Yazar
Aydın ÇUBUKÇU
Danışma Kurulu üyesi

Yazar
Metin ÇULHAOĞLU
Danışma Kurulu üyesi

Yazar
Tülin ÖNGEN
Danışma Kurulu üyesi

Yazar
Cem SOMEL
Danışma Kurulu üyesi

Yazar
TTB-MK Üyeleri
Bayazıt İLHAN , Hüseyin DEMİRDİZEN

Yazar
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyeleri
Hande ARPAT, Harun BALCIOĞLU, Eriş BİLALOĞLU, Murat CIVANER, Onur HAMZAOĞLU, Osman ÖZTÜRK, Cegerğun POLAT, Hakan TÜZÜN, Yavuz ÜÇKUYU, Cavit Işık YAVUZ, Halis YERLIKAYA, Eft al YILDIRIM, Bülent N. YILMAZ

Özet

  • Yuvarlak Masa toplantısı, Toplum ve Hekim Dergisi’nin Hakem Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Toplantı, Hakem Kurulu üyeleri tarafından önceden belirlenmiş bir başlıkta bir Danışma Kurulu üyesi tarafından yapılan anahtar sunum sonrasında konunun sistemli bir biçimde bütün boyutlarıyla ele alınması-tartışılması biçiminde yapılmaktadır. “Türkiye’nin Yakın Gelecekteki Sorun Alanları ve Çözümleri” başlığında 12 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen Yuvarlak Masa toplantısında, günümüzde dünya ve Orta Doğu’nun durumunun ekonomi politik değerlendirilmesi ile yakın gelecekte, Türkiye’nin karşılaşacağıtartışacağı sorun alanları, nedenleri ve çözüm önerileriyle birlikte ele alınmıştır.

Summary

  • The Round Table Discussion is held with the participation of the members of the Peer Review and Advisory Boards of the journal’’Community and Physician”. Members of the Peer Review Board identifies a topic in advance, which is presented as keynote speech by a member of the Advisory Board, and the topic is systematically addressed and discussed with its various dimensions by participants. The last Round Table Discussion on “Turkey’s Problem Areas in Near Future and Possible Solutions” took place on 12 December 2015. Discussions focused on the economic and political situation in the word and in Middle East, problem areas that Turkey will be facing and debating in the near future, underlying causes and possible solutions

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Türkiye, kapitalizm, kriz, Kürt sorunu, çözüm
    EN: Turkey, capitalism, crisis, Kurdish question, solution