Yazar
Raziye ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yazar
Hasan YILDIRIM
Doç. Dr., Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yazar
Meltem ÇINAR
Öğr. Gör., Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yazar
Elnaz Bagheri NABEL
Öğr. Gör., Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

Yazar
Sevda URAL
Doç. Dr., Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Özet

  • Giriş ve amaç: Bu çalışmada, Karabük ilinde birinci basamak sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte planlanan çalışma, 2014 yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu, 27 aile sağlığı merkezi ve beş toplum sağlığı merkezinde görev yapan toplam 188 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak genel soru formu, Minnesota İş Doyum Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanan veriler SPSS 20.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışma grubunun ortalama yaşı 37.0±7.4, aile hekimliği modelinde çalışma süresi 4.1±2.3 yıldır. Çalışanlar, orta düzeyde iş doyumuna sahip olup (3.1±0.7), içsel doyum puanı 3.3±0.7, dışsal doyum puanı 2.9±0.8’dir. Duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puanları ise sırasıyla 18.5±7.3, 6.1±4.0 ve 20.4±3.9’dir. Erkeklerin duyarsızlaşma puanı kadınlara, hekimlerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanları diğer çalışanlarına göre daha yüksektir. Yaş ve aile hekimliği modelinde çalışma süresi arttıkça, duygusal tükenme de artmaktadır. Düşük ücret, sabit gelirin olmaması, görev tanımlarının belirsizliği, mesleğinin gereklerini yerine getirememe gibi çalışanların özlük haklarına ve çalışma koşullarına ilişkin faktörler, düşük iş doyumu ve yüksek düşük tükenmişlik ile ilişkili bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışma, birinci basamak sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin özlük hakları ve çalışma koşullarına ile ilgili özelliklerden büyük ölçüde etkilendiğini göstermektedir.

Summary

  • Background and aim: The aim of this study was to determine factors aff ect the job satisfaction and burnout levels of primary health care workers in Karabuk. Material and Method: This cross-sectional study was conducted in 2014. The study group consisted of 188 workers that were employed in 27 family health centers and five community health centers. A general questionnaire form, the Minnesota Job Satisfaction Questionnaire and the Maslach Burnout Inventory were used as data collection tools. The data which collected by face-to-face interviews was analyzed using SPSS 20.0 software. Results: The average age of the study group was 37.0±7.4, duration of working in family medicine model was 4.1±2.3 years. The job satisfaction of the workers was determined to be at medium level (general 3.1±0.7, internal 3.3±0.7, external 2.9±0.8.)Emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment score averages were 18.5±7.3, 6.1±4.0 and 20.4±3.9 respectively. Depersonalization score was higher for male than for females; emotional exhaustion and depersonalization scores were higher for physicians than for non-physician workers. Age and working duration in family medicine model had positive correlation with emotional exhaustion. The variables related with working conditions and personal rights such as low salary, unstable income, uncertainty of job descriptions, inability to fulfill the requirements of the profession were found to be related with low job satisfaction and high burnout levels. Conclusion: This study emphasizes that the level of job satisfaction and burnout of primary health care workers towards their jobs are significantly aff ected from their personal rights and working conditions.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: aile hekimliği modeli, birinci basamak sağlık çalışanı, iş doyumu, tükenmişlik
    EN: family medicine model, primary health care worker, job satisfaction, burnout syndrome