• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

YAZARLARA BİLGİ / Instructions for Authors

YAYIN POLİTİKASI

"Toplum ve Hekim" dergisinin yayın politikası şu ilkeleri içermektedir:

a) "Toplum ve Hekim"de yayımlanacak yazıların şu konulardan en az birisini içermesi gerekmektedir.

Türk Tabipleri Birliği, Tabip Odaları, Hekimlerin Meslek Sorunları, Sağlık Politikaları, Sosyal Politikalar, Sağlık Örgütlenmeleri, Sağlık Ekonomisi, Tıp Eğitimi, Sağlık Eğitimi

b) Hekimlerin mesleklerini uygularken, meslektaşları ve toplumu oluşturan kişi ve kurumlarla kurdukları tüm ilişkilerin, yukarıda sayılan konular çerçevesindeki kuramsal ve uygulamalı yanları"Toplum ve Hekim"in ilgi alanına girer.

c) Gönderilen yazıların, öncelikle gerçeği olgularda arayan bir çaba ile yazılmış olmasına; katıldığı ya da eleştirdiği görüşlerin eğer varsa kaynaklarının belirtilmiş olmasına; TTB'nin ve diğer tıp meslek örgütlerinin kuramsal ve pratik birikimlerini yansıtmasına dikkat edilir.

d) Yazıların bilimsel ve onurlu bir hekimlik mücadelesine katkıda bulunabilecek bilgi, strateji, çözümleme ve bireşimleri içermesi gerekmektedir.

e) Toplum ve Hekim Dergisi hakemli bir dergidir. Gönderilen tüm yazılar editörler tarafından iki hafta içinde değerlendirilir. Derginin yayın politikalarına uygun olan yazılar değerlendirilmek üzere iki hakem kurulu üyesine iletilir. Derginin yayın ilkelerine uyan araştırma kategorisindeki yazılar da değerlendirilmek üzere Araştırma Danışma Kurulu üyesi iki hakeme iletilir. Gelen raporlara göre son karar iki ay içinde yazar(lar)a yazılı olarak iletilir.

f) Toplum ve Hekim Dergisi araştırma etiği, yayın etiği ve özel izinlerle ilgili eksiklik tespit ettiği yazıları değerlendirmeye almaz ya da yazardan düzeltme gelmediği takdirde yayına kabul etmez. Dergiye iletilen yazılarda etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği mutlaka belirtilmiş olmalıdır. Bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Çalışma, insan ve/veya hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

Yayın Etiği

Toplum ve Hekim Dergisi, iletilen yazıları Yayın Etiği Kurulu (COPE/Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen yayın etiği ilkeleri çerçevesinde ele alır. Bu amaçla Kurul’un web sayfasında yer alan rehberlerden yararlanılmaktadır. Bu rehberlere https://publicationethics.org/ adresinden ulaşılabilir.

Araştırma Etiği

Toplum ve Hekim Dergisi başta sağlık alanında olmak üzere iletilen yazıları Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi çerçevesinde değerlendirir (https://www.ttb.org.tr/images/stories/file/2013/helsinki.pdf). Yazarların yazılarını bu bildirgede belirtilen ilkeler çerçevesinde hazırlamış olmaları, çalışmanın yöntem bölümünde alınan etik kurul izinlerini (tarih ve kayıt numarasını belirterek), etik konularda izlenen yolu, katılımcılardan alınan izinleri vb. konuları ayrıntılı olarak belirtmiş olmaları zorunludur. Dergiye iletilen yazı, etik kurul onayını gerektirmiyorsa bu durum çalışmanın yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Yasal/Özel izin belgesi alınması

Toplum ve Hekim Dergisi’ne iletilen yazılarda çalışmanın gerektirmesi durumunda yasal izin süreçlerinin ve kişisel verilerin korunması ile ilgili prosedürlerin yerine getirilmiş olması gerekir.

