Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin Temsilciler Meclisi Toplantısı 7-8 Mayıs tarihleri arasında Trabzon'da yapıldı. Organizasyonunu Trabzon Tabip Odamızın yaptığı toplantıya çeşitli odalarımızdan 53 temsilci katıldı. 7.Mayıs.1979 Pazartesi günü sabah saat 10'da Trabzon'da çalışan hekim ve dişhekimi meslekdaşlarımızın da katıldığı açılış yapıldı. Açılış toplantısında Trabzon Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Enver Özmen ve Genel Başkan Dr. Erdal Atabek birer konuşma yaptılar. Öğleden sonraki oturumda Merkez Konseyi'nin Adana Temsilciler Meclisi Toplantısından bu yana geçen 4 aylık devrede çalışmalarını anlatan çalışma raporu okundu. Çalışma raporunda, örgüt içi gelişmeler, tam süre yasasıyla ilgili çalışmalar, SSYB ile ilişkiler, Yüksek Hekimler Kurulu, 6023 ve 5434 sayılı Yasalarda değişiklik yapan Yasa Tekliflerimiz, Sağlık Kurultayı 79, kurulması düşünülen Yardımlaşma Sandığı çalışmaları, mezuniyet sonrası eğitim seminerleri, tıp uzmanlıkları tüzüğü konusunda tekliflerimiz, yeni tıp fakülteleri sorunu, uluslararası çocuk yılı çalışmaları, TRT ile ilişkiler, ilaç sorunu, hekim başına düşen hasta yoğunluğu, benzin sorunu gibi konular gündeme geldi. Tabip Odası Temsilcileri, Merkez Konseyi gündemindeki bu konular üzerine görüşlerini ve kendi bölgelerinde yaptıkları oda çalışmalarından özetler verdiler. Temsilciler Meclisi Toplantısına katılan dişhekimleri sorunları içeren bir ortak metni Temsilciler Meclisi Başkanlık Divanına sunmuşlardır. Dt. Çetin Özülkü, Dt. Mustafa Kocabey, Dt. Avyni Aydemir, Dt. Şevki Tan, Dt. Levent Özses, Dt. Orhan Topaloğlu, Dt. Taner Tayanç, Dt. Sinan Yıldız, Dt. Faruk Derviş, Dt. Ayşe Kunt, Dt. Halil Akyüz, Dt. Sevinç Özgüner, ortak imzasıyla sorunları içeren ortak metin şöyledir: «Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı'na, 6023 sayılı yasaya bağlı olarak aynı çatı altında buluşan hekim ve diş hekimleri, bugüne dek kardeş meslek gurubları olarak aynı ortak amaçlara yönelik, omuz-omuza ortak savaşım vermiştir. Özelde tüm hekimlerin özlük sorunlarından, giderek Türkiye sağlık sorunlarına ve Türkiye'de demokratik hak ve özgrürlüklerin sağlanma çabasına kadar birlikte uyum içinde uğraş veren bu meslek gurupları arasındaki beraberlik ve dayanışma, bugüne kadar en üst düzeyde süregelmiştir. Oysa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın hekim ve diş hekimine bakış açısı, diş hekimleri aleyhine ve tam bir hekim şövenizmi güdercesine sürdürülmektedir. Diş Hekimleri, 3017 sayılı yasayla hekimlerin dışında eczacı ve diğer sağlık personeli ile birlikte değerlendirilmiş, yasanın 46 ve 47. ci maddeleriyle, ayrıca Tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin 117 nci maddesiyle diş hekimlerinin Sağlık Bakanlığı bünyesi içindeki kurumlarda etkin idareci görev almaları engellenmiştir. Sağlık hizmetlerinin yürümesinde elele hizmet veren, aynı birlik içinde, iç-içe savaşım veren bu meslek gurublarına bakanlığın bu bakış biçimini kınarız. Diş hekimlerinin özlük hak savaşımında birliğimizin tüm gücüyle yanımızda olmasınl bekleriz. Bu bakımdan, 1 - 1219 sayılı yasanın günün koşullarına göre yenilenmesi, 2 - Sağlık Bakanlığı içinde ağız ve diş sağlığı Genel Müdürlüğü kurulması ve bir diş hekimince yürütülecek bu görevin diş hekimlerinin özlük ve teknik sorunlarının çözümüyle görevlendiriImesi. 