Yazar
Muzaffer ESKİOCAK
Prof. Dr. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Bu yazı, Türkiye’de toplumu tehdit eden bulaşıcı (varlığını sürdüren, yeniden önem kazanan, yeni ortaya çıkan ve biyolojik saldırı amaçlı kullanılan) hastalıklarla mücadelenin var olan durum ve sorun alanlarını Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) yarattığı değişimi gözeterek irdelemek, sorun alanlarına yönelik saptamalar yapmak ve çözüm önerilerinde bulunmak üzere kurgulanmıştır. Bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelenin tüm ögeleriyle değerlendirilmesi bu yazının sınırlarını aşmaktadır. Çalışmada görünür / ulaşılabilir seçilmiş ögeler üzerinde odaklanılmıştır. Bu yolla bulaşıcı hastalıklarla mücadele sürecinde başvuruyla sınırlı olmayan bir görevi yerine getirecek halk sağlığı hizmeti sunucularının görevlerine, mücadelede bütüncü bakışı ve eylemi kolaylaştırıcı bir çerçeve sunmak hedefl enmiştir. SDP ile bir bölümü yitirilen mücadele kapasitesinin (örgütlenme ve sağlık emek gücü, güven / hegemonya...) boyutunun saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Summary

  • The article is constructed so as to examine the present state of communicable diseases in Turkey as a threat to public health (persisting, emerging, re-emerging diseases and those used as means of biological attack) and related problem areas with an eye on change brought about by the Transformation in Health Programme (THP) and to suggest solutions. It is beyond the confines of the present article to assess the issue of the control of communicable diseases with all its dimensions. The article rather focuses on selected elements that are visible/accessible. Through this way, it is aimed to off er health workers who are expected to carry out a task in the combat process that is not limited merely to dealing with applications, a holistic outlook and a facilitating framework. It is expected that the article will contribute to understanding of existing combat capacity (organization and labour power in health, trust/hegemony...) some of which has been lost as a result of the THP and developing pertinent solutions.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Sağlıkta dönüşüm programı, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, sürveyans
    EN: Transformation in health programme, combat against communicable diseases, surveillance