSAKOĞLU
uluslararası sermaye ve bağışıklama pazarıd185eylül-ekim2003323-330gazanfer aksakoğlu ULUSLARARASI SERMAYE VE BAĞIŞIKLAMA PAZARID185EYLÜL-EKİM2003323-330GAZANFER AKSAKOĞLU
Dosya•Aşı

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SUNUŞ

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 322
 • Feride SAÇAKLIOĞLU
dosya editöründen: sunuşd185eylül-ekim2003322feride saçaklıoğlu DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SUNUŞD185EYLÜL-EKİM2003322FERİDE SAÇAKLIOĞLU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 18, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2003, Sayfa 321
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand185eylül-ekim2003321toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND185EYLÜL-EKİM2003321TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

UNDP İNSANİ GELİŞME İNDEKSİ VERİLERİNE GÖRE ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 319
undp insani gelişme indeksi verilerine göre ülkelerin gelişmişlik sıralaması d184temmuz-ağustos2003319 UNDP İNSANİ GELİŞME İNDEKSİ VERİLERİNE GÖRE ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI D184TEMMUZ-AĞUSTOS2003319
Araştırma

ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR'DA SEÇİLEN YERLEŞİM BİRİMLERİNDE SITMA AKTİF SÜRVEYANSI VE TANI TEDAVİ SORUNLARI

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 316-318
 • Mehmet Ali KURÇER, Zeynep ŞİMŞEK, İlker KAT, Süleyman ATAY, Haydar ÇELİK
şanlıurfa ve diyarbakır'da seçilen yerleşim birimlerinde sıtma aktif sürveyansı ve tanı tedavi sorunlarıd184temmuz-ağustos2003316-318mehmet ali kurçer, zeynep şimşek, ilker kat, süleyman atay, haydar çelik ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR'DA SEÇİLEN YERLEŞİM BİRİMLERİNDE SITMA AKTİF SÜRVEYANSI VE TANI TEDAVİ SORUNLARID184TEMMUZ-AĞUSTOS2003316-318MEHMET ALİ KURÇER, ZEYNEP ŞİMŞEK, İLKER KAT, SÜLEYMAN ATAY, HAYDAR ÇELİK
Derleme

YABANCI DİLDE ULUSAL HALK SAĞLIĞI DERGİSİ YAYIMLANABİLİR Mİ?

 • Cilt 18, Sayı 39, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 311-315
 • Umur GÜRSOY
yabancı dilde ulusal halk sağlığı dergisi yayımlanabilir mi?d1839temmuz-ağustos2003311-315umur gürsoy YABANCI DİLDE ULUSAL HALK SAĞLIĞI DERGİSİ YAYIMLANABİLİR Mİ?D1839TEMMUZ-AĞUSTOS2003311-315UMUR GÜRSOY
Derleme

HALK SAĞLIĞINDA GEÇERLİ ULUSAL DERGİMİZ VAR MI?

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 308-310
 • Umur GÜRSOY
halk sağlığında geçerli ulusal dergimiz var mı?d184temmuz-ağustos2003308-310umur gürsoy HALK SAĞLIĞINDA GEÇERLİ ULUSAL DERGİMİZ VAR MI?D184TEMMUZ-AĞUSTOS2003308-310UMUR GÜRSOY
Araştırma

HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAMLARINDA STRES OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 300-307
 • Ayten DEMİR
hemşirelerin çalışma ortamlarında stres oluşturan faktörlerin irdelenmesid184temmuz-ağustos2003300-307ayten demir HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAMLARINDA STRES OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİD184TEMMUZ-AĞUSTOS2003300-307AYTEN DEMİR
Araştırma

İZMİR İLİNDEKİ ACİL SERVİS HEKİMLERİNİN TÜKENME DÜZEYLERİ

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 293-299
 • Mustafa SERİNKEN, O. Alp ERGÖR, Arif Hikmet ÇIMRIN, Gürkan ERSOY
izmir ilindeki acil servis hekimlerinin tükenme düzeylerid184temmuz-ağustos2003293-299mustafa serinken, o. alp ergör, arif hikmet çımrın, gürkan ersoy İZMİR İLİNDEKİ ACİL SERVİS HEKİMLERİNİN TÜKENME DÜZEYLERİD184TEMMUZ-AĞUSTOS2003293-299MUSTAFA SERİNKEN, O. ALP ERGÖR, ARİF HİKMET ÇIMRIN, GÜRKAN ERSOY
Araştırma

HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK (BURNOUT) SENDROMU

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 288-292
 • Mukadder MOLLAOĞLU, Meryem YILMAZ, Tülay KARS
hemşirelerde tükenmişlik (burnout) sendromud184temmuz-ağustos2003288-292mukadder mollaoğlu, meryem yılmaz, tülay kars HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK (BURNOUT) SENDROMUD184TEMMUZ-AĞUSTOS2003288-292MUKADDER MOLLAOĞLU, MERYEM YILMAZ, TÜLAY KARS
Araştırma

GEMLİK'TE CEPTEN SAĞLIK HARCAMALARI

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 279-287
 • Kayıhan PALA, A. Hamdi AYTEKiN, Necla Tugay AYTEKİN, Neriman AYDIN
gemlik'te cepten sağlık harcamalarıd184temmuz-ağustos2003279-287kayıhan pala, a. hamdi aytekin, necla tugay aytekin, neriman aydın GEMLİK'TE CEPTEN SAĞLIK HARCAMALARID184TEMMUZ-AĞUSTOS2003279-287KAYIHAN PALA, A. HAMDİ AYTEKİN, NECLA TUGAY AYTEKİN, NERİMAN AYDIN
Çeviri

EŞİTLİK VE SAĞLIK SEKTÖRÜ REFORMLARI: DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER MEDİKAL YOKSULLUK TUZAĞINDAN KAÇABİLİR Mİ ?*

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 273-278
 • Margaret WHITEHEAD, Göran DAHLGREN, Timothy EVANS, Mediha KARA, İlker BELEK
eşitlik ve sağlık sektörü reformları: düşük gelirli ülkeler medikal yoksulluk tuzağından kaçabilir mi ?*d184temmuz-ağustos2003273-278margaret whıtehead, göran dahlgren, timothy evans, mediha kara, ilker belek EŞİTLİK VE SAĞLIK SEKTÖRÜ REFORMLARI: DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER MEDİKAL YOKSULLUK TUZAĞINDAN KAÇABİLİR Mİ ?*D184TEMMUZ-AĞUSTOS2003273-278MARGARET WHITEHEAD, GÖRAN DAHLGREN, TİMOTHY EVANS, MEDİHA KARA, İLKER BELEK
Rapor

DÜNYA BANKASI CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK: DÜNYA GELİŞME RAPORU 2003 YAYINLANDI

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 267-272
 • Çiğdem ÇAĞLAYAN
dünya bankası cephesinde değişen bir şey yok: dünya gelişme raporu 2003 yayınlandıd184temmuz-ağustos2003267-272çiğdem çağlayan DÜNYA BANKASI CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK: DÜNYA GELİŞME RAPORU 2003 YAYINLANDID184TEMMUZ-AĞUSTOS2003267-272ÇİĞDEM ÇAĞLAYAN
Derleme

YENİ İŞ YASASI NE GETİRİYOR, NE GÖTÜRÜYOR?

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 262-266
 • Kayıhan PALA
yeni iş yasası ne getiriyor, ne götürüyor?d184temmuz-ağustos2003262-266kayıhan pala YENİ İŞ YASASI NE GETİRİYOR, NE GÖTÜRÜYOR?D184TEMMUZ-AĞUSTOS2003262-266KAYIHAN PALA
Gözlemler ve Görüşler

ÜCRETLER KONUSUNU NASIL TARTIŞMALI ?

