Yazar
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi


Metin / Text
  • KAPSAM: Madde 1 - Türkiye'de tıp dallarında uzman olmak ve uzmanlık belgesi almak bu tüzük hükümlerine bağlıdır. ASİSTAN TANIMI : Madde 2 - Bu tüzükte geçen asistan deyimi tıp dallarından birinde uzman amacıyla 3. maddede belirtilen sağlık kurumlarında bilgi ve becerisini geliştirmek için; öğrenim, eğitim ve pratik uygulama yapmak ve biliımsel esaslara göre yetiştirilmek üzere bir kadroya atanan kişiyi belirler. Yabancı uyruklular bu tüzükte kendileri için öngörülen şartlara haiz olmak kaydı ile Türkiye'de asistanlığa kabule edilebilirler. UZMAN YETİŞTİRMEYE YETKİLİ KURUMLAR : Madde 3 - Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu'nca yetkili kılınan sağlık kurumlarıdır. ASİSTANLlKLA BAĞDAŞMAYAN GÖREVLER : Madde 4 - Asistanlar bu tüzük hükümlerine göre saptanan öğrenim, eğitim ve uygulama çalışmaları dışında kamu ve özel kuruluşlarda aylıklı ve aylıksız hiç bir görev alamazlar, muayenehane açamazlar, çalıştıkları uzmanlık dalı uygulamasında sayılmayacak işlerde görevlendirilemezler. TIP UZMANLIKLARI DALLARI, YANDALLARI, SÜRELERİ VE ROTASYONLARI : Madde 5 - Tıp uzmanlıkları ana ve yandalları asistanlık süreleri, rotasyonları Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu'nca hazırlanan bir yönetmelikle belirlenir. Ancak; uzmanlık dalı eğitimi ile ilgisi olmayan süreler hiçbir amaçla yönetmeliğe konamaz. ASİSTAN OLMA KOŞULLARI : Madde 6 -Asistanlığa atanabilmek için; I. Türk vatandaşı ol,mak, II. Tıp Fakültesi mezunu olmak, (Eğer yeterli sayıda hekim müracaatı olmazsa Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu'nca tespit edilen tıp dışı branşlar aşağıdaki uzmanlık dallarına asistan olarak alınırlar.) 1) Mikrobiyoloji-Dişhekimliği Fakültesi ve yüksek okul mezunu, Fen Fakültesi biyoloji mezunu, Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 2) Biokimya-Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Yüksek Okulu, Eczacılık Fakültesi veya Yüksek Okulu, Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 3) Fizyoloji-Veteriner Fakültesi. 4) Anatomi-Veteriner Fakültesi. III. Asistanlığa başvurma veya asistanlığa atanma sırasınca bağlı bulunduğu özel kanunla kurulmuş Meslek Odalarınca geçici süre ile de olsa meslekten uzaklaştırılmış bulunmamak. IV. Asistanlık giriş sınavını kazanmış olmak. ASİSTANLlĞA GİRİŞ SINAVI: Madde 7 - Asistanlığa giriş sınavı Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu'nca saptanan tarihlerde yılda en az bir kere olmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından açılır. Hangi dallara hangi kurum ve kuruluşları ne kadar asistan alınacağı Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu tarafından belirlenerek sınavdan en az 3 ay önce bütün illere duyurulur ve genel yayın yoluyla ilan edilir. ASİSTANLIK İÇİN BAŞVURU: Madde 8 -Asistanlık sınavına girmek isteyenler sınav gününden 30 gün önce Bakanlıkta bulunacak şekilde yazılı olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na başvururlar. O günden sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Aşağıdaki yazılı belgeleri dilekçelerine eklerler. a) Diploma asıl veya sureti veya mezuniyet belgesi, b) Nüfus hüviyet cüzdanı tastikli sureti. c) Meslek veya sanatını uygulamasına ve uzman olarak istediği dalda çalışmasına sağlık yönünden engel bulunmadığına dair resmi tabip raporu. d) Asistanlık sınavına başvurma sırasında kayıtlı bulunduğu özel kanunla kurulmuş Meslek Odaları'nca geçici süreyle de olsa meslekten uzaklaştırma cezası olmadığına ilişkin belge. e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcilık, sahtecilik, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmadığına ve kamu haklarından mahrum olmadığına ilişkin belge. Kamu kuruluşlarında çalısmakta olanların, sadece diploma ve sicil numaralarını bildirmeleri yeterlidir. SINAV KOŞULLARI, YAPILMA ŞEKLİ VE SORULARIN HAZIRLANMASI : Madde 9 - Asistanlık sınav sorularını hazırlamak, sonuçlarını değerlendirmek Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu'nca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Sınav, meslek bilgisi sınavı olup özellikleri yönetmelikte belirtilir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin bu konudaki hakları saklıdır. ASİSTANLIĞA ATANMA : Madde 10 - Asistanlık sınavını kazananlar için en yüksek puan alanlardan başlayarak kadro sayısı kadar asil ve yedek liste hazırlanır. Puan eşitliğinde kamu kıdemi esas alınır. Burda da eşitlik olması halinde kura çekilir. Listede asıl adları bulunanlar asistanlık yapmak istedikleri kurum, kuruluş ve yerler için ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na başvurmak zorundadır. Aksi takdirde yedek listeden sıraya göre isimler atanır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, asıl listede isimleri bulunanlardan aldıkları puanları gözönüne almak suretiyle ve eşi kamu hizmetinde çalışan evliler de gözönüne alınarak tercihlerine göre yapılır. Sınavı kazanmış olanlardan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dışındaki kurumlarda asistanlık yapmaları gerekenlerin listesi ilgili kurumlara bildirilir. Bu kurumlar kendi mevzuatı hükümleri çerçevesinde bu atamaları en geç 1 ay içinde yapmak zorundadırlar. Ayrıca kazananların ilan tarihini takiben en geç 60 gün içerisinde Bakanlığa başvurarak asistanlık görevine başlamayanların asistanlıkla ilişkisi kesillr. ASİSTANLIK UZMANLIK DALININ DEĞİŞTİRİLMESİ: Madde 11 - Asistanlığı başladıktan sonra uzmanlık dalını değiştirmek isteyenler, açılacak ilk sınav dönemi içinde bu isteklerini 7. madde esasları içinde yazılı olarak bildirerek yeniden sınava girerler. YABANCILARıN ASİSTANLIKLARI: Madde 12 - Türkiye'de uzman olarak yetişmek isteyen yabancı uyruklular: a) Türkiye'deki Tıp Fakülteleri ile yabancı ülkelerde resmen tanınmış Tıp Fakültelerinden yahut Tıp Uzmanlıkları Kurulu'nun Tıp Fakülteleri dışında uzmanlık yapmalarını uygun göreceği Fakülte veya Yüksek Okullardan mezun olmak. b) Türkiye'de oturma izin belgesine sahip olmak. c) Türkçe bilmek. d) Asistanlık süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'de giderlerinin karşılanacağını gösterir belge vermek koşuluyla; aylıksız olarak asistanlığı kabul olunurlar. Yabancı asistanların Türkçe bilgileri ve gerek görüldüğü taktirde mesleki bilgileri Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu'nun öngöreceği esaslar içinde yapılacak sınavla belirlenir. TIP UZMANLIKLARI DÜZENLEME KURULU: Madde 13 - Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu üst düzeyde, merkezi, uzmanlık eğitiminde son karar yetkisini taşıyan bir organdır. Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 2 Sosyal Sigortalar Kurumu 1 Tıp Fakülteeri 2 Diş Hekimliği Fakültesi 1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1 Türk Tabipleri Birliği 2 temsilciden oluşur. Kurul kendi arasından bir başkan seçer. Türk Tabipleri Birliği dışındaki bütün üyelerin eğitim yetkisi olma koşulu aranması şarttır. Bu kuruluşlar göndereceği temsilci sayısı kadar yedek üye de seçerler. Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu, Kurul Başkanı'nın çağrısı üzerine toplanır. Toplantı üye çoğunluğunun katılmasıyla açılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kurul üyelerinin hizmet süreleri üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. TIP UZMANLIKLARl DÜZENLEME KURULU'NUN GÖREVLERİ : Madde 14 - 1 - Sağlık alanında uzman yetiştirilmesinin, uzmanlık eğitiminin ve uzmanlıkla ilgili tüm politikaların planlamasını yapmak. 2 - Uzman yetiştiren kurumların, uzman yetiştiren uzmanların niteliklerini belirleyen bir yönetmeliği göreve başladıktan sonra en geç altı ay içinde hazırlamak. 3 - Uzmanlık eğitimi ile ilgili plan ve programları, asistanlığa giriş sınav sorularının hazırlanması, sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını, uzmanlık sınav jürilerinin saptanmasını, uzmanlık sınav şekillerinin esaslarını hazırlayıp uygulayacak «Tıp Uzmanlıkları Eğitim Kurullarını» kurmak. Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu bu konuların bütününde son karar organıdır. TIP UZMANLIKLARI EĞİTİM KURUMLARI : Madde 15 - Tıp uzmanlıkları eğitim kurulları aşağııdaki görevleri yapmak üzere Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu tarafından seçilir. Yılda en az iki kez toplanarak gerekli gördüğü bilimsel ve yönetsel önerileri gerekçeleri ile birlikte Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu'na sunar. Tıp uzmanlıkları eğitim kurullarının sayıları Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu tarafından saptanır ve gerekli görüldüğü zaman bunlara yenileri eklenir. Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu, eğitim kurulu üyelerinin dallarına uygun eğitici nitelikteki kişilerden seçer. Eğitim kurulu üyelerinin göre süreleri üç yıldır. Uygun görüldüğü takdirde aynı kişiler yeniden görevlendirilir. TIP UZMANLIKLARI EĞİTİM KURULLARININ GÖREVLERİ : 1 - Uzman yetiştirecek kurumların niteliklerini belirleyen öneriler hazırlamak. 2 - Uzman yetiştirmede yetkili kılınacak uzmanlarda aranacak nitelikler konusunda öneriler hazırlamak. 3 - Değişik tıp dallarına göre uzmanlık eğitim programlarını yapmak ve geliştirmek. 4 - Uzmanlık giriş ve bitirme sınavlarının yönetmeliklerini hazırlamak. 5 - Dallara göre bölgesel sınav jürilerini saptamak. 6 - Uzman yetiştirecek kurum ve kişilerin yetkilerini saptamak, saptanmış yetkileri denetlemek, denetim sonucunda gerekli koşulları kaybettiği saptandığı takdirde verilmiş olan yetkinin kaldırılmasını istemek. Eğitim kurullarının önemi ve istemleri Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu'nca karara bağlanır. UZMANlıK EĞİTİMİ YETKİSİNİN KALDIRILMASI VE VERİLMESİ: Madde 16 - Tüzükte öngörülen yönetmelik çerçevesi içinde Tıp Uzmanlıkları Eğitim Kurullarının önerileri ile Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu kurum ve kişilerin eğitim yetkisini kaldırabilir, eksikliklerin giderildiğini gördüğü takdirde yeniden yetki verilir, yeni kurum ve kişilere eğitim yetkisi verebilir. Yetkisi kaldırılan yerlerde bulunan asistanlar, asistanlık standart kadrosu düşünülmeksizin durumu uygun olan diğer bir sağlık kurumuna nakledilirler. YAN DAL SERTİFİKASI : Madde 17 - Yan dal sertifikası alınacak dallar ve alınacak asistan sayısı konusunda eğitim kurullarının önerisi üzerine Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu'nca karar verilir. Yan dal sertifikası için sınav yapılmaz. Yan dal sertifikası için başvuranlar çalışacakları dal şefinin başkanlığında ilgili iki dal şefinin de katılması ile oluşacak üç kişilik jüri huzurunda mülakata girerler, kazananlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bildirilir, Bakanlık gerekli atamaları yapar. ASİSTANLIK EĞİTİMİ : Madde 18 - Her ana ve yan dalın süresi, içeriği, rotasyonları Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. ASİSTANLIK YETERLİK BELGELERİ : Madde 19 - Asistanların bilgi, uygulama, göreve bağlılık, birlikte çalışma, kişilerle ilişki ve yönetme yeteneği üzerine Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu'nun hazırladığı yeterlilik fişlerini servislerde servis kurulları, kliniklerde klinik, kürsülerde kürsü kurulları tarafından her 6 ayda bir doldurulur. Bu kurulun başkanı o bölümdeki eğitim yetkilisidir. Bu kurullar en az 3 kişiden oluşur. Verilen yeterlilik fişleri ilgili asistana bir olumsuzluk varsa açık olarak bildirilir. Asistanın itirazı olursa Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu'na başvurur. İki kere olumsuz puan alan asistanın eğitim ünitesi değiştirilir. Bursda da iki kez olumsuz puan alırsa asistanlıkla ilişiği kesilir ve bir daha o halde uzmanlık eğitimi yapamaz. ASİSTANLIKTAN SAYILMAYACAK SÜRELER: Madde 20 - Yıllık yasal izin süresi dışındaki eylemli olarak asistanlıkta geçmeyen süreler asistanlık sürelerine eklenir. Olağanüstü haller, zorunlu nedenler, görevden uzaklaştırma ve 657. yasanın öngördüğü diğer izinler dolayısı ile fiilen asistanlıkta geçmeyen süreler toplamı 6 ayı geçmediği takdirde bu süreler asistanlık süresinden sayılır. 6 aydan fazlası asistanlık süresine eklenir. ASİSTAN TEZİ : Madde 21 - Asistanların servis, klinik ve kürsü kurullarının önereceği 3 konudan birisini seçerek tez hazırlaması gerekir. Asistan tezi en geç ihtisasın birinci yılının sonuna kadar verilmelidir. Asistan, süresinin bitimine 3 ay kala tezini bitirerek Tez Değerlendirme Jürisi'ne verecektir. Jüri tezi 30 gün içinde inceler sonucu bildirir. TEZ DEĞERLENDİRME JÜRİSİ : Madde 22 - 3 kişiden oluşur. Biri asistanın şefidir. Diğerleri ise hastane, klinik veya kürsüden seçilen iki üyedir. Tezin reddi halinde gerekçesi ile yazılı olarak bildirmek zorundadır. TEZİ KABUL EDİLMEYEN ASİSTANLAR: Madde 23 - Tezi kabul edilmeyen asistanlar sonucun kendine tebliğinden itibaren en geç 3 ay içinde jürinin red gerekçesindeki esaslar tezde gereken düzeltmeleri yapar ve jüriye verir. UZMANLIK SINAVI-ZAMANI-GİREBİLME VE BAŞARI DURUMUNUN SAPTANMASI : Madde 24 - Uzmanlık sınavı yılda en az iki kez olmak üzere Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu tarafından saptanan tarih ve yerde Tıp Uzmanlıkları Eğitim Kurulları tarafından atanan bölgesel jüriler tarafından yapılır. Başarı gösteremeyen asistanlar 3 ay sonra jürisi değiştirilerek yeniden sınava girerler. Yine başarısız olursa çalıştığı yer ile ilişiği kesilir ve 6 ay sonra yeni bir jüri önünde son kez sınava girerler. Sınav esasları Tıp Uzmanlıkları Eğitim Kurulları tarafından hazırlanan yönetmelik esaslarına göre yapılır. Her türlü itiraz yapılacak merci Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu'dur. YABANCI ÜLKELERDE ASİSTANLlĞA BAŞLAYAN VE UYRUK DEĞiŞTİRENLERE AİT İŞLEM : Madde 25 - Yaabncı ülkelerde asistanlığa başlayanlar süresi ne olursa olsun Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu tarafından yılda bir kez açılan asistanlık giriş sınavını kazanmak zorundadırlar. Madde 26 - Yabancı ülkede uzman olanlar, uzmanlık yaptıği dalın süresi Tıp Uzmanlıkları Denetleme Kurulu tarafından saptanan süre ile eşitse madde 24 esasları içinde uzmanlık sınavına girerler. Tüm bunların dışındaki konularda, uyruk değiştiren hekimlerin çalışmaları, yabancı uyruklu hekimlerin, uzmanların durumları hakkında Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu çıkaracağı yönetmeliklere göre karar verilir. TABABET UZMANLIK BELGESİ VE TESCİLİ : Madde 27 - Uzmanlık belgesinin şekil ve kapsamı Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu tarafından saptanır. Bu şekil ve kapsamı uymayan belgeler geçersizdir. Uzmanlık sınavını kazanan Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu'nun uzmanlık yapabilir belgesini alanların uzmanlık belgesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca düzenlenir ve tescil edilir. TESCİLİN YAPILAMAMASI: Madde 28 - Asistanlığın bu tüzükte belirtilen yüküm ve esaslarına göre yapıldığının anlaşılması üzerine Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu'nun da görüşü alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın tescil işleminin yapılmamasını veya yapılmış ise iptaline yetkilidir. GENEL HÜKÜM : Madde 29 - İhtisas veren tüm kurumlar bu tüzükte belirtilen esasları yerine getirmek zorundadır. Aksi halde Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu tarafından ihtisas yönetimi kaldırılır. GEÇİCİ MADDE I : Bu tüzüğün yürürlüğe girdiğinden önceki uzmanlık tüzüklerine göre kazanılmış bulunan uzmanlık hakları saklıdır. GEÇİCİ MADDE II : Bu tüzüğün yürürlüğe girdiği günden önce yürürlükte bulunan tüzük hükümlerine göre asistanlığa başlamış bulunan ya da asistanlığını tamamlamış olanların uzmanlık sınavları ve uzmanlık belgesinin verilmesi işlemleri 7-6229 sayı ve 5.4.1973 tarihli tüzük hükümlerine göre yapılır. Bu tüzüğün yayınlandığı günden önce asistanlıık sınavını kazanıp da fiilen asistanlığa başlamamış olanlar bu tüzük hükümlerine bağlıdırlar. YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ: Madde 30 - Bu tüzüğün yayını tarihinden itibaren daha önceki bütün tüzük ve yönetmelikler geçici maddelerde saklı kalmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 31 - 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dahil kanunun 9. maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer. Madde 32 - Bu tüzük hükümlerini Adalet, Milli Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Tıp Uzmanlıkları Düzenleme Kurulu yürütür.