YAZI KATEGORİLERİ

Araştırma: Yeni olguların saptandığı, olgular arası ilişkilerin çözümlendiği, diğer yayınlarda yer almış olgular ve analizlerle tartışılan ve bir sonuca varılan, gereç ve yöntemi açıkça yazılmış makalelerdir.

Derleme: Konu ile ilgili tartışılan ana görüşleri ortaya koyan, bu görüşlerin dayandığı analizleri irdeleyen ve bunlara dayanarak yazarın bir sonuca vardığı yazılardır. Yazar, okuyucuların konu ile çok yakın ilgisinin olmadığını varsaymalıdır.

Dosya: Toplum ve Hekim dergisinin yayın alanına giren konularda hazırlanmış ve incelenen konuyu belli bir sistematik içinde, belli bir tutarlılıkla ele alan özgün yazılardır.

Gözlem ve Görüşler: Gözlemlerin, yorumların, çözüm önerilerinin yer aldığı serbest tarzda yazılardır.

Bildiri: Çeşitli toplantılarda sunulan bildiri, konferans vb. gibi konuşmaların yazılı metinleridir.

Panel: Panel adı altında gerçekleştirilen toplantılarda yapılan konuşma ve sunumlardır.

TTB Raporu: TTB Merkez Konseyi veya Tabip Odalarının tüm organlarından gönderilen ve organın imzasını taşıyan raporlardır.

Rapor: Gözlemlerin, analizlerin, çeşitli toplantıların vb. kısa biçimde rapor edildiği yazılardır.

Çeviri: Toplum ve Hekim'in yayın alanına giren konularda okuyucuya ulaştırılmasında yarar görülen yabancı makalelerin tam veya özet çevirileridir. Orjinal makale ile birlikte gönderilmelidir.

Mektup: Toplum ve Hekim'de yayınlanmış yazıların gerek biçim, gerek içeriği ile ilgili yapılan tartışmalar ve okuyucunun kendi görüş ve katkılarını içeren mektuplardır.

Belge: Okuyucunun orijinal metnini tümü ile bilmesi istenen ve gönderenin "belge" olarak değerlendirdiği yazılardır.

Portre: Toplum ve Hekim Dergisi yayın alanına giren konularda çalışmış bazı bilim adamlarının biyografileri.

Duyuru: Toplum ve Hekim Dergisi yayın alanına giren konularda okurlara duyurulmak istenen her türlü yarışma, ödül vb. konularda duyurular.

Kitap: Yeni yayınlanan kitapların kendi türünden yayınlar içinde yerini, perspektif veya çözüm getirdiği sorunları ele alan ve bir kitap tanıtımı yapan yazılardır.

YAZI BAŞVURUSU

Yazı başvurusu posta yolu ile veya [email protected] elektronik posta adresine yapılabilir. Yazı ulaşır ulaşmaz yazarlara bir teşekkür iletisi gönderilir. Yazı ile ilgili son karar ve gerekli ise hakemler tarafından istenen düzeltmeler yazarlara iletilir.

Yazıyla birlikte tüm yazarlar; yayındaki görüşlere katıldıklarını, yazının tümünün sorumluluğunu üstlendiklerini, yazıya yaptıkları katkıların yazarlık ölçütlerini karşıladığını, basımı halinde yayın haklarının Toplum ve Hekim dergisine ait olduğunu ve yazının "Toplum ve Hekim"de yayımlanmasını istediklerini belirtir bir mektubu; ünvanları, ad-soyadları, görev yaptıkları kurumları, adresleri, ORCID (araştırmacı kimlik numarası) ve elektronik posta adreslerini belirtmek suretiyle imzalayarak göndermelidirler. ORCID (araştırmacı kimlik numarası, Open Researcher and Contributor ID) 16 haneli bir numaradır ve http://orcid.org adresinden ücretsiz olarak alınabilmektedir.

