Yazar
Özlem KURT-AZAP
Prof. Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu üyesi

Özet

  • Sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermeden toplanması ve ortadan kaldırılması gerekmektedir. Tıbbi atık yönetiminde atık oluşumunun azaltılması esastır. Hastanelerde ortaya çıkan atıkların evsel, tıbbi, tehlikeli ve radyoaktif atıklar olarak gruplandırılmaları önemlidir. Atıkların, ilk ortaya çıktıkları andan itibaren toplanma, taşınma ve bertaraf işlemlerinin bu kategorilere göre yapılması gerekmektedir.

Summary

  • The medical waste in hospitals should be managed in a safe manner regarding human and environmental health. Reducing the amount of medical waste is a priority. The waste in the hospitals should be categorized as general, medical, hazardous and radioactive. All types of waste should be managed according to the particular type from the gathering through transporting and removing.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: hastaneler, tıbbi atık, tıbbi atık yönetimi
    EN: hospitals, medical waste, management of medical waste