Yazar
Kayıhan PALA
Prof., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Bu makalede, Sağlıkta Dönüşüm Programının toplum sağlığı göstergeleri açısından performansı değerlendirilmiştir. Değerlendirmede doğumda beklenen yaşam ümidi, bebek ölüm hızı, sağlıkla ilgili sosyal güvencenin kapsamı, aşılama oranı, bulaşıcı hastalıklar, tarama programları ve sağlık hizmetlerine özgü kalite göstergeleri kullanılmıştır. Elde edilebilen verilere göre, Sağlıkta Dönüşüm Programı toplum sağlığı göstergelerinde önemli bir iyileştirme sağlamamıştır. Türkiye bugün toplum sağlığı ile ilgili göstergelerde gelişmiş ülkelerin epeyce gerisindedir.

Summary

  • In this paper, the performance of the Health Transformation Program in terms of public health indicators are evaluated. In this assessment life expectancy at birth, infant mortality rate, the scope of social security related to health, immunization rates, infectious diseases, screening programs and healthcare quality indicators are used. According to available data, the Health Transformation Program has not provided a significant improvement in community health indicators. Today, Turkey is far behind the developed countries in public health indicators.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: sağlıkta dönüşüm programı, toplum sağlığı göstergeleri, performans
    EN: health transformation program, community health indicators, performance