Yazar
Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Yazar
Rana GÜRBÜZ
Yrd. Doç.Dr., Gaziantep Üniversitesi, Islahiye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Özet

  • İnsanlar, kendi geçim araçlarını üretirken, dolaylı olarak, kendi maddi yaşamlarını da üretirler. Bireylerin yaşamlarını ortaya koyuş biçimi onların ne olduklarını yansıtıyorsa, onların ne oldukları, üretimleriyle, ne ürettikleriyle olduğu kadar nasıl ürettikleriyle de ilgilidir, ki bu da çalışma sorununu ortaya koyar. Ama bu çalışma sorunu basit bir sorun değildir, zira belirli bir tarza göre üretici faaliyette bulunan belirli bireyler, bu belirli toplumsal ve siyasal ilişkilerin içine girerler. Buradan şu sonucu rahatlıkla çıkarabiliriz çalışma sorunu politik bir sorundur ve politikadan arındırılmamalıdır. Tarih boyunca insanlar çalışmayı bir felaket, bir talihsizlik, bir ah olarak görmüştür. Filolojiden (aynı anlama gelmek üzere etimolojiden) yola çıkarak bugün bile duyumsadığımız anlamda hiçbir sözcüğün Latincedeki çalışma kavramı kadar açıklayıcı olamayacağı açıktır. Latincedeki labor sözcüğü zor, zahmetli, güç, yorucu bir içeriğe işaret eder. Eski Germen dilindeki arbeit sözcüğü acı, ıstırap, sıkıntı anlamına gelir. Rusçada çalışmak sözcüğünün karşılığı olan padoma, robota kelimeleri kölelik anlamına gelir.

Summary

  • Human produce their own material reality indirectly when they produce their means of sustenance. If how life of an individual manifests is a refl ection of who they are, what they are is related to their production and what they produce, as well as how they produce it, which is the problem of working. But this problem of working is not a simple one, individuals producing under a certain mode of production enter into to these specified societal and political relations. We can strongly conclude that the problem of working is a political issue and cannot be depoliticized. Throughout history, humans have regarded working as a catastrophe, a mishap, or a curse. Philology (and its synonym etymology) informs us that no word is as demonstrative of its contemporary sense as its Latin origin when it comes to define the concept of working. In Latin, labor expresses hard, inconvenient and toilsome content. In Old German,arbeit defines pain, unease and distress. In Russian, the words padoma, robata which means working should be translated as slavery.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: çalışmak, maddi yaşam, toplumsal ilişkiler
    EN: working, material reality, societal relations