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 258-261
 • Yavuz ÜÇKUYU
ücretler konusunu nasıl tartışmalı ?d184temmuz-ağustos2003258-261yavuz üçkuyu ÜCRETLER KONUSUNU NASIL TARTIŞMALI ?D184TEMMUZ-AĞUSTOS2003258-261YAVUZ ÜÇKUYU
Gözlemler ve Görüşler

AİLE HEKİMLİĞİ TÜRKİYE İÇİN UYGUN DEĞİLDİR

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 251-257
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Bülent KILIÇ, Reyhan UÇKU
aile hekimliği türkiye için uygun değildird184temmuz-ağustos2003251-257gazanfer aksakoğlu, bülent kılıç, reyhan uçku AİLE HEKİMLİĞİ TÜRKİYE İÇİN UYGUN DEĞİLDİRD184TEMMUZ-AĞUSTOS2003251-257GAZANFER AKSAKOĞLU, BÜLENT KILIÇ, REYHAN UÇKU
Gözlemler ve Görüşler

TÜRKİYE'DE PATRONLARIN SAĞLIK SEKTÖRÜ HAYALİ GERÇEKLEŞ(EBİL)ECEK Mİ?

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 242-250
 • Kocaeli Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu
türkiye'de patronların sağlık sektörü hayali gerçekleş(ebil)ecek mi?d184temmuz-ağustos2003242-250kocaeli tabip odası pratisyen hekimlik komisyonu TÜRKİYE'DE PATRONLARIN SAĞLIK SEKTÖRÜ HAYALİ GERÇEKLEŞ(EBİL)ECEK Mİ?D184TEMMUZ-AĞUSTOS2003242-250KOCAELİ TABİP ODASI PRATİSYEN HEKİMLİK KOMİSYONU

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 18, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2003, Sayfa 241
 • Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
toplum ve hekim yayın kurulu'ndand184temmuz-ağustos2003241toplum ve hekim yayın kurulu TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAND184TEMMUZ-AĞUSTOS2003241TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU
Sayıların Dili

SAYILARIN DİLİ

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 236-239
sayıların dilid183mayıs-haziran2003236-239 SAYILARIN DİLİD183MAYIS-HAZİRAN2003236-239
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

ENGELS'İN "İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU" KİTABI ÜZERİNE NOTLAR

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 232-235
 • Osman KEYSAN, Eftal YILDIRIM
engels'in "ingiltere'de emekçi sınıfın durumu" kitabı üzerine notlard183mayıs-haziran2003232-235osman keysan, eftal yıldırım ENGELS'İN "İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU" KİTABI ÜZERİNE NOTLARD183MAYIS-HAZİRAN2003232-235OSMAN KEYSAN, EFTAL YILDIRIM
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

KAPİTALİSTLEŞEN AVRUPA BÖLGESİ ESKİ SOSYALİST ÜLKELERİNİN SAĞLIK DÜZEYİ GÖSTERGELERİ

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 217-231
 • Bülent KILIÇ
kapitalistleşen avrupa bölgesi eski sosyalist ülkelerinin sağlık düzeyi göstergelerid183mayıs-haziran2003217-231bülent kılıç KAPİTALİSTLEŞEN AVRUPA BÖLGESİ ESKİ SOSYALİST ÜLKELERİNİN SAĞLIK DÜZEYİ GÖSTERGELERİD183MAYIS-HAZİRAN2003217-231BÜLENT KILIÇ
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

KAPİTALİZMDE TIP EĞİTİMİ NASIL OLUR?

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 214-216
 • Alpay AZAP
kapitalizmde tıp eğitimi nasıl olur?d183mayıs-haziran2003214-216alpay azap KAPİTALİZMDE TIP EĞİTİMİ NASIL OLUR?D183MAYIS-HAZİRAN2003214-216ALPAY AZAP
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

19. YÜZYILDAN CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNE OSMANLILARDA SAĞLIK

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 205-213
 • Yavuz ÜÇKUYU
19. yüzyıldan cumhuriyet türkiye’sine osmanlılarda sağlıkd183mayıs-haziran2003205-213yavuz üçkuyu 19. YÜZYILDAN CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNE OSMANLILARDA SAĞLIKD183MAYIS-HAZİRAN2003205-213YAVUZ ÜÇKUYU
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

