Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • • Organ Nakli Yasa Tasarısı üzerine Türk Tabipleri Birliği Görüşlerini saptamıştır. Konu TBMM Adalet Komisyonuna geldiğine çalışmalara Başkan Dr. Erdal Atabek ve Genel Sekreter Dr. Şükrü Güner de katılarak Birliğin görüşlerini sözlü olarak iletmişlerdir. Komisyona iletilen yazılı görüş metnini aşağıda veriyoruz. 640/79 Organ nakli yasa teklifi hk. 7.2.1979 Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanlığı ANKARA 1. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, sayın Komisyonun ele aldığı teklifte öngörülen «organ nakillerinin yasal esaslara bağlanması» ilkesini çok olumlu bulmuştur. Hazırlanan Yasa teklifiyle ilgili çalışmalar, konuyla ilgili bir «Bilim Kurulu»nun da yardımıyla tamamlanmıştır. 2. Organ nakillerinde «alıcı»nın, tıbbi bir zorunluluk içinde bulunması gereklidir. Bu zorunluluğun, konuyla ilgili bir uzmanlar grubunca belgelenmesi uygundur. 3. Yaşayan bir kişinin «organ vericisi» olması durumunda, organ vermede hayatı bir tehlikenin bulunmaması, reşit olması, bilinçli olması, ruhsal dengede olması, psikolojik, sosyal ve ekonomik bir etki altında kalmaması uygun olacaktır. 4. Yasanın 2 c ve 3. maddelerinde yer alan «bitkisel yaşam», «Yaşamı sona ermek üzere veya sona ermiş» ifadeleriyle tanımlanmak istenen durumun, çeşitli sakıncaları bulunmaktadır. Böyle bir durumun tanımlanmasında «beyin ölümü» kavramı yer almalıdır. «beyin ölümü» kavramıyla, bilinçli ve bilinçsiz merkezi sinir sistemi işlevlerinin kesin olarak ve geri dönmez biçimde ortadan kalktığı refleks kaybı durumu anlaşılmaktadır. 5. Beyin ölümünü belirleyen kriterlerin, tıp bilimindeki değişmelere uygun olarak dinamik bir yapıda olması gereklidir. Bu, nedenle, bu konu, bir yönetmelikle tanımlanmalı, kriterlerin saptanması Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakülteleri, Türk Tabipleri Birliği'nden oluşacak bir bilimsel kurulca yapılmalıdır. 6. Yasa teklifinin yüce Komisyonunuzda görüşülmesi sırasında, uygun görüldüğü takdirde Birliğimiz temsilcileri daha geniş ve ayrıntılı bilgileri sunmak üzere Komisyonda bulunmaktan onur duyacaklardır. Konuyla ilgili belgeler, madde düzenlemeleri ayrıca yüce Komisyonunuza sunulacaktır. Bilgilerinize saygılarmızla sunarız. Merkez Konseyi adına Başkan Dr. Erdal Atabek • 5434 sayılı yasada değişiklik yapan, geçen sayımızda tam metnini verdiğimiz yasa tasarısı ile 6023 Sayılı Kuruluş Yasamızda değişiklik yapılan yasa tasarısını Birlik Temsilcileri geçen ay Ankara'ya giderek milletvekillerinin imzasına açarak, parlamentoya vermişlerdir. Ayrıca konu üzerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Mete Tan ve bazı parlamenterlerle görüşme yapılmıştır. • Bağ-Kur üzerinde görüşmeler Meclis'te devam ederken Birlik Temsilcileri parlamentoda çalışmaları izleyerek, Bağ-Kur işletme kredisinden hekimlerin de yararlanması ve Bağ-Kur emeklisi hekimlerin serbest çalıştıklarında emeklilik haklarından yararlanması gerekliliğin; savunmuşlardır. Bağ-Kur Yasası üzerinde diğer saptanan istemleri parlamenterlere