Yazar
M. Murat CİVANER
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Bu yazıda ‘yaşamın son döneminde sağlık hizmetleri’nin yaygın ve derin bir alanı kapsayan sorunlar içerdiği, buna karşın gerek sağlık hizmetlerini örgütleyenlerce gerekse de sağlık hizmetlerini toplum sağlığı ve değersel sorunlar açısından tartışanlarca yeterince dikkate alınmadığı belirtilmektedir. Bu noktadan hareketle oluşturulan dosyada yer alan yazılar kısaca tanıtılmakta ve uygun ağrı tedavisine erişimden başlayarak pek çok önemli gereksinimi kapsayan bu başlığın tüm tarafl arca ciddi biçimde ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır.

Summary

  • In this article, it is claimed that end-of-life care covers widespread issues, although it is not considered as important as it deserves by both policy-makers of healthcare services and the circles who study healthcare from the angle of public health and value problems. The articles compiled by this understanding in this special issue of the journal are introduced briefl y, then it is emphasized that this topic which includes many important needs starting from the access to appropriate pain management should be considered thoroughly by all parties involved.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: yaşamın son dönemi, sağlık hizmetleri, ağrı tedavisi, yoğun bakım hizmetleri, tıp etiği
    EN: end of life, healthcare, pain management, intensive care, medical ethics