Yazar
Türk Tabipleri Birliği Temsilciler Meclisi


Metin / Text
  • 8-9 Kasım 1978 tarihinde Adana'da toplanan Türk Tabipleri Birliği Temsilciler Meclisi, aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır: 1 - Temsilciler Meclisimiz; ülkemizin içinde bulunduğu ağır sosyal ve ekonomik bunalımın dışa bağımlı egemen sınıfların dayatmasıyla oluştuğunu; bu bağımlılık ve sömürü zinciri kırılmadıkça bunalımın çözülmesinin olanaksız olduğunu, 2 - Faşizmin artan saldırganlığının işbaşındaki hükümeti yıpratarak en kısa zamanda düşürmeyi amaçladığını, özlemlerinin üçüncü bir MC dönemi ya da askeri bir dikta yönetimini sağlamak ve halkımızın yükselen demokratik ve ekonomik istemlerini bu şekilde kısıtlamak olduğunu; parlamento aritmetiğinden oluşabilecek en demokrat iktidarın, şimdiye kadar faşist saldırıların arkasında yer alan, onları yöneten ve destekleyen güçleri saptamakta, ortaya çıkarmakta ve gerekli yasal önlemleri almakta gösterdiği çekingenliği yenerek, bu faşist odakların üstüne bütün gücü ile yürümesinin gerekliliğini; Ancak bu şekilde ülkemizin bugün için en önemli sorunu olan «Can Güvenliği»nin sağlanmasının olanaklı olacağını, bu temel güvence sağlanmadan ülkemizin diğer sorunlarına eğilmenin giderek zorlaşacağını, 3 - Yüksek Hekimler Kurulu'nun oluşturulmasında ve Birliğimizin ilke ve kararlarını desteklemede Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Mete Tan'ın gösterdiği iyi niyeti çok olumlu karşıladığını, bu doğrultudaki girişimlerinin sonuna kadar destekleneceğini, 4 - Türk Tabipleri Birliği'nin ilkesini oluşturduğu ve yasalaşma süresi içinde tüm gücü ile desteklediği Tam-Gün Yasası'nın, uygulamada ortaya çıkan aksaklıklarının Bakanlık bürotratlarının Birliğin işin başından beri yaptığı, halen de yapmaya devam ettiği ısrarlı uyarıları gözönüne almamalarının sonucunda ortaya çıktığını, 5 - Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin ülkemiz için en uygun örgütlenme biçimi olduğu, ancak bu konudaki ilkelerimizin yalnız adı kullanılarak özünün yitirilmesine, yanlış Bakanlık uygulamalarının bu ilkerimizin doğruluğuna en ufak bir gölge düşürmesine izin verilmeyeceğini, 6 - Sağlık hizmetlerinin Finansman Yasası adı altında getiriIeceği ve sosyalizasyonun desteği olacağı öne sürülen yasa taslağının özünde, işçi sınıfının yükü azaltılacağı yerde tüm çalışanlara yüklenecek yeni bir Vergi Yasası olduğunu, bu nedenle gündeme geldiğinde Birliğimizin yoğun demokratik muhalefeti ile karşılanacağını, 7 - Tıpta uzmanlık sorununun, kişilerin ya da küçük grupların tekelinde kalmaktan kurtarılarak Birliğimiz önerileri doğrultusunda oluşturulacak bir yönetim ve denetim altına konulmasını, bu yapıldığı takdirde uzmanlık sorununun çözümünde önemli bir aşama sağlanacağını, 8 - Kitle haberleşme araçlarının gerek toplumun değer yargılarını ve görüşlerini, gerekse sağlık konusundaki bilgilenmelerini, tutum ve davranışlarını yönlendirmede çok önemli işlevleri olduğunu, kitle haberleşme araçlarının bilimsel açıdan doğru bilgilendirlmesi gerekliliğini, vurgulayarak saptamış, bu görüşlerin Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve ona bağlı Tabip Odalarınca hayata geçirileceğinin kamuoyuna duyurulması karar altına alınmıştır.