Yazar
Özlem KURT AZAP
Dr. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu üyesi

Yazar
Yavuz ÜÇKUYU
Dr. Toplum Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Sağlık çalışanları, giderek daha güvencesiz ve ağır koşullarda çalıştırılmaktadır. Uzayan çalışma saatleri, artan iş yükü nedeniyle bir taraftan sağlık hizmeti sunarken bir taraftan da kendileri hastalanmaktadır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kayıt altına alınarak ve görünür kılınmasına ilişkin ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Binlerle ifade edilmesi gereken meslek hastalığı ve iş kazası sayılarına ilişkin olarak SGK kayıtları mevcut durumu yansıtmaktan çok uzaktır. Hastanelerdeki çalışan sağlığı birimleri, sağlık çalışanlarının sağlığına bütüncül yaklaşım ile kurulmamıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları, alanla ilişkili tüm unsurları içerecek şekilde multidisipliner olarak yürütülmelidir.

Summary

  • The working conditions of healthcare workers are getting harder day by day. Healhtcare workers, themselves, get ill while serving healthcare for public because of long durations and high workload.The recorded number of occupational diseases and eork accidents are very far form the real numbers.The healthcare workers’ health units in the hospitals are not based on a holistic approach. The occupational health and safety issue requires a multidiciplinary approach.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: sağlık çalışanlarının sağlığı, iş kazası, meslek hastalığı
    EN: healthcare workers’ health, work accident, occupational disease