Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Yayına hazırlandığımız sıralarda Türk Tabipleri Birliği'nin 28. Büyük Kongre çalışmaları sürüyordu. Büyük Kongremiz 28-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Kongre, sonuç kararları ve iki yıl için görev yapacak Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Divanı ve Denetleme Kurulu üyelerini belirlemesi yönüyle büyük önem kazanmakta. 30 Tabip Odamıza bağlı tabip odası delegelerinin büyük bir çoğunluğunun Büyük Kongrede hazır bulunması bekleniyor. Toplum ve Hekim'e Dr. Halim Dinç'in «Açık Mektup»u ile başlıyoruz. Geçtiğimiz ay içinde bu tür açık mektuplar gazetelerde «yüzbinlerce lira» ödeyerek yayınlandı. Dinç mektubunda gazetelerde bu «açık mektupları» yazanları inceliyor. Ana-çocuk sağlığı ile ilgili önemli iki yazıdan sonra, Hüseyin Tekin Sevil'in «Televizyondaki Sağlık Programları» adlı incelemesine yer veriyoruz. «Sağlıklı Toplumun Değeri» adlı yazıyı okuyuculanmızın ilgiyle izleyeceğini sanıyoruz. Dr. Eftal Aytekin, diş hekimliği hizmetleri ve sorunları üzerinde duruyor. Kamusal sağlık hizmetlerinin önemli bir hizmet bölümünü teşkil eden sağlık kurulları sorununu Dr. Fahrettin Eminoğlu irdeliyor. Bu sayımızın çeviri yazısı «İlk Basamak Sağlık Hizmeti» üzerine. Klinik tıbbi bilimsel yazıyı ise Dr. Müeyyet Boratav hazırladı. Tüberküloz üzerine. Gelecek sayıda tekrar birlikte olmak dileğiyle.