Metin / Text
  • Madde 1 - Yurt içinde veya dışında mesleklerini serbest ifa etmekte veya barem dışı ücretli hizmetlerde çalışmakta iken ilk defa memuriyete intisap ederek veya memuriyetten ayrıldıktan sonra aynı şekilde serbest meslek veya barem dışı hizmetlerde çalışıp tekrar memuriyete dönerek genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, kamu iktisadi teşekkülleri, Sosyal Sigortalar Kurumu ve üniversitelerde vazife alan tabip, diş tabibi, eczacı ve yardımcı sağlık personelinin serbest veya barem dışı hizmette geçirdikleri süre, memuriyette geçmiş gibi sayılarak girebilecekleri derecelere atanmaları yapılır ve bu suretle kıdeme eklenen müddetlerin azami on yılı 2012 sayılı kanunun ek maddesinin d fıkrasındaki esaslara göre borçlandırılarak emeklilik fiili hizmet süresine ilave olunur. Bu suretle borçlananların belirtilen kuruluşlarda borçlandıkları sürenin en az yarısı kadar hizmet görmeleri ve borçlarını bu hizmet süresince T. C. Emekli Sandığı'na taksitle ödemeleri gerekir. İlgililerin terfi ve emeklilik kıdemlerine eklenecek sürelerde bilfiil meslekleri ile iştigal etmiş olmaları şarttır. Geçici Madde 1 - Kanunun yayımından önce 1. maddede yazılı kurumlarda görevalmış olanlar da kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yazılı olarak müracaat ettikleri takdirde birinci madde hükümlerinden yararlanırlar. Geçici Madde 2 - Kanunun yayımından önce 1. maddede yazılı kurumlarda görevalmış olanların borçlandıkları sürenin en az yarısı kadar hizmeti bulunduğu takdirde ayrıca hizmet koşulu aranmaz. Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı bir asıl, iki geçici madde eklenmesi hakkında Kanun teklifinin gerekçesi: Madde 1 - 1243 sayılı kanun; yurt içi ve dışında mesleklerini serbest ifa etmekte veya barem dışı ücretli hizmetlerde çalışmakta iken ilk defa memuriyete intisap ederek veya memuriyetten ayrıldıktan sonra aynı şekilde serbest meslek veya barem dışı hizmetlerde çalışıp tekrar memuriyete dönen tabip, diş tabibi, eczacı ve diğer sağlık elemanlarının serbest veya barem dışı hizmette geçirdikleri süreyi memuriyete geçmiş gibi sayarak derece yükselmesi getiren, ayrıca kıdeme eklenen sürelerinin en çok 10 yılını borçlandırarak emeklilik fiili hizmet süresine ekleyen bir hak getirmiştir. Ancak bu hakkı sadece Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nda çalışan sağlık elemanlarına tanıyarak kamusal sağlık hizmetinde çalışan binlerce elemanı büyük bir haksızlık ve eşitlik ilkesine aykırılık yaratılmıştır. Bilindiği gibi, kamusal sağlık hizmetinde çalışmak bir bütündür. Ülkemizde hekim, diş hekimi, eczacı diğer sağlık elemanları olarak binlerce görevli Sosyal Sigortalar Kurumu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Ulaştrıma Bakanlığı'nda (Devlet Demir Yolları, P.T.T. gibi), İçişleri Bakanlığı'nda, üniversitelerde, belediyelerde ve benzeri kamusal hizmet bölümlerinde kamusal sağlık hizmeti yapmaktadır. Yasa teklifi bu haksızlığı ortadan kaldırmakta, kamusal sağlık sektörünü bütünleştirmektedir. Ayrıca, çıkmış olan Tam Süre Yasası'nın işlerliği için yurt dışında çalışan, ya da yurt içinde kamu hizmeti dışında çalışan elemanların kamusal sağlık hizmetine çekilmesi önemli ve acil bir konudur. Yasa ile sağlık elemanlarına kamu hizmeti için gerçek bir çekicilik kazandırılacaktır. Kamu hizmetine eleman çekilmesinin bir önemli unsuru olarak barem dışı veya serbest çalışmaların tamamı dikkate alınacaktır. Emekliliğe eklenecek sürenin en çok 10 yıl olması esası konmuştur. Geçici Madde 1 - Kanunun yayımından önce 1. maddede yazılı kurumlarda görev almış olanların da aynı haktan yararlanmalarını sağlamaktadır. Geçici Madde 2 - Kanunun yayımından önce 1. maddede yazılı kurumlarda görev almış olanların borçlanılan sürenin en az yarısı kadar hizmeti bulunduğu takdirde kazanılmış hakların korunması sağlanmaktadır. Madde 2 - Yürürlük maddesidir. Madde 3 - Yürürlük maddesidir.