• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

YAYIN ETİĞİ VE YAYIN İHLALİ BİLDİRİMİ / Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ YAYIN ETİĞİ VE YAYIN İHLALİ BİLDİRİMİ

Toplum ve Hekim Dergisine değerlendirme için gönderilen yazıların daha önce sunulmamış, elektronik veya basılı bir ortamda yayımlanmamış olması gerekir. Yayımlama süreciyle ilişkili tüm taraflar (yazar, dergi editörleri, hakemler ve yayıncı), etik standartlara uymalıdır. Toplum ve Hekim Dergisi'nin etik yaklaşımı COPE (Yayın Etiği Komitesi) rehberlerindeki “En İyi Uygulama İlkelerine” dayanmaktadır.

Editör ve Yayın Kurulunun Sorumlulukları

Hesap verebilirlik

Dergi editörü, dergiye gönderilen hangi makalelerin yayımlanması gerektiğine karar verir ve dergide yayımlanan makalelerin içeriklerinden sorumludur. Bu kararları, derginin Hakem Kurulu’nun politikalarına ve iftira, telif hakkı ihlali ve intihal konusundaki yasal gereksinimlere dayandırır. Editör, yayın kararları verirken diğer Hakem Kurulu üyelerine ve/veya hakemlere danışır. Editör, düzeltmeleri, açıklamaları, geri çekilmeleri ve özürleri her zaman ilgili kişilere bildirir ya da gerektiği durumlarda açık olarak yayınlar.

Adillik

Toplum ve Hekim Dergisi’ne gönderilen yazılar, yazar(lar)ın ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık ve siyasi felsefe gibi faktörlere bakılmaksızın sadece entelektüel içeriği açısından değerlendirilir.

Gizlilik

Editör ve herhangi bir editöryal çalışan, gönderilen bir yazıya ilişkin herhangi bir bilgiyi, sadece ilgili yazar(lar), hakemler, olası hakemler, diğer danışmanlar ve uygun olduğunda yayıncı dışında kimseyle paylaşmaz.

Açıklama, çıkar çatışmaları ve diğer konular

Editör, Toplum ve Hekim Dergisi’nde yayımlanan makalelerle ilgili geri çekme, makale içeriğiyle ilgili olarak belirtilen her türden kaygı ile ilgili metni yayımlama ve makaleye yönelik düzeltme gibi durumları değerlendirirken COPE'un Makaleleri Geri Çekme İlkeleri'ne uyar.

Gönderilen bir makalede açıklanan yayımlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmadan editör, herhangi bir editöryal çalışan ve hakemler tarafından kendi araştırmasında kullanılamaz. İnceleme sırasında elde edilen bilgi veya fikirler gizli tutulur ve kişisel avantaj sağlamak için yararlanılamaz.

Toplum ve Hekim Dergisi’nde, reklam, yeniden baskı veya diğer ticari gelirler elde edilmez. Adil ve uygun bir hakem inceleme süreci sağlanır. Editör ve herhangi bir editöryal çalışan, yazarlarla rekabet, işbirliği veya diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarına sahip oldukları makaleleri gözden geçirmez. Yazarlardan çıkar çatışmalarını ve fon sağlayıcı gibi unsurları başvuruda açıklamaları istenir. Yayımdan sonra bu çıkar çatışmalarının ortaya çıkması durumunda düzeltme yayımlanır ya da makale geri çekilir ya da durumu eleştiren bir açıklama yayımlanabilir.

Araştırmalara Katılım ve İşbirliği

Hakem Kurulu, gerektiğinde makalelerle ilgili düzeltme ve geri çekme yazılarını yayımlar ve şüpheli olduğu ya da suiistimal içerdiği belirlenen veya iddia edilen araştırma ve yayın hatalarını değerlendirir ve takip eder. Editörler, hakem ve editöryel hatalara yönelik soruşturmalarda yer alır. Değerlendirmeye alınan bir yazı veya yayımlanan bir makale ile ilgili olarak etik şikayetler sunulduğunda uygun önlemler alınır.

Hakem Sorumlulukları

Yayın Kurulu kararlarına katkı

Hakem raporları, editörün yayın kararı almasına ve yazarın makaleyi geliştirmesine yardımcı olur.

Hız/zamanlılık

Makaleyi değerlendirmek üzere davet edilen ancak zamanında inceleme yapamayacağını düşünen en bir hakemin bunu editöre bildirmesi beklenir ve gerektiğinde alternatif hakemlerle iletişime geçilebilir.

Gizlilik

Hakemlik sürecine giren tüm yazılar, gizli belge olarak kabul edilir. Hakem, yetkilendirilmediği sürece yazıyı başkalarına göstermez veya tartışmaz.

Nesnellik standartları

Hakemlikte nesnellik ön plandadır ve dayanaksız, öznel görüşlerden kaynaklanan geribildirimler kabul edilmez. Hakemler değerlendirilen yazıyla ilgili görüşlerini uygun destekleyici argümanlarla net bir şekilde ifade etmelidirler.

