Yazar
Kemal ÖZAY
Yrd. Doç. Dr., Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Programı, İstanbul TO Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi

Özet

  • Neoliberal toplumsal dönüşümün en temel ayaklarından olan ‘’emeğin değersizleştirilmesi ‘’ süreci, özel sağlık sektöründe de ‘’sağlık emeğinin değersizleştirilmesi’’ üzerinden kurgulanmıştır. Ülkemizde sağlık sektörünün geçirdiği tüm değişimler uluslararası bir ekonomik sistem olan kapitalizmin neoliberal dönemi ile tam bir uygunluk içinde olmaktadır. Bu nedenle bu değişimleri anlamak, yorumlamak ve emekçiler lehine müdahalelerde bulunmak ancak bu kapitalist-neoliberal sisteme kökten eleştirel bakabilmek ile mümkün olacaktır.

Summary

  • The process of “devalorization of labour” as one of the pillars of neoliberal social transformation is configured as the “devalorization of health labour” in the private health sector. All changes taking place in the health sector in Turkey fully comply with the neoliberal period of capitalism as an international economic system. Thus, understanding and construing these changes and launching interventions favouring workers can be possible only by taking a radically critical attitude to the capitalist -neoliberal system.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: özel sağlık sektörü, çalışma biçimleri, ücretlendirme, emeğin değersizleştirilmesi
    EN: private health sector, forms of employment, remuneration, devalorization of labour