• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Toplum ve Hekim Web Sayfasına ve Arşivine hoş geldiniz
Welcome to the Community and Physician Archive

ISSN 1300-4387 | E-ISSN 2757-5004

Son Sayı Latest Issue

Mayıs - Haziran 2024

EDİTÖR’DEN
IRKÇILIK VE SAĞLIK
RACISM AND HEALTH
M. İrem YILDIZ
IRK-IRKÇILIK-SÖMÜRGECİLİK-EMPERYALİZM VE SINIF BAĞLANTILARI
RACE-RACISM-COLONIALISM-IMPERIALISM AND CLASS CONNECTIONS
Alaeddin ŞENEL
LANCET DERGİSİ “IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI, AYRIMCILIK VE SAĞLIK” SAYISI ÜZERİNE NOTLAR
NOTES ON THE LANCET SERIES ‘RACISM, XENOPHOBIA, DISCRIMINATION AND HEALTH’
Cavit Işık YAVUZ
HASTA-HEKİM İLİŞKİLERİNDE GİZLİ BARİKATLAR: AYRIMCILIK VE MİKRO SALDIRGANLIK
HIDDEN BARRIERS IN PATIENT-PHYSICIAN RELATIONSHIPS: DISCRIMINATION AND MICROAGGRESSIONS
Ahmet Selim BAŞARAN, Selçuk CANDANSAYAR
SİSTEMSEL IRKÇILIK VE KİTLESEL ACİL DURUMLAR
SYSTEMIC RACISM AND MASS EMERGENCIES
Selin TEKİN, Banu YILMAZ
ANADİLİNDE YAŞAMAK
LIVING IN YOUR MOTHER TONGUE
Fatma GÖK
IRKÇILIĞA MARUZ BIRAKILMANIN PSİKOSOSYAL ETKİLERİ
HIDDEN BARRIERS IN PATIENT-PHYSICIAN RELATIONSHIPS: DISCRIMINATION AND MICROAGGRESSIONS
M. İrem YILDIZ
ZİNCİRLERDEN MODERN ESARETE: GÖÇMENLER VE KAPİTALİST IRKÇI ÜRETİM
FROM CHAINS TO MODERN SLAVERY: IMMIGRANTS AND CAPITALIST RACIST PRODUCTION
Ercüment AKDENİZ
TÜRKİYE’DE SAĞLIK İLETİŞİMİ: SINIRLAR VE OLANAKLAR
HEALTH COMMUNICATION IN TURKEY: LIMITATIONS AND POSSIBILITIES
Vahdet Mesut AYAN
SAĞLIĞIN TİCARİ BELİRLEYİCİLERİ ÇERÇEVESİYLE TÜRKİYE’DE KONUTUN FİNANSALLAŞMASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ
FINANCIALIZATION OF HOUSING IN TURKEY AND THE RELATIONSHIP WITH HEALTH WITHIN THE FRAMEWORK OF COMMERCIAL DETERMINANTS OF HEALTH
İrem ŞEVİK, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
3104
Makale / Article
1803
Yazar / Author

COMMUNITY AND PHYSICIAN

46
Yıl / Year
39
Cilt / Volume

Tarihçe

Bilindiği gibi, ülkemizde sık rastlanmayan durumlardan ikisi; süreklilik ve kurumsallıktır. Toplum ve Hekim Dergisi’ni yaratanlar ve yaşatanlar, Dergi’nin yayın yaşamına başladığı 1978 yılından beri sürekliliğini ve kurumsallığını sürdürmenin gururunu yaşıyor. Toplum ve Hekim, yola çıktığı günlerdeki heyecan ve umudunu çoğaltarak taşımaya devam ediyor, devam da edecek.
Ocak 1978 tarihinde ilk sayısı ile yayın yaşamına başlayan Toplum ve Hekim’i tarihsel olarak üç dönemde inceleyebiliriz. Dergi’nin ilk sayısından otuz üçüncü sayıya dek olan birinci dönemine örgütsel perspektifin ağırlığını koyduğunu görebiliyoruz. Otuz üçüncü sayı ile başlayan ve kırk yedinci sayıya dek süren ikinci dönemde, Dergi’yi genel anlamda tıbbi-klinik perspektif şekillendirmiştir. Bu dönem aynı zamanda hakemli dergi olmanın da başlangıcıdır. Kırk yedinci sayıdan itibaren başlayan üçüncü döneme ağırlığını veren ise sosyal tıp perspektifidir.
Türk Tabipleri Birliği, 12 Eylül Asker Darbesi’nin dört yılı bulan yasaklı dönemi dışında, değerlerini, hedeflerini, dünya ve Türkiye ölçeğinde sosyal ve ekonomik politikalara ilişkin incelemelerini ve bunların toplum sağlığı üzerindeki etkilerini tartıştığı ve tartışmaya açtığı Toplum ve Hekim Dergisi’ni çıkarmak için gösterdiği özel çabayı bugün de öncelikli olarak sürdürüyor.
Kapitalizmin gereksinimlerine paralel olarak ilerleyen teknoloji, beraberinde yeni iletişim araçlarının geliştirilerek sermayenin hareketinin hızlandırılmasını sağladı. Bazı ülkelerin bütçeleri büyüklüğündeki paralar, dünyanın bir ucundan diğerine birkaç saniyede aktarılabilir oldu. Bu gelişme ve kullanılan teknoloji bilgi paylaşım araçlarının geliştirilmesine de yol açtı. Söz konusu araçların en etkin ve yaygın kullanılanı kuşkusuz internettir. Özellikle yeni kuşaklarla internet ve dijital veri kullanımı son derece yaygınlaştı.
Güncel olandan kopmama kaygısı ve bilgiyi mümkün olan herkesle paylaşma amacı, Toplum ve Hekim arşivinin internet ortamına aktarılması gereksinimini doğurdu. Son derece değerli çalışmaların yer aldığı bu arşivi okurlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

History

It is well known that constancy and well-established policies are cases which are rarely observed in our country. So the founders of the journal Community and Physician as well as many others who have kept it going feel the pride of ensuring the both since 1978. The journal Community and Physician is sustaining the commitment and excitement that fuelled its endeavour from the very early days.
Having its first issue in January 1978, the journal has undergone three periods in historical terms. From the first issue up to issue 33 we can observe the weight of an organizational perspective. In the second period from issue 33 to 47 the journal was mainly shaped by a medical-clinical perspective. It was in this period that Community and Physician turned as a peer-reviewed journal. Finally, the last period starting from issue 47 can be characterized by the social medicine perspective.
Excluding 4 years of ban on the activities of the Turkish Medical Association following the military coup of 12 September 1980, the organization has consistently maintained its efforts to publish the journal in line with its values and objectives, including critiques of social and economic policies at international and national levels along with their effects on public health, and served as a forum for discussion.
Technology advancing in a way to respond to the needs of capitalism ensured higher and faster mobility for capital by introducing new means of communication. The case now is that sums equalling to national budgets of some countries can be transferred from one part of the world to another only in few seconds. Doubtlessly internet is the most widely and effectively used one among these means of communication. The use of internet and digital data is now quite common particularly among younger generations.
It was the concern for not breaking apart from what is current and the objective of sharing knowledge with as much readers as possible that made us to decide to transfer the full content of the journal to the internet. We are happy that we share with our readers an archive that contains very valuable materials indeed.