Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Madde 1 -Bu kanun, genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşekkülleri, Sosyal Sigortalar Kurumu'nda çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesindeki sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına (hayvan sınıfı hariç) veya genel idare hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, teknik hizmetler sınıfına girip de, bu kanunda belirtilen personele uygulanır. Yukarıdaki fıkra hükmüne giren kurumlarda her ne suretle olursa olsun sözleşme ile çalışanlarla, işçi statüsünde çalışan personele bu kanun hükümleri uygulanmaz. Madde 2 -Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmetleri, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında çalıştırılan tabib, diş tabibleri ve sağlık alanında uzmanlık belgesi olup bu uzmanlık hizmetlerini yürüten eczacı, veteriner, biyolog, kimya mühendisi, kimya lisansiye ve kimyagerlere, aylıklarına ek olarak en yüksek devlet memuru aylığını geçmemek üzere; aynı kurumların aynı hizmetlerinde çalıştırılan eczacılara, aylıklarına ek olarak en yüksek devlet memuru aylığının % 80'ini geçmemek üzere aylık tazminat verilir. Madde 3 -Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında çalıştırılan hemşire, ebe, laborant, (ağız protezleri, radyoloji, fizik tedavi, eczane, çevre sağlığı) teknisyenleri ile sağlık hizmetlerinde görev yapan kimya mühendisi, kimya lisansiye, kimyager, elektronik mühendisi, biyolog, fiziko terapist, tıbbi teknolog, sosyal hizmet uzmanı, psikoloğ, diyetetist, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi, sağlık memuru ve benzerlerinden, mesleki yüksek öğrenimini tamamlamış olanların aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği birinci derecenin son kademesi aylığının % 50'sini, lise dengi mesleki öğrenimini tamamlamış olanların aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği 3. derecenin son kademesi aylığının % 40'ını geçmemek üzere aylık tazminat verilir. Madde 4 -Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalışan orta okul dengi sağlık okulları mezunlarına; aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği 5. derecenin son kademesi aylığının % 40'ını geçmemek üzere aylık tazminat verilir. . Madde 5 -Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalıştırılan en az orta okulu bitirmiş ve ilgili meslek belgesini almış fizik tedavi, laboratuar, eczane, ağız protezleri, organ protezleri, anestezi, radyoloji, teknisyen yardımcıları ile ebe ve hemşire yardımcılarına ve benzerlerine; aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7 nci, derecesi son kademe aylığının % 40'ı tutarını geçmemek üzere aylık tazminat verilir. Madde 6 -Bu kanun kapsamında çalışan memurların haftalık çalışma süreleri 45 saattir. Çalışma günlerinin sürekli mesaileri içinde öğle yemeği tatil hakları saklıdır. Günlük çalışma saatlerinin tespiti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100 üncü maddesine göre yapılır. Madde 7 -Bu kanun kapsamında çalışan personel, hariçte serbest olarak mesleklerini icra edemezler, resmi ve özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev alamazlar, çalıştıkları kurumun gelirlerinden veya hizmet verdikleri kişilerden bu kanunda yazılı olanlardan başka mesleki ek gelir sağlayamazlar. Madde 8 -Hizmetin gereği ve mahrumiyet koşulları dikkate alınarak sağlık hizmetlerinde çalışan personele aylıklarından ve mesleki tazminatlarından ayrı olarak, hak kazanabilecekleri meslek tazminatı tavanının üç katını geçmemek üzere mahrumiyet yeri ve hizmet niteliğı tazminatı ödenebilir.