Yazar
Hande UZ
Arş. Gör. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi

Yazar
L. Doğan TILIÇ
Prof. Dr. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi

Özet

  • Bu çalışmada, 2006-2015 yıllarında, Türkiye’deki televizyon kanallarında yayınlanmış olan doktor ve hastane temalı dizilerde hekimlerin nasıl temsil edildiği ve hastane ortamındaki diğer kişiler ile olan ilişkileri analiz edilmiştir. Hastane ve doktorları konu alan, bir ölçüde benzer Batılı dizilerin taklidi olmakla beraber yerel özellikleri de içeren üç televizyon dizisinden otuz bölüm seçilmiş ve toplamda kırk beş saatlik izleme gerçekleştirilmiştir. Bu izleme sırasında doktorların birbirleriyle, asistanlarıyla, hastalarla, hasta yakınları ve hastanenin diğer çalışanları ile olan ilişki ve iletişimlerine odaklanılmış, kimi sahneler tekrar tekrar izlenerek, metinsel ve görsel içerik “içerik analizi” yöntemiyle irdelenmiş ve ne türden hekim imajlarının kurulup yeniden üretildiği saptanmaya çalışılmıştır. Dizilerdeki temel karakterlere ve onlar arasındaki ilişkilere odaklanılarak; “erkek hekim”, “idealist hekim” ve “tüccar hekim” olmak üzere üç kategoride topladığımız hekim imajının baskın olduğu saptanmıştır. Her üç dizide de, toplumsal değerler ve hekimliğe dair etik ilkeler açısından “olan” ve “olması gereken” hekim tipolojilerinin varlığı gözlenmiş; olması gereken (iyi insan /idealist hekim) mevcut sağlık sistemi içinde hep edilgen ve geri planda kalırken, “olan”ın (erkek ve tüccar) ise ön planda ve kazanan” konumunda olduğu görülmüştür.

Summary

  • In this study, doctor and hospital dramas broadcasted in Turkish TV channels in the 2006-2015 period are analyzed in how the medical doctors and their relations to others in the hospitals are represented. Thirty episodes of three hospital and doctor themed TV series, being partially copies of Western series but still carrying local characteristics, were selected and an observation of forty five hours was realized. While watching, it was concentrated on the interaction and communication among doctors, doctors’ relations to assistants, patients, patients’ relatives and other employees in the hospital. Some scenes were repetitively reviewed and textual and visual analysis, “content analysis”, was employed as method. An attempt was made to identify what kind of doctor images are produced and reproduced. Concentrating on the main characters and their interrelations, three categories; “Male doctor”, “Idealist doctor” and “Entrepreneur/Trader doctor” were identified as dominant doctor images. In each of these three series, “what is” and “what ought to be” doctor images were observed in relation to social values and medical ethics. The “what ought to be” (good/idealist doctor) was seen to be remaining always passive and in the background of the existing health system, while the “what is” doctor (male and entrepreneur/trader) turned out to be in the front-light and winning position.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: içerik analizi, imaj, hekim, Türk, hastane/doktor televizyon dizileri
    EN: content analysis, image, medical doctor, Turk, Turkish hospital/doctor TV dramas