Yazar
Yavuz ÜÇKUYU
Dr. Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Kapitalistler için yeni düzenden korkuyu yenmek için amaç, insanın insani niteliklerini ortadan kaldırarak sürüleştirmek ve yaratılan sürüyü kapitalizmde yaşamaya yazgılı hale getirmektir. Bunun araçları ise Taylorist ve Fordist üretim yöntemleri ve faşizmdir. Chaplin “Modern Zamanlar” filmini öncelikle kapitalistlerin amacını deşifre etmek için harekete geçirmiştir. Sonra da bu amacın araçları olarak Taylorist ve Fordist üretim yöntemlerini deşifre etmeye çalışmıştır. Chaplin’in “Büyük Diktatör” ve “Bay Verdoux” adlı filmleri de “Modern Zamanlar” filmi ile izlenen kapitalistlerin amacını deşifre etmek yolunun sonraki uğraklarıdırlar.

Summary

  • For capitalists to overcome their fears, the objective is to turn humanity into a herd and make this heard destined to live with capitalism.The instruments include Taylorist and Fordist methods of production and fascism. Chaplin made his film “Modern Times” primarily for deciphering the objective of capitalists including associated methods of production as Taylorism and Fordism. His later films “the Great Dictator” and “Monsieur Verdoux” are further stages in this quest of Chaplin after “Modern Times.”

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Charles Chaplin, Şarlo, modern zamanlar, büyük diktatör
    EN: Charles Chaplin, Charlot, modern times, great dictator