Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • • İstanbul Tabip Odasınca bu yıl ilk kez uygulanmaya başIanacak bir program ile Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakülteleri öğrencileri Anadolu'nun değişik yörelerindeki devlet hastanelerinde çalışmak için dağılacaklardır. Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında uygulanacak bu programla tıp öğrencileri birer aylık staj yapacaklarıdır. Bu uygulamanın tıp öğrencilerine büyük yarar sağlayacağı, pratiklerini ve deneyimlerini arttıracağı, Anadolu hastanelerinin koşullarını yerinde ve yakinen izleme olanağını bulacakları ve çalıştıkları hastanelerin sağlık hizmetlerine katkıda bulunacakları düşünülmektedir. Bu programın gelecek yıllar içinde daha da yaygınlaştırılarak devam ettirilmesi arzu edilmektedir. • TÜRK TABiPLERi BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ'NİN KAMUOYUNA AÇIKLAMASI 1. Son devalüasyon kararı ve zamlar; uzun yıllar boyunca emperyalist çevrelere bağımlı ekonomik politikanın açık belgeleri niteliğindedir. Bu durum; ssoyal ve ekonomik yapı bozukluğunu sergilemekte, bu bozukluğu da artırmaktadır. 2. Hızını artıran enflasyon ve hayat pahalılığının, işçileri, memurları, emeklileri ve emeğiyle geçinen bütün kesimleri büyük bir ekonomik sıkıntıya soktuğu açıktır. Besin maddeleri, konut kiraları ve tüm gerekli maddelerdeki fiat artışları işçi ve emekçileri yeni yükler altına sokmuştur. İşçileri ve emekçileri bu yükün altından bir ölçüde kurtaracak desteklemeler; vergi yükünün azaltılması, en az ücretIerin düzenlenmesi gibi önlemler yaşamsal önem taşımaktadır. 3. Desteklediğimiz tam süre yasa uygulamalarının kaldırılmasına ya da ertelenmesine kesinlikle karşıyız. Ancak; çıktığı gündenberi yanlış uygulanan, ayrıca enflasyon ve hayat pahalılığiyla ekonomik işlerliği bu oranda azalan tam süre uygulamasının ekonomik kayıplarının giderilmesi zorunludur. Yasa hükümlerinin açıklığına karşın yanlış uygulanan, hekimlere ve tüm sağlık personeline eksik ödemeler yapılan tam süre yasasının bu yanlışlığının düzeltilmesi, enflasyon ve hayat pahalıIığından ayrıca doğan azalışın destek önlemleriyle karşılanması zorunludur. Kamuoyuna açıklanır. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi