• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Toplum ve Hekim Web Sayfasına ve Arşivine hoş geldiniz
Welcome to the Community and Physician Archive

ISSN 1300-4387 | E-ISSN 2757-5004

Son Sayı Latest Issue

Mart - Nisan 2023

EDİTÖR’DEN
FROM THE EDITOR
AKP’Lİ 20 YILIN BİLANÇOSU
THE BALANCE SHEET OF 20 YEARS WITH AKP
Osman ÖZTÜRK, Onur HAMZAOĞLU
1970’LERDEN 2000’Lİ YILLARA DÜNYADA EKONOMİ VE SİYASET
ECONOMY AND POLITICS IN THE WORLD FROM THE 1970S TO THE 2000S
Korkut BORATAV
NEO-LİBERAL KAPİTALİZME EKLEMLENMENİN İDEOLOJİK YÜZÜ
THE IDEOLOGICAL FACE OF ATTACHING TO NEO-LIBERAL CAPITALISM
Aydın ÇUBUKÇU
AKP DÖNEMİNDE ÜRETİM, BÖLÜŞÜM, TÜKETİM
PRODUCTION, DIVISION, CONSUMPTION IN AKP PERIOD
Özgür ÖZTÜRK
AKP’Lİ YILLARDA SİYASAL REJİMİN DÖNÜŞÜMÜ: ÇELİŞKİLİ BİR SÜREÇ OLARAK YENİ FAŞİZM
TRANSFORMATION OF THE POLITICAL REGIME DURING THE AKP YEARS: NEW FACISM AS A CONTRADıCTORY PROCESS
Şebnem OĞUZ
AKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK BAKANLIĞI
MINISTRY OF HEALTH IN THE YEARS OF AKP
Kayıhan PALA
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN 20. YILINDA BİRİNCİ BASAMAKTA KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
PREVENTIVE HEALTH SERVICES IN PRIMARY CARE IN THE 20TH YEAR OF THE HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, İrem ŞEVİK
TÜRKİYE’DE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU: SON YİRMİ YILDA NELER DEĞİŞTİ?
STATUS OF REPRODUCTIVE HEALTH SERVICES IN TURKEY: WHAT HAS CHANGED IN THE LAST TWENTY YEARS?
Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
TRAINING AND RESEARCH HOSPITALS AND MINISTRY OF HEALTH UNIVERSITY
Raşit TÜKEL
3037
Makale / Article
1776
Yazar / Author

COMMUNITY AND PHYSICIAN

45
Yıl / Year
38
Cilt / Volume

Tarihçe

Bilindiği gibi, ülkemizde sık rastlanmayan durumlardan ikisi; süreklilik ve kurumsallıktır. Toplum ve Hekim Dergisi’ni yaratanlar ve yaşatanlar, Dergi’nin yayın yaşamına başladığı 1978 yılından beri sürekliliğini ve kurumsallığını sürdürmenin gururunu yaşıyor. Toplum ve Hekim, yola çıktığı günlerdeki heyecan ve umudunu çoğaltarak taşımaya devam ediyor, devam da edecek.
Ocak 1978 tarihinde ilk sayısı ile yayın yaşamına başlayan Toplum ve Hekim’i tarihsel olarak üç dönemde inceleyebiliriz. Dergi’nin ilk sayısından otuz üçüncü sayıya dek olan birinci dönemine örgütsel perspektifin ağırlığını koyduğunu görebiliyoruz. Otuz üçüncü sayı ile başlayan ve kırk yedinci sayıya dek süren ikinci dönemde, Dergi’yi genel anlamda tıbbi-klinik perspektif şekillendirmiştir. Bu dönem aynı zamanda hakemli dergi olmanın da başlangıcıdır. Kırk yedinci sayıdan itibaren başlayan üçüncü döneme ağırlığını veren ise sosyal tıp perspektifidir.
Türk Tabipleri Birliği, 12 Eylül Asker Darbesi’nin dört yılı bulan yasaklı dönemi dışında, değerlerini, hedeflerini, dünya ve Türkiye ölçeğinde sosyal ve ekonomik politikalara ilişkin incelemelerini ve bunların toplum sağlığı üzerindeki etkilerini tartıştığı ve tartışmaya açtığı Toplum ve Hekim Dergisi’ni çıkarmak için gösterdiği özel çabayı bugün de öncelikli olarak sürdürüyor.
Kapitalizmin gereksinimlerine paralel olarak ilerleyen teknoloji, beraberinde yeni iletişim araçlarının geliştirilerek sermayenin hareketinin hızlandırılmasını sağladı. Bazı ülkelerin bütçeleri büyüklüğündeki paralar, dünyanın bir ucundan diğerine birkaç saniyede aktarılabilir oldu. Bu gelişme ve kullanılan teknoloji bilgi paylaşım araçlarının geliştirilmesine de yol açtı. Söz konusu araçların en etkin ve yaygın kullanılanı kuşkusuz internettir. Özellikle yeni kuşaklarla internet ve dijital veri kullanımı son derece yaygınlaştı.
Güncel olandan kopmama kaygısı ve bilgiyi mümkün olan herkesle paylaşma amacı, Toplum ve Hekim arşivinin internet ortamına aktarılması gereksinimini doğurdu. Son derece değerli çalışmaların yer aldığı bu arşivi okurlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

History

It is well known that constancy and well-established policies are cases which are rarely observed in our country. So the founders of the journal Community and Physician as well as many others who have kept it going feel the pride of ensuring the both since 1978. The journal Community and Physician is sustaining the commitment and excitement that fuelled its endeavour from the very early days.
Having its first issue in January 1978, the journal has undergone three periods in historical terms. From the first issue up to issue 33 we can observe the weight of an organizational perspective. In the second period from issue 33 to 47 the journal was mainly shaped by a medical-clinical perspective. It was in this period that Community and Physician turned as a peer-reviewed journal. Finally, the last period starting from issue 47 can be characterized by the social medicine perspective.
Excluding 4 years of ban on the activities of the Turkish Medical Association following the military coup of 12 September 1980, the organization has consistently maintained its efforts to publish the journal in line with its values and objectives, including critiques of social and economic policies at international and national levels along with their effects on public health, and served as a forum for discussion.
Technology advancing in a way to respond to the needs of capitalism ensured higher and faster mobility for capital by introducing new means of communication. The case now is that sums equalling to national budgets of some countries can be transferred from one part of the world to another only in few seconds. Doubtlessly internet is the most widely and effectively used one among these means of communication. The use of internet and digital data is now quite common particularly among younger generations.
It was the concern for not breaking apart from what is current and the objective of sharing knowledge with as much readers as possible that made us to decide to transfer the full content of the journal to the internet. We are happy that we share with our readers an archive that contains very valuable materials indeed.