Başvuru mektubunda ayrıca; yazının daha önce herhangi bir yerde yayımlanıp yayımlanmadığı ile yayımlanmak amacıyla değerlendirme sürecinde olmadığı mutlaka belirtilmeli, başka yerde yayımlanmış yazıların yayımlandığı yayın organından alınan izin başvuruya eklenmelidir. Yayınla ilgili çalışmaların herhangi bir kuruluş veya şirket tarafından finanse edilip edilmediği açıkça belirtilmelidir.

Yazarlar; çıkar çatışması doğurabilecek herhangi bir durum hakkında okuyucuyu bilgilendirmekle yükümlüdür.

Başvuru mektubu örneğine Türk Tabipleri Birliği internet sitesinin Toplum Hekim dergisi ile ilgili bölümünden erişilebilir. Söz edilen mektup tarayıcıdan geçirilerek [email protected] adresine elektronik posta ile iletilebilir.

YAZI TEKNİĞİ

Yazılar, 12 punto büyüklüğünde ve tek satır aralıklı yazılarak iletilmelidir.

Yazılar bir başlık ve yazar(lar)ının ismiyle başlamalı, yazar(lar)ının bağlı olduğu kurum(lar) ve akademik ünvanları bu sayfanın en altında belirtilmelidir.

Yazılarda en çok 250 sözcüklük Türkçe ve İngilizce özet bölümü ve 3-5 sözcüklük Anahtar Sözcükler / Key Words yer almalıdır.

Tablolar ve Şekiller metin içinde geçen sırasıyla numaralandırılmalı, metin ile ilişkilendirilmeli, bir başlığa sahip olmalı ve bir yerden alıntı ise kaynağı mutlaka tablo ya da şeklin altında belirtilmelidir.

Dipnotlar sayfa diplerinde değil "kaynaklar" bölümünden önce yer almalıdır. Dipnot kaynakları, metin içerisinde cümle sonlarında, satır üstü yerde ve sayı sırasıyla, normal karakterde belirtilmelidir. "Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nda belirtilmiştir.5"

Ekler ana metnin sonunda verilmelidir.

Yazı; konuyla ilgili çeşitli kaynaklardan yapılan alıntıların birleştirilmesiyle oluşturulmamalı, yapılan alıntılar yazarın iddiasını desteklemeye yönelik olmalıdır. Alıntılar için kaynak gösteriliyor olması bilimsel bir yazının bu biçimde oluşturulması için yeterli bir gerekçe oluşturmaz. Yazı; yazarın özgün katkısı etrafında örülmelidir. Özellikle "derleme" türündeki çalışmalar için bu noktaya dikkat edilmelidir.

Kaynaklar metin içinde, cümle sonunda (yazar soyadı, tarih) şeklinde koyu olarak (bold) verilmeli; tek yazarlı kaynaklarda yazarın soyadı ve yayının tarihi belirtilmelidir. Örneğin; (Özdemir, 1999). İki yazarlı makalelerde iki yazar “ve” bağlacı kullanılarak belirtilmelidir. Örneğin; (Klein ve Smith, 1996)Üç ve daha fazla yazarı olan kaynaklar için ilk yazarın soyadı “ve ark.”  ile belirtilmelidir. Örneğin; (Özdemir ve ark., 1999).  Birden fazla kaynağın birlikte gösterilmesi durumunda (yazar soyadı, tarih; yazar soyadı, tarih) şeklinde gösterim biçimi yukarıdaki yazar sayısına da uygun olarak kullanılmalıdır. Örneğin; (Klein ve Smith,  1996; Özdemir, 1999). Aynı yazar(lar)ın aynı yıl içindeki birden fazla çalışması için kaynaklarda sıralama, basım yılından sonra "a", "b", "c" harflerini kullanarak yapılmalıdır. Örneğin, (Smith, 2001a). Metin içinde kaynaktan alıntı ya da kaynağa atıf yapılması durumunda cümle içinde yazar soyadı, kaynağın yılı ve/veya sayfa numarası belirtilmelidir. Bu haliyle belirtilmesi durumunda cümle sonunda ayrıca kaynak yazılmaz. Bununla birlikte, atıf yapılan kaynak, kaynaklar bölümünde yer almalıdır.