GLOBALLEŞME VE İLAÇ*

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 200-204
 • Ersin YARIŞ
globalleşme ve ilaç*d183mayıs-haziran2003200-204ersin yarış GLOBALLEŞME VE İLAÇ*D183MAYIS-HAZİRAN2003200-204ERSİN YARIŞ
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

KÜRESELLEŞTİRME VE TOPLUM SAĞLIĞI

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 196-199
 • Gazanfer AKSAKOĞLU, Yonca SÖNMEZ
küreselleştirme ve toplum sağlığıd183mayıs-haziran2003196-199gazanfer aksakoğlu, yonca sönmez KÜRESELLEŞTİRME VE TOPLUM SAĞLIĞID183MAYIS-HAZİRAN2003196-199GAZANFER AKSAKOĞLU, YONCA SÖNMEZ
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

HALK SAĞLIĞININ DOĞUŞU VE ŞEKİLLENİŞİ; KAPİTALİZMİN SANAYİ DEVRİMİ EVRESİNDE DOĞUP BÜYÜYEN, AMA HALKIN MUTLULUĞU İÇİN KULLANILABİLECEK BİR MÜCADELE ALANI/ARACI (MI?)

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 186-195
 • Ata SOYER
halk sağlığının doğuşu ve şekillenişi; kapitalizmin sanayi devrimi evresinde doğup büyüyen, ama halkın mutluluğu için kullanılabilecek bir mücadele alanı/aracı (mı?)d183mayıs-haziran2003186-195ata soyer HALK SAĞLIĞININ DOĞUŞU VE ŞEKİLLENİŞİ; KAPİTALİZMİN SANAYİ DEVRİMİ EVRESİNDE DOĞUP BÜYÜYEN, AMA HALKIN MUTLULUĞU İÇİN KULLANILABİLECEK BİR MÜCADELE ALANI/ARACI (MI?)D183MAYIS-HAZİRAN2003186-195ATA SOYER
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

İLK DÖNEM SÖMÜRGE SAĞLIK POLİTİKALARI

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 181-185
 • H. Aslı DAVAS
ilk dönem sömürge sağlık politikalarıd183mayıs-haziran2003181-185h. aslı davas İLK DÖNEM SÖMÜRGE SAĞLIK POLİTİKALARID183MAYIS-HAZİRAN2003181-185H. ASLI DAVAS
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

İDEOLOJİ VE SAĞLIK: TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE GENEL BİR ÇERÇEVE

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 175-180
 • Metin ÇULHAOĞLU
ideoloji ve sağlık: türkiye örneğinde genel bir çerçeved183mayıs-haziran2003175-180metin çulhaoğlu İDEOLOJİ VE SAĞLIK: TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE GENEL BİR ÇERÇEVED183MAYIS-HAZİRAN2003175-180METİN ÇULHAOĞLU
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

KAPİTALİZMDE İŞYERİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 169-174
 • İlker BELEK
kapitalizmde işyeri ve sağlık ilişkisid183mayıs-haziran2003169-174ilker belek KAPİTALİZMDE İŞYERİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİD183MAYIS-HAZİRAN2003169-174İLKER BELEK
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

ÜRETİM İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 164-168
 • Erhan NALÇACI, Onur HAMZAOĞLU
üretim ilişkileri ve sağlıkd183mayıs-haziran2003164-168erhan nalçacı, onur hamzaoğlu ÜRETİM İLİŞKİLERİ VE SAĞLIKD183MAYIS-HAZİRAN2003164-168ERHAN NALÇACI, ONUR HAMZAOĞLU
Dosya•Kapitalizm ve Sağlık

DOSYA EDİTÖRÜNDEN: KAPİTALİZM VE SAĞLIK

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2003, Sayfa 162-163
 • Bülent KILIÇ
dosya editöründen: kapitalizm ve sağlıkd183mayıs-haziran2003162-163bülent kılıç DOSYA EDİTÖRÜNDEN: KAPİTALİZM VE SAĞLIKD183MAYIS-HAZİRAN2003162-163BÜLENT KILIÇ

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN

 • Cilt 18, Sayı 3, Mayıs-Haz