• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

YAZARLARA BİLGİ

YAYIN POLİTİKASI

"Toplum ve Hekim" dergisinin yayın politikası şu ilkeleri içermektedir:

a) "Toplum ve Hekim"de yayımlanacak yazıların şu konulardan en az birisini içermesi gerekmektedir.

Türk Tabipleri Birliği, Tabip Odaları, Hekimlerin Meslek Sorunları, Sağlık Politikaları, Sosyal Politikalar, Sağlık Örgütlenmeleri, Sağlık Ekonomisi, Tıp Eğitimi, Sağlık Eğitimi

b) Hekimlerin mesleklerini uygularken, meslektaşları ve toplumu oluşturan kişi ve kurumlarla kurdukları tüm ilişkilerin, yukarıda sayılan konular çerçevesindeki kuramsal ve uygulamalı yanları"Toplum ve Hekim"in ilgi alanına girer.

c) Gönderilen yazıların, öncelikle gerçeği olgularda arayan bir çaba ile yazılmış olmasına; katıldığı ya da eleştirdiği görüşlerin eğer varsa kaynaklarının belirtilmiş olmasına; TTB'nin ve diğer tıp meslek örgütlerinin kuramsal ve pratik birikimlerini yansıtmasına dikkat edilir.

d) Yazıların bilimsel ve onurlu bir hekimlik mücadelesine katkıda bulunabilecek bilgi, strateji, çözümleme ve bireşimleri içermesi gerekmektedir.

e) Toplum ve Hekim Dergisi hakemli bir dergidir. Gönderilen tüm yazılar editörler tarafından değerlendirilir. Derginin yayın politikalarına uyan yazılar değerlendirilmek üzere iki hakem kurulu üyesine iletilir. Derginin yayın ilkelerine uyan araştırma kategorisindeki yazılar değerlendirilmek üzere Araştırma Danışma Kurulu üyesi iki hakeme iletilir.

f) Toplum ve Hekim Dergisi araştırma etiği, yayın etiği ve özel izinlerle ilgili eksiklik tespit ettiği yazıları değerlendirmeye almaz ya da yazardan düzeltme gelmediği takdirde yayına kabul etmez. Dergiye iletilen yazılarda etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği mutlaka belirtilmiş olmalıdır. Bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Çalışma, insan ve/veya hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

Yayın Etiği

Toplum ve Hekim Dergisi, iletilen yazıları Yayın Etiği Kurulu (COPE/Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen yayın etiği ilkeleri çerçevesinde ele alır. Bu amaçla Kurul’un web sayfasında yer alan rehberlerden yararlanılmaktadır. Bu rehberlere https://publicationethics.org/ adresinden ulaşılabilir.

Araştırma Etiği

Toplum ve Hekim Dergisi başta sağlık alanında olmak üzere iletilen yazıları Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi çerçevesinde değerlendirir (https://www.ttb.org.tr/images/stories/file/2013/helsinki.pdf). Yazarların yazılarını bu bildirgede belirtilen ilkeler çerçevesinde hazırlamış olmaları, çalışmanın yöntem bölümünde alınan etik kurul izinlerini (tarih ve kayıt numarasını belirterek), etik konularda izlenen yolu, katılımcılardan alınan izinleri vb. konuları ayrıntılı olarak belirtmiş olmaları zorunludur. Dergiye iletilen yazı, etik kurul onayını gerektirmiyorsa bu durum çalışmanın yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Yasal/Özel izin belgesi alınması

Toplum ve Hekim Dergisi’ne iletilen yazılarda çalışmanın gerektirmesi durumunda yasal izin süreçlerinin ve kişisel verilerin korunması ile ilgili prosedürlerin yerine getirilmiş olması gerekir.

YAZI KATEGORİLERİ

Araştırma: Yeni olguların saptandığı, olgular arası ilişkilerin çözümlendiği, diğer yayınlarda yer almış olgular ve analizlerle tartışılan ve bir sonuca varılan, gereç ve yöntemi açıkça yazılmış makalelerdir.

Derleme: Konu ile ilgili tartışılan ana görüşleri ortaya koyan, bu görüşlerin dayandığı analizleri irdeleyen ve bunlara dayanarak yazarın bir sonuca vardığı yazılardır. Yazar, okuyucuların konu ile çok yakın ilgisinin olmadığını varsaymalıdır.

Dosya: Toplum ve Hekim dergisinin yayın alanına giren konularda hazırlanmış ve incelenen konuyu belli bir sistematik içinde, belli bir tutarlılıkla ele alan özgün yazılardır.

Gözlem ve Görüşler: Gözlemlerin, yorumların, çözüm önerilerinin yer aldığı serbest tarzda yazılardır.

Bildiri: Çeşitli toplantılarda sunulan bildiri, konferans vb. gibi konuşmaların yazılı metinleridir.

Panel: Panel adı altında gerçekleştirilen toplantılarda yapılan konuşma ve sunumlardır.

TTB Raporu: TTB Merkez Konseyi veya Tabip Odalarının tüm organlarından gönderilen ve organın imzasını taşıyan raporlardır.

Rapor: Gözlemlerin, analizlerin, çeşitli toplantıların vb. kısa biçimde rapor edildiği yazılardır.

Çeviri: Toplum ve Hekim'in yayın alanına giren konularda okuyucuya ulaştırılmasında yarar görülen yabancı makalelerin tam veya özet çevirileridir. Orjinal makale ile birlikte gönderilmelidir.

Mektup: Toplum ve Hekim'de yayınlanmış yazıların gerek biçim, gerek içeriği ile ilgili yapılan tartışmalar ve okuyucunun kendi görüş ve katkılarını içeren mektuplardır.

Belge: Okuyucunun orijinal metnini tümü ile bilmesi istenen ve gönderenin "belge" olarak değerlendirdiği yazılardır.

Portre: Toplum ve Hekim Dergisi yayın alanına giren konularda çalışmış bazı bilim adamlarının biyografileri.

Duyuru: Toplum ve Hekim Dergisi yayın alanına giren konularda okurlara duyurulmak istenen her türlü yarışma, ödül vb. konularda duyurular.

Kitap: Yeni yayınlanan kitapların kendi türünden yayınlar içinde yerini, perspektif veya çözüm getirdiği sorunları ele alan ve bir kitap tanıtımı yapan yazılardır.

YAZI BAŞVURUSU

Yazı başvurusu posta yolu ile veya [email protected] elektronik posta adresine yapılabilir. Yazı ulaşır ulaşmaz yazarlara bir teşekkür iletisi gönderilir. Yazı ile ilgili son karar ve gerekli ise hakemler tarafından istenen düzeltmeler yazarlara iletilir.

Yazıyla birlikte tüm yazarlar; yayındaki görüşlere katıldıklarını, yazının tümünün sorumluluğunu üstlendiklerini, yazıya yaptıkları katkıların yazarlık ölçütlerini karşıladığını, basımı halinde yayın haklarının Toplum ve Hekim dergisine ait olduğunu ve yazının "Toplum ve Hekim"de yayımlanmasını istediklerini belirtir bir mektubu; ünvanları, ad-soyadları, görev yaptıkları kurumları, adresleri, ORCID (araştırmacı kimlik numarası) ve elektronik posta adreslerini belirtmek suretiyle imzalayarak göndermelidirler. ORCID (araştırmacı kimlik numarası, Open Researcher and Contributor ID) 16 haneli bir numaradır ve http://orcid.org adresinden ücretsiz olarak alınabilmektedir.

Başvuru mektubunda ayrıca; yazının daha önce herhangi bir yerde yayımlanıp yayımlanmadığı ile yayımlanmak amacıyla değerlendirme sürecinde olmadığı mutlaka belirtilmeli, başka yerde yayımlanmış yazıların yayımlandığı yayın organından alınan izin başvuruya eklenmelidir. Yayınla ilgili çalışmaların herhangi bir kuruluş veya şirket tarafından finanse edilip edilmediği açıkça belirtilmelidir.

Yazarlar; çıkar çatışması doğurabilecek herhangi bir durum hakkında okuyucuyu bilgilendirmekle yükümlüdür.

Başvuru mektubu örneğine Türk Tabipleri Birliği internet sitesinin Toplum Hekim dergisi ile ilgili bölümünden erişilebilir. Söz edilen mektup tarayıcıdan geçirilerek [email protected] adresine elektronik posta ile iletilebilir.

YAZI TEKNİĞİ

Yazılar, 12 punto büyüklüğünde ve tek satır aralıklı yazılarak iletilmelidir.

Yazılar bir başlık ve yazar(lar)ının ismiyle başlamalı, yazar(lar)ının bağlı olduğu kurum(lar) ve akademik ünvanları bu sayfanın en altında belirtilmelidir.

Yazılarda en çok 250 sözcüklük Türkçe ve İngilizce özet bölümü ve 3-5 sözcüklük Anahtar Sözcükler / Key Words yer almalıdır.

Tablolar ve Şekiller metin içinde geçen sırasıyla numaralandırılmalı, metin ile ilişkilendirilmeli, bir başlığa sahip olmalı ve bir yerden alıntı ise kaynağı mutlaka tablo ya da şeklin altında belirtilmelidir.

Dipnotlar sayfa diplerinde değil "kaynaklar" bölümünden önce yer almalıdır. Dipnot kaynakları, metin içerisinde cümle sonlarında, satır üstü yerde ve sayı sırasıyla, normal karakterde belirtilmelidir. "Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nda belirtilmiştir.5"

Ekler ana metnin sonunda verilmelidir.

Yazı; konuyla ilgili çeşitli kaynaklardan yapılan alıntıların birleştirilmesiyle oluşturulmamalı, yapılan alıntılar yazarın iddiasını desteklemeye yönelik olmalıdır. Alıntılar için kaynak gösteriliyor olması bilimsel bir yazının bu biçimde oluşturulması için yeterli bir gerekçe oluşturmaz. Yazı; yazarın özgün katkısı etrafında örülmelidir. Özellikle "derleme" türündeki çalışmalar için bu noktaya dikkat edilmelidir.

Kaynaklar metin içinde, cümle sonunda (yazar soyadı, tarih) şeklinde koyu olarak (bold) verilmeli; tek yazarlı kaynaklarda yazarın soyadı ve yayının tarihi belirtilmelidir. Örneğin; (Özdemir, 1999). İki yazarlı makalelerde iki yazar “ve” bağlacı kullanılarak belirtilmelidir. Örneğin; (Klein ve Smith, 1996)Üç ve daha fazla yazarı olan kaynaklar için ilk yazarın soyadı “ve ark.”  ile belirtilmelidir. Örneğin; (Özdemir ve ark., 1999).  Birden fazla kaynağın birlikte gösterilmesi durumunda (yazar soyadı, tarih; yazar soyadı, tarih) şeklinde gösterim biçimi yukarıdaki yazar sayısına da uygun olarak kullanılmalıdır. Örneğin; (Klein ve Smith,  1996; Özdemir, 1999). Aynı yazar(lar)ın aynı yıl içindeki birden fazla çalışması için kaynaklarda sıralama, basım yılından sonra "a", "b", "c" harflerini kullanarak yapılmalıdır. Örneğin, (Smith, 2001a). Metin içinde kaynaktan alıntı ya da kaynağa atıf yapılması durumunda cümle içinde yazar soyadı, kaynağın yılı ve/veya sayfa numarası belirtilmelidir. Bu haliyle belirtilmesi durumunda cümle sonunda ayrıca kaynak yazılmaz. Bununla birlikte, atıf yapılan kaynak, kaynaklar bölümünde yer almalıdır.

Örneğin; ……Gramsci’nin (2014) belirttiği üzere “Göçün kendine ait iktisadi yasaları vardır. Diğer bir deyişle göç dalgaları çeşitli ülkelere o ülkelerin farklı emek ve teknik ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşir.”……

…..King (1988: 796) yeni muhafazakâr düşünce içinde sosyal muhafazakârlığın hükümet politikaları üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını ve çoğu zaman retoriğe karşılık geldiğini belirtmektedir…….

Kaynaklar bölümü ana metnin en sonunda yer almalı ve yazarların soyadlarına göre alfabetik sırada verilmelidir. Kaynak gösterimi aşağıdaki gibi olmalıdır:

Kitaplar:

Klein, R. (1996) The New Politics of the NHS (3rd ed.). London: Longman.

Kollektif Kitaplar:

Evans, R.G. (1981) Incomplete Vertical Integration: The Distinctive Structure of the Health-Care Industry, in J. Van der Gaag and M. Perlman (Eds.), Health, Economics and Health Economics, Amsterdam: McMillan Pub

Makaleler:

Özdemir, M. (1999) Sağlık Çalışanlarının Sorunları, Toplum ve Hekim, TTB Yayını, 14(6): 402-11

Elektronik Makaleler:

Şahin, N.H., Batıgün, A. (2006) İş Stresi ve Sağlık Psikolojisi Araştırmaları İçin İki Ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, Erişim Tarihi 1 Temmuz 2006, http://www.turkpsikiyatri.com/arsiv.aspx

İnternet Sayfası:

Türk Tabipleri Birliği web sayfası (2000) Erişim Tarihi 1 Ocak 2005, http://www.ttb.org.tr