iletmişlerdir. Basında da yer aldığı gibi Meclis'ten geçen şekliyle, hekimlerin işletme kredisinden faydalanmaları ve 60 yaşını dolduran emekli hekimler serbest çalıştıkları takdirde haklarından faydalanmaları sağlanmıştır. • Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hilmi İşgüzar'la Birlik Temsilcileri Ankara'da bir görüşme yapmıştır. Çeşitli konuların yanında SSK hekimlerinin ikramiyelerinin verilmesi üzerinde de durulmuştur. Konuyla ilgili Birliğimizin görüşlerni içeren bir yazı da Sayın Bakana iletilmiştir. Türk Tabipleri Birliği'nin Sayın Hilmi İşgüzar'a verdiği mektubun kısa özetini ve aldığı cevabın fotokopisini aşağıda veriyoruz. Alınan cevaptan da anlaşılacağı üzere Mart ayı içinde ikramiyelerin verileceği sözü alınmıştır. Sayın Hilmi İşgüzar Sosyal Güvenlik Bakanı ANKARA Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sosyal Sigortalar Kurumu'nda çalışan hekim ve tüm sağlık elemanlarına Kurumca verilen ikramiyelerin verilmeye devam etmesi kesin görüşündedir. Bu görüşümüz, daha Yasa Tasarısı Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeden önce Sayın Öner Miski'nin başkanlığında toplanan Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nda temsilcimiz Başkan Dr. Erdal Atabek tarafından açıklıkla ifade edilmiştir. Sağlık Bakanlığı Müsteşar ve temsilcileri, Bakanlığımız ve Sosyal Sigortalar Kurumu temsilcilerinin de bulunduğu bu toplantıda «Kurum ikramiyelerinin verilmesine bu Yasa engel görülmemekle birlikte, eğer böyle bir tereddüt duyulacaksa Yasa'ya açıklık kazandırılması» istenmiştir. Nitekim Kurum Temsilcileri bu uyarıyı değerlendirmişler, ertesi gün bu ikramiyelerin ödenmesine engel olmadığı görüşünde olduklarını belirtmişlerdir. Temsilcilerimiz Sağlık Bakanı ve Müsteşarı ile yaptıkları görüşmelerde ücret dengesinin kazanılmış hakların ortadan kaldırılmasıyla değil, diğer kuruluşlardaki sağlık elemanlarına da ikramiye verilmesiyle sağlanması görüşümuzü belirtmişlerdir. Bu görüşümüz yazıyla ve yayın organlarımızda belirtilmiştir. Bildiğimiz kadar, temsilcileriniz de görüşmelerin sonuna kadar ikarmiyelerle ilgili bu görüşümüzü sürdürmüşlerdir. Sizin de ikramiye verilmesi görüşünde olduğunuzu biliyoruz. Sosyal Sigortalar Kurumu hekimelrinin ve tüm sağlık elemanlarının çabalarının hakkı olan ikramiyelerin verilmesi görüşümüzü, konunun başından bugüne kadar sürdüren Türk Tabipleri Birliği, bu konudaki girişimlerinizi desteklemeye devam edeceğini bildirir, üyelerimizin bu hakları için her türlü çabayı harcıyacağını belirtiriz. Bilgilerinize saygı ile sunarız. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 31 Ocak 1979 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 1979 yılı katsayılarını aşağıdaki şekilde onaylamıştır. I. BÖLGE: İstanbul (30-25); Ankara, İzmir, Adana 30, 28, 25. II. BÖLGE: Denizli, Sivas, Edirne, Bursa 26, 24, 22. III. BÖLGE: Trabzon, Konya, Kocaeli, Antalya, Malatya, Diyarbakır, Aydın, Kayseri, İçel, Eskişehir, Samsun, Muğla, Manisa, Balıkesir, Zonguldak 24, 22, 20. IV. BÖLGE: Van, Ordu, Gaziantep, Erzurum, Hatay, Bolu, Elazığ 20, 18, 16.