Kaynakların kabulü

Hakemler, yazarlar tarafından makalede kullanılan ama atıfta bulunulmamış ilgili yayımlanmış çalışmaları belirlemelidir. Bir gözlem, yorum veya argümanın önceden rapor edildiğine dair herhangi bir ifade, ilgili atıf ile birlikte verilmelidir. Hakem,  gözden geçirme sürecindeki makale ile kendi kişisel bilgisine sahip olduğu herhangi bir diğer yayınlammış veri arasındaki önemli benzerlik veya örtüşmeyi editöre bildirmelidir.

Açıklama ve çıkar çatışması

Hakemlik süreciyle elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj sağlamak amacıyla kullanılmamalıdır. Hakemler, çıkar çatışması yaşadıkları yazarlar, şirketler veya kurumlarla rekabetçi, işbirliği veya diğer ilişkilerden kaynaklanan çıkar çatışması bulunan makaleleri değerlendirmemelidir.

Yazar Sorumlulukları

Yazım standartları

Orijinal araştırmayla başvuran yazarlar, yapılan araştırmanın yöntemini iyi açıklamalı ve bulgularını nesnel bir biçimde tartışmalıdır. Kullanılan temel veriler makalede doğru bir şekilde yer almalıdır. Bir makale, araştırmanın başkaları tarafından tekrarlanmasına izin verecek yeterli ayrıntı ve referans içermelidir. Yanıltıcı veya bilerek kullanılan yanlış ifadeler, etik dışıdır ve kabul edilmez.

Orijinallik ve intihal

Yazarlar, tamamen orijinal araştırmalar sunduklarını açık şekilde beyan etmeli, başka bir araştırmadan yararlandıklarında ya da içeriğini kullandıklarında bunun uygun şekilde alıntılandığı veya aktarıldığından emin olmalıdırlar.

Çoklu ve eşzamanlı yayın

Bir yazar, aynı araştırmayı birden fazla dergide yayımlamamalıdır. Aynı makalenin birden fazla dergiye aynı anda sunulması, etik olmayan yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez bir tutumdur.

Kaynakların kabulü

Çalışmaya araştırmacıları dışında yapılan katkılar uygun bir şekilde belirtilmeli ve teşekkür edilmelidir.  Yazarlar, çalışmanın niteliğinin belirlenmesinde etkili olan yayınlara atıfta bulunmalıdır.

Makale yazarlığı

Yazarlık, rapor edilen çalışmanın tasarlanması, yürütülmesi veya yorumlanmasına önemli katkıda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunan herkes, ortak yazar olarak listelenmelidir. Araştırma projesine yazarlık ölçütlerinde belirtilenlerden farklı yönlerde önemli katkıda bulunan kişilerin isimleri teşekkürler bölümünde belirtilmelidir.

Sorumlu yazar, yazının yazar listesine (yukarıdaki tanıma göre) uygun tüm ortak yazarların dahil edildiğinden ve uygun olmayan ortak yazarların dahil edilmediğinden emin olmalıdır. Ayrıca, tüm ortak yazarların makalenin son halini gördüğünden ve onayladığından, yayımlanması için gönderilmesine de olur verdiğinden emin olmalıdır.

Tehlikeler ve insan veya hayvan konuları

İnsan deneyleri için çalışma protokolü "Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi"nde (http://www.healthscience.net/resources/declaration-of-helsinki/) belirlenen etik kurallara uygun olmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren makaleler "Guide for the Care and Use of Laboratory Animals"a (http://www.nap.edu/catalog/5140.html) uygun olarak yürütülmelidir.

Yazarlar, çalışmada ağır tehlike sınıfına giren kimyasallar, cihaz ve ekipman kullanılmışsa bunları makalede açıkça belirtmelidir.

Açıklama ve çıkar çatışması

Tüm yazarlar, sonuçları veya yorumlamayı etkileyebilecek herhangi bir finansal veya diğer önemli çıkar çatışmasını makalede açıklamalıdır. Proje için tüm finansal destek kaynakları belirtilmelidir.

Yayımlanan çalışmalardaki temel hatalar

Bir yazar, kendi yayımlanan çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık keşfettiğinde, bu durumu hemen derginin editörüne veya yayıncısına bildirme yükümlülüğünü taşır. İlgili durumlarda yazının geri çekilmesi ya da bir açıklama yayımlanması konusunda işbirliği içinde olması beklenmektedir.

Yayıncının Onayı

İddia edilen veya kanıtlanmış bilimsel suiistimal, hileli yayın veya intihal durumlarında yayıncı, editörlerle yakın iş birliği içinde durumu açıklığa kavuşturmak ve ilgili makalenin düzeltilmesi için tüm uygun önlemleri almakla sorumludur. Hemen bir düzeltme yayımlanabilir ya da çalışma tamamen geri çekilebilir.