3 - Sağlık kurumlarının her kademesinde diş hekimlerinin idari görev almalarını yasaklayan tüm yasa ve yönetmelik maddelerinin değiştirilmesi, temsilciler meclisine delege olarak katılan diş hekimlerinin kişiliğinde tüm diş hekimlerinin dileğidir. Bu konuda Türk Tabipler Birliği'nin etkin ve sonuç alıcı girişimlerini beklemekteyiz. Bu önerimizin temsilciler meclisi üyelerinin desteğine ve oylarına da sunularak temsilciler meclisi tavsiye kararı olarak nitelendirilmesini saygılarımızla arz ederiz.» Çalışmalara 8.Mayıs 1979 Salı günü de devam edildi. Merkez Konseyi çalışma raporu üzerine görüşmeler tamamlandıktan sonra kişisel konuşmalara geçildi. Konumuzu ilgilendiren çeşitli sorunlar üzerinde duruldu. Merkez Konseyi gündeme getirilen tüm konular üzerindeki görüşleri not aldarak tespit etti. Kapanış konuşmasını üyelerin istemlerini, önerilerini de cevaplayan bir biçimde Dr. Erdal Atabek yaptı. Temsilciler Meclisi Toplantısının sonunda temsilcilerin büyük desteği ile karşılanan ve 18 tabip odası temsilcisi tarafından verilen ortak bir metin benimsendi ve kamu oyuna duyurulması önerildi. Temsilciler Meclisince kabul edilen bu metni aynen veriyoruz. «Aşağıdaki karar tasarılarının Temsilciler Meclisinin onayına sunulmasını ve onaylanırsa Temsilciler Meclisi Kararı olarak kamuoyuna duyurulmasını öneririz. 1. Tüm 1 Mayıs tutukluları serbest bırakılmalıdır. Temsilciler Meclisimiz, insana ve insan sağlığına aykırı işkence uygulamalarını kınar. Bu konudaki açılan soruşturmaları olumlu karşılamaktadır. 2. Tüm dünya emekçilerinin birlik-mücadele-dayanışma günü olan 1 Mayıs emekçi halkımızın bir kazanımıdır ve yasallaşmalıdır. 3. 1 Mayıs nedeniyle başlatılan gerekçesiz olarak bazı demokratik derneklerin kapatılması uygulamalarına son verilmeli ve kapatılan dernekler açılmalıdır.» • SSK İlaç Fabrikası Açıldı: Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç Fabrikası 21.Mayıs.1979 Pazartesi günü yapılan bir törenle açıldı. Törene Merkez Konseyi ve İstanbul Tabip Odası Temsilcileri de katıldı. Analjezik, antibiotik, sirop, pomad ve çeşitli serumların üretimine başlandığı fabrika gezisi sırasında tespit edildi. Açılış Törenine katılan konuklara imal edilen ilaçlardan örnekler de verildi. Türk Tabipleri Birliği öteden beri kamu kuruluşlarının ilaç fabrikası açması ilkesini savunmuştur. Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası SSK'nın ilaç fabrikası kurması yetkisini verdiğinden özellikle bu öneriler SSK üzerinde yoğunlaşmıştı. Türk Tabipleri birliği, Kamunun ilaç üretimine geçmesinde ilk adımı atan başta Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hilmi İşgüzar olmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumunun ilaç fabrikası açılmasında katkısı olan tüm yetkililerini kutlar. Hiç şüphe yok ki, kamu ilaç üretiminin sorunları bundan sonra başlayacaktır. Bu güne kadar üretimi elinde bulunduran özel sektörün konuya yaklaşımı belli olmuştur. 14 Mayısta 1. Bölge Eczacılar Odası tarafından düzenlenen «Eczacılık Eğitimi ve İlaç Sorunları» panelinde konuşmacı olarak gelen ilaç İşverenleri Sendikası Temsilcisi, «Kamunun İlaç Üretiminde başarılı olamayacağı» kehanetinde (!) şimdiden bulunmuştur. Bunun anlamı açıktır. Özel Sektör kamunun bu girişimini hiç de olumlu karşılamamıştır. SSK bu tutumun karşısında özellikle hazırlıklı olması gerekir. İlaç üretiminde temel gereksinim olan ve her zaman sorunlar çıkartabilecek düzeyde görünen hammadde konusu üzerine gerekli önlemleri almalıdır. Önerimiz SSK, hammadde dışalımını kendisi yapmalıdır. Vakit kaybetmeden yapılacak bu girişimin yanı sıra aynı zamanda hammadde üretimine geçilmelidir. Ülkemizde önemli ölçüde ilaç hammadde kaynağı mevcuttur. Bu kaynaklar en kısa zamanda değerlendirilmelidir. SSK'nın ilaç üretimine başlaması bu konuda atılmış ilk adımdır. Bu adımın başarıya ulaşması için elimizden gelen tüm yardımı yapmaya kararlıyız. Giderek bu tür atılımların genişletilmesi yolunda çalışmaları da önereceğiz ve destekleyeceğiz.