Örneğin; ……Gramsci’nin (2014) belirttiği üzere “Göçün kendine ait iktisadi yasaları vardır. Diğer bir deyişle göç dalgaları çeşitli ülkelere o ülkelerin farklı emek ve teknik ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşir.”……

…..King (1988: 796) yeni muhafazakâr düşünce içinde sosyal muhafazakârlığın hükümet politikaları üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını ve çoğu zaman retoriğe karşılık geldiğini belirtmektedir…….

Kaynaklar bölümü ana metnin en sonunda yer almalı ve yazarların soyadlarına göre alfabetik sırada verilmelidir. Kaynak gösterimi aşağıdaki gibi olmalıdır:

Kitaplar:

Klein, R. (1996) The New Politics of the NHS (3rd ed.). London: Longman.

Kollektif Kitaplar:

Evans, R.G. (1981) Incomplete Vertical Integration: The Distinctive Structure of the Health-Care Industry, in J. Van der Gaag and M. Perlman (Eds.), Health, Economics and Health Economics, Amsterdam: McMillan Pub

Makaleler:

Özdemir, M. (1999) Sağlık Çalışanlarının Sorunları, Toplum ve Hekim, TTB Yayını, 14(6): 402-11

Elektronik Makaleler:

Şahin, N.H., Batıgün, A. (2006) İş Stresi ve Sağlık Psikolojisi Araştırmaları İçin İki Ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, Erişim Tarihi 1 Temmuz 2006, http://www.turkpsikiyatri.com/arsiv.aspx

İnternet Sayfası:

Türk Tabipleri Birliği web sayfası (2000) Erişim Tarihi 1 Ocak 2005, http://www.ttb.org.tr

 


Instructions for authors

The editorial policy of the journal /Community and Physician comprises the following principles:

a) Articles to be published in Community and Physician must include at least one of the following topics:

Turkish Medical Association,(TMA) Medical Chambers, Professional Issues of Physicians, Health Policies, Social Policies, Health Organizations, Health Economy, Medical Education, Health Education.

b) The theoretical and practical aspects of all the relationships physicians establish as they practice their professions with their colleagues and the individuals and institutions that form society, within the framework of the topics listed above are included within “Community and Physician”’s field of interest.

c) Specific attention is paid that articles sent to the journal are, first and foremost, written with an effort that seeks the truth in facts; indicates, if applicable, the references of the views it agrees with or chooses to criticize; and reflects the theoretical and practical knowledge and experience of the TMA  and other medical professional organizations.

d) Articles must include knowledge, strategy, analysis and synthesis that shall contribute to the scientific and dignified struggle of physicians.

e) Community and Physician is a peer-reviewed journal. All the articles sent to the journal are assessed by the editors within two weeks. Articles in accordance with the editorial policy of the journal are then forwarded to the two review board members. Articles in the research category that are in accordance with the editorial policy of the journal are forwarded to two reviewers who are members of the Research Advisory Board. In line with the reports they produce, the final decision is communicated to the author(s) within two months.

f) Community and Physician does not take into consideration articles for which it has determined deficiencies involving research ethics, publication ethics and/or special/specific permissions, or does not accept them for publication if the author does not provide an amendment. Articles sent to the journal must state whether an ethics committee permission and/or legal/special permission is required for the article. If it is necessary to receive such permissions, then it must be clearly presented from which institution, at which date and with which decision or serial number the permission was received. If the relevant study involves the use of human and/or animal test subjects, it must be declared that the study has been conducted in line with international declarations, guidelines etc.

