Yazar
Avrupa Konseyi
Bu bölü m Avrupa Konseyi tarafından Şubat 2015’te yayımlanan ve çevirisi Y. I. Ülman tarafından yapılan “Yaşamın Son Döneminde Tıbbi Tedavide Karar Verme Sü recine İlişkin Kılavuz” başlıklı belgenin “Karar Verme Sü recinin Etik ve Hukuki Çerçevesi” “Karar verme Sü reci” ve “Sonuçlar” bölü mlerini içermektedir. Yayımlanması için gerekli izin alınmıştır. Dökümanın orjinal ve Türkçe çevirisinin linkleri metin sonunda belirtilmiştir.

Özet

  • Yaşamının son dönemindeki hastaya verilmekte olan tıbbi tedavi ile ilgili karar alma süreci sağlık hizmetinin süreç içerisindeki unsurlarından biridir. Bu süreçte hastanın isteklerine mümkün olduğunca bağlı kalmayı sağlayan tedbirlerin alınması gereklidir. Karar alma süreci; hastalar, onların temsilcileri, aileleri, yakınları için yeterli bilginin temin edilmesi, sağlık çalışanlarının eğitimi ve konuya özgü araştırmalar yürütülmesini kapsayan bir içerikte olmalıdır. Bu yazıda Avrupa Konseyi tarafından yayımlanan Yaşamın Son Döneminde Tıbbi Tedavide Karar Verme Sürecine İlişkin Kılavuz dokümanının karar verme süreci ile bu sürecin teknik ve hukuki çerçevesini içeren bölümleri sunulmaktadır.

Summary

  • The decision-making process regarding medical treatment being given to the patient at end-of-life is one of the elements of healthcare in this period. In this process, it is necessary to take measures promoting to adhere as closely as possible to the patient’s requests. The content of decision making process should cover providing suff icient information for patients, their representatives, family members, relatives; training of healthcare professionals and conducting subject-specific researches. In this article, the parts of “Guide on Decision-Making Process Regarding Medical Treatment in End-of-Life Situations” published by Council of Europe containing decision-making process and its technical and legal frames of reference are presented.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: yaşamın son dönemi, tıbbi tedavi, karar verme
    EN: end-of-life period, medical treatment, decision-making