Yazar
Miran EPSTEIN


Özet

  • Bu makale, biyoetiğin politik açıdan en duyarlı ve entellektüel açıdan en çok ihmal edilmiş konularından birini, yaşamın son dönemine etik yaklaşımının tarihsel gelişimi ile yaşam ve ölümün ekonomi-politiği arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Genel kabullenişin aksine, ekonomik etmenler, günümüzde yaşamın son dönemine dair etik yaklaşımının evrildiği koşullar arasında giderek daha fazla yer edinmektedir. Bu saptama, etiğin kendisi tarafından ileri sürülen felsefi gerekçelendirmeleri çürütmese de, onun toplumsal işlevi üzerine yeni bir ışık tutabilir.

Summary

  • This paper explores one of the most politically sensitive and intellectually neglected issues in bioethics - the interface between the history of contemporary end-of-life ethics and the economics of life and death. It suggests that contrary to general belief, economic impulses have increasingly become part of the conditions in which contemporary end-of-life ethics continues to evolve. Although this conclusion does not refute the philosophical justifications provided by the ethics for itself, it may cast new light upon its social role.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: yüke dönüşen hayat, ötanazi, hegemonya, tarih, ideoloji, ekonomi-politik, söylenmemiş argüman
    EN: burdensome life, euthanasia, hegemony, history, ideology, political economy, unspoken argument