Yazar
Elif KÖSE
Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Özet

  • Atıklar eskiden gereksiz olarak algılansa da günümüzde değerlendirilmesi gereken bir kaynaktır. Sağlık bakım atıkları yıllık yarım milyon ton olmakla birlikte, fevkalade karışık bir yapıya sahiptir. Hastane atığının içinde kâğıt, çarşaf gıda atığının yanında kullanılmayan ya da süresi dolmuş ilaçlar, infeksiyöz atıklar, tehlikeli laboratuvar kimyasalları, elektronikler ve bir sürü dikkatle ayrıştırılması gereken ve müdahale edilmezse gezegenimizi kötü etkileyecek diğer materyaller bulunur. Aslında, otel, iş merkezi ,lokantadan sadece %10-15’lik bir farkı olan hastane atıkların iyi şekilde ayrıştırılarak yönetilmesi mümkündür. Atık yönetiminin en önemli basamağı atığın azaltılmasıdır. Azalan atığın yönetimi, geri kazanılması için ayrıştırılması ve en sonda güvenli şekilde bertarafı daha kolay olacaktır. Dolayısıyla, kaynaktan, ürünlerin işlenmesi, dağıtımı, kullanımı ve bertarafına kadar yaşam döngüsü yönetimi olan bir sistem kurmak gerekir. Atıkların yönetimi için her hastanenin kendi içinde, yerel yönetimler ve ülke bazında uygulamaların olması gerekmektedir. Tıbbi atıkların yönetimi sağlık personelinin, toplumun ve çevrenin güvenliğinin sağlanmasının yanısıra, tasarruf edilerek kalkınmada da süreklilik sağlanabilir. Son aşama olan atığın bertarafının da güvenli olması gerekmektedir. İnsan sağlığını iyileştirmek için var olan sağlık kurumlarının atıklarını da insan sağlığını gözeterek yönetmesi, çevre ayakizini minimuma indirmesi önemlidir.

Summary

  • Although waste is used to be perceived as unnecessary, waste is a resource that should be evaluate. While health care waste is half a million tonnes per annum, has a fantastically complex structure. Besides the hospital waste as paper, linens, and food waste, there ara unused and expired pills, infectious waste, hazardous lab chemicals, electronics, and lots of other materials that need to be carefully separated and treated, otherwise if it is not intervene, our planet will be aff ected adversely. In fact, hospital waste which has a diff erence of only 10-15% from hotel, business center, retaurant, can be managed if it is seperated in the best way. Reduced waste management, sorting for recycling and finally safelly dispose will be easier. Thus, a system must be established as life cycle management from source, processing of products, distribution, use to disposal. For the management of waste, every hospital in itself, local government and the country should have implementations. As well as medical waste management ensure public and environmental safety, development can be achieved in continuity with savings. The final stage of disposal of waste must be safe. Health agencies that exist to improve human health so , while managing their waste, considering human health and minimize the environmental health is important.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: geri dönüşüm, yeniden kullanım, sağlık hizmetleri
    EN: recycling, reuse, health care