Publication Ethics

Community and Physician evaluates the articles it receives within the publication ethics principles determined by COPE/Committee on Publication Ethics. The guidelines published on the Committee’s web page are used in this process. These guidelines are accessible at https://publicationethics.org/ .

Research Ethics

Community and Physician evaluates the articles it receives, and especially those in the field of health, within the framework of the World Medical Association Declaration of Helsinki (https://www.ttb.org.tr/images/stories/file/2013/helsinki.pdf). Authors are obliged to prepare their articles within the framework of the principles indicated by the declaration, and to state in detail in the methodology section of the study, the ethical committee permissions they have received (by stating date and registration number), the method they adopted in ethical matters, and the permissions they received from participants etc. If the article sent to the journal does not require ethical committee approval, this must then be stated in the methodology section of the study.

Receiving Legal/Special permission documents

Legal permission procedures and necessary procedures related to the protection of personal data must be fulfilled in the event that the study so requires regarding articles sent to the journal Community and Physician.

ARTICLE CATEGORIES

Research Article: Articles where new phenomena are detected, relationships between phenomena are analysed, a discussion is carried out and a conclusion is reached on the basis of phenomena and analyses included in other publications, where tools and methodology are clearly stated.

Review: Articles that present the main views discussed regarding the subject matter and examine the analyses these views are based on, written by the author on the basis of these. The author must assume that the readers may not possess close or intimate knowledge of the matter.

Special issue: Original articles that systematically and consistently focus on a specific topic of research, prepared on subject matter in the field of publication of the Community and Physician.

Observation and Opinions: Articles written in a free style, including observations, comments and proposals for solutions.

Paper: Written texts of papers presented at various meetings, or speeches presented at conferences.

Panel: Speeches and presentations made at meetings organized as panels.

Turkish Medical Association (TMA) Report: Reports sent by the Turkish Medical Association Central Council or all bodies of Medical Chambers, which carry the signature of the specific body.

Report: Articles where observations, analyses and various meetings are briefly reported.

Translation: Full, or summarized translations of foreign-language-articles, which have been deemed to be in the interest of the reader regarding subjects in the publication field of the journal “Toplum ve Hekim/Community and Physician”.

Letter: Letters of debate on the form or content of articles published in the journal “Toplum ve Hekim/Community and Physician” which include the views and contribution of the reader.

Document: Texts evaluated as a “document” by the submitter, so that the reader can access the original text as a whole.

Portrait: Biographies of scientists who have worked on subjects in the publication field of the journal “Toplum ve Hekim/Community and Physician”.

Announcement: All types of competitions, rewards in the publication field of the journal “Toplum ve Hekim/Community and Physician” that have been deemed suitable for announcement to readers.

Book review: Book reviews that focus on the place of newly published books in their field, their perspectives and/or problems they offer solutions to.

 

SUBMISSION

An article may be submitted via post by sending an e-mail to the address [email protected] . Once the article is received a thank you letter/mail is sent to the author(s). The final decision regarding the article, and if applicable, amendments demanded by reviewers, are communicated to the author(s).

All authors must include a letter stating that they agree with the views expressed in the work, that they accept all responsibility related to the whole of the article, that the contribution they made to the article meets criteria of authorship and in the event of its publication, that the publication rights of the article belong to the Community and Physician and that they want the article to be published in the journal Community and Physician when they submit an article, by signing their application and stating their titles, name and surname, the institution they are affiliated with, their address, their ORCID code and e-mail address. The ORCID (Open Researcher and Contributor ID) code is a 16-digit number and can be obtained free of charge from the address http://orcid.org .

The application letter must also state whether the article has been published elsewhere, or if it is part of a continuing evaluation process at present; for articles published elsewhere, permission from the relevant publication outlet must be included in the application letter. It must be clearly stated whether the work related to the publication has been financed by an institution or company.