Yayıncının Sorumlulukları

Yayıncı, bağımsız editoryal kararın sorumluluğunu üstlenir.

Yayıncı, Toplum ve Hekim Dergisi’nde yayımlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını korur ve yayımlanmamış her makalenin kaydını tutma sorumluluğunu taşır.

Yayıncı, bilimsel istismar, sahtekarlık ve intihale karşı önlem alma sorumluluğunu taşır.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler

Yazarların belirtilen araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bulunmaması ve etik kurallara uyması beklenmektedir.

 • İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, yöntemlerini, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
 • Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
 • Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
 • Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
 • Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
 • Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
 • Diğer etik ihlal türleri;
  • Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
  • Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
  • Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek,
  • İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
  • İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
  • Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
  • Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
  • Araştırma ve deneylerde; hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak, mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak,
  • Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak,
  • Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine uymamak ve korunmasını sağlamamak

  

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

For all parties involved in the act of publishing (the author, the journal editor(s), the peer reviewer and the publisher) it is necessary to agree upon standards of expected ethical behavior. The ethics statements for Community and Physician (Toplum ve Hekim) are based on the Committee on Publication Ethics (COPE) Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Editor Responsibilities Accountability

The editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for the contents of the articles published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards, and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

Fairness

The editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

Confidentiality

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure, conflicts of interest, and other issues

The editor will be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published in Community and Physician (Toplum ve Hekim).

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or other member of the editorial board instead to review and consider) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

Involvement and cooperation in investigations

Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Reviewer Responsibilities Contribution to editorial decisions

Peer review assists the editor in making editorial decisions and, through the editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

Promptness

Any invited referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

Standards of objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

Author Responsibilities

Reporting standards

Authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the manuscript. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, redundant or concurrent publication

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable.

Acknowledgement of sources

Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of a manuscript

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in an Acknowledgement section.

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Hazards and human or animal subjects

Study protocol for human experimentation must conform to the ethical guidelines established in the “World Medical Association Declaration of Helsinki” http://www.healthscience.net/resources/declaration-of-helsinki/). Articles reporting the results of experimental studies on animals must be conducted in accordance with “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals" (http://www.nap.edu/catalog/5140.html).

If the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the authors must clearly identify these in the manuscript.

Disclosure and conflicts of interest

All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

Publisher’s Confirmation

In cases of alleged or proven scientific misconduct, fraudulent publication or plagiarism the publisher, in close collaboration with the editors, will take all appropriate measures to clarify the situation and to amend the article in question. This includes the prompt publication of an erratum or, in the most severe cases, the complete retraction of the affected work

Actions against scientific research and publication ethics

Authors are expected to abide by the ethical rules and not to take actions contrary to the stated research and publication ethics.

- Plagiarism: Representing the original ideas, methods, data or works of others as one's own work in whole or in part without proper attribution in accordance with scientific rules,

- Forgery: Using non-existent or falsified data in scientific research,

- Distortion: Falsifying research records or data, falsifying devices or materials that were not used in the research, falsifying or shaping the results of the research in line with the interests of the persons and organizations receiving support,

- Republishing: Presenting duplicate publications as separate publications for academic appointments and promotions,

- Slicing: Inappropriately and inappropriately dividing the results of a research into parts in a way that disrupts the integrity of the research and publishing them in more than one issue and presenting these publications as separate publications in academic appointments and promotions,

- Unfair authorship: Including or excluding people who have not made active contributions, changing the order of authors in an unjustified and inappropriate manner, removing the names of active contributors from the work in subsequent editions, using one's influence to have one's name included among the authors even though one has not made active contributions,

- Other types of ethical violations;

 • Not specifying the persons, institutions or organizations that provide support and their contributions in publications made as a result of research conducted with support,
 • Using theses or studies that have not yet been submitted or defended and accepted as a source without the permission of the owner,
 • Failure to respect patient rights in its publications,
 • Violating the provisions of the relevant legislation in human biomedical research or other clinical research,
 • Sharing the information contained in a work that he/she has been assigned to examine with others before publication without the express permission of the author,
 • Misuse the resources, spaces, facilities and devices provided or allocated for scientific research,
 • In surveys and attitude surveys conducted within the scope of a scientific study, publishing the data obtained without obtaining the explicit consent of the participants or, if the research is to be conducted in an institution, without obtaining the permission of the institution,
 • In research and experiments; harming animals and ecological balance, not obtaining the necessary permissions from the authorized units in writing before starting the studies, conducting studies contrary to the provisions of the legislation or international conventions to which Turkey is a party regarding the relevant research and experiments,
 • Failure by researchers or authorities to comply with the obligation to inform and warn those concerned about possible harmful practices related to the scientific research conducted,
 • Not using data and information obtained from other persons and institutions in scientific studies to the extent and in the manner permitted, not respecting the confidentiality of this information and not ensuring its protection.