Yazar
Sibel BÜYÜKÇOBA
Nazilli Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Yazar
Nezih VAROL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Yazar
M. Murat CIVANER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

Yazar
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Özet

  • Yoğun bakım ünitelerinin karmaşık ortamında hasta yakınlarının gereksinimleri düşük öncelikli olarak görülebilir. Diğer yandan hastalarının durumlarının ciddi ve değişken olmasından dolayı hasta yakınlarının stres düzeyi oldukça yüksektir. Bu çalışmanın amacı, yoğun bakım hasta yakınlarının gereksinimlerini ölçen Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastaların Yakınları için Gereksinim Ölçeği’nin (Critical Care Family Need Inventory - CCFNI) Türkçe’ye uyarlanması ve ölçeğin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesidir. Çalışma bir devlet hastanesinin yoğun bakım biriminde yatan 191 hastanın yakınları ile yürütülmüştür. Ölçeğin kapsam geçerliliği uzman görüşleri ile değerlendirilmiş, yapı geçerliliği açıklayıcı faktör analizi (AFA) ile incelenmiştir. İç tutarlılığın belirlenmesinde Cronbach alfa katsayısı kullanılmıştır. Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin kapsam geçerlilik oranı kabul edilebilir en düşük düzeyden daha yüksek bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliği için AFA kulanılarak faktör yapısı ortaya konulmuştur. Tüm ölçek için 0.93 olan Cronbach alfa katsayısının, alt ölçekler için 0.80’den yüksek olması ölçeğin Türkçe versiyonunun güvenilirliğini kanıtlamaktadır. Türkçe’ye uyarlanan orjinal ölçekteki gereksinimlerin tüm boyutlarını uygun bir şekilde yansıtmaktadır. Uyarlanan ölçek; yoğun bakımda görev yapan sağlık çalışanlarının bütüncül bir yaklaşımla hizmet sunmasına, politika oluşturanların ve yöneticilerin hizmetin niteliğini artırmasına yardımcı olmak üzere kullanılabilir.

Summary

  • In the complex environment of intensive care units, needs of patients’ relatives might be seen as the lowest priority. On the other hand,because of their patients’ critical and often uncertain conditions, stress levels of relatives are quite high. This study aims to adapt the Critical Care Family Need Inventory, which assesses the needs of patients’ relatives, for use with the Turkish-speaking population and to assess psychometric properties of the resulting inventory. The study was conducted in a state hospital with the participation of 191 critical care patient relatives. Content validity was assessed by expert opinions, and construct validity was examined by exploratory factor analysis (EFA). Cronbach’s alpha coeff icient was used to determine internal consistency. The translated inventory has a content validity ratio higher than the minimum acceptable level. Its construct validity was established by the EFA. Cronbach’s alpha coeff icient for the entire scale was 0.93 and higher than 0.80 for subscales, thus demonstrating the translated version’s reliability. The Turkish adaptation appropriately refl ects all dimensions of needs in the original CCFNI, and its psychometric properties were acceptable. The revised tool could be useful for helping critical care healthcare workers provide services in a holistic approach and for policymakers to improve quality of service.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: yoğun bakım, hasta memnuniyeti, hasta yakınları, hasta hakları, yoğun bakımda yatan hasta aileleri gereksinim ölçeği, psikometrik özellikler
    EN: intensive care, patient satisfaction, patient relatives, patient rights, critical care family needs inventory, psychometric properties