Authors are under obligation to inform the reader regarding any event or situation that may lead to any conflict of interest.

A sample application letter is accessible at the Community and Physician journal section of the Turkish Medical Association web site. The aforementioned letter can be scanned and sent by e-mail to the address [email protected] .

 

MANUSCRIPT PREPARATION

Articles must be presented in text size set to 12, and with single space.

Articles must begin with a heading and the names of the author(s), the institution(s) the authors are affiliated with and their academic titles must be indicated at the bottom of this page.

Articles must include a maximum 250-word Turkish and English summary section, and a Keywords section containing 3-5 keywords.

Charts and Diagrams must be numbered in accordance with their respective order in the text, must be related to the text, must carry a heading, and in the event that they have been quoted, the source must be indicated below the chart or the diagram.

Footnotes must be included not at the bottom of the page, but before the “bibliography” section. Sources of footnotes must be indicated within the text, at the end of the sentence, above the line of type and by number, in normal characters. "This is stated in the Constitution of the World Health Organization.5"

Appendices must be added at the end of the main text.

The article must not be formed of a combination of quotes from various sources, rather, quotes must serve to support the author’s argument. The fact that sources have been indicated for the quotes does not provide sufficient grounds to form a scientific article in the aforementioned manner. The article must be woven around the author’s unique contribution to the subject matter. This point requires specific attention in works in the “compilation” category.

Sources must be indicated within the text, at the end of the relevant sentence (author’s name, date) and in bold print; if the source has a single author, the author’s surname and the publication date must be indicated. For example; (Özdemir, 1999). If the article has two authors, the conjunction “and” must be added between the two surnames. For example; (Klein and Smith, 1996). If the source has three or more authors, then the first author’s surname must be followed by “et al.” For instance; (Özdemir et al., 1999). In the event that more than one source is indicated, the form is (author’s surname, date; author’s surname, date), in line with the number of author’s as explained above. For instance; (Klein and Smith, 1996; Özdemir, 1999). In the event that more than one work by the same author(s) are being referenced, the order must be organized by adding the letters "a", "b", "c" after the year of publication. For instance, (Smith, 2001a). In the event that a quote or reference is made to a specific text within the article, then the author’s surname, the year od the publication and/or the page number must be indicated. If this form is applied, then it is not required to add a source at the end of the sentence. However, the referenced source must be included in the bibliography section.

For example; .......As Gramsci (2014) states, “Migration has its own economic rules. In other words, waves of migration form in line with the different technical needs and labour requirements of various countries.”.......

..... King (1988: 796) states that, within new conservative thought, social conservatism has a limited impact on government policies, and often only corresponds to rhetoric......

The Bibliography section must be included at the end of the main text, and authors must be indicated in alphabetic order by surname. Sources must be indicated as below:

Books:

Klein, R. (1996) The New Politics of the NHS (3rd ed.). London: Longman.

Collectively authored/edited Books:

Evans, R.G. (1981) Incomplete Vertical Integration: The Distinctive Structure of the Health-Care Industry, in J. Van der Gaag and M. Perlman (Eds.), Health, Economics and Health Economics, Amsterdam: McMillan Pub

Articles:

Özdemir, M. (1999) Sağlık Çalışanlarının Sorunları [Problems of Health Workers], Toplum ve Hekim, a TTB publication, 14(6): 402-11

Electronic Articles:

Şahin, N.H., Batıgün, A. (2006), İş Stresi ve Sağlık Psikolojisi Araştırmaları İçin İki Ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu [Two Scaling Factors for Research in Work Stress and Health Psychology: A-Type Personality and Job Satisfaction]. Türk Psikiyatri Dergisi [Turkish Psychiatry Journal], Accessed on 1 July 2006, http://www.turkpsikiyatri.com/arsiv.aspx

Internet Page:

The Web Page of the Turkish Medical Association (2000), Accessed on 1 January 2005, http://www.ttb.org.tr