• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Araştırma

YOZGAT PROJESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 • AN EVALUATION ON THE YOZGAT PROJECT

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 67-80
 • Sevinç KAVADARLI, Mümtaz PEKER
an evaluatıon on the yozgat projectyozgat projesi üzerine bir değerlendirmed381ocak - şubat202367-80 AN EVALUATION ON THE YOZGAT PROJECTYOZGAT PROJESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMED381OCAK - ŞUBAT202367-80
Dosya-Belge

ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILANLARIN SAĞLIK HAKKI İLE İLGİLİ TTB ETİK KURULU GÖRÜŞÜ

 • TMA ETHICS COMMıTTEE OPINION ON THE RIGHT TO HEALTH OF PEOPLE DENIED OF THEIR FREEDOM

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 59-66
 • Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü
tma ethıcs commıttee opınıon on the rıght to health of people denıed of theır freedomözgürlüğünden yoksun bırakılanların sağlık hakkı ile ilgili ttb etik kurulu görüşüd381ocak - şubat202359-66 TMA ETHICS COMMITTEE OPINION ON THE RIGHT TO HEALTH OF PEOPLE DENIED OF THEIR FREEDOMÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILANLARIN SAĞLIK HAKKI İLE İLGİLİ TTB ETİK KURULU GÖRÜŞÜD381OCAK - ŞUBAT202359-66
Dosya-Derleme

HAPSEDİLME, CİNSEL KİMLİK VE SAĞLIK

 • INCARCERATION, SEXUAL IDENTITY, AND HEALTH

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 43-58
 • Alper BÜLBÜL, Koray BAŞAR
ıncarceratıon, sexual ıdentıty, and healthhapsedilme, cinsel kimlik ve sağlıkd381ocak - şubat202343-58 INCARCERATION, SEXUAL IDENTITY, AND HEALTHHAPSEDİLME, CİNSEL KİMLİK VE SAĞLIKD381OCAK - ŞUBAT202343-58
Dosya-Derleme

HAPİSHANELERDE SAĞLIKLI GIDAYA ADİL ERİŞİM HAKKININ İNCELENMESİ

 • INVESTIGATION OF THE RIGHT TO FAIR ACCESS TO HEALTHY FOOD IN PRISONS

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 34-42
 • Dicle Dilan SALMAN
ınvestıgatıon of the rıght to faır access to healthy food ın prısonshapishanelerde sağlıklı gıdaya adil erişim hakkının incelenmesid381ocak - şubat202334-42 INVESTIGATION OF THE RIGHT TO FAIR ACCESS TO HEALTHY FOOD IN PRISONSHAPİSHANELERDE SAĞLIKLI GIDAYA ADİL ERİŞİM HAKKININ İNCELENMESİD381OCAK - ŞUBAT202334-42
Dosya Gözlem ve Görüşler

SİYASİ KADIN MAHPUS OLMAK

 • BEING A POLITICAL FEMALE PRISONER

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 31-33
 • Gültan KIŞANAK
beıng a polıtıcal female prısonersiyasi kadın mahpus olmakd381ocak - şubat202331-33 BEING A POLITICAL FEMALE PRISONERSİYASİ KADIN MAHPUS OLMAKD381OCAK - ŞUBAT202331-33
Dosya-Derleme

PANDEMİ TÜRKİYESİ’NDE KADIN MAHPUS OLMAK

 • WOMEN PRISONERS IN PANDEMIC TURKEY

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 26-30
 • Ekin Emek BERBER, Günizi SATAR
women prısoners ın pandemıc turkeypandemi türkiyesi’nde kadın mahpus olmakd381ocak - şubat202326-30 WOMEN PRISONERS IN PANDEMIC TURKEYPANDEMİ TÜRKİYESİ’NDE KADIN MAHPUS OLMAKD381OCAK - ŞUBAT202326-30
Dosya Gözlem ve Görüşler

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYLE CEZAEVİ HEKİMLİĞİ DENEYİMİ

 • THE EXPERIENCE OF A PHYSICIAN SECONDMENTED TO A PRISON

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 19-25
 • Neşe YILMAZ
the experıence of a physıcıan secondmented to a prısongeçici görevlendirmeyle cezaevi hekimliği deneyimid381ocak - şubat202319-25 THE EXPERIENCE OF A PHYSICIAN SECONDMENTED TO A PRISONGEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYLE CEZAEVİ HEKİMLİĞİ DENEYİMİD381OCAK - ŞUBAT202319-25
Dosya Gözlem ve Görüşler

CEZAEVLERİ VE SAĞLIK GERÇEĞİ

 • THE REALITY OF PRISONS AND HEALTH

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 15-18
 • İdris BALUKEN
the realıty of prısons and healthcezaevleri ve sağlık gerçeğid381ocak - şubat202315-18 THE REALITY OF PRISONS AND HEALTHCEZAEVLERİ VE SAĞLIK GERÇEĞİD381OCAK - ŞUBAT202315-18
Dosya Gözlem ve Görüşler

HAYATLARIN SEPSİSİ

 • SEPSIS OF LIVES

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 13-14
 • Selçuk MIZRAKLI
sepsıs of lıveshayatların sepsisid381ocak - şubat202313-14 SEPSIS OF LIVESHAYATLARIN SEPSİSİD381OCAK - ŞUBAT202313-14
Dosya-Derleme

BELGESELİN MERCEĞİNDEN HAPİSHANELERDEKİ ÖLÜM SİYASETİ

 • THROUGH THE LENS OF THE DOCUMENTARY THE POLICY OF DEATH IN PRISONS

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 3-12
 • Zeynep ÖZEN BARKOT
through the lens of the documentary the polıcy of death ın prısonsbelgeselin merceğinden hapishanelerdeki ölüm siyasetid381ocak - şubat20233-12 THROUGH THE LENS OF THE DOCUMENTARY THE POLICY OF DEATH IN PRISONSBELGESELİN MERCEĞİNDEN HAPİSHANELERDEKİ ÖLÜM SİYASETİD381OCAK - ŞUBAT20233-12
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • BY EDITOR

 • Cilt 38, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2023, Sayfa 1-2
by edıtoreditör’dend381ocak - şubat20231-2 BY EDITOREDİTÖR’DEND381OCAK - ŞUBAT20231-2