Yazar
Eriş BİLALOĞLU
Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Lancet dergisinde 2013’de yayımlanan bir makalede Türkiye’de son on yılda uygulanan sağlık politikası ele alınmaktadır. Makalede bir paragrafta da Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) dönem boyunca bu politikalara karşı çıkışı, çelişkileri ve sürece etkisi değerlendirilmektedir. Bu yazı ilgili paragrafa yanıt olarak TTB’nin çizgisini aktarmak amacıyla 2010-2012 dönemi TTB Merkez Konseyi Başkanınca kaleme alınmış olup eleştirilere yanıt verilmektedir.

Summary

  • An article published in the Lancet in 2013 examines the health policy pursued in Turkey during the last ten years. In a paragraph, the article deals with the opposition line adopted by Turkish Medical Association (TTB) against this policy, its contradictory positions and influence on the process. The present article is a reply to these criticisms prepared by the Central Council of TTB for the period 2010-2012 to clarify the line of TTB.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • EN: Transformation in health, Critique of TTB , TTB line
    TR: Sağlıkta dönüşüm, TTB eleştrisi, TTB çizgisi