• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Rapor

34. TTB HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ: AFETE DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI VE HALK SAĞLIĞI

 • 34TH TTB PUBLIC HEALTH MOBILE TRAINING SEMINAR: DISASTER RESISTANT LIVING AREAS AND PUBLIC HEALTH

 • Cilt 39, Sayı 2, Mart - Nisan, 2024, Sayfa 156-160
 • Türk Tabipleri Birliği 34. Gezici Eğitim Semineri Katılımcıları
34th ttb publıc health mobıle traınıng semınar: dısaster resıstant lıvıng areas and publıc health34. ttb halk sağlığı gezici eğitim semineri: afete dayanıklı yaşam alanları ve halk sağlığıd392mart - nisan2024156-160türk tabipleri birliği 34. gezici eğitim semineri katılımcıları 34TH TTB PUBLIC HEALTH MOBILE TRAINING SEMINAR: DISASTER RESISTANT LIVING AREAS AND PUBLIC HEALTH34. TTB HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ: AFETE DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI VE HALK SAĞLIĞID392MART - NİSAN2024156-160TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 34. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ KATILIMCILARI
Dosya Gözlem ve Görüşler

1920’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE KAPİTALİST CUMHURİYET’İN SAĞLIK POLİTİKALARI

 • HEALTH POLICIES OF THE CAPITALIST REPUBLIC IN TURKEY FROM 1920 TO THE PRESENT DAY

 • Cilt 39, Sayı 2, Mart - Nisan, 2024, Sayfa 149-155
 • Onur HAMZAOĞLU
health polıcıes of the capıtalıst republıc ın turkey from 1920 to the present day1920’den günümüze türkiye’de kapitalist cumhuriyet’in sağlık politikaları d392mart - nisan2024149-155onur hamzaoğlu HEALTH POLICIES OF THE CAPITALIST REPUBLIC IN TURKEY FROM 1920 TO THE PRESENT DAY1920’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE KAPİTALİST CUMHURİYET’İN SAĞLIK POLİTİKALARI D392MART - NİSAN2024149-155ONUR HAMZAOĞLU
Dosya-Derleme

CUMHURİYETİN 100. YILINDA KADIN SAĞLIĞINA BAKIŞ

 • A PERSPECTIVE OF WOMEN’S HEALTH IN THE 100TH ANNıVERSARY OF THE REPUBLIC

 • Cilt 39, Sayı 2, Mart - Nisan, 2024, Sayfa 135-148
 • Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
a perspectıve of women’s health ın the 100th annıversary of the republıccumhuriyetin 100. yılında kadın sağlığına bakışd392mart - nisan2024135-148şevkat bahar özvarış A PERSPECTIVE OF WOMEN’S HEALTH IN THE 100TH ANNIVERSARY OF THE REPUBLICCUMHURİYETİN 100. YILINDA KADIN SAĞLIĞINA BAKIŞD392MART - NİSAN2024135-148ŞEVKAT BAHAR ÖZVARIŞ
Dosya Gözlem ve Görüşler

MEMLEKET HASTANELERİNDEN ŞEHİR HASTANELERİNE

 • FROM HOMETOWN HOSPITALS TO CITY HOSPITALS

 • Cilt 39, Sayı 2, Mart - Nisan, 2024, Sayfa 123-134
 • Osman ÖZTÜRK
from hometown hospıtals to cıty hospıtalsmemleket hastanelerinden şehir hastanelerined392mart - nisan2024123-134osman öztürk FROM HOMETOWN HOSPITALS TO CITY HOSPITALSMEMLEKET HASTANELERİNDEN ŞEHİR HASTANELERİNED392MART - NİSAN2024123-134OSMAN ÖZTÜRK
Dosya-Derleme

1980 SONRASI SAĞLIK POLİTİKALARINDA NEOLİBERAL FİİL ÇEKİMLERİ: PİYASALAŞMA VE DESANTRALİZASYON

 • NEOLIBERAL VERB CONJUGATIONS IN POST-1980 HEALTH POLICIES: MARKETIZATION AND DECENTRALIZATION

 • Cilt 39, Sayı 2, Mart - Nisan, 2024, Sayfa 110-122
 • Hakan TÜZÜN
neolıberal verb conjugatıons ın post-1980 health polıcıes: marketızatıon and decentralızatıon1980 sonrası sağlık politikalarında neoliberal fiil çekimleri: piyasalaşma ve desantralizasyond392mart - nisan2024110-122hakan tüzün NEOLIBERAL VERB CONJUGATIONS IN POST-1980 HEALTH POLICIES: MARKETIZATION AND DECENTRALIZATION1980 SONRASI SAĞLIK POLİTİKALARINDA NEOLİBERAL FİİL ÇEKİMLERİ: PİYASALAŞMA VE DESANTRALİZASYOND392MART - NİSAN2024110-122HAKAN TÜZÜN
Dosya-Derleme

224 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALİZASYONU YASASININ İRDELENMESİ

 • A THOROUGH INVESTIGATION OF LAW NO 224 ON SOCIALISATION OF HEALTH SERVICES

 • Cilt 39, Sayı 2, Mart - Nisan, 2024, Sayfa 101-109
 • Necati DEDEOĞLU
a thorough ınvestıgatıon of law no 224 on socıalısatıon of health servıces224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu yasasının irdelenmesid392mart - nisan2024101-109necati dedeoğlu A THOROUGH INVESTIGATION OF LAW NO 224 ON SOCIALISATION OF HEALTH SERVICES224 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALİZASYONU YASASININ İRDELENMESİD392MART - NİSAN2024101-109NECATİ DEDEOĞLU
Dosya-Derleme

CUMHURİYET DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI

 • FINANCING OF HEALTHCARE SERVICES IN THE REPUBLIC PERIOD

 • Cilt 39, Sayı 2, Mart - Nisan, 2024, Sayfa 83-100
 • Cegerğun POLAT
fınancıng of healthcare servıces ın the republıc perıodcumhuriyet döneminde sağlık hizmetlerinin finansmanıd392mart - nisan202483-100cegerğun polat FINANCING OF HEALTHCARE SERVICES IN THE REPUBLIC PERIODCUMHURİYET DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANID392MART - NİSAN202483-100CEGERĞUN POLAT
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • FROM THE EDITOR

 • Cilt 39, Sayı 2, Mart - Nisan, 2024, Sayfa 81-82
from the edıtoreditör’dend392mart - nisan202481-82 FROM THE EDITOREDİTÖR’DEND392MART - NİSAN202481-82