Yazar
Gamze VAROL SARAÇOĞLU
Yrd. Doç. Dr.Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Özet

  • Kadınların,temel insanlık hakları arasında nitelendirilen eğitim, sağlık, adalet, güvenlik gibi hizmetlere erişme ve kullanımda dezavantajlı oldukları; eşitsizlikleri salt kadın olmaları nedeniyle daha derinden yaşadıkları belirtilmektedir. Sunulan derlemede dünya genelinde kadınların yaşadıkları,sağlıklarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen eşitsizlik örnekleri çeşitli boyutlarıyla incelenerek sunulmuştur. Sunulan bilgi ve bulguların,kadın sağlığını derinden etkileyen eşitsizlikleri yok edecek politikalar geliştirilmesi yönünde katkı vermesi bu çalışmanın temel hedefidir.

Summary

  • It is stated that women at a disadvantage in access and use of services such as education, health, justice, security which are specified as basic human right; and experience inequities more deeply just because they are women. In the compilation presented samples of inequities which are experienced by women throughout the world and which eff ect health of women directly or indirectly were presented after being analyzed in various extents. The basic aim of this study is that information and findings provided would contribute to the development of policies which would eliminate inequity that eff ect women health deeply.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • EN: Women, health, inequity, health inequity
    TR: Kadın, sağlık, eşitsizlik, sağlıkta eşitsizlik