Yazar
İlker BELEK
Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Sağlık reformları sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesini hedefl er. Türkiye’de 1990 yılında uygulamaya konulmuştur. En önemli bileşenlerinden birisi istihdam ve ücretlendirme biçimlerinin değiştirilmesidir. İstihdamda sözleşmeli modele geçilmektedir. Ücretlendirmede ise performansa dayalı ücretlendirme söz konusudur. Verimsizlik her ikisinin de önemli sorunudur.

Summary

  • Health reforms have aimed at the commercialization of health services. In Turkey, it put in practice in 1990. The most important components of the health reforms is the changing of the employement and payment mechanisms. In this context, contractual employement and performance based payment have been prefered. For these two policies, ineff iciency is the important problem.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: sağlık reformları, sağlıkta dönüşüm, sözleşmeli istihdam, performansa göre ücretlendirme
    EN: health reforms, transformation in health, on-contract employment, performance-based remuneration