Yazar
Sibel BÜYÜKÇOBAN
Nazilli Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Yazar
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Yazar
Nilüfer DEMIRAL YILMAZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Yazar
M. Murat CIVANER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

YazarÖzet

  • 15 Nisan 2015 tarihinde kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, var olan üniversite rejiminden farklılıklar taşımaktadır. Ayrıca sağlık kamu hizmetinin örgütlenmesinde de önemli değişiklikler yaratmaktadır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde yönetim ve karar organı olarak çoğunluğunu üniversite dışından gelenlerin oluşturduğu bir mütevelli heyeti yaratılmış ve üniversite örgütlenmesi, merkez İstanbul olarak belirlenmekle birlikte, Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile yapılacak “birlikte kullanım” anlaşmalarıyla ülke çapına dağıtılmıştır. Birlikte kullanılan Bakanlık hastaneleri yükseköğretim kurumlarına dönüşmekte ve buralar için çok sayıda öğretim üyesi kadrosu tahsis edilmektedir. Birlikte kullanım kapsamındaki Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) hastanelerinde tıpta uzmanlık ve lisans eğitimi yürütülecektir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin işlevleri ve hizmet mekânları dağıtılmıştır. Üniversitenin eğitim faaliyetleri ile sağlık araştırma ve uygulama faaliyetleri ayrılmış ve mekânsal olarak da dağıtılmıştır. Yeni örgütlenmenin yükseköğretim kamu hizmetinin temel ilkeleri, sağlık kamu hizmetinin örgütlenmesi ve personeli üzerinde önemli etkileri olacaktır. Akademik örgütlenmenin bu değişken coğrafi örgütlenme üzerinde kurulabilmesi, akademik kadroların yer itibariyle dağıtımı, akademisyenlerin meslek güvencesinin coğrafi yönden yitirilmesinin nasıl engellenebileceği, tıp ve genel olarak sağlık eğitiminin değişken coğrafya üzerinde bilimsel ölçülere ulaşabilme güçlüğü vb. sorunlar ilk olarak akla gelmektedir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi için öngörülmüş olan yapı, üniversitenin üretmekte olduğu kamu hizmetinin bilimsel niteliği ve bunun anayasal rejimi ile uyumlu değildir. Akademik ve idari personelin statüsüne ilişkin belirsizlik; mali ve sosyal haklarına ilişkin eşitsizlikler oluşacaktır.

Summary

  • University of Health Sciences, founded on April 15, 2015, diff ers from the existing legal and organizational regime of universities and also makes significant changes in the organization of public health services. University of Health Sciences has a board of overseers as a governing board body, in which majority of members are appointed from outside the university. University has to engage in aff iliations with public hospitals. By making aff iliations organization of the University will spread over the national territory. Aff iliated public hospitals will transform to higher education institutions. University could assign its numerous academic positions to these aff iliated hospitals in which gives undergraduate medical education and specialty training. Educational activities of the university are functionally and spatially separated from medical research and training. This new organization will certainly have important eff ects on public health services, on higher education system’s main pillars and also on the rights of academic and medical staff . There may occur inequality and uncertainty regarding the status and social rights of the academic and administrative staff . The structure of University of Health Sciences defined by founding legal texts is not compatible with constitutional regimes of universities and with the scientific character of public services that are produced by the universities.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: üniversite, tıp eğitimi, sağlık bilimleri üniversitesi, mütevelli heyet, akademik personel
    EN: university, medical education, university of health sciences, board of overseers, academic staff