Yazar
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi


Metin / Text
  • 1 - II. MC zamanında yapılan bakanlık bünyesindeki partizanca kadrolaşmalar iptal edilmelidir. 2 - II. MC zamanındaki partizanca kıyımların, haksız tayinlerin karşısında alınmış danıştay kararları uygulanmalıdır. 3 -Bütün hekim ve Sağlık personeline tam bir çalışma güvenliği sağlanmalı, bu kesinlikle zedelenmemelidir. 4 -Hekimlerin atama, yükselme ve yer değiştirme işlemlerinde görev yapacak «Yüksek Hekimler Kurulu» kurulacak, bu gibi durumlarda siyasal iktidara bağımlılık zinciri kırılmalıdır. 5 -Bakanlık çalışmalarında Türk Tabipleri Birliği ile sıkı bir diyalog kurulmalıdır. Tüm hekimlerimizin anayasal tek kuruluşu olan TTB'nin, sağlık alanındaki uygulamalarda önerilerinin dikkate alınmasına önem verilmelidir. 6 -Emek karşılığı olan haklarımızı almanın demokratik yolu, toplu sözleşme ve grev yetkisi olan sendikalaşma hakkının tanınmasıdır. Bu yolda çaba sarfedilmelidir. 7 -6023 sayılı TTB yasasının, Birliğin çalışmalarını daha etkinleştiren ve geliştiren, Birliğin ekonomik güçlenimini sağlayan konularda, TTB'nin önerilerini göz önünde tutarak gerekli değişimleri yapılmalıdır. 8 -Tam süre çalışma yasası gerçekçi bir şekilde çıkması sağlanmalıdır. 9 -Meslekte yıpranma yasasının çıkması sağlanmalıdır. 10 -1243 ve 2012 sayılı kanunlar bütün kurumlarda uygulanmalıdır. 11 -İntörnlük yasası TTB'nin önerileri dikkate alınarak çıkması sağlanmalıdır. 12 -Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi çalışmalarına, eksiklikler giderilerek, hız verilmelidir. 13 -Emekliliğe yansımayan hiç bir ücret güvence değildir. Tazminat, fazla çalışma zammı, yan ödemeler gibi ödemelerin tümü emekliliğe yansımalıdır. 14 -Sağlık hizmetlerinde 1000+600 göstergenin verilmesi sağlanmalıdır. 15 -Yan ödemelerde yapılan haksızlık ve eksikliklerin derhal düzeltilmesi gerekir. 16 -Kurumlar arası eşitsizlikler kaldırılmalıdır. 17 -Sağlık eğitim kurumlarının eğitim çalışmaları ve sağlık kuruluşlarının çalışmalarının denetimi sağlanmalıdır. 18 -Hekimlerin bir günde bakabilecekleri hasta sayısı sınırlandırılmalı, aşırı sayıda hasta bakımının hekim ve halk üzerindeki olumsuz etkileri önlenmelidir. Bu konuda kadro eksiklikleri için acil önlemler alınmalıdır. 19 -Hekimler ve Sağlık personeli üzerindeki genel ve yerel yönetim baskıları kaldırılmalı, hekimlerin meslek özgürlükleri tam olarak sağlanmalıdır. 20 -Ülkemiz ilaç sıkıntısı içindedir. Hayati önemi olan ilaçlar bulunamamaktadır. Bu ilaç üretimi yönünden sorumsuz bir durumdur. Bu konuda acil önlemler alınmalıdır. TTB'nin 26. Büyük Kongre kararlarını burada bir kez daha vurgulamakta yarar görürüz. I) Yabancı ilaç şirketleri millileştirilmelidir. II) Yerli ilaç sanayii kamulaştırılmalıdır. III) İlaçların, ilaç hammaddelerinin, tıbbi araç ve gereçlerin kamu eliyle ithal ve dağıtımı giderek üretimi sağlanmalıdır. Bu konuda SSYB ve SGB kendi bünyelerinde ilaç üretimini gerçekleştirmelidir.