Yazar
Bayazıt İLHAN
TTB Merkez Konseyi Başkanı

Yazar
M. Murat CİVANER
TTB Dış İlişkiler Bürosu

Özet

  • Bu yazıda, Dünya Tabipler Birliği’nin 14-17 Ekim 2015 tarihlerinde Moskova’da düzenlenen Genel Kurul toplantısı hakkında bilgi verilmekte, ayrıca Türk Tabipleri Birliği’nin katkıları ve önerilerinden söz edilmektedir.

Summary

  • In this article; information about World Medical Association General Assembly meeting which was held in Moscow - Russia between October 14-17 2015 is presented. The contributions and suggestions of Turkish Medical Association are also mentioned.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Dünya Tabipler Birliği, biber gazı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar, işçi sağlığı, açlık grevleri, göç, tıp eğitimi
    EN: World Medical Association, tear gas, attacks towards healthcare, occupational health, hunger strikes, migration, medical educations