Yazar
Zeliha ÖCEK
Doç. Dr. Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD.

Yazar
Meral TÜRK
Doç. Dr. Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD.

Özet

  • Bu yazıda, Sağlık Bakanlığı’nın 2010 yılında yayınladığı “Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması” eleştirel okuma kriterleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Gerek giriş gerekse sonuç ve öneriler bölümlerinde yer alan ifadelerden, ele alınan değişkenlerden ve yapılan analizlerin kapsamından, araştırmanın temel amacının sağlık emekçilerinin çalışma yaşamları ile ilgili sorunlarını saptamak değil, SDP’ye uyumlarını sorgulamak olduğu anlaşılmaktadır. Ele alınan olguların kavramsal olarak yeterince tanımlanmamış olması geçerli bir ölçüm yapılmasını önlemiştir. Ayrıca örnekleme ve veri toplama yöntemi açısından ciddi sistematik hata kaynakları bulunmaktadır. Diğer yandan kullanılan ölçeklerin her bir maddesi tek başına değerlendirildiğinde sağlık çalışanlarının performansa dayalı ödeme, adaletli yönetim, özlük hakları, emeğinin karşılığını alma vb konular açısından ciddi sorunlar yaşadığı görülmektedir.

Summary

  • In this article, the “Health Personnel Satisfaction Survey” issued by Ministry of Health in 2010 was evaluated under the criteria for critical reading. From the statements both in the introduction and conclusions parts, from the variables assessed and from the scope of the analysis, it can be understood that the main purpose of the study was concentrating on the level of adaptation of health care workers to Health Transformation Program rather than defining the problems they face in their working life. The inadequacy in the definition of the conceptual framework of the phenomena resulted to invalid assessments. Moreover, there are serious sources of biases regarding the sampling and data collection methodology. On the other side, when each item of the scales is assessed by itself, it can be seen that health care workers face serious problems regarding the performance-based payment, fair management, worker’s rights and getting fairly renumerated.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: İş memnuniyeti, İş motivasyonu, İşe bağlılık, Sağlık çalışanı, Sağlık reformları
    EN: Job satisfaction, Work motivation, Job commitment Healthcare